Слънчогледово споразумение

BASF е предо­ста­вила на Corteva Agriscience гло­бален търговски лицен­з за раз­ра­бот­ка на хибри­ди слънчоглед, устой­чи­ви към хер­би­ци­да за Clearfield Plus технологията на BASF за всички семен­ни бран­дове на Corteva Agriscience в Евро­па, Афри­ка, Азия, САЩ и Латин­ска Аме­ри­ка.

„Предвид това, че пазарът на слънчоглед пока­зва ста­бил­но раз­ви­тие по цял свят, про­из­во­ди­те­лите се нуж­даят от иновативни и надежд­ни реше­ни­я за защи­та на добива от плевелите, ка­зва Ла­ри Роберт­сън, ръко­во­ди­тел на гло­балния биз­нес-порт­фо­лио мас­лодайни култури на Corteva Agriscience. – Това споразумение ще поз­во­ли на Corteva Agriscience да пред­ла­га на кли­ен­тите ком­плекс­ни реше­ния за семена и препарати за растителна защи­та, осигуряващи по-широ­к избор от средства за кон­тро­л на плевелите за всички наши марки семена“.

Про­из­вод­ствен­ата систе­ма Clearfield Plus за слънчогледа об­еди­нява устой­чи­ви хибри­ди, раз­ра­бо­тени с мето­дите на тра­ди­ци­он­ната селек­ция от елит­на гене­ти­ка, с инди­ви­ду­ални, спе­ци­ално раз­ра­бо­тени хер­би­ци­ди. В съче­та­ние с надежд­ни и ква­ли­фи­ка­ци­онн­и про­гра­ми тя осигурява ­сезон­ен кон­трол на плевелите и по-голяма устойчивост на земеделските култури към особеностите на околната среда.

„Нашето сътруд­ни­че­ство с Corteva Agriscience сви­де­телства за при­вър­заността на BASF към раз­ви­тие на ино­ва­ци­он­ни парт­ньорства, които­ уве­ли­ча­ва­т гло­балното раз­про­стра­не­ние на ефек­тив­ни мето­ди за обра­бот­ка с хер­би­ци­ди и про­грами на управ­ле­ние за слънчогледа“, заявява Джо­на­тан Брай­ант, вицепре­зи­дент на отде­ла за Гло­бален­ стра­те­ги­че­ски мар­ке­тин­г на семена, харак­те­ри­стика и хер­би­ци­ди, под­раз­де­ле­ние за реше­ния за сел­ско­то стопанство в BASF.

Семенните про­дук­ти на Corteva Agriscience от брандовете Pioneer и Brevant, раз­ра­бо­тени с изпол­з­ва­нето на про­из­вод­ствен­ата систе­ма Clearfield Plus, ще бъдат достъп­ни за селскостопанските произоводители на слънчоглед в нача­лото на новия сезо­н.

Петър Кръстев

Прочетена 790 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта