На сайта на ДФ "Земеделие" е публикуван индикативният график за прием на заявления за календарната 2016 година по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

    Очаква се още от януари да започне прием по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР). От март е предвидено да стартират мерките Агроекология и климат, Биологично земеделие и Хуманно отношение към животните.

    През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства (ТПП). Земеделските стопани, които имат интерес към Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, ще могат да кандидатстват през юни. Кандидатите по подмярка 4.1 ще подават заявления през юли месец, а през септември и октомври ще има прием по Мярка 9 за Учредяване на групи и организации на производителите. По подмярка 4.2 заявления ще се приемат в края на годината.

    Пълния график за прием на заявления за 2016 г. по новата Програма за развитие на селските райони може да намерите тук.

Публикувана в Бизнес

Във връзка с предложението на Управляващия орган на ПРСР за 15-то изменение на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013г.), Националната асоциация на зърнопроизводителите изказва следното становище:

НАЗ категорично не подкрепя така предложеното от УО на ПРСР 15-то изменение на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. НАЗ настоява да бъдат запазени сега действащите условия по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" до приключване на поетите от бенефициентите петгодишни агроекологични ангажименти.

Аргументите на НАЗ за несъгласие с предложеното 15-то изменение на ПРСР 2007-2013г. са следните:

 1. Предложените нови изисквания по направлението сеитбооборот, и по-конкретно изискването за поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, описана в плана за сеитбообращение, е практически неприложимо при агро-климатичните условия на зърнопроизводителните региони в страната. Поддръжката на зимна покривка на площи, които са предвидени за сеитба с пролетни култури, води до пълно компрометиране на посевите със слънчоглед и царевица. Традиционна и утвърдена агротехническа практика е извършването на есенна оран на площите, които ще бъдат засети с пролетници. Тази практика не може да бъде спазена при изпълнение на изискването за поддържане на зимна покривка, при което последствията за земеделските производители ще са изключително негативни.

 2. Така предложеното 15-то изменение на ПРСР 2007-2013г. е напълно лишено от икономическа логика. Би следвало при увеличаване на специфичните изисквания по направлението, при които има и повишаване на разходите за земеделските производители за постигането им, ставката на компенсаторното плащане да нараства. Противно на очакванията, предложението на УО на ПРСР е за двойно намаление на сега действащата ставка.

 3. Предложените драстични промени в условията и реда на прилагане, както и в нивата на компенсаторните плащания, касаещи направлението сеитбооборот, са в разрез с принципите на водената обща селскостопанска политика за осигуряване на сигурност, предвидимост и възможност за дългосрочно планиране що се отнася до усилната и рискова дейност на европейските земеделски производители.

В случай че бъдат приети промени в условията и ставките по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”, НАЗ настоява да се даде възможност на бенефициентите нормативно да прекратят участието си по агроекологичния ангажимент, без да търпят санкции и да възстановяват средства, преди стартирането на новата стопанска година 2015/16г. (тоест до 15-ти септември 2015г.).

Публикувана в Коментари

Управляващият орган на ПРСР предлага следните промени в ПРСР (2007-2013 г.), формулираникато предложения за 15-то изменение на Програмата:

 1. Предложение за изменение на текста на мярка 214 „Агроекологични плащания“ с включване на практики за управление с по-висок екологичен ефект по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от подмярка 4 „Опазване на почвите и водите“

Новите изисквания към кандидатите, в допълнение към изброените в чл. 47 на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., са:

1. осигуряване вземането на почвени проби за съдържанието на N,P,K на всеки 5 ха в блока на земеделското стопанство, а в случай, че блокът е с размер под 5 ха за всеки блок, през четвъртата година на прилагане на направлението;

2. осигуряване вземането на почвени проби и анализ за съдържание на N на всеки 5 ха в блока на земеделското стопанство, а в случай, че блокът е с размер под 5 ха за всеки блок, през третата година на прилагане на направлението. На база на резултатите от анализа на взетите почвени проби се разработва план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) с N;

3. поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, описана в плана за сеитбообращение;

Мотиви за предложеното изменение:

Предложените изменения в изискванията по управление целят постигането на по-добър екологичен ефект от прилагането на направлението. Осигуряването на зимна покривка на 100 % от площта, включена в сеитбооборотния план, е ефикасен метод за борба с ветровата и водната ерозия на почвата, като същевременно чрез задължителното заораване се повишава почвеното плодородие. Въвеждането на допълнителни почвени анализи цели прецизното управление на азот в почвата. Пробовземането на всеки 5 ха ще покаже в пълна степен ефекта от прилагане на направлението и ще подобри процеса на управление на хранителния баланс в обработваните площи. Промените са в концепцията на мярката за устойчиво управление на природните ресурси.

2. Предложение за изменение на размера на годишното компенсаторно плащане по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от подмярка 4 „Опазване на почвите и водите“ и методологията за изчисление на ставките

Въвеждането на новите изисквания по управление налага и разработването на нова методология за изчисление на допълнителните разходи и пропуснати ползи, което обуславя промяна на нивото на годишното компенсаторно плащане по направлението. Разработената методология отчита възможността площите със зимна покривка да бъдат използвани за изпълнение на екологично насочени площи с междинни култури по Първи стълб на ОСП 2014-2020 и в тази връзка е предвидена диференциация на плащанията:

 • Общо компенсаторно плащане по направление „Сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ за кандидати, които изпълняват изискването за зимна покривка с междинни култури по Първи стълб – 83,83 евро/ха

 • Общо компенсаторно плащане по направление „Сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ за кандидати, които не изпълняват изискването за зимна покривка с междинни култури по Първи стълб – 90,88 евро/ха

Елементите на новата методология са:

 • Разходи за оран, дисковане и подготовка на почвата за засяване на предкултури

 • Разходи за семена за предкултури

 • Разходи по засяване на предкултури

 • Разходи по заораване на предкултури

 • Вземане на почвени проби и извършване на почвени анализи

 • Спестени разходи по почвообработка за редовната пролетна следкултура

 • Увеличаване на добива на пролетните следкултури

 • Задължения за ЕНП от І стълб

Мотиви за предложеното изменение:

Актуализацията на нивото на компенсаторното плащане цели както осъвременяване на изчисленията на елементите, които участват във формирането на ставката и отчитане на промените в новата ОСП, така и остойностяване на новите надграждащи изисквания, свързани с бъдещото прилагане на дейността за въвеждане на сеитбооборот за опазване на почвите и водите. В допълнение, с предложеното изменение се гарантира изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и заложените индикатори за постигане на агроекологичен ефект, като същевременно се гарантира балансирано и пропорционално усвояване на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Актуализираните изисквания по управление и нивото на компенсаторното плащане ще бъдат приложени за стопанската 2015-2016 година.

На основание Регламент 1974/2006, кандидатите, които не приемат адаптираните условия по направлението могат да прекратят участието си без да се налага да възстановяват получените до момента агроекологични плащания.

Секретариат на КН

Публикувана в Бизнес

Днес 22 юни от 10:30 часа, министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще присъства на церемония за първа копка на проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 в с. Подем. Той е за реконструкция на водопроводната мрежа на селата Подем и Рибен, община Долна Митрополия,  и е на стойност 5,8 млн. лева.

Публикувана в Новини на часа

През есента производителите на билки ще могат да кандидатстват по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на  Еньовденския събор, който се провежда в Старозагорските минерални бани. Тя допълни, че на този етап може да се кандидатства само за инсталации за преработка на билки.  „Билката е дар от природата. Държавата може да подкрепи природата да дава този дар, а не да я унищожава“, каза още министърът и припомни, че в новия програмен период има  допълнително подпомагане за традиционни български растения като маслодайната роза, лавандула и етерично-маслени продукти.

Министър Танева подчерта, че на този етап трябва максимално да се облекчат административните режими относно  разрешението за бране на билки. „Трябва да се предприемат действия относно опазването на околната среда и природата. Ние имаме такива в частта „Агроекологияот ПРСР 2014-2020 г. , така че да се берат билки и да не се унищожават. С подкрепата на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин се правят и изменения в нормативни актове, които биха облекчили труда на хора , които се занимават с такава дейност“, уточни още тя.  

На присъстващите на събора Десислава Танева пожела поредната добра година и да пазят българските традиции, защото само това ще ни направи единна нация.

Публикувана в Растениевъдство

Само за два дни от новата мярка за развитие на селските райони вече са подадени документи на стойност над 15 мил. лв., обяви зам. Министърът на земеделието васил Грудев. Приоритет според него ще са инвестициите в животновъдство, производство на плодове и зеленчуци и биологично производство. Кандидатствалите за инвестиции в приоритетните сектори ще получават бонус точки, които ще им дават предимство спрямо другите кандидастващи. Грудев говори за развитието на северозападния регион на страната. Чрез програмата за развитие на селските райони мярката е предназначена за модернизиране на земеделските стопанства. Размера на безвъзмездната помощ е до 50% от допустимите разходи за всеки проект. В първия прием са изключени колективни инвестиции и проекти свързани с напояване. Те ще бъдат включени през есента.

Публикувана в Новини на часа

Близо 151 млн. лв. отпуска ЕС до 2020 година за развитие на биоземеделието у нас. Това съобщи главният експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в земеделското министерство Лидия Чакръкчиева. Тя съобщи, че тази година има бум на кандидатите за субсидиите от ЕС, тъй като миналата е била нулева за кандидатстване.
Мярка „Биологично земеделие“ е нова мярка, обособена от ЕК заради изключително големия интерес към биопроизводството през последните години.
Чакръкчиева заяви, че всички бенефициенти, които искат да кандидатстват по тази мярка, е необходимо да имат сключен договор с контролиращо лице, което да ги съветва и направлява в методите на биологичното земеделие в тяхното стопанство. Информация кои са контролиращите лица за биологично производство кандидатите биха могли  да намерят на сайта на Министерството на земеделието.
Друго нещо, на което трябва да отговарят бенефициентите като допустимост, е първо да изберат кое направление ще прилага - дали растениевъдство, дали биологично пчеларство или биологично животновъдство”, допълни тя.

Публикувана в Растениевъдство

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще участва в семинарите от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за директните плащания в градовете Силистра, Добрич и Варна. Днес - 30 март 2015 г. (понеделник) от 11:00 часа земеделските стопани от Силистра и района ще могат да се запознаят със схемите по директните плащания в хотел „Danube“, който се намира на пл."Свобода" 1.

В 16:00 часа ще започне срещата с производителите от Добричка област в зала „Европа”, в сградата на Областната администрация. Областната управа на град Добрич се намира на ул.  "Независимост" № 5.

Семинарът за земеделските стопани от Област Варна ще се проведе на 31 март 2015 г. (вторник) от 13:00 часа в зала „Дали” на х-л „Голден Тулип”, гр. Варна, който е разположен на ул. „Хр.Ботев“, № 3А.

Информационната кампания на МЗХ има за цел да запознае земеделските производители с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане по кампанията за директните плащания за тази година.

Публикувана в Новини на часа

В началото на месец април, 2015 г. стартира прием на документи по Мярка 4.1 по ПРСР за периода 2015-2020 г. - Инвестиции в земеделски стопанства, съобщи зам. министърът на земеделието Васил Грудев. Приевмът ще се осъществява в продължение на около два месеца. Предвидените средства по тази мярка са 150 мил. евро. Приет е минималният праг от точки за допустимост по мярката - 10 точки, като отпада и правилото "първи по време, първи по право", обясни зам. министърът. Това означава, че незовисимо кога са подадени документите в предвидения срок, право ще имат всички, които покриват минималните критерии от точки. Приоритетно ще се дават точки за проекти свързани с производство на плодове и зеленчуци, животновъдство, етерично-маслени култури, аккто и за биоземеделие, млади фермери и проекти от Северозападна България. С цел да се избегнат злоупотреби по тази мярка за програмния период няма да се допускат колективни инвестиции.

Публикувана в Новини на часа

От днес МЗХ стартира информационна камапания в страната по разясняване на схемите за директните плащания. Кампанията ще има за цел да се запознаят земеделските производители с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане. 17-те схеми по директните плащания ще се прилагат за първа година у нас и по тях ще бъдат разпределени средства в размер на над 1,4 млрд .лв.

В семинарите по места ще участват експерти от Министерството. Първата среща ще се проведе днес 16 март, 2015 г. в конферентна зала на Областната дирекция по земеделие в гр. Видин от 13:00 часа.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта