Зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев е специален гост в първия ден на международното специализираното изложение „Селското стопанство и всичко за него” в Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. По думите на Гечев, 21-годишна история е много и точно толкова съществува панаирният форум в добруджанския град. Според зам.-министъра дългата история на изложението е доказателство, че той си е извоювал специално място в Добруджа. Явор Гечев е убеден, че това изложение ще има и своето бъдеще, защото на подобен форум си дават среща за взаимодействие наука и земеделско производство. Зам.-министърът отправи пожелание към земеделските производители да се осведомяват за новите технологии и да подобряват добивите си. Той заяви, че от името на държавата поема ангажимент, подчертавайки, че за да има модерна техника и задоволителни добиви, трябва да има пари. Към края на тази година ще има работеща програма в рамките на Програмата за развитие на селските райони, а през май следващата година ще започне приемът на първите проектни предложения по тази програма. Това ще осигури финансиране за този приоритетен за България отрасъл, каза Явор Гечев. 

Публикувана в Новини на часа

Във вестник „Гласът на фермера” постъпиха редица въпроси на читатели, свързани с начина на ползване и реда за създаване на земеделските масиви, които отправихме към експертите в земеделското министерство. В броя публикуваме отговорите и разясненията, които получихме от аграрното ведомство.

 

 

Какъв е редът за създаване на земеделски масиви?

 

Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ лично или чрез пълномощник, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и под каква форма ги стопанисват. Документът се подава в общинската служба по земеделие, по местонахождение на масивите. Собствениците, които не желаят имотите им да се включват в споразумение, посочват изрично това в декларацията. Важно е да се знае, че всеки един от тях може да подаде документа, който ползва всички съсобственици или наследници.

Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие, по местонахождението на имотите, копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, а общинската служба по земеделие е длъжна да ги регистрира.

Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В него следва да посочват имотите, които ползват и на какво правно основание. Това става чрез регистрираните в общинската служба договори или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в разпределянето на масивите за ползване по споразумение.

 

Има ли възможност регистрираните масиви да се прехвърлят за следващата стопанска година ?

 

Тъй като масивите за ползване на земеделски земи в дадено землище се създават за срок от една стопанска година, е възможно следващата година те да се разпределят по същия начин с предходната. Това може да стане обаче, ако няма промени в подадените декларации и заявления за съответното землище.

 

Защо споразуменията не се сключват за 5 годишен срок, за да могат стопаните да участват в мярка 214 – агроекология ?

 

Сключването на споразумения е само една възможност за комасирано ползване на земите, предвидена в закона. Споразуменията следва да отговорят на редица условия и в тази връзка не във всички землища има възможност да се сключват  такива. От друга страна, в много землища имотите се обработват от самите собственици, от наемателите или арендаторите в техните реални граници. В тези случаи не е необходимо да се сключват споразумения.

 

 

  Над 10 години министерство на земеделието обещава от името на различни правителства да разработи правила, които да залегнат в Закон за комасация. Този проблем включен ли е в политиката на МЗХ и каква е визията за решаването му?

 

 

Министерство на земеделието и храните подкрепя доброволната комасация чрез предоставяне на актуални карти и материали, налични в министерството, както и чрез координационна и методологична дейност. Още през 2007 г. бе дадена възможност в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чрез споразумение между собствениците на поземлени имоти, да се извършва доброволно уедряване. Наистина от дълги години се обсъжда идеята за създаване на по-подробен Закон за комасация, но предвид чувствителността на темата за разпореждане със собствеността върху земеделски земи, все още се набира български и чуждестранен опит, за да се разработят най-добрите решения и практики. На територията на страна се извършва интензивна дейност по двадесет плана за доброволна комасация, а пилотният проект е в с. Катунец, Ловешко. Той вече успешно приключи с издаване на новите документи за собственост на участниците.

 

  Каква е ролята на общинските и областните земеделски служби в процесите на изготвяне на изготвяне на масиви за ползване на земеделски земи ?

 

Дейността на общинските служби по земеделие включва регистриране на договорите за наем или аренда на земеделски земи. Съгласно чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, всяка общинската служба е длъжна да води регистър на собствениците и ползвателите на земеделските масиви, както и да предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в споразумението / чл. 37в/.

Общинската служба по земеделие обработва данните от подадените декларации и заявления. Изготвя предварителния регистър на имотите в землището, въз основа на данните от декларациите, заявленията и регистъра на земеделските производители. Чиновниците са длъжни да обявят регистрите на информационни табла в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие, достъпни за всички посетители. Отделно, информацията се публикува и на интернет страници на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие”, където служителите нанасят своевременно всички промени в предварителните регистри. Това се прави в случаите, когато има промяна в декларациите, заявленията или се отстраняват допуснати грешки и неточности  в тях.

Границите на масивите за ползване на земята се определят върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта). Изготвя се нова карта на масивите за ползване и регистър на имотите, които съдържат данни за земите, заявени за участие в споразумението. В картата са включват и т. нар. „имоти – бели петна” / чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ/.  Предварителният регистър, картата на границите на масивите, заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 , се предоставят на Комисията за създаване на  масиви за ползване.

Служителите на областната дирекция "Земеделие” председателстват комисията по 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Комисията от една страна е помощен орган за законосъобразното сключване на доброволно споразумение, а от друга - има основна роля при изготвяне на служебно разпределение. Тя приема изготвения проект на доброволно споразумение, като извършва обстоен преглед относно неговата законосъобразност и изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие". При служебно разпределение на масивите за ползване се изготвя проект на разпределението, който Комисията представя с доклад на директора на областната дирекция "Земеделие”.

 

Кой определя, създава и контролира изпълнението по създаване на масивите за ползване на земята ?

Процедурата се администрира от съответните областната дирекция „Земеделие” и общинска служба по земеделие. Създаването на масиви за ползване се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие". В състава на комисията влиза и кметът на населеното място / кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица/, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". Заповедта се издава най-късно до 5 август на съответната стопанска година. 

Директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед, с която одобрява представеното доброволно споразумение или служебно разпределените масиви в землището. Това става въз основа на доклада на комисията, който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите – бели петна, за техните собственици и дължимото рентно плащане. Следователно, с издаването на административния акт за разпределението на масивите за ползване в землището директорът упражнява и съответния контрол по процедурата. Освен това в закона е предвиден и съдебен контрол за законосъобразност на процедурата и издадения в тази връзка административен акт. 

 

В кои случай се прави доброволно и в кои служебно споразумение ?

 

Принципът е, че доброволно се създават масивите за ползване на земеделски земи от техните собственици и ползватели в землището, а служебно разпределение на масивите за ползване се прави, ако има заявления за създаване на масиви, но не е изготвено доброволно споразумение от участниците в процедурата в определения в закона срок или ако доброволното споразумение обхваща две трети от определената по реда на § 2ж  от ДР на ЗСПЗЗ площ, то останалата една трета са разпределя служебно.

 

Арендаторите заплащат ли такси за споразуменията ?

 

Такси за администриране на споразуменията не се заплащат от участниците в процедурата – собственици и ползватели (арендатори, наематели) на земеделски земи. Следва да се има предвид, че определените чрез доброволно споразумение или служебно разпределение масиви за ползване дава право на съответните ползватели да обработват включените в тях имоти от една страна, а от друга – поражда задължение за ползвателите на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т. нар. „имоти – бели петна”, да заплатят тяхното ползване, съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, като внесат в разкрита за целта банкова сметка на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

Какви и за кого са ползите от уедрените масиви за ползване на земята ?

 

Процедурата изцяло е в полза на фермерите, защото чрез нея могат да комасират площите, които обработват. Уедряването на земята позволява земеделската дейност да бъде по-ефективна, с по-малко вложен труд и финансови средства.

От друга страна се предотвратява неправомерното ползване на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т. нар. „имоти – бели петна”, чиито собственици не са сключили договори за ползванаем/аренда за тях и не са подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ или имоти, за които, собствениците са посочили в подадените декларации, че няма да ги обработват. Същевременно, чрез осъществяване на процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ значително се предотвратява възможността за образуване на административни производства по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ – производства за изземване на неправомерно ползваните имоти със заповед на кмета на общината от лицата, които ги ползват без правно основание, като съответно се разтоварва и съдебната система от дела, свързани с оспорване както на издадените по процедурата административните актове, така на отказите от тяхното издаване. 

 

Какви земи могат да се включват в масивите ?

 

Съобразно дефиницията за „масив за ползване”, дадена в § 2ж от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и предвид разпоредбата на чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, следва да се има предвид, че става въпрос само за реални части от имоти с еднакъв начин на трайно ползване. В масивите за ползване не се включват имоти, възстановени в съществуващи стари или възстановими граници, освен за землищата, в които собствеността е възстановена по стари кадастрални или комасационни планове.

 

Има ли данни колко споразумения са се сключили за миналата година - къде стопаните са най-активни и къде най-неактивни ?

 

Както бе посочено по-горе сключването на споразумения е регламентирана възможност за комасирано ползване на земеделските земи и то само в землищата, в които има условия за това или където е необходимо. Например в землища, в които всички имоти се обработват от техните собственици и ползватели (арендатори, наематели) в реални граници не е необходимо да се сключват споразумения и съответно да се разпределят имоти, за които няма сключени договори или подадени декларации от собствениците, защото такива имоти няма.  

За стопанската 2012-2013 година в над една трета от землищата на страната са създадени масиви за ползване на земеделски земи чрез сключени споразумения между участниците в процедурата или чрез тяхното служебно разпределение.

 

Животновъдите могат ли да ползват земя по този закон за пасища ?

 

В чл. 37и – чл. 37р от ЗСПЗЗ е регламентирана процедура за отдаване под наем или под аренда на мерите и пасищата - общинска собственост само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. Осъществяването на процедурата е в компетенциите на съответния общински съвет и общинска администрация. Законодателят е регламентирал в ЗСПЗЗ възможност министърът на земеделието и храните да предоставя за управление мери и пасища от държавния поземлен фонд за отглеждане на пасищни животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние по искане на общините.

 

Как е решен казуса – при който един фермер ползва два или повече съседни парцели, които се намират в различни землища ?

Всеки собственик или ползвател на земеделски земи ползва имотите, за които има правно основание, независимо в кое землище се намират.

 

Стопаните имат нужда от различни обучения, като например водене на счетоводство на фермата. Как сдруженията на собствениците могат да ползват средства за обучения и консултантски услуги ?

 

Процедурата за избор на организации, отговорни за предоставянето на консултантски услуги на фермери и собственици на гори е описана в Наредба 10/27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Използване на консултантки услуги от фермери и собственици на гори” от Програмата за развитие на селските райони 2007-20013 г. Наредбата може да бъде изтеглена от електронната страница на ПРСР 2007-2013 г. - www.prsr.government.bg

Институциите и организациите, отговорни за предоставянето на консултантски услуги на фермери и собственици на гори, по реда горепосочената наредба, могат да бъдат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за висшето образование, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за горите, както и БАН и Селскостопанската академия.

Основните изисквания към организациите, който могат да предоставят консултантски услуги на земеделските и горските стопанства по мярка 114„Използване на консултантки услуги от фермери и собственици на гори” са следните:

1. да имат квалифициран персонал;

2. да имат опит в консултантските услуги в областта на земеделието и горите;

3.да докажат надеждност по отношение на изискванията, условията и стандартите, посочени в букви "а" и "б" на втора алинея от чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1698/2005 г., за тези който ще предоставят консултации в областта на земеделието:

а) задължителни изисквания за управление за добра земеделска и екологична среда;

б) стандарти за безопасност на труда, основани на законодателство на Общността;

4. да докажат надеждност по отношение на основните принципи и критерии за устойчиво стопанисване на горите, които се асоциират с интегриране на различните възможни функции на гората и гарантиране на тяхната жизненост, за тези който ще предоставят консултации в областта на горите.

5. да имат административна и техническа осигуреност.

За отварянето на нов прием на заявления и допълване на регистъра на консултантите, земеделските стопани трябва да следят интернет страницата на ПРСР 2007-2013 г., където ще бъде публикувана обявата за стартиране на процедура за набиране на заявления.

Публикувана в Бизнес
Големите общини също да могат да кандидатстват за европари за развитие на селските райони, настояват от Националното сдружение на общините. Искането е част от становището им по споразумението за партньорство между България и ЕС. Документът трябва да посочи как страната ще инвестира парите от еврофондовете в периода 2014-2020 г.
Според местните власти трябва да се промени използваната сега дефиниция за селски район. Според нея право да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) имат 231 общини, в които няма градове с над 30 000 жители. Това изключва администрациите, чиито центрове са 33-те най-големи града в страната. Те получават евросредства за развитието си основно по програмата "Регионално развитие".
В тези общини обаче има и села. Например Велико Търново включва и 36 села, които не могат да ползват еврофинансиране, тъй като не отговарят на изискванията нито на ПРСР, нито на "Регионално развитие". "Тези населени места на практика остават бели петна", коментира изпълнителният директор на сдружението на общините Гинка Чавдарова.
Проблемът може да стане още по-голям, тъй като Брюксел поиска да се намали броят на градовете, които ще получат финансиране по новата програма "Региони в растеж". Според Чавдарова, ако не се промени дефиницията, тези, които отпаднат от нея, няма да могат да получат пари от ПРСР.
Директорът на сдружението на общините обясни, че срещу включването на селата около големите градове в програмата за селските райони се е обявило министерството на земеделието. Мотивът бил, че в периода 2014-2020 г. и тази програма ще е с орязан бюджет. Парите ще са с над 1 млрд. лв. по-малко, отколкото през този период. Чавдарова припомни, че служебният министър на еврофондовете Илияна Цанова договори с ЕК включването и на големите общини в ПРСР.
"Предстои серия от срещи на междуведомствено ниво, за да се реши дали е възможно ПРСР да финансира и тези общини или ще се търси изцяло ново решение", коментираха  от аграрното ведомство.
Обещание да няма "бели петна" в еврофинансирането даде миналата седмица вицепремиерът по еврофондовете Зинаида Златанова.
Публикувана в Новини на часа
Поради големия наплив на проекти по две от мерките на програмата за селските райони и ограничения бюджет за тяхното финансиране, фонд „Земеделие” направи повторна оценка (ранкиране) на предложенията, съобщиха от ведомството.
 
Преоценката беше направена за инвестиционни проекти, очакващи субсидии по мерките 311 и 312 „Разнообразяване към неземеделски дейности и „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.
 
Повторната оценка винаги се прилага, когато наличният ресурс е много под заявения за подпомагане по дадена мярка, припомниха от фонда. 
 
Кандидатите могат да сверят данните от пълния списък, който е качен на официалния сайт на фонда – www.prsr.bg. Там са представени и точките, по които един проект е изпреварил друг.
 
Проверката става с въвеждането на уникалния регистрационен номер (УРН) в менюто „Проверка статус на проекти”, подменю „Статус на проекти – договориране”, поясниха от фонда.
 
При оценката на проектите на тютюнопроизводители, кандидатствали за разнообразяване на дейността си, е даден приоритет само на кандидатите, регистрирани като тютюнопроизводители във Фонд „Тютюн” през 2011/2012 г. или предишни стопански години. 
 
Целта е да не се субсидират проекти на новорегистрирани фирми или производители. 
 
Кандидатите по мярка 311, за които не съществуват данни за регистрация във Фонд „Тютюн” преди стопанската година 2012/2013, не получиха предимство, поясниха от фонд „Земеделие”. 
Публикувана в Новини на часа

„Ефективно усвояването на средствата от новата Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) е сред дългосрочните приоритети, които си поставяме”. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на тематична работна група за разработване на ПРСР за периода 2014-2020 г. На участниците в срещата се представи стратегията, която е основен елемент на програмата. Освен това бяха обсъдени анализът на текущото състояние на сектор земеделие, SWOT-анализът и изведените от него нужди и приоритети.

Зам.-министър Гечев заяви, че Министерството на земеделието и храните има ясен подход към приоритетите за новата ПРСР. За периода 2014-2020 г. целенасочено ще се осъществяват следните национални приоритети: многостранна и ефективна подкрепа за малките стопанства, подкрепа за младите земеделски производители, подкрепа за секторите на плодовете, зеленчуците, етерично-маслените и медицински култури, животновъден сектор, включително всички въдства, напояване, агроекологични дейности, включително биологично земеделие, иновации в земеделието, запазване и укрепване на позициите в зърнопроизводството. „Имаме решимост да покажем интегриран подход към новата програма. Искаме в края на периода 2014-2020 г. да имаме реален ръст на БВП от земеделие”, бе категоричен зам.-мистър Гечев.

При разработването на програмата ще се обърне внимание и на два други важни акцента. Обмислят се възможности за облекчаване на процедурите при кандидатстване по отделните мерки и увеличаване на възможността за използване на финансови инструменти, които да улеснят достъпа на бенефициентите до финансиране. По този начин се очаква програма да стане много по-достъпна и ефикасна по отношение на усвояемостта.

Всички участници в тематичната работна група могат да дадат предложения за подобряване на анализа за определяне на нуждите и приоритетите, съгласно правилата на тематичната работна група.

Публикувана в Новини на часа

112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
от 02-06.09 до 16-20.09.2013 г.

122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”
от 22-26.04 до 12-16.08.2013 г.

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
НЕ Е ПРЕДВИДЕН ПРИЕМ

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”
от 02-06.09 до 28.10-01.11.2013 г. 

313 "Насърчаване на туристическите дейности"
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

322 „Обновяване и развитие на населените места"        
от 29.07-02.08 до 19-23.08.2013 г.

Графикът би могъл да претърпи промени, но все пак ориентира потенциалните кандидати за сроковете, които имат, за да подготвят проектите си.

Публикувана в Новини на часа

На работна среща с участието на министър Димитър Греков, проф. Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие и храни в НС и експерти от МЗХ и фонд "Земеделие" в с. Арбанаси се появи най-важната новина за всички земеделски производители - ще се прилага акциза

А именно - от 2014 г. ще започне намален акциз на горивото за земеделски цели. Все още не е уточнен обаче механизмът - дали това ще стане по прилагания метод досега или с ваучерна система.

По отношение на искането за изплащането на европейските средства на площ за 2013 г. през месец октомври тази година, министърът поясни, че трябва да се преценят възможностите на бюджета.

Ще се проведе съвместна среща с премиера Пламен Орешарски за търсене на такива възможности.

Аграрното министерство още не е сигурно дали е възможно плащането ще се осъществи до края на годината. Но пък проф. Бъчварова загатна възможност за плащане на субсидиите на два транша.

До края на седмицата беше обещано да стане ясно кои сеитбообортни планове ще бъдат допустими по направлението за въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите на мярка 214 - агроекологични плащания.

Това обещание получиха зърнопроизводителите, на които още бе дадена дума, че специално сформирана за целта работна група от експерти на МЗХ и фонд "Земеделие" сега изработва общо становище по въпроса.

МЗХ, фондът и проф. Бъчварова от комисията по земеделие и гори към парламента се ангажират агроекологичните плащания за 2013 да бъдат изплатени до края на тази година.

Получаването на пълна информация за одобрените планове ще се получи на по-късен етап, като експертите не се ангажираха с конкретна дата, съобщиха на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

На производителите на зърнении технически култури беше разяснено, че е почти сигурно, че във връзка с текущия проект на Общата аграрна политика на ЕС за 2014-2020 г. най-вероятно няма да има таван на директните плащания, но ще има процентно намаление за над 150 хил. евро, което вероятно ще е в рамките на 5%

В плана на властта у нас обаче вече се говори за таван от 300 000 евро. Бюджетът на Програмата за развитие на селските райони в следващия период е редуциран с около 20%.

Предвижда се в новата програма мерките да бъдат обединени в по-синтезиран вид, с цел повишаване на усвояемостта, но вариантът още не е известен.

Вече сезнае, че 2014 г. ще бъде преходна година за директните плащания Тоест ще продължи досега действащата схема по Системата за единно плащане на площ, а от 2015 г. ще бъдат включени и схемите за зелен компонент, за обвързано плащане и останалите.

Относно споразуменията за ползване на земеделските земи от министерството ще бъде направено предложение за промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С измененията ще отпаднат служебните разпределения за ползване на ниви.

Пуснатата по време на предишното редовно правителство обществена поръчка за създаване на геоинформационен портал е прекратена от агромистъра и предстои да бъде публикувано ново задание.

Скоро започва работа по проект за приемането на закон за браншовите организации Проф. Бъчварова обеща да бъде съгласуван с браншовете, и това да започне още в следващите седмици.

Междувременно земеделският министър се ангажира на сайта на МЗХ да се публикува списък с всички легитимни организации от сектора.

Публикувана в Новини на часа

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е почти готова. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков в сливенското село Гавраилово, предаде репортер на Радио „Фокус”-Сливен. Мерките все още не са готови, но анализът е направен, каза министърът.

Остава да се уточни дефиницията за селски региони, защото много райони на страната до този момент не са били включени. По отношение на поливното земеделие министърът заяви, че първият приоритет на правителството е подновяване на поливното земеделие. Средства ще бъдат осигурени по европейски програми. Трябва да се направи и цялостно проектиране за страната, а е спряно изваждането на тръбите, които са били използвани за тази цел.

„И в Гавраилово хората казват, че плащат по 40 лева за поливане на декар, а в същото време водите на язовир „Жребчево”, изтичат в Турция. Трябва са се намери възможност цялата страната да се обхване от поливни канали”, заяви министърът.

От първия си ден Министерството на земеделието и храните работи за създаване на Закон за браншовите организации. Такъв закон трябва да се приеме за всички браншови организации в страната. Работи се предимно за създаване на закон за браншовите организации в селското стопанство. Да се разработи законът, по който вече е започнато да се дискутира, ще се обсъди и с браншовите организации, преди да бъде обсъден в Народното събрание, добави министър Греков.

Публикувана в Новини на часа

От първостепенна важност е определянето на приоритетите по ПРСР

„За да можем да постигнем крайната си цел, която е растеж на БВП от селското стопанство, е нужно да формулираме приоритети, по които да се работи в следващите години”. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на среща с представители на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). От браншовата организация потвърдиха нуждата от подобна мярка и заявиха своята подкрепа за реализирането й.

Зам.-министър Гечев представи и конкретни стъпки за подобряване на средата в родното селско стопанство. От първостепенна важност е определянето на приоритетите по отношение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. За новия период сред приоритетите ще са зеленчукопроизводство, производството на плодове и десертно грозде, животновъдство и малки отрасли като билкарство и пчеларство. По-малките отрасли са ценни с това, че могат да осигуряват работни места и прехрана в слабо заселените райони. Зам.-министърът допълни, че ще се стреми и към запазване на постиженията в зърнопроизводството.

Работи се и по други мерки. „Още от първия си ден като зам.-министър се заех със сформиране на междуведомствени групи от МЗХ, МВР, Министерството на финансите, БАБХ, НАП и агенция „Митници”, които да проверяват гранични контролно-пропускателни пунктове, складове, хранителни вериги, зеленчукови борси и тържища. Целта бе да се пресече нерегламентираният внос и мога да кажа, че успяхме”, заяви зам.-министърът. Той допълни, че министерството иска да се справи трайно с измамите при вноса на продукция и вече се обсъждат идеите за най-адекватно организиране и прилагане на контрол по границите и по хранителната верига. Предложенията се очаква да сa готови през август. Представителите от бранша бяха категорични, че тази мярка е повече от необходима и ще е от полза на родните производители в реализирането на стоката им на пазара.

Друго, което пряко ще подпомогне родните земеделци и животновъди, е въвеждането на нови държавни стандартни за продукти, които да съдържат само български базови суровини. Тези стандарти няма да отменят съществуващите БДС, а ще са паралелни с тях. По този начин се открива още една пазарна ниша за българските производители.

Представителите на АЗПБ заявиха, че за тях е много важно да се води делови диалог с МЗХ, но за съжаление това не се е случвало през последните години. Зам.-министър Явор Гечев ги увери, че е готов винаги да се среща с хората от бранша, за да се решават проблемите им.

Публикувана в Новини на часа

Модернизират ферми и предприятия с 9,6 млн. лв.

Нови 7 проекта по Мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” одобри Експертната комисия за осигуряване на прозрачност в ДФ „Земеделие”.

Един от бенефициентите ще използва субсидията за покупка на техника – пречиствателно съоръжение и вертикална планировка за мляко и млечни продукти. Друг ще инвестира в цялостното подобрение на производствената си сграда и склад за белен слънчоглед, пелети, брикети от слънчогледови люспи и слама. Одобрен е и проект за фуражи.

По Мярка 121 всички инвестиционни предложения са насочени към производството на пшеница, царевица и слънчоглед, като една от фирмите ще отглежда и ечемик, овес и сорго, а друга и кориандър. Бенефициентите планират да закупят трактори, пръскачки, машини за събиране на камъни и друга техника. Субсидията от бюджета на мярката е 1 887578 лв. По Мярка 123 проектите ще бъдат финансирани със 7731841 лв.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта