Нови двама зам.-министри на земеделието са определени със заповед на премиера. В екипа на министър Порожанов влизат Лозана Василева и Вергиния Кръстева. И двете дами са със солиден опит в ДФ „Земеделие“.

Д-р Лозана Василева вече е била изпълнителен директор на Разплащателната агенция. Тя имa дълъг професионален опит в системата на Министерство на земеделието и храните и ДФЗ-РА. Има докторска степен по аграрна икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и специализация по биоземеделие от Университета Южна Бохемия в Чехия. Очаква се в нейният ресор да влязат държавните помощи. Вергиния Кръстева досега е работила като началник отдел „Държавни плащания“.

През миналата седмица Цветан Димитров и Атанас Добрев бяха назначени за зам.-министри на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Публикувана в Бизнес

Премиерът Борисов разпредели между четиримата заместник министър-вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет. Земеделието е поверено отново на Томислав Дончев, който отговаряше за него и в предишния кабинет на Борисов, съобщиха от правителствения пресцентър. Освен на земеделиеелието, храните и горите Дончев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на културата, на енергетиката, на младежта и спорта. Той ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавна агенция „Електронно управление“,  Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Националния статистически институт и Националния компенсационен жилищен фонд.

Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов ще наблюдава дейността на министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването, на околната среда и водите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката и на туризма. Вицепремиерът ще координира работата на държавните агенции за българите в чужбина, за закрила на детето,  агенцията за метрологичен и технически надзор, както и на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата. В неговия ресор съща са Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство.

Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще наблюдава дейността на министъра на вътрешните работи, на Държавната комисия по сигурността на информацията, както и на държавните агенции „Архиви“ и „Държавен резерв и военновременни запаси“. 

В ресора на вицепремиера Екатерина Захариева са министрите на правосъдието и за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, както и Държавната агенция за бежанците и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Министър-председателят Борисов лично ще наблюдава дейността на министъра на финансите и държавните агенции „Разузнаване“,Национална сигурност“ и „Технически операции“, съобщиха още от пресцентъра на кабинета.

 
Публикувана в Бизнес

Министерският съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година. С документа са определени средносрочните цели на фискалната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси правила, ограничения и основни принципи за управление на публичните финанси, определят се и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. стартира в рамките на мандата на служебно правителство, което заяви своята ангажираност да запази като основен приоритет поддържането на макроикономическата и финансова стабилност на страната. Отчитането на ефектите от новите политики и приоритети за управлението на избраното от 44-ото Народно събрание правителство, залегнали в програмата му за периода 2017-2021 г., изискваше известно забавяне в сроковете по бюджетна процедура за 2018 година. Независимо от отчитането на промените в развитието на политиките до 2020 г. и на параметрите на пролетната макроикономическа прогноза, се запазват целите на провежданата политика за постигане и поддържане на балансиран бюджет чрез залагане на мерки за фискална консолидация в рамките на прогнозния период.

Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост, премахването на макроикономическите дисбаланси и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост, придържайки се към общите правила на ЕС.

За целите на международните сравнения, бюджетната рамка е представена както по национална методология (на касова основа), така и на базата на европейската методология ЕСС 2010 чрез показателите за сектор „Държавно управление“, като следва да се отбележи, че фискалните параметри отразяват по еднакъв начин фискалната политика.

Макроикономическата прогноза, използвана при разработването на средносрочната бюджетна прогноза, се базира на допусканията за основни показатели на външната среда на Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и Министерството на финансите на Република България, актуални към средата на месец март 2017 година.

В бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. целта за дефицита по консолидираната фискална програма (КФП) за 2018 г. и 2019 г. се запазва съответно на 1% и на 0,5 % от БВП в съответствие със заложената в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. За 2020 г. е планирано постигането на балансиран бюджет.

Общото ниво на приходите по КФП в средносрочен план се предвижда да бъде в диапазона 36,8-36,4% от БВП. Съобразено със заложените цели за бюджетното салдо по КФП и очакваното ниво на приходната част на бюджета, възможностите за финансиране на публични разходни политики са ограничени в рамките от 37,9% от БВП през 2018 г. до 36,4% от БВП през 2020 година.

Данъчната политика за периода 2018-2020 г. е насочена към утвърждаване на ефективна данъчна система, предоставяща макроикономическа и бюджетна стабилност в средносрочен и дългосрочен план. В средносрочен план не се предвиждат значителни промени на основните данъци и ставки при запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределения от държавата БВП. С оглед поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи при запазване на тежестта на данъчното облагане, основна цел на данъчната политика за периода 2018-2020 г. е повишаването на събираемостта и намаляването на дела на сенчестата икономика, както и намаляването на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.

Осигурителната политика за периода 2018-2020 г. предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО), като за 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с един процентен пункт. Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, се увеличава за 2018 г. съответно в размер на 510 лв., 550 лв., 600 лв. и 650 лв.; за 2019 г. – 560 лв., 600 лв., 650 лв. и 700 лв.; за 2020 г. – 610 лв., 650 лв., 700 лв. и 750 лева.

В средносрочен план се предвижда увеличаване размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 г., на 560 лв. от 1 януари 2019 г. и на 610 лв. от 1 януари 2020 година.

При разработване на разходите за пенсии за периода 2018-2020 г. е взето предвид увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. от 1 юли 2017 г. и на 200 лв. от 1 октомври 2017 година.

В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им в 2021 година.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2018-2020 г., съотношението на държавния дълг към прогнозния БВП се очаква да отбележи спад и да достигне до ниво от 22,3% към края на периода в резултат основно на погашения по дълга в обращение.

Вследствие на постигната фискална консолидация нивото на публичния дълг е стабилизирано на ниско и устойчиво равнище, далеч под средното ниво за еврозоната и ЕС, както и Маастрихтския критерий за публичен дълг към БВП.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри позицията на страната ни по дело С-97/17, Европейска комисия срещу Република България, образувано пред Съда на Европейския съюз по предявена от ЕК искова молба.

Искането на Комисията към Съда на ЕС е да установи, че България не е изпълнила задължение по Директива 2009/147/ЕО за опазването на дивите птици. Основното твърдение на ЕК е, че страната ни не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици съгласно Директивата, тъй като не е класифицирала Орнитологично важното място (ОВМ) „Рила” като специална защитена зона (СЗЗ) в неговата цялост.

Българската страна смята за неоснователни и недоказани твърденията на ЕК, а иска – за недопустим. Комисията не е взела предвид данни за видовете птици, изпратени от България през 2014 г., които са от значение за решаването на спора, тъй като осигуряват информация за орнитологичната стойност на Рила. България настоява, че държавите членки нямат задължение да класифицират ОВМ като СЗЗ, а да класифицират като такава зона най-подходящите по брой и площ територии.

Публикувана в Бизнес

Съветът по земеделие и рибарство ще проведе неформално заседание от 21до 23 май.Предвидената за обсъждане тема е свързана с предизвикателствата пред селското стопанство, породени от промените в климата и водните ресурси в ЕС. От министрите се очаква да изразят мнение за възможните политически инициативи на ниво ЕС за увеличаване на усилията за насърчаване на повишената устойчивост в селското стопанство, включително ролята на научните изследвания и иновациите.

Одобрени бяха и резултатите от проведеното на 25 април заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси, формат Кохезионна политика. На него беше решено да продължат и в новия програмен период усилията за опростяване на правилата за управление на фондовете. България подчерта, че Кохезионната политика не е механичен сбор от фондове, а преди всичко обща европейска политика за дългосрочни инвестиции в растеж, заетост и балансирано териториално развитие на ЕС. Одобрени бяха и заключенията по доклад на ЕК за изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС, сред които е и Стратегията за развитие на Дунавския регион.

Публикувана в Бизнес

Двама заместник-министри попълват екипа в Министерството на земеделието, храните и горите.Това съобщиха от правителствената пресслужба.  

Цветан Димитров поема за трети път този пост, като преди това е бил заместник-министър в първия и втория кабинет на премиера Борисов. Завършил е Тракийския университет в Стара Загора, специалност „Зооинженерство“. Димитров завършва и редовна аспирантура през 1987 г. в Украинска селскостопанска академия със звание квалификация „Кандидат на селскостопанските науки“.

Работил е като научен сътрудник, завеждащ секция в Института по животновъдни науки в . Костинброд към Селскостопанска Академия (1987-1995 г.).

Бил е изпълнителен директор на „Софрана – Зелена светлина“ ООД , София (1995-2002 г.) и на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (2008-2009 г.).

От февруари 2003 г. до август 2006 г. е заемал поста директор на Дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието и горите, а от септември 2006 г. до юли 2008г. директор на Дирекция „Аграрно развитие“ в Министерство на земеделието и продоволствието.

Атанас Добрев е роден през 1975 г., магистър е по „Стопанско управление”, владее руски и английски език.

Заемал е различни длъжности в Държавен фонд „Земеделие“ в периода между 2002 и 2007 гБил е парламентарен секретар в Министерството на земеделието и храните, а през 2014 г. става директор на дирекция „АОЕУ“. Магистър е по стопанско управление от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.  Добрев е бил изпълнителен директор на Национален фонд „Българска гора” през 2008 и 2009 г. 

През периода периода от 14 юли 2014 г. до 29 август 2014 г.Добрев е назначен за изпълнителен директор на ДФЗ. Професионалната му кариера продължава като директор на дирекция „Административно обслужване и електронно управление” в земеделското министерство, а в края на ноември 2014 г. е назначен за зам.-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА с ресори Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и програма САПАРД. 

 
Публикувана в Новини на часа

Десислава Танева от ГЕРБ беше избрана за председател на Комисията по земеделието и храните, а нейни заместници ще са Димитър Гечев от ГЕРБ, Светла Бъчварова от БСП, Йордан Апостолов от Обединените патриоти и Бюрхан Абазов от ДПС. 
 Делян Пеевски ще бъде член на комисията по земеделие, както и на тази по икономика и туризъм.
Депутатите гласуваха председателите и състава на парламентарните комисии. Постоянните комисии ще имат по 22-ма членове - 9 от ГЕРБ, 7 от БСП, 3 от Патриотите, 2 от ДПС, 1 от "Воля".  Менда Стоянова от ГЕРБ отново оглави Комисията по бюджет и финанси, съпартиецът й Данаил Кирилов - по правни въпроси, а Петър Кънев от "БСП за България" - по икономическа политика и туризъм. И тримата бяха председатели на същите комисии и в 43-то Народно събрание.  Заместници на Стоянова ще бъдат Диана Йорданова - ГЕРБ, Георги Търновалийски -  БСП, Николай Александров - Обединени патриоти, и Йордан Цонев - ДПС. Зам.-председатели на правната комисия ще бъдат Десислава Атанасова от ГЕРБ, Филип Попов от левицата, Христиан Митев от Патриотите и Хамид Хамид от ДПС.  Заместници на Петър Кънев в комисията по икономика и туризъм пък ще бъдат Даниела Савеклиева - ГЕРБ, Маргарита Николова - "Обединени патриоти", и Адлен Шевкед от ДПС.   Делян Добрев от ГЕРБ ще оглавява Комисията по енергетика, а негови заместници ще са Валентин Николов от ГЕРБ и Таско Ерменков от БСП. Искрен Веселинов от Обединените патриоти ще ръководи Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, а зам.-председатели ще са Петя Аврамова от ГЕРБ, Дора Янкова от БСП и Пламен Христов от "Воля".
Хасан Адемов от ДПС ще е председател на социалната комисия, а негови заместници ще са Светлана Ангелова - ГЕРБ, и Георги Гьоков - БСП. Предстои и Обединените патриоти да излъчат заместник-председател на комисията. Милена Дамянова от ГЕРБ ще бъде председател на Комисията по образованието и науката, а нейни заместници - Галя Захариева от ГЕРБ, Анелия Клисарова от БСП, Милен Михов от Патриотите, и Ерол Мехмед от ДПС.  Председател на Комисията по здравеопазването ще е отново Даниела Дариткова от ГЕРБ, а заместници - Лъчезар Иванов от ГЕРБ, Георги Йорданов от БСП и Георги Колев от "Обединени патриоти". Вежди Рашидов стана председател на Комисията по културата и медиите. Негови заместници ще са Диана Саватева от ГЕРБ и Станислав Станилов от Патриотите. Сред членовете на комисията ще са Тома Биков от ГЕРБ, Стефан Данаилов, Нона Йотова, Елена Йончева и Александър Симов от БСП, както и Велислава Кръстева от ДПС. Председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта пък ще е Славчо Атанасов от "Обединени патриоти". Заместник-председатели ще бъдат Стефан Апостолов от ГЕРБ, Весела Лечева от левицата и Боряна Георгиева от "Воля".  Борис Ячев от Обединените патриоти ще ръководи Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Зам.-председатели ще са Антон Тодоров от ГЕРБ и Кирил Добрев от БСП. Димитър Лазаров от ГЕРБ оглавява Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Негови заместници ще са Славчо Велков от БСП и Валентин Касабов от Обединените патриоти.  Емил Димитров от Обединените патриоти поема ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Зам.-председател е Владислав Николов от ГЕРБ.   Парламентът избра Кристиан Вигенин от БСП да ръководи Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Негови заместници ще бъдат Ивелина Василева от ГЕРБ и Петър Петров от Обединените патриоти.  Халил Летифов от ДПС поема ръководството на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Зам.-председатели ще са Станислав Иванов от ГЕРБ, Георги Свиленски от БСП и Росен Живков от Обединените патриоти.  Ивелина Василева от ГЕРБ оглавява Комисия по околната среда и водите, а нейни заместници ще бъдат Христо Грудев от ГЕРБ, Манол Генов от БСП и Атанас Стоянов от Обединените патриоти.  Парламентът избра съставите и ръководствата на комисиите за жалбите на гражданите, за българите в чужбина и по вероизповеданията. Антон Кутев от БСП оглавява Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Негови заместници са Снежана Дукова от ГЕРБ и Александър Сиди от Обединените патриоти. Андон Дончев от "Воля" поема ръководството на Комисия по политиките за българите в чужбина. Зам.-председатели ще са Маноил Манев от ГЕРБ и Юлиан Ангелов от Обединените патриоти.  Красимир Велчев от ГЕРБ ще е председател на Комисия по вероизповеданията и правата на човека. Негови заместници ще са Евгения Алексиева от ГЕРБ, Васил Антонов от "БСП за България", Павел Шопов от Обединените патриоти и Джейхан Ибрямов от ДПС. 

Публикувана в Новини на часа

Правителството осигури средства за спешно подобряване на водоснабдяването в община Хасково. Решението предвижда да бъдат отпуснати допълнителни трансфери в размер на 1,93 млн. лева.

Средствата ще бъдат предоставени чрез трансфер от бюджета на МРРБ по бюджета на общината. Това ще стане на базата на сключено споразумение между министерството и общината за целево финансиране на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ от водно тяло BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген - Кватернер – Хасково“ с подобектите към него.

Заради установеното несъответствие в качеството на водата по химичен показател „уран“ и радиологичен показател обща „алфа активност“ в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на част от града, от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, незабавно са предприели мерки за реорганизация на схемата на водоснабдяване и изключване на водоизточниците с най-високо отклонение от посочените показатели с цел превенция на общественото здраве. Въпреки това, подаваната вода от „Северна вододайна зона“, която е с доказано добри физикохимични и радиологични показатели, не може да компенсира водните количества от изключените от експлоатация кладенци и се очаква преминаване към режимно водоснабдяване.

За преодоляване на създалата се кризисна ситуация е необходимо да се дублират някои от компрометираните кладенци и да се възстановят или подменят части от съществуващите водопроводи. Посочените аварийни мерки трябва да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, за да се намали рискът за здравето на живеещите в Хасково и да се ограничи режимното водоподаване през следващите месеци.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2017 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 11 май в Брюксел.

На заседанието ще се търси общ подход по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки.

В точка „Други въпроси“ делегацията на Швеция ще представи информация във връзка с предстоящата Конференция за океаните, която ще се проведе в периода 5-9 юни 2017 г. в Ню Йорк. По искане от делегацията на Полша, Европейската комисия ще представи информация за международната ситуация във връзка с болестта „африканска чума по свинете”.

Правителството одобри и българската позиция за заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия”, което ще се проведе на 11 май в Брюксел. На него ще бъдат разгледани теми относно подготовката на 11-ата министерска конференция на СТО през декември, автономните търговски мерки на ЕС спрямо Украйна, прилагане на споразуменията за свободна търговия на ЕС, Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Бирма/Мианмар, търговските отношения с Чили, Нова Зеландия и Австралия.

Ще се обсъдят също Споразуменията за свободна търговия на ЕС с Япония, Мексико и Меркосур, и проект на Регламент на ЕП и Съвета изменящ Регламент (ЕС) 2016/1036 относно защитата срещу дъмпингов внос от страни извън ЕС и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от страни извън ЕС.

Публикувана в Бизнес

Българската кандидатура за еврокомисар - Мария Габриел бе представена в МС от външния министър Екатерина Захариева.Тя трябва да замени Кристалина Георгиева, която напусна своя пост в края на миналата година.Преди да заеме поста си в ЕК, тя трябва да премине през процедурата на изслушване от евродепутатите. Вероятният й ресор – дигитализация."За мен тази номинация е израз на доверие и отговорност да прилагам опита си в полза на България", каза Габриел .По думите й предизвикателството е страната ни да продължи да бъде обединител за каузи.

Мария Иванова Неделчева е родена на 20 май 1979 година в Гоце Делчев. През 1997 г. завършва Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", Кюстендил, а през 2001 г. придобива бакалавърска степен по "Българска и френска филология" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".Учи още в Института по политически науки в Бордо, Франция, където изучава международни отношения, история на европейските институции, политическа социология, сравнителна политика. Завършва магистратура по „Сравнителна политика и международни отношения“ в Докторската академия по политически науки, Бордо през 2003 г.Евродепутат в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия (ЕНП) от 2009 г., зам.-председател на ЕНП Жени от 2012 г. и заместник-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата (от 2014 г.).

През 2015 г. Европейската асоциация на агенциите по комуникации й връчва отличието „Евродепутат, защитник на социална кауза“ за приноса ѝ за равенството между половете и правата на жените. През 2016 г. получава награда "Евродепутат на годината" в категория "Развитие" и орден "Сан Карлос" на правителството на Колумбия за заслуги към страната в областта на международните отношения и дипломацията.През 2012 г. Мария Неделчева се омъжва за Франсоа Габриел, който по това време е част от екипа на председателя на групата на ЕНП в Европарламента Жозеф Дол. През 2015 г. се ражда синът им Жан-Едуард.

Владее френски, английски и руски език. Ще добавич, че тя е горещ почитател на екологичните норми и силен поддържник на българските пчелари.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 9

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта