Министерският съвет прие годишните разчети за средствата от Европейския съюз, които  Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще отпусне на българските селскостопански производители за 2019 гПланирани са общо 2,99 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2,69 млрд. лв. са за сметка на ЕС, а 300 млн. лв. са от националния бюджет, съобщи правителствената пресслужба.

За субсидии по Първия стълб от Общата селскостопанска политика (ОСП) са определени 1,554 млрд. лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), както и за обвързано с производството подпомагане за животни, плодове, зеленчуци и други.

По ПРСР са предвидени 985,9 млн. лв. Плащанията ще са насочени главно по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 „Родено от общностите местно развитие" (ВОМР)/ЛИДЕР.
 Също по ПРСР са заложени 274,6 млн. лв. за отпускане на финансова помощ по направленията Агроекология и климат, Биологично земеделие и Натура 2000.
 Отделно 135,5 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други.

.

Публикувана в Бизнес

Пред близо 15 представители на медиите и експерти от Община град Добрич и Областна администрация Добрич, екипът на Областен информационен център – Добрич представи възможностите за финансиране на проекти с европейски средства през 2019 г.

Геновева Друмева – управител на центъра презентира процедурите и подмерките по Оперативните програми, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство и мерките от Стратегиите на Местните инициативни групи и Местната инициативна рибарска група за 2019г.

С бюджет от 335 млн. лв. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. ще финансира проектни предложения по пет процедури. Около 117 млн. лв. са предвидени за внедряване на иновации в съществуващи предприятия и близо 59 млн. лв. за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса в МСП. Над 115 млн. лв. са планирани за развитие на регионални иновационни центрове, където допустими кандидати ще са сдружения между предприятия, научи организации, неправителствени организации, местни и регионални власти.

Общо пет са предвидените процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., с общ бюджет 116 млн. лв. С 44 млн. лв. ще се финансират процедурите по въвеждане на дуална система на обучение и усъвършенстване на системата на висшето образование за създаване на обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Оперативна програма „Околно среда“ 2014 – 2020 г. ще разполага с бюджет от близо 82 млн. лв., с който ще подкрепи проекти по седем процедури. Общините ще са допустими кандидати по процедурите „Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и „Екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения“ за общо 18,7 млн. лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“с бюджет 92 млн. лева предвижда прием по 12 процедури за професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи настанени в резидентни услуги, създаване социални предприятия и центрове социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения, дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания и други.

С общ бюджет от 36 млн. лв., Оперативна програма „ Морско дело и рибарство“ 2014-2020 ще стартира през текущата година дванадесет мерки с допустими кандидати юридически лица с дейности в секторите „Рибарство“ и „Аквакултура“, собственици на риболовни кораби, научни или технически публично-правни организации,публично- правни органи и физически лица.

Общо седем подмерки са включени в Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.С най-голям бюджет ще е подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“, 50 465 860 евро за възстановяване на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ. За земеделските стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО) са предвидени средства в размер на 22 млн. евро по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Местни поделения на вероизповеданията ще са допустими кандидати по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. През септември 2019 е планирано да стартира прием на проектни предложения за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари.

По Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. са планирани пет процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездни средства и една чрез подбор на проектни предложения за общо 28, 6 млн. лв.

Присъстващите бяха запознати и с мерките от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, и „Тервел-Крушари“, които през 2019 г. ще финансират земеделски производители, бизнеса, юридически лица с нестопанска цел, читалища и общини. Местната инициативна рибарска група „Шабла–Каварна–Балчик“ ще приема проектни предложения по шест мерки за повишаване на конкурентоспособността и модернизацията на предприятията в секторите рибарството и аквакултури, разработване и внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд на рибарите, развиване на нови форми на доход и други.

Публикувана в Новини на часа

Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“ започна да функционира. Чрез нея земеделските стопани могат да проследят данните от извършените проверки на външни институции. Първата публикувана информация в системата е за кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020. Бенефициентите могат да проверят състоянието на парцелите, пчелините и животните, както и данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и Дирекциите на Националните паркове за Кампания 2018Данните са налични вСистемата за електронни услугина ДФ „Земеделие“, която е достъпна след регистрация на индивидуален потребител. Ако кандидатът няма създаден профил е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител чрез линка под полето за „Идентификация на потребител“. След подаване на заявката следва да се яви в Областна дирекция на ДФЗ – РА, за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.

  При установяване на разминавания в данните, кандидатите могат да се обръщат към: контролиращото лице, с което имат сключен договор, дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за паша или към ИАСРЖ.

Публикувана в Новини на часа
През май 2019 г. се подготвят за отваряне процедури по три мерки, а именно:
- мярка 1.1 “Професионално обучение и придобиване на умения”;
- мярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура”;
- мярка 6.3 “Стартова помощ за развитие на малки стопанства”
 
Индикативната програма планира отварянето на мярка 7.6 “Проучвания и инвестиции за възстановяване на природното и културно наследство” през месец юни, следвана от мярка  19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” през месец август.
 
През есента на 2019 година фермерите могат да очакват и евентуалния старт на мерки 16.4 “Сътрудничество за участниците по веригата за доставки” през септември и на мярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности” през месец ноември.
Публикувана в Бизнес

     МЗХГ публикува Проект на индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2019 година. За общо 7 подмерки предстои да бъде отворен прием през следващата година.

Предвижда се през май да бъдат обявени процедурите по три подмерки  – подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Общият размер на безвъзмездното финансиране по подмярка 4.3 ще бъде до левовата равностойност на 50 465 860 евро, като приемът ще продължи до юли 2019 г. Подмярка 6.3 ще стартира с бюджет от 22 000 000 евро, а приемът ще бъде отново до юли. Максимално един проект може да получи 15 000 евро.

За юни е предвиден прием по само една подмярка – 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ ще е до левовата равностойност на 12 112 401 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г. Максималното финансиране за един проект е 400 000 евро, а приемът ще приключи август 2019 г.

Очаква се през септември да започне приемът по подмярка 16.4. «Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки». Максималният бюджет за втора фаза е 8 млн. евро, а за проект инвестицията е до половин милион евро. Приемът ще продължи до октомври 2019 г.

Според индикативния график, два месеца след това – през ноември, ще бъде отворен приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Бюджетът по процедурата ще бъде определен от остатъкът по подмярка 19.1 + остатъци от другите подмерки на мярка 19, чиято стойност предстои да се уточни. Максимално един проект ще кандидатства за 15 хил. евро.  Приемът ще продължи до края на годината.

Предстои и откриването на подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

В индикативния график не се включват приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Причината е, че редът и изискванията не са приложими за тях. Приемът на заявления по тези мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, посочват от МЗХГ.

Публикувана в Бизнес

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-9.001.Проектите бяха оценени в едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка от 03.10.2018 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие.

Всеки кандидат по мярка 9 може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. При извършване на предварителна оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПСРС по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящите списъци.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за подбор чрез ИСУН по мярка 9 е 7 563 679 евро.

Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:

• предварителна оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите;

• следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“);

• техническа и финансова оценка;

• издаване на оценителен доклад.

Публикувана в Бизнес

сякo посещение в Троян и прекрасните села около града, който тази година празнува 150 годинина от съдаването си, носи неповторима емоция. И точно това усещане кара хиляди българи да се връщат в този изключително красив регион.

За поддръжката и осъвременяването на града и околността му, чрез реализацията на европейски проекти, разказва г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян:

Чрез финансиране, получено по Програма за развитие на селските райони в годините успяхме да обновим улици, да рехабилитираме обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, изградихме център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда в град Троян“, споделя г-жа Михайлова. Музеят на занаятите ще бъде обновен по подмярка 7.2

През тази година е подписан договор за безвъзмездна помощ по 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, чрез която ще бъде обновен музеят на занаятите в града. Проектът „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян – Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян“, включва осъвременяване на оборудването и обзавеждането на две от сградите на музея – централната сграда и Художествената галерия „Серякова къща“. Освен това община Троян е подала и проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян и с. Старо село, община Троян“, който включва обновяването на алеи в парк „Къпинчо“ и парково пространство в село Старо село, община Троян.

IMG 6118

 

Чакат се резултати и по проект за енергийна ефективност

Очакваме резултати и по подадените проекти за „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“. Общата дължина на предвидената по проекта реконструкция е 795 м. Очакваме финансиране и за проект за повишаване на енергийната ефективност на сградата на кметството в с. Голяма Желязна“, казва още г-жа Михайлова. Във връзка с приема по подмярка 6.4, където има отделна процедура за занаятите, кметицата е категорична, че хората от региона, които се занимават със занаяти, ще бъдат не само насърчени, но ще получат от общината и експертна помощ. В разговора ни, тя споделя за своята мечта, която вярва че ще успее да реализира – в Троян да бъде изграден Занаятчийски център за демонстрации, промотиране и продажба на занаятчийски произведения.

след текста

 

Публикувана в Бизнес
От 5 септември стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Чрез нея ще се инвестират проекти на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия, съобщиха от земеделското министерство. 
Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва - инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е в размер на 68 млн. евро.
Насоките за кандидатстване по трите процедури са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН), чрез която кандидатите следва да подават и своите проектните предложение до 17:30 часа на 07.12.2018 г.
Кандидатите по процедурите могат да искат разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Разясненията ще се публикуват на електронната страница на МЗХГ, РА и на страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
Публикувана в Бизнес

От 20 юли тази година стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 22.10.2018 г.
Национална служба за съвети в земеделието започна да изготвя безплатно бизнес плановете и основната информация на кандидатите по подмярка 4.1.2. Проектите се изготвят в рамките на Подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Целта на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. е подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства, чрез:
1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. Опазване на компонентите на околната среда;
4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.
Изготвянето от НССЗ на проектите по подмярка 4.1.2. е в рамките на консултантските пакети, които Службата предоставя по подмярка 2.1.2. НССЗ предоставя на малките земеделски стопанства напълно безплатно шест (6) основни консултантски пакета (КП), допринасящи както за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства чрез модернизация и технологичното обновление като устойчиви и жизнеспособни единици, така и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.
Желаещите да получат КП ТП 5.2а, включващ изготвянето на бизнес план и основна информация за проектно предложение по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020 г. могат да подадат Заявление за получаване на услугата във всеки един от Териториалните областни офиси на НССЗ.
Крайният срок за подаване на Заявление за получаване на КП ТП 5.2а е 15 октомври 2018г., съгласно заповед на Изпълнителният директор на Национална служба за съвети в земеделието .
Службата предлага съдействие и при подаването на проектните предложения в новата електронна платформа Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/, уточниха от службата за съвети в земеделието.

Публикувана в Бизнес

На 6 август (понеделник) 2018 г., от 15:30 часа в залата на Община Генерал Тошево, след редовното заседание на Общински съвет, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе информационно събитие на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“.

По време на събитието ще бъдат представени 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати, дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Събитието е със свободен достъп.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта