Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството (НДК)

Помощта се определя въз основа на броя на кравите и юниците, които реално се отглеждат в стопанството и са заявени за подпомагане. Ако земеделският стопанин е кандидатствал по НДЖ 1 с брой говеда и иска да заяви всички или част от тях и по тази схема е необходимо да знае, че допустими са само реално отглеждани към момента животни и регистрирани в системата на НВМС със съответния идентификатор.
 
ВАЖНО:
Преди да подадат Заявления за входяща регистрация и Заявление за подпомагане по схемите за подпомагане на животните, кандидатите за подпомагане трябва да актуализират данните за броя на отглежданите от тях животни с ушна марка и вида порода в регионалните структури на НВМС, независимо по коя схема кандидатстват!
Детайли по схемата
Бенефициенти 
Право на подпомагане по НДК има земеделски стопанин, който:
- не притежава индивидуална млечна квота;
- отглежда най-малко 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета, които са регистрирани в Системата за идентификация на животните в НВМС.
 
Специфични изисквания на схемата 
1. Подпомагането се изплаща, когато земеделският стопанин продължава да отглеждат кравите и/или юниците в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване и в рамките на този период не са притежавали индивидуална млечна квота.
2. Ако Разплащателната агенция установи, че стопанинът има индивидуална млечна квота, плащането по схемата ще бъде отказано. Липсата на индивидуална квота се доказва с подаване на декларация, която е част от общото заявление за подпомагане;
3. Преди подаване на заявлението за регистрация е необходимо данните за животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни да бъдат актуализирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;
4. При попълване на общото заявление за подпомагане, земеделският стопанин трябва да отбележи в таблицата за отглежданите животни за кое конкретно животно кандидатства по тази схема;
5. Стопанинът може да замени заявените крави и/или юници с други, при условие че заяви писмено за извършената замяна и за събитието, което я е наложило в срок до 3 работни дни за регистриране в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти и в срок до 7 работни дни до съответната Областна разплащателна дирекция на ДФ „Земеделие”. Замените в заявените животни се извършват с подаване на заявление за регистрация, с отбелязано поле „редакция на парцели/схеми/животни”;
 
 
Срок за подаване на заявления 
Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за национални доплащания през 2010 г. трябва да подадат заявленията си в срок:
От 1 март до 15 май – без санкция
От 15 май до 9 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден 
 
Често задавани въпроси 
На какъв принцип се прави подбора и одобрението?
 
След приключване на кампанията по прием и регистрация на заявления, се изработва модел на риск-анализ. На базата на риск-анализа се избират определен брой заявления (% от всички подадени заявления за кампанията) за Проверка на място, които се изпращат на Отдел „Технически инспекторат”. Процентът заявления, определен за проверка на място е различен за всяка година, на база мониторинг и анализ на резултатите, получени след проверки на място от минали години и наложени санкции.
 
Какво включват проверките за допустимост?
 
Проверките за допустимост включват всички видове проверки за избираемост на кандидата и неговото стопанство. Те включват кръстосаните проверки, които се извършват автоматично от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), както и вътрешни проверки в отделното заявление. Има грешки, които не позволяват продължаване на администрирането на заявлението и грешки, които водят само до санкции. Системата проверява всички подадени заявления за плащане. 
 
Каква е процедурата при т.нар. „двойно заявени площи”?
 
В случай че в подаденото заявление има площи, които са регистрирани и в друго/и заявление/я, се пристъпва към решаване на застъпванията или така наречените „Двойно заявени” площи. За всяко заявление със застъпване, ИСАК генерира уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до засегнатите кандидати. В рамките на 10 работни дни от получаването на писмото, заинтересования земеделски стопанин трябва да се яви в съответната ОРА за разрешаване на конфликта или да изпрати обяснително писмо в същия срок, ако не може да се яви лично. Попълва се „Декларация за изясняване на принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин”. Ако даден земеделски стопанин не се яви в ОРА или не изпрати обяснително писмо в определения срок, се приема, че той се отказва от застъпените площи и идентификацията им се дължи на негова грешка. Служителите на Разплащателна агенция разрешават спора на база на предоставените документи, доказващи правото на ползване на описаните двойно заявени площи.
 
Каква е процедурата при т.нар. „над-декларирани площи”?
 
При наличие на над-декларирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия. Тези санкции се разделят на няколко групи, спрямо това каква част от декларираната земя е допустима за субсидия. Според разпоредбите на регламентите, санкциите поради над-деклариране са четири вида в зависимост от процентната разлика на над-декларираните площи спрямо допустимите за изчисление площ, както следва:
- Ако разликата е до 3% - субсидията се изплаща на база на допустимата за изчисления площ – допълнителни санкции няма; 
- Ако разликата е над 3%, но до 20% или над 2 ха. - площта, която трябва да се санкционира се определя на база на над-декларираната площ, която се умножава по две преди да се извади от допустимата за изчисления площ. Така се получава крайната площ, за която се изчислява субсидията; 
- Ако разликата е над 20%, но до 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ; 
- Ако разликата е над 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ – и освен това се налага санкция и за бъдещ период. 
Прочетена 4592 пъти
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта