Производители на съвременни препарати за растителна защита екстремно търсят нови ниши и рецепти, в които традиционната агрохимия съседства с биопестицидите

В продължение на векове фермерите се стремят да защитят своите посеви от плевели, неприятели, нематоди и различни болести. Разцветът на растениевъдството съвпада с откриването на синтетичните пестициди, което е позволило производството на зърно, зеленчуци и плодове на ново ниво. 

Въпреки това, в последните години все по-често се повдига въпросът за обратната страна на интензивното растениеводство с прилагането на агрохимия: недоволство изказват еколози, обществеността и някой специалисти, призоваващи за традиционните методи на производство в селското стопанство и търсещи нови решения за ръст в индустрията растителна защита. По тяхно мнение днес могат да се отбележат три основни проблема за защита на реколтата:

  • Ефективност на съществуващите продукти. Гъбните патогени, насекомите и плевелите развиват устойчивост към химичните пестициди, което води към по-висок риск за тяхното разпространение при по-нататъшно използване на синтетични препарати.
  • Нормативни изисквания. Остатъчните количества пестициди могат да повлияят негативно върху здравето на хората и на околната среда, което е причина за по-строго регулиране по ограничаване на химичните остатъци.
  • Потребителски искания. Потребителите днес търсят по-здоравословна храна, произведена от продукти, отгледани по устойчив и екологично безопасен начин.

Всичко това стимулира тенденция към създаване на по-безопасни, по-устойчиви и екологично чисти решения за защита на селскостопанските култури. Но реалността е такова, че повечето от фермерите не са готови да направят „скок“, за да преминат на 100% на биопрепарати. В отговор на това отрасълът предлага нови хибридни решения, съвместявайки най-добрите „от двата свята“, комбинирайки биологични и химични активни вещества за защита на растенията, за да осигури ефективно решение за долгосрочна защита.

В процеса на земеделие и инбридинг културните растения загубиха своя естествен имунитет или устойчивост към гъбни и бактериални патогени. Въпреки прилагането на традиционни химични пестициди, насочено за борба с тази устойчивост, къде по пътя на химическата ротация, къде с помощта на смеси от различни химични вещества, като краен резултат се образуват високотоксични среди, които са ефективни само в краткосрочна перспектива.

Хибридният разтвор осъществява контрол на реколтата по различен начин от традиционните пестициди, създавайки дълготрайно решение без загуба на ефективност. Скоро компания STK Bio-AG Technologies представи на пазара хибриден фунгицид с добра резултатност, който дава много ниска вероятност за развитие на резистентност или кръстосана резистентност при патогените по растенията. Хибридната композиция съдържа 200 г/л дифеноконазол + 400 г/л екстракт от чаено дърво. Тази формула осигурява различни механизми за защита на растенията за повишаване ефективността в борбата с болестите по растенията и успешно отглеждане на реколтата.

При подходящи концентрации хибридният фунгицид в значителна степен инхибира прорастването на спорите, намалява поражението на обработените листа и ограничава разпространението на поражения, причинени от различни гъби с малко въздействие на токсични химични вещества върху селскостопанските култури. Профилактичната и лечебна активност на препарата, в съчетание с непряката активност чрез растението-гостоприемник във вид на системна резистентност или подобрен растеж, позволява да се смята че този инструмент е доста перспективен в борбата с болестите по растенията. Той е надежден, оставя малко остатъци и осигурява значителна добавена стойност за производителите.

Към момента препаратът се предлага за борба с широк спектър на болести по зърнените, овощните и зеленчукови култури и вече е регистриран в Израел, Сърбия, Филипините и различни страни на Латинска Америка, и е в процес на регистрация в Бразилия, САЩ и ЕС.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Прилагането на фитосанитарни проекти за борба с плевелите и други вредители, които влияят на посевите, доведе до увеличаване производителността на селскостопанските култури в Европа през последните 50 години. Тяхното използване бе едно от основните направления за интензификация на селското стопанство през последните десетилетия, което позволи получаването на по-високи добиви.

Двама изследователи от научния екип на европейския проект Diverfarming в Университета Вагенинген (Нидерландия), Виолет Гейсън и Коен Риц, са анализирали проби от повърхността на почвата от 11 европейски страни, в търсене на следи от пестициди, използвани при селскостопанското производство. По резултатите от изследванията се установило, че в почвата се съхраняват значително количество пестицидни остатъци.

След анализ на 317 проби, взети през 2015 година от 11 европейски страни, отнасящи се към шест различни системи на земеделие и благодарение на изследването „Остатъци от пестициди в европейските селскостопански почви: скрита реалност“, станало ясно, че 83% от пробите съдържали остатъци от пестициди (от 76 различни типа съединения), примерно 58% са били смеси от пестициди, а 25% са съдържали остатъци от един тип вещества. Основно били откривани съединения от хербициди, DDT (забранено от 1970-та година) и фунгициди със широк спектър на действие.

Повишената социална значимост по този въпрос има две основни предписания: натрупване и съхраняване на пестицидите в почвата (както е установено в това изследване) и тяхната токсичност. Отчитайки, че остатъците се натрупват в най-повърхностните части на почвата, те лесно попадат във въздуха с въздушните потоци.

За противодействие на този проблем проектът Diverfarming, финансиран по програма H2020 на Европейската комисия, предлага по-рационално използване на земята и намиращите се в нея ресурси: вода, енергия, торове, машинно оборудване и пестициди. Предлагат се редица алтернативи за съхраняване баланса на почвените микроорганизми и биоразнообразието. Те варират от използването на нови неустойчиви (лесно разградими) пестициди, биостимулатори, органични компости до прилагането на диверсификация на културите, което ще способства балансирано съществуване на насекоми и отсътствие на вредители.

Според изследването, присътствието на смеси от пестицидни остатъци в почвата е по-скоро правило, отколкото изключение, което илюстрира необходимостта от оценка на екологичните рискове за свеждане към минималните им въздействия.

Земеделците все повече осъзнават, че за да произведат качествена продукция е необходима здрава почва, а това означава, че подобни изследвания и стратегии, като предложените от Diverfarming, придобиват все по-голямо значение в селскостопанския сектор на Европа.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Специалната комисия, която Европейският парламент (ЕП) създаде, за да разгледа процедурата на ЕС за употребата на пестициди, прие доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди.

Евродепутат Момчил Неков е единственият българин в състава на специалната комисия. Решението на ЕП за създаването на работния орган е в отговор на изразените опасения за риска от хербицидната субстанция глифозат. Лицензът за неговото разпространение в ЕС беше подновен от държавите членки за петгодишен период през ноември 2017 г.

Специалната комисия имаше задача да оцени процедурата за даването на разрешения за употреба на пестициди в ЕС, както и потенциалните пропуски в начина, по който е направена научната оценка на въздействието на тези вещества и одобрението за тяхната употреба.

„Радвам се, че днес изразихме силен сигнал към индустрията и обществото. Гласувах „за“ важни препоръки относно процедурата по разрешаване на пестициди в Специалната комисия относно процедурата за ЕС за разрешаване на пестициди, с което окончателно бе приет докладът“, каза Неков.

Около 360 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в Европа в резултат на операция SILVER AX III (2018), която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF). За 2016 и 2017 г. и в България се наблюдава ръст на нарушенията и заловени нелегални пестициди.

„Смятам, че нелегалният внос на пестициди трябва да спре, защото от това страда българското земеделие, пчеларство, но и общественото здраве. Трябва митниците и на КППТ-та да се засили контролът и да спре този нелегален внос, защото той носи рискове за здравето и на българина.“, допълни Момчил Неков.

Евродепутатите от комисията смятат, че специално внимание трябва да се обръща на ефекта върху здравето на хората и животните при процедури по одобрение на пестициди.

Защитата на общественото здраве и на околната среда трябва да имат най-висок приоритет в процедурата по одобрение използването на пестициди.

В приетия доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди се казва, че ЕК и държавите членки трябва да контролират и стриктно да спазват забраната за внос на непозволени съставки от трети страни. Много от тези продукти имат по-ниски стандартни относно опазване на здравето на човека и животните, за това е много важно да бъде следено за това, те да не циркулират и да не се използват в ЕС.

Членовете на комисията за употребата на пестициди в ЕС решиха  да не се използват препарати за растителна защита (ПРЗ) в области използвани от широката общественост (места, където има много хора – градове, централни градски части, паркове и т.н.).

Те предложиха чрез настоящите и нови програми на ЕС да се провеждат проучвания на пестициди с нисък риск или на нехимически методи.

В доклада се призовава ЕК да предложи и включи задължителни мерки за намаляване на риска в процедурата по одобрение, като се вземат специфичните аграрни, климатични характеристики и тези на околната среда, в различните държави членки.

Държавите членки трябва  по-добре да изпълняват процедурата по оторизация с цел да се искат по-малко дерогации и удължаване на сроковете за използване на пестициди, а ЕК да разрешава дерогации единствено при обосновани ситуации по спешност.

„Идеята  е да се сведат до минимум дерогациите, примерно за забрана употребата на неоникотиноидни пестициди и да се върви към развойна дейност на други активни вещества, които не вредят на пчелите. Трябва да се намери баланс между растителната защита, от една страна, и пчеларския сектор, от друга“, коментира Неков.

Публикувана в Новини на часа

Както е известно, в международната търговия с цитрусови плодове, третирането им с фунгициди след прибиране на реколтата е позволено за да предотврати повреждането на плодовете по време на съхранение и транспортиране.
При това са важни два момента: при обработката е необходимо да се постигне равномерно разпределение на фунгицида върху всички плодове на партидата. И преди да се продаде продукта, остатъчното количество на действащото активно вещество да не надвишава максимално допустимата концентрация на страната по местоназначение.
Испанската фирма Citrosol работи активно не само във всички региони на производство на цитрусови плодове в Испания, но и в Южна Африка. Тя продава цитрусови плодове по целия свят и за нея качеството и безопасността на продуктите са особено важни.
Стандартните методи за определяне на остатъчното количество пестициди в акредитирана лаборатория изискват няколко дни, което значително усложнява международната търговия. Износът на цитрусови плодове в азиатските страни бързо се увеличава, но има случаи, когато стоките вече са на път, а лабораторията съобщава, че пределно допустимите дози на остатъчно вещество не отговарят на националните стандарти на дадената страна.
В сътрудничество с учени от Университета във Валенсия (Испания) и фирма Lata-CSIC, са създали малка мобилна лаборатория, наречена Easy kit®. Благодарение на използването на тези лаборатории e възможно да се определи съдържанието на остатъчното количество от най-разпространените фунгициди директно в склада или на мястото за опаковане. Резултатът става известен след няколко часа, което значително увеличава гъвкавостта на работата.
Понастоящем тези лаборатории определят остатъчното количество имазалил, пириметанил и ортофенилфенол, но Citroxol планира да разшири обхвата на откриваемите вещества. В допълнение към определянето на тези съединения в плода, те могат да бъдат определени във водата за миене и восъка за преработка на плодове. Възможно е да се определи съдържанието на тези съединения в плодовете, които вече са в склада на купувача навреме, за да се пресортират плодовете превишаващи дозата. Анализът на водата и восъка изисква само 25-30 минути. в зависимост от броя на анализираните проби. Определянето на остатъчното количество в плодовете изисква 40-45 минути.
Тези лаборатории са подходящи не само при търговия с цитрусови плодове. Фунгициди на база пириметанил се използват широко в света и за обработка на ябълки и круши след прибиране на реколтата.
За мобилните лаборатории не се изисква специално обучен персонал, а новото решение за контрол на остатъчните количества отговаря на схемите за качество и стандартите ISO 9000, ISO 14000, APPCC и Global GAP. Мобилните лаборатории за определяне на остатъчното количество пестициди са още една крачка към точното земеделие.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Според учените, европейското селско стопанство може постепенното да се откаже от пестицидите, за да намали влиянието на селското стопанство върху климата и биологичното разнообразие, като същевременно се гарантира сигурността на храните.

Според френските учени Пиер Мари Аубера и Ксавие Пу, алтернативен сценарий за прехода към агроекологично земеделие е свързано с мащабна трансформация на сектора на селското стопанство в Европа, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и възстановяването на биологичното разнообразие.


През последните години от страна на потребителите е нарастнало търсенето на биологични продукти, а това показва, че хората са загрижени за здравето си.

Учените смятат, че изменението в агросектора на Европа трябва да започне с пребалансиране на европейската диета: повече зърнени храни, плодове, зеленчуци, по- малко месо, яйца, риба и млечни продукти.

Според учените е необходимо да се преустанови използването на пестициди и други синтетични материали, заменяйки традиционното земеделие с екологични методи.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Селско стопанство в Европа към 2050 г. ще може напълно да се откаже от пестицидите, прогнозираха учените Пиер-Мари Обер и Ксавие от Института за устойчиво развитие и международни отношения  по време на конференция в Париж, съобщава EURActiv.
"Ние представяме алтернативен сценарий, който може да доведе до едромащабна трансформация на селското стопанство", казва Пиер-Мари Обер и пояснява, че в момента се водят дебати за бъдещото на земеделието заради невъзможността да се съвместява ръстa на земеделското производство и понижаване на въздействието върху климата и биоразнообразието.

"Трябва да си зададем въпроса: какво им трябва на европейците за здравословно и стабилно хранене и какви земеделски модели съществуват за реализирането на тази цел", казва Пиер-Мари Обер.
Затова изследванията на учените са се фокусирали върху установяване на влиянието на съвременно хранене върху здравето на европейците. Според тях болестите, свързани с храненето, се разпространяват със застрашителни темпове.

В свое изследване Пиер-Мари Обер и Ксавие По посочват, че в Европа не само се произвежда прекалено много храна, но и се консумира прекалено много. Самото хранене на свой ред не е балансирано – не отговаря на препоръките на Европейската организация по безопасност на храненето и Световната здравна организация. Сценариите за възстановяване на баланса в храненето на европейците предвижда повече зърнени храни, плодове и зеленчуци, протеини, по-малко месо, яйца, риба и млечни храни.

"Освен това нашето изследване показва, че европейците до 2050 г. може да бъдат изхранени и без използването на пестициди като по този начин ще бъдат намалени генерираните парникови газове с 40% и ще бъде възстановено биоразнообразието", прогнозира Пиер-Мари Обер. по дучите му това е постижимо чрез отказ от пестициди и внедряване на „зелени“ аграрни технологии, сред които сеитбооборот, торене и използването на екологична инфраструктура – например живи плетове, дървета, ниски стени и др. Сценарият на учените предвижда още понижаване на производителността с 10-50% в зависимост от отглежданата култура.

Авторите на изследването допълват, че това ще провокира намаляване на доходите на фермите, но същевременно ще се орежат разходите за пестициди. При това развитие на ситуацията потенциалът за износ на зърнени храни, млечна продукция и вино няма да бъде намален.

Публикувана в Бизнес

При отглеждането на лозя, картофи и зеленчуци, нахут и царевица, неминуемо присъстват продуктите на Белхим Кроп Протекшън – европейски лидер при опазването на технически култури.

Залагайки на продукти като Милдикът, Профилукс, Кусаби и Козавет ДФ фермерите имат пълна защита от икономически важните болести при лозя. Милдикът и Профилукс са системните решения за опазване на масивите от мана /Plasmopara viticolа/. Избирайки продукта Кусаби /пириофенон/,земеделските производители имат безкомпромистно решение спрямо причинителя на брашнеста мана /Erysiphe necator /. Най – старото използвано средство за контрол на мани /праховитата сяра/ вече е в подобрена формулация /водоразтворими гранули/ и носи името Козавет ДФ. Доверявайки се на предлаганите от Белхим продукти фермерите залагат на качесвена продукция при ниска себестойност на отглеждане.

В последните години площите с картофи се увеличават драстично, а абиотичните фактори на средата изискват оптимални условия за отглеждането им. Продукти като Ранман ТОП /циазофамид/ и Симбал 45 ВГ доказват във времето положителното си действие спрямо картофената мана /Phytophthora infestans/. За повсеместно разпространената Алтернария, Белхим представя на Вашето внимание Дифкор 250 ЕК най– силният триазолов препарат на българският пазар. И не на последно място по важност е продукта Тепеки – инсектицид от ново поколение с продължително действие и кратък карантинен срок, с изключително действие срещу вредителите при много култури в това число картофи и лозя .

Всички тези продукти и тяхното действие фермерите могат да видя на опитното поле на Аграрният Университет, представено от Белхим Кроп Протекшън България по време на Международните дни на полето от 5 до 7 Юни .

Публикувана в Растениевъдство

Швейцария ще проведе референдум по въпроса за пълната забрана на използването на синтетични пестициди.
Повече от 100 хиляди швейцарски граждани подписаха призив за забрана, която ще се прилага за всички земеделски производители, индустрии и внесени продукти, съобщава Би Би Си.
Ако гласуването е положително, Швейцария ще стане втората държава след Бутан, която ще въведе пълна забрана.
Официално петицията е представена на Федералната канцелария в Берн на 25 май, но самият референдум може да се проведе едва след няколко години.
Швейцарските длъжностни лица първо ще проверят подписите, а след това ще подадат петицията до Федералния съвет (правителството). На свой ред правителството ще има една година, за да даде препоръки на парламента.
Депутатите ще имат още две години, за да поемат инициативата и да насрочат гласуване или да предложат контраинициатива, която също може да бъде подложена на референдум.
Ако решението бъде направено, всички синтетични пестициди ще бъдат забранени в продължение на 10 години.
Представители на фермите и индустрията отхвърлят идеята за референдум, заявявайки, че това е прекалено екстремно предложение и няма да получи подкрепа.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Научно е установено, че химичния състав на някои растения съдържа отровни съставки за насекомите.
За домашните животни и човека те са безвредни.

Това са растения, от които може да се приготовят разтвори за борба с вредителите в градината, ако желаете да спестите пръскания с пестициди.

Разтворите се приготвят от свежи растения или изсушени части от тези растения. Полезно е да знаете някои от тези растения.
Босилек - 50 г сухи листа и стъбла се киснат за 24 ч в 1 л вода. Унищожава всички видове гъсейници.

Вратига – 100 г суха маса се сварява в 1 л вода. Унищожава листни въшки.

Глухарче – 50 г сушени корени и листа се накисват в 1 л вода. Унищожава листни въшки и акари.

Есенен минзухар – 100 г сухи луковици се киснат три дни във вода. Унищожава гъсеници.

Жълт кантарион – 100 г се вари в 1 л вода. Употребява се при поява на бронзовост и мозайка по листата на цветята.

Лайка – 50 г суха маса се кисне един ден в 1 л вода. Унищожава листни гъсеници.

Люти чушки – 100 г плодове се варят в 1 л вода. Унищожава листни въшки, трипс, голи охлюви.

Лук и Чесън - цели глави или обелки – 20 г се накисват в 1 л вода. Унищожава акари и гъсеници. Използва се и при поява на мана.

Невен – 100 г листа и цветове се варят в 1 л вода. Унищожава листни въшки.

Тагетис – 100 г листа и цветове се киснат един ден в 1 л вода.Унищожава листни въшки.

Тютюн - листа и стъбла – 40 г се накисват в 1 л вода. Унищожава листни въшки, бълхи, трипс, листозавивачки. Може да се използват и угарки от цигари, но действието е по-слабо.

Кукуряк – 100 г надземна маса се вари в 1 л вода. Унищожава листни въшки, трипс, акари и др. насекоми.

Татул – 100 г надземна маса се вари в 1 л вода. Унищожава всички видове насекоми.

Хрян – 100 г настъргани корени се киснат в 1 л вода за едно денонощие. Употребява се при поява на гъбни болести.
Прецедените отвари се използват след кото изстинат добре. За да се подобри прилепването, към разтвора се прибавят и няколко капки веро или течен сапун. Продават се и специални прилепители.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При отглеждането на салата производителите често се увличат от агрохимията, но иновативното устройство е в състояние да открива потенциално опасни продукти почти незабавно

Изследователи от Университета в Кампинас, Бразилия са разработили нов аналитичен метод за многостепенно определяне на съдържанието на остатъци от 16 пестицида, използвани от селскостопанските производители при отглеждането на салата.
Те използват ултра-висока производителност на течната хроматография и добавяне на редица съвременни технологии. Новият метод осигурява намаление на времето за хроматографски анализ с 50% (от 30 до 15 минути) и максимална точност на анализа.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 13

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта