В срок до 1 декември 2016 г. земеделските стопани, кандидатствали по схемата за Специално плащане за памук (Памук) в Кампания 2016, трябва да предоставят в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от памук. Изискването е записано в разпоредбите на чл. 17, ал. 2 на Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

   Кандидатите по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС), които заявяват за първи път участие или кандидати, при които има промяна в обстоятелствата, е необходимо също до 1 декември 2016 г. да предоставят в съответната областна дирекция на Фонда документи за придобити професионални умения и познания. Съгласно изискването на чл. 15, ал. 1 на Наредба 3 младите стопани представят документи за завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или документи за икономическо образование със земеделска насоченост. Придобити професионални умения и познания се доказват и с удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

  Фонд „Земеделие“ напомня на младите земеделски стопани, че документите, издадени от висши учебни заведения, трябва да бъдат от акредитирани институции. Предоставените документи за завършен курс трябва да бъдат издадени от лицензирани центрове за професионално обучение. Допустими са и документи за извършено обучение по мярка 111

Публикувана в Бизнес
Държавен вестник (ДВ)обнародва Наредба № 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г.
 
С Наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2017 – 2019 г. Финансова помощ по Програмата ще се предоставя за дейности, които допринасят за постигане целите й:
 
1. подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
2.повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти;
3. опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.По реда на Наредба ще се предоставя финансова помощ за една или за няколко дейности по следните мерки:
 
- по мярка „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за дейност „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ - стопани притежаващи не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;
 
- по мярка „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;
 
- по мярка „Рационализиране на подвижното пчеларство“;
 
- по мярка „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ - стопани, притежаващи не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване и които ще поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ;
 
- по мярка „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“ за дейностите:
а) закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина;б) поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства;
в) закупуване на пчелни майки;
 
- по мярка „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейностите:
а) проучвания на различните фактори, влияещи върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България; молекулярни доказателства на причините, довеждащи до синдрома на празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;
б) проучване на продуцентите на мана в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите в развитието им, манов мед и сроковете и особеностите при събирането му от пчелите.
 
Кандидатите за финансово подпомагане по програмата подават заявление за подпомагане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в зависимост от мярката, по която се кандидатства, и прилагат към него документите, посочени в образеца на заявлението. 
 
Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция и/или разход по всяка от дейностите на мерките на програмата.
 Критерии за оценка на заявления по мерки „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, „Рационализиране на подвижното пчеларство“ и „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“
 
Предмет на оценяване
Информация от
Критерий
Брой точки
1. Кандидат по мярката на НПП
ИСАК – предходни кандидатствания по НПП
– Не е кандидатствал до момента по мярката по НПП
20 т.
2. Кандидат по мярката на НПП
Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална гимназия или лицензиран център за професионално обучение, приложен към заявлението, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството
– Квалификация в областта на пчеларството
15 т.
3. Кандидат по мярката на НПП
ИСАК – предходни кандидатствания по НПП
– Кандидатът е извършил разходите по всички дейности от договорираната финансова помощ за предходни години по НПП – от 2011 г. и следващите години на прилагане на програмата
10 т.
4. Кандидат по мярката на НПП
ИСАК – заявление
– Кандидатът ще реализира инвестицията по заявлението за подпомагане на територията на административна област в Северозападен статистически район (NUTS 2)
10 т.
5. Кандидат по мярката на НПП
ИСАК – заявление
– Поне един от пчелините в стопанството на кандидата е регистриран в населено място, чието землище попада в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.)
10 т.
6. Кандидат по мярката на НПП
ИСАК – заявление
– Кандидатът е призната организация на производители на мед и пчелни продукти
10 т.
7. Кандидат по мярката на НПП
Анкетна карта за регистрация като земеделски производител
– Кандидатът е регистриран земеделски производител за повече от 1 година считано към датата на кандидатстване
15 т.
8. Кандидат по мярката на НПП
Удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелин, собственост на кандидата, и/или ИСАК – справка в регистъра на пчелините на БАБХ, и/или трудови договори за пчеларска дейност и служебна бележка за съответните години, издадена от работодателя, доказващи три години опит като пчелар, и/или граждански договори за извършена работа като пчелар и заверени от съответната ТД на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години, доказващи три години опит като пчелар
– Кандидатът има минимум три години опит като пчелар считано към датата на кандидатстване
10 т.

Текстът на наредбата може да се прочете в брой 87 на Държавен вестник от 4 ноември 2016 г. 

Публикувана в Апибизнес

Държавен фонд „Земеделие“ нареди да се изплатят 11 167 192 лева по три схеми за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството, съобщиха от МЗХ.

Извънредното подпомагане е осигурено от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) на основание на Делегиран регламент (ЕС) 1613/2016 на Комисията от 8 септември 2016 година. Бюджетните тавани по трите схеми бяха определени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

В периода на прием бяха подадени 17 723 заявления. По Схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства са наредени 2 100 721 лв. - за крави и биволици и 292 599 лв. - за овце-майки и кози-майки. Допустими за подпомагане са 64 105 крави и/или биволици и 111 679 - овце-майки и/или кози-майки.

Средствата по Схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство възлизат на 4 219 200 лв. за крави и биволици и 1 027 231 лв. - за овце-майки и кози-майки. Допустими за подпомагане са общо 181 315 крави и/или биволици и 570 684 овце-майки и/или кози-майки.

По Схемата за прилагане на екстензивни методи за производство бяха наредени 2 823 253 лв. за крави и/или биволици, а допустимият брой животни е 65 157. Общ размер на подпомагане от 704 188 лв. за овце-майки и/или кози-майки се разпределя по тази схема между допустими 274 003 животни.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 60.6 милиона лева на животновъди по две схеми за преходна национална помощ за 2016 година.

     24 милиона са изплатени на 5 723 фермери по първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1). Ставката на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по тази схема, определена със Заповед на № РД 09-843 от 02.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните, е в размер на 190 лева за говеда и 336 лева – за биволи.

   Изплащането на субсидиите по ПНДЖ1 в Кампания 2016 е на два транша:

    * за говеда – по 102.40 лв. през ноември и по 87.60 лв. – през януари 2017 г.

    * за биволи – по 183 лв. през ноември и по 153 лв. – през януари 2017 г.

   Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

    36.6 милиона лева са преведени на 7 460 животновъди за изплащане на пълния размер субсидии по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Със Заповед № РД 09-842 от 02.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните е определена ставка от 35.43 лв. за едно допустимо за подпомагане животно.

   По схемата се подпомагат фермери със стопанства с 50 или повече овце-майки и/или кози-майки. Изискване към животновъдите е да продължат да отглеждат най-малко 80 на сто от заявените животни поне 100 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

   Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През 2016 г. финансовият пакет за всяка от схемите за преходна национална помощ може да достигне максимум 70% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 година.

Публикувана в Животновъдство

През тази седмица започват излащанията от преходната национална помощ за животновъди. Със Заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е определен размерът на плащанията по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки, кози-майки, говеда и биволи.

По Схемата за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, помощта е на стойност от 35.43 лв. за едно допустимо за подпомагане животно. Фермерите кандидатствали по Схемата - за необвързано производство с говеда ще получат по 190.00 лв., а за биволи по 336.00 лв. на животно.

 Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати в пълен размер субсидиите  на стопаните отглеждащи овце-майки и кози-майки. По 102.40 лв. ще получат фермерите отглеждащи говеда и по 183.00 лв. – отглеждащи  биволи. По Схемата за необвързано производство остатъкът от подпомагането ще бъде преведен през януари 2017 г.

Финансовият пакет по Схемата за преходна национална помощ за говеда за 2016 година е в размер над 44 млн. лева. 

Общият бюджет по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за настоящата кампания е над 37 млн. лева, като броя на подпомаганите животни се увеличава с над 33 хил. броя или с повече от 3%.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 4 милиона лева по схема de minimis в подкрепа на пчеларите през 2016 г. Индивидуалният размер на подпомагане за едно пчелно семейство е 11 лева. По схемата бяха подадени над 3 300 заявления, с които ще се финансира отглеждането на 386 хиляди пчелни семейства.

Припомняме, че индивидуалният таван за подпомагане по de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2014-2016 г.).

Субсидиите са предназначени за физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани към 29 февруари 2016 г. по Наредба 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Пчелините, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да са регистрирани като животновъдни обекти по изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност не по-късно от 29 февруари 2016 г.

Минимална помощ получиха пчеларите, подали валидни заявления в определения за кандидатстване срок. Те трябва да отглеждат между 20 и 200 пчелни семейства, като за стопаните с над 200 пчелни семейства финансиране беше изплатено за първите 200 пчелни семейства.

Задължение на стопаните е да запазят 80 на сто от броя на пчелните семейства, за които е получена помощта, като до 1 декември представят заверен ветеринарно-медицински дневник за извършен задължителен есенен профилактичен преглед на пчелните семейства.

Публикувана в Пчела и кошер

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 14 милиона лева на 8 169 земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки и заявили подпомагане по някоя от схемите за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки или за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол.


По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДПЖ) са наредени  6 066 693 лева. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК) оторизираната сума е 8 292 791 лева. 

Фондът изплати и 3 554 358 лева на 279 кандидати по Схемата за обвързано подпомагане на биволи.


Припомняме, че авансовите плащания са с максимален размер до 70% от сумата, изчислена по съответната схема и могат да се извършват след 16 октомври до 30 ноември, съгласно чл. 1 на Регламент № 1617/2016 на Комисията.


Изчисленията за трите схеми за подпомагане са извършени по ставки, определени със Заповед № РД 09-814 от 26.10.2016 г. и Заповед № РД 09-815 от 26.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри 17 173 500 лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“, пише БГНЕС.

Със средствата ще се финансират разходи за ДДС по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г.

Разходите за ДДС на общините бенефициенти по тези програми са недопустим разход за финансиране с европейски средства и затова се финансират от националния бюджет.

Средствата са предвидени в централния бюджет. 

Публикувана в Бизнес

Със заповед на директора на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов от 20 ноември се спира приемът на заявления по схемата за намаляване на производството на краве мляко. Ще се отхвърлят подадените досега заявления по третия и четвъртия транш на схемата, се казва още в заповедта.

По данни на ЕК за одобрените кандидатипо европейската Схема за намаляване на производството на краве млякостава ясно, че в рамките на втория период (Ноември 2016 – Януари 2017) броят на допуснатите кандидати за България е 27, които от своя страна, са заявили за намаляване 1 367 360  кг с краве мляко.Заявленията по схемата до 1 ноември 2016 г. обхващат около 97 880 тона на приблизително 6 000 млекопроизводители от  ЕС. По данни на ЕК се наблюдава едно превишаване на предвидения обем за втория прием (12 198 тона). Заради това и ЕК реши да промени коефициента за превръщане на литрите мляко в килограми. Припомняме, че минималното количество на намаление на доставка на краве мляко, обхванато от едно заявление за помощ, е 1 500 kg, а когато количеството на намалението на доставките на краве мляко е изразено в литри, то се умножава с коефициент 1,03, за да бъде приравнено в кг НО сега коефициентът е намален до 0,12462762, което означава, че производител, кандидатстващ за намаляване на си със 100 тона, в действителност ще получи помощ за намаляване на количество с до 12.463 тона. Но промените, предложени от ЕК, почти не касаят българскитепроизводители, тъй като напрактика схемата вече прислючи.

Публикувана в Бизнес

Управителният съвет на ДФЗ утвърди финансов ресурс за 2016 година от 61728 499 лева за изплащане на първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството(ПНДЖ1) и за изплащане на пълния размер по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

Утвърдените средства са в размер до 24 167 762 лева за първия транш по схемата за ПНДЖ1 и до 37 560 737 леваза целия бюджет по схемата за ПНДЖ3. Субсидиите ще бъдат изплатени на земеделските стопани до края на тази календарна година. Разликата от 20.7 млн. лева до допустимия бюджет по преходната национална помощ за 2016 г. ще бъде изплатена през първите два месеца на 2017 година. Предстои одобрение от министъра на земеделието и храните на ставките за единица животно.

Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджетпредставлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През 2016 г. финансовият пакет за всяка от схемите за преходна национална помощ може да достигне максимум 70% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 година.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта