Срок: 01.07 - 26.07.2013 г.

 

Цели на мярката:

 

Подобряване на цялостната дейност и икономическата ефективност на преприятията в хранително-

 

преработвателната и горската промишленост чрез:

 

- по-добро използване на факторите за производство;

 

- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;

 

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

 

Допустими кандидати:

 

 

 

- Физически или юридически лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия;

 

-          Предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по- малък от 200 млн. евро.

 

Допустими сектори и обхват на дейностите:

 

 

 

• мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или

 

• маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

 

• месо и месни продукти;

 

• плодове и зеленчуци, включително гъби;

 

• пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти,

 

наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

 

• зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или

 

маркетинг на хляб и тестени изделия;

 

• растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг

 

на маслиново масло;

 

• технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на

 

производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

 

• готови храни за селскостопански животни (фуражи);

 

• гроздова мъст, вино и оцет;

 

• производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински

 

продукти.

 

Допустими разходи:

 

 

 

- Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи за производство и

 

маркетинг;

 

- Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на

 

производствения процес и маркетинга;

 

- Закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни, за превоз на суровините

 

или готовата продукция;

 

-          Изграждане и модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

 

- Закупуване на земя за производствена дейност;

 

- Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като: Системи за управление в

 

предприятията: ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 22000:2005; ISO/TR 10013:2001; ISO

 

19011:2002; 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;

 

- Подготовка за сертификация по НАССР86 (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

 

- Въвеждане на добри производствени практики в земеделските стопанства;

 

- Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

 

- Закупуване на софтуер;

 

- Разходи, свързани с инвестициите по проекта, в т.ч. предпроектни проучвания, такси, хонорари за

 

архитекти, инженери и консултанти, придобиване на патентни права и лицензии, извършени както в

 

процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление, така и по време на неговото изпълнение.

 

Допустимите дейности, за които може да се кандидатства по тази мярка са:

 

- Внедряване на нови и/или модернизиране на налични мощности и одобряване на използването им;

 

- Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

 

- Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

 

- Постигане на съответствие със стандартите на Общността;

 

- Опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци);

 

- Увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници;

 

- Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;

 

- Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

 

Публикувана в Бизнес
Затова в следващата програма за развитие на селските райони за тях ще бъде отделена специална подмярка. Това съобщи зам. министърът на земеделието Снежана Благоева по повод подготовката на проекта за нова програма.
 
По документа работят 750 експерти, учени и представители на браншовите асоциации. До две седмици агроминистерството ще бъде готово с проектопрограмата, посочи земеделският министър Иван Станков.
 
Напояването, развитието на животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството са сред останалите приоритети в развитието на сектора.Неслучайно започна активна работа по нова стратегия за възстановяване на поливното земеделие. 
 
В напреднал етап са преговорите със Световната банка, която ще подготви пълен анализ на състоянието на поливните съоръжения в страната. Целта е до есента експертите да бъдат готови с основните предложения, които да залегнат и в програмата за селските райони.
 
Поради липсата на национални средства администрацията залага изключително много на европейското финансиране, което да насърчи инвестициите в напояване, посочи Станков.
 
България за втори път ползва услугите на Световната банка за осъществяване на реформа в напояването. През 1999 г. експертите препоръчаха създаването на водните сдружения, но идеята остана на книга, защото нито едно правителство не задели бюджетен ресурс в подкрепа на тези сдружения.
 
За новия договор със Световната банка бюджетът се очаква да отпусне 1,3 млн. евро. Тези средства трябва да се гласуват от новия парламент, след като земеделското министерство приключи с предварителните разговори.
 
Опитът на СБ в подобни проекти е изключително полезен. Въпросът е дали следващото правителство ще успее да осигури необходимото съфинансиране за сектора.
 
На този етап средствата за напояване, които държавата отпуска, са минимални и не покриват поддържането на останалата малка част от работещите поливни съоръжения. 
 
Годишно в момента се напояват около 290 хил. дка. В същото време обработваемата площ в страната надхвърля 36 млн. дка.
 
 
Земеделското министерство готви промени и в наредбата за подпомагане на животновъдите. Целта е тя да обхване повече производители. Досега право на субсидии имаха стопанства с над 10 крави и над 50 овце. Измененията ще позволят на фермите с над 2 крави и над 10 овце също да бъдат подпомагани.
Публикувана в Новини на часа
Приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  ще започне по-късно от обявения срок в индикативния график за приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
 
Приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  ще започне по-късно от обявения срок в индикативния график за приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони за 2013 г. Предвиденият срок за прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  в обявения график (27 май – 14 юни, 2013 г.) се отлага за по-късна дата, която допълнително ще бъде обявена на страницата на ПРСР.  Съгласно Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., при вземане на решение за започване на период на прием на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните и Разплащателна агенция и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".
Публикувана в Новини на часа
Следващия месец фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
Приемът е насочен към следните групи кандидати: с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”; производителите на плодове и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием); както и фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива). В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури. 
Точните срокове и бюджетът ще бъдат обявени със заповед на министъра на земеделието и храните преди началото на приема по ПРСР.
Публикувана в Новини на часа
Вторник, 14 Май 2013 07:14

Започна прием по мерки 311 и 312

До 31 май Държавен фонд „Земеделие” ще приема проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
Бюджетът им е, съответно, 46 млн. евро за мярка 311 и  25,5 млн. евро за мярка 312.
 
Двете мерки подпомагат развитието на бизнес извън земеделието като строежа на къщи за гости, автомивки, занаятчийски работилници и др. Финансовата помощ достига 70 % от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро за проект.
 
По мярка 311 могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители, а мярка 312 е насочена към микропредприятия. Целта на финансирането е да насърчи предприемачеството и създаването на нови работни места в селските райони. В рамките на приема не се подпомагат проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми източници.
Публикувана в Новини на часа

На 15 май е крайният срок за подаване на заявления за директни плащания за 2013 година без санкции. Също на 15 май е крайният срок за подаването на годишните декларации за изпълнение на индивидуалните млечни квоти без санкции.

На 13 май започва прием на проекти по мерки 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за създаване развитие на микропредприятия" от ПРСР.

Публикувана в Новини на часа

Одобрените проекти са на седем животновъдни и пет растениевъдни стопанства. Те ще купят нова техника и оборудване със субсидии от бюджета на мярка 121 Модернизиане на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Точният размер на предвидената помощ е 5 313028 лв.

Три от проектите са на кравеферми. Един от кандидатите ще използва средствата, за да покрие изискванията на Европейския съюз за производство на качествено мляко. Той ще купи индивидуални клетки и индивидуална хранилка за телета, млечно такси, трактор и др. Средствата за другите два проекта ще бъдат вложени в доилна зала тип рибена кост”, млекоохладителен танк, автоматични поилки с клапан, трактори и др.

Двама кандидати ще инвестират в птицеферми. Те ще изградят птицекомплекс и ще купят оборудване за отглеждане на кокошки-носачки – автоматични гнезда, скаров под и елеватор за транспортиране на яйца, хранилна линия, пълен комплект поилна линия и контролер и др. Друг фермер ще разшири и преустрои стопанска сграда в зайцеферма. Одобрен е и проектът на пчелар, който ще купи нови кошери.

         Два от проектите на растенивъдни стопанства са за строеж на нови силози за зърно. Друго стопанство ще премине към биологично производство на овес, лимец, мека пшеница и люцерна. Последните два проекта предвиждат засаждането на орехи и бадеми и създаването насистема за защита на насаждения от праскови от градушки.

Публикувана в Новини на часа

От 29 април Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” и Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони.

Приемът на документи по м. 114 ще продължи до 23 май 2013 г. Бюджетът е 433 786 евро. По мярката могат да кандидатстват земеделски стопани и собственици на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез консултантски услуги. Документите се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес или адрес на управление на ползвателя на помощта. Субсидиите достигат до 80% от одобрените разходи, които не бива да надвишават 1500 евро за консултации на земеделски стопани и 240 евро за консултации на собственици на гори.

По м. 122 документи се приемат до 23 август 2013 г. в областните дирекции на фонда по място на извършване на инвестицията. Предвиденият бюджет възлиза на 4 852372 евро. Максималната субсидия покрива до 60% от разходите на бенефициентите. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е 600 000 евро. По мярката могат да кандидатстват физически лица, юридически лица - собственици на гори с площ по-голяма от 0,5 ха и ибщини, притежаващи над 10 ха гори

Повече информация по мерките може да намерите на www.prsr.bg.

Публикувана в Новини на часа
ДФ „Земеделие” разгледа 18 инвестиционни предложения по пет мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Голяма част от тях – 15 на брой – са по горските мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Те ще получат 4 249 099 лв., съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Три общини планират да залесят терени с широколистна растителност. Субсидиите са от бюджета на мярка 223 и възлизат на 902 128 лева. Ще бъдат отпуснати и 3 346 971 лв. от бюджета на мярка 226 на 12 проекта. Общините Несебър, Приморско, Криводол и Копривщица ще изградят водоизточници и наблюдателни кули и купят оборудване за противопожарни депа. Държавно ловно стопанство „Граматиково” и община Казанлък също ще оборудват противопожарни депа. Община Ракитово ще изгради противопожарна кула, а Държавното горско стопанство (ДГС) „Ракитово” ще създаде водоизточник и наблюдателни кули и ще купи носими пръскачи за вода, радиостанции, противопожарни облекла, противопожарни каски и др. ДГС „Чирпан” планира да почисти площите в гори, пострадали от пожари, и да ги презалеси с широколистни култури. Община Чирпан ще изгради противопожарна кула с локаторна станция. Лесотехническият университет в община Велинград също спечели финансиране – за създаване на система за откриване на горските пожари и мониторинг на околната среда в учебно-опитното горско стопанство „Г. Аврамов” в с. Юндола. Със средствата по проекта ще бъде създадена и оборудвани кула за пожаронаблюдение. Проектът на община Маджарово е за изграждането на горски път, лесокултурни прегради, минерализовани ивици и противопожарни депа и купуването на защитни облекла, каски и ръкавици.
Освен по горските мерки ДФЗ одобри и три проекта по мерки от Ос 3 на ПРСР. Църквата "Свети Вмчк. Георги" в община Разлог ще бъде ремонтирана с пари по Мярка 322”Обновяване и развитие на населените места” . По Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” ще бъде финансирано изграждането на дневен център за хора с увреждания в Плевенска област. Община Сливница планира атракцион за отдих и развлечение. Субсидията за този проект е от бюджета на Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Тези три инвестиционни предложения ще получат 946 410 лева.
Публикувана в Новини на часа

Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” ще отворят приеми по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони. След допълнителни анализи ще се определят конкретните дати и бюджети за всеки прием и кои ще са приоритетните дейности.

Според прогнозния график, публикуван на страниците на МЗХ и ПРСР, кандидатите за млади фермери по мярка 112 могат да подават заявления от 27 май до 14 юни. Фермерите и собствениците на гори по 114-а мярка могат да подават предложенията си от 22 април до 17 май. За модернизация на стопанствата по мярка 121 ще се кандидатства от 20 май до 14 юни.

Най-дълъг срок за прием ще има по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ - от 22 април до 16 август. За добавяне на стойност към земеделски и горски продукти ще се кандидатства от 1 до 26 юли. Последната мярка от ос 1, по която ще има прием, е 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“. Съгласно графика се предвижда по мярката да се приемат заявления от 10 юни до 6 септември.

В периода от 6 до 31 май ще има прием по мерки 311 и 312. И по двете мерки обаче няма да се допускат проекти за производството и продажбата на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

От 8 юли до 2 август ще се кандидатства за насърчаване на туристическите дейности по мярка 313 и по двете общински мерки - 321 и 322.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта