Бюджетът по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки, които предстои да бъдат отворени през 2018 година ще е в размер на 425 млн. евро, съобщиха експерти на МЗХГ по време на среща със земеделски производители от област Перник.

Експертите представиха пред земеделските производители графика на прием по мерките от ПРСР през тази година, като още през февруари се очаква да бъдат отворени мерките за инвестиции в преработването на земеделска продукция, за млади фермери и за МИГ-овете. Заедно с кампанията за плащанията на площ пък ще започне приемът по компенсаторните и горските мерки. Мерките за инвестиции в малки стопанства и за неземеделски дейности ще бъдат отворени през април както мярката за организациите на производители. По-късно през годината се очаква да бъдат отворени мерките за иновациии, за обученията и за финансиране на изграждането на малка туристическа инфраструктура.

Те представиха новостите при кандидатстване по мерките на ПРСР през тази година. Нововъведенията са две- като съгласно законови промени кандидатстването за подпомагане ще става по насоки за условията за кандидатстване и изпълнение. Освен това заявленията по инвестиционните мерки ще се подават по електронен път през системата ИСУН, докато компенсаторните мерки остават както и досега по ИСАК.

За да подават документите си по електронен път земеделските производители трябва да разполагат с електронен подпис, или да упълномощават други лица, които да ги подписват. Издаването на електронен подпис струва между 10 и 12 лева. Подавайки електронно документите си, фермерите ще имат възможност да следят на какъв етап се намират проектите им, и комуникацията ще се извършва по електронен път.

Публикувана в Бизнес

Проектите по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще се оценяват от комисии, назначавани от управителния орган на програмата или от изпълнителния директор на фонд „Земеделие”. Класирането и оценката на различните проекти ще става в срок от един месец. Комисията ще изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий, който се публикува на страницата на аграрното министерство.

Земеделските производители ще могат да обжалват пред ръководителя на управителния орган класирането на проектите по ПРСР в 14 дневен срок от публикуването им. За разглеждане на постъпилите възражения се назначава комисия, която се произнася в срок от 2 месеца.

На страницата на МЗХГ и на ДФЗ се публикува списък с проектите, за които е необходимо финансираме, което не надвишава с повече от 30% одобрения бюджет, включително тези набрали еднакъв брой точки.

В началото на 2018 г. в „Държавен вестник” бяха обнародвани последните промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които ще позволят отварянето на някои от най-атрактивните мерки от ПРСР, подаването на документи за които ще става по електронен път през системата ИСУН ( „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“.  Както е известно от 2018 година по ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол) ще се подават документи само по компенсаторните мерки от ПРСР, докато инвестиционните минават към ИСУН.

Публикувана в Бизнес

Публикуван е промененият Закон за подпомагане на земеделските производители, благодарение на който става възможно отварянето на приемите по инвестиционните мерки  от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Лили Мирчева

В първия брой на „Държавен вестник“ от 2018 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, който фермерите очакват отдавна. Заради него, поне според обясненията на земеделския министър Румен Порожанов, се забави вторият прием по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Затова още в края на миналата година от агроминистерството съобщиха, че приемът за преработка на селскостопанска продукция се измества за януари 2018 г.

Направените сега поправки в закона регламентират процедурите при предварителната оценка (ранкинга) на проектите в случаите, когато бюджетът на депозираните инвестиционни предложения надхвърля в пъти ресурса, определен от държавата за съответния прием.

Промените предвиждат в едномесечен срок след приключване на периода на прием по инвестиционните мерки на селската програма, комисия да оцени и класира проектните предложения по критерии и ред, определени в условията за кандидатстване. Комисията изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект, по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно и на Държавен фонд „Земеделие“.

За финансирането на проектните предложения е необходимо финансиране, което не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура. Това важи и за проектните предложения с еднакъв брой точки.

Процедурата чрез подбор на проектните предложения ще се извършва до достигане на до 110 на сто от бюджета. 

Кандидатите ще могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на ПРСР в 14-дневен срок от публикуването на списъка.

Идеята е да се прекъсне порочната практика точкуването на бизнес предложенията да се точи във времето. Има случаи, в които повече от 2 месеца фермерът окачва да научи ще получи ли финансиране по мерките от селската програма и така дори губи възможността да инвестира.

Една от важните поправки в закона за земеделските производители е, че се въвежда изцяло електронно подаване на документите.Кандидатите за финансиране на проекти по ПРСР вече ще подават документи чрез Интегрираната система за администриране и контрол  (ИСАК) и чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН).

Ще припомним, че на 22 декември в Държавен вестник бе обнародвана наредбата за мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. Това означава, че дори през януари може да стартира дългоочакваният прием по подмярката, както обещаха от агроведомството и както бе залегнало в индикативния график за прием на проекти по селската програма.

През тази година трябва да стартират приеми по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,  заложен за месец януари. Прием по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, заложен за месец април. Приемът по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ се очаква да стартира през месец февруари, а този по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, е заложен за месец април. Очаква се прием и по общинските мерки 7.2, 7.3, 7.5 и 7.6 от Програмата за развитие на селските райони. 

Публикувана в Бизнес

По програмата за развитие на селските райони 2014-2020 са одобрени шест проекта за ремонт, реконструкция и възстановяване на храмове и манастири в общините Трън и Брезник. 

Програмата за развитие на селските райони обхваща периода 2014-2020 година и е финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие. Една от подмерките, която има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони е подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. По тази подмярка се предоставя финан сова помощ за дейности като възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Одобрените проекти са за храмовете „Св. Димитър Солунски“, с. Ярловци, като за него субсидията е малко повече от 720 000 лв.. Храм „Св. Петка Българска“, с. Пенкьовци, а сумата на субсидията е 624 000 лв. Сред одобрените е и Леворечкия манастир „Св. Четиридесет мъченици“ в трънското село Лева река. Сумата на субсидията е 644 482 лева. Билинският манастир „Св. Архангел Михаил“, получава 559 000 лв., а църквата „Св. Петка“ в Брезник е получила 673 000 лв. за ремонтни дейности. Пещерския манастир „Св. Николай Чудотворец“ пък е получил 443 000 лв. за реконструкция и ремонт на обителта. 

Един от първите пък одобрени проекти в област Перник бе за ремонта на манастирската църква „Св. Архангел Михаил“, край град Трън. Договорът е бил сключен на 27 март тази година. В проекта влиза ремонта на обителта, реставрация на дърворезбования иконостас, изработване на нови иконостасни икони и реставрация на манастирските стенописи. Крайният срок за извършване на дейностите е 27 март 2019 година. Манастирът е получил субсидията от 523 000 лв. 

Публикувана в Новини на часа
Предвижда се въвеждането на нови приоритети и намаляване на максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект за целия период на прилагане на подмякра 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. Това е заложено в проектонаредбата за прилагане на подмярката. Таванът на подпомагане да е до 2 млн. евро, е първото предложение.
Първият е за кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност; А другият е за проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.
В проектонаредбата е прецизиран и текста, касаещ готовата продукция, заложена в бизнес плана на съответния проект. Според него тя трябва да съответства с капацитета, съгласно технологичния проект, както и изискванията по отношение на осигуряване на суровинна обезпеченост за проектите. Обосновката е, че тов асе прави с цел да се гарантира финансиране на жизнеспособни  и обосновани инвестиции.
За предотвратяване създаването на изкуствени условия се въвежда изискване по отношение на проектите, включващи само разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството. За целта трябва да се представят документи, доказващи правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане, на сградите и/или помещенията, където ще бъдат поставени и/или монтирани машините/оборудването.
Предвижда се инвестиционните мерки на програмата да бъдат управлявани чрез ИСУН. А с цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност се добавя условие най-малко веднъж на шест месеца Разплащателната агенция да публикува за одобрените кандидати, проекти и място на изпълнение на проекта, заедно с наименованието на доставчиците и изпълнителите. 
С проектонаредбата се предвижда и възможност за провеждане на въвеждащо обучение за бенефициентите. С цел намаляване на административната тежест се премахват част от изискуемите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път. 
Предвидена е и процедура за прехвърляне на заявления, постъпили в предходен период на прием, в рамките на предстоящата процедура за подбор на проектни предложения, за да се даде възможност за кандидатстване за подпомагане с проекти, които не са получили заповед за одобрение или отказ. 
Проектът на наредбата е качен за обществено обсъждане, което продължава до 5 декември 2017 г., обясниха от МЗХГ.
Публикувана в Бизнес

През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева, съобщи пресслужбата на кабинета. Индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г. са били приети на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет.

По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

Договорените средства по всички оперативни програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева.

България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка, заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

Публикувана в Бизнес

Забавянето на приема по селската програма и поредната корекция в индикативния график се дължат на задължителните изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и привеждането му в съответствие със Закона за управление на средствата от европейските фондове, въвеждащ електронно кандидатстване и обработка на постъпилите проектни предложения чрез ИСУН. Това съобщиха от министерството на земеделието по повод поредното отлагане на приема по подмерки 6.1 за млади фермери, 4.2 за преработватели, 19.3 и горските мерки.
На 25 октомври ще се проведе второто заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., където ще бъде обсъждана и наредбата за мярка 9 организации на производителите, която се очаква от редица стопани, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева.
Преди това в началото на ноември ще бъде открит прозорецът по подмярка 6.1 за стартова помощ за млад фермер. Бюджетът по нея е до левовата равностойност на 41, 5 млн. евро
Бюджетът за този прием е 22,5 млн. евро, като помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.
Допустимите разходи са за покупка на следното оборудване и животни:
- Движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
- Строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
- На селскостопански животни;
- Покупка на земя за земеделска дейност;
- Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
Кандидатите по тази мярка трябва да са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
- да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
- да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;`
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент. Изплащането става на два пъти под формата на единична премия – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа и останалите 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО.
При оценката проектите се класират и се дава приоритет на:
- Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
- Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
- Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни
- Проектина млади фермери, които създават заетост и нови работни места
При този прием се въвежда ново изискване да не се ограничава регистрацията на правните основания.

Публикувана в Новини на часа
Бенефициентите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще могат да обжалват предварителното ранкиране на проектите, веднага след обявяването им и стига да има наличен бюджет. Това е едно от приетите предложения, след пускането на проектонаредбата за обществено обсъждане. 
Предложението на обжалването идва от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Мотивът за това е тромавата администрация. Според експертите в момента, при несъгласие от страна на бенефициента за правилността на предварително оценяване на неговия проект, той не може да обжалва въпросната стъпка от процеса на обработка на заявлението за подпомагане и до момента на получаване на официален отказ на проекта може да минат и две години от входирането на проекта. Едва след това бенефициента има право да обжалва въпросното административно решение. Междувременно, проекта няма да бъде въобще разпределен за обработка, въпреки че бенефициента може да е прав. БАКЕП смята, че така разписаната ситуация е предпоставка за прилагане на изключително лоши практики от страна на администрацията, отговорна за обработка на проектите.
Прието е още и предложението им адмистративният акт за резултата от предварителната оценка да включва списък с информация за присъдените точки по всеки критерий на всяко проектно предложение и основанието за непризнаване на заявени от кандидата точки.
В новия прием по подмярката ще бъдат включени и предприятия, които са регистрирани в годината на кандидатстване. Всички тези, а и още много други предложения, са приети и ще влязат в окончателния вид на наредбата. 
По индикативни данни на аграрното ведомство, вторият прием по подмярката е заложен за месец ноември 2017 г., с предвиден бюджет от 100 млн. евро.
Публикувана в Бизнес
През месец февруари 2018 г. е предвидено да стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, като ще се извършва подбор на проектните предложения. Предвиденият проектен бюджет е в размер на 6,5 млн. евро. Това стана ясно от проект на индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014-2020 за 2018 г., публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
Обучението на фермерите също е в призмата на 2018 г., като проектната програма предвижда през месец юли на следващата година да стартира прием по подмярка 1.1„Професионално обучение и придобиване на умения“, с бюджет от 8 млн. евро.От април до юни 2018 г. предвиждат отваряне на приема по една от най-чаканите подмерки – 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 
Планираният бюджет по подмярката се очаква да бъде в размер на 100 млн. евро, подпомагането на проектите ще варира от 10 хил. евро до 200 хил. евро. 
 
Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране  и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“ е изместена от края на 2017 г. за месец май на следващата календарна година. В проекта е заложено приемът да продължи до юли 2018 г., като планираният общ бюджет е в размер на 150 000 евро за първа фаза от създаването на оперативните групи и до левовата равностойност на 9 850 000 евро за втората фаза. А максималният размер на подпомагане за една оперативна група, за един проект, може да достигне до левовата равностойност на 1 млн. евро.
 
Предвидени са приеми и по подмеките 7.3 „ Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ от месец март до месец юни 2018 г.; по 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от месец септември до месец декември 2018 г. и по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от месец март до месец май 2018 г. 
Публикувана в Новини на часа
Кметовете на 15 български общини получиха подписани договори по Програмата за развитие населските райони с общ размер на одобрената субсидия от над 43 млн. лева. Събитието се състоя в Министерския съвет и на него присъстваха премиерът Бойко Борисов, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Живко Живков. Бяха връчени първите договори по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 
 „Всичко отива директно при хората – това са читалища, училища, детски градини, водоснабдяване, пътища. Тук сте кметове от всички партии и колкото сте по-бързи и ефективни, толкова работата Ви ще бъде по-видима“, заяви премиерът Бойко Борисов.
Първия прием по подмярка 7.2 беше с бюджет от 341 млн. евро. Заради правилото да се одобряват всички договори с равни точки вероятно сумата ще нарасне до 380-390 млн. евро, съобщи министър Порожанов. Очакванията са подписването да бъде финализирано в рамките на 2-3 месеца. След това с активна комуникация с Националното сдружение на общините в Република България ще бъде отворен втори прием за целия остатъчен бюджет по подмярката. 
 
На церемонията в Министерски съвет договори получиха кметовете на общините Кнежа, Златарица, Вълчедръм, Средец, Вършец, Павликени, Долна баня, Хисаря, Дряново, Балчик, Велики Преслав, Угърчин, Лясковец, Белица и Нови пазар, съобщиха от ДФЗ. 
 
По подмярка 7.2 до момента са одобрени 63 проекта на стойност близо 80 млн. лева, от тях:
 
- За пътища по 9 проекта се осигуряват над 45 млн. лева. 
- За улици по 9 проекта - над 15 млн. лева.
- За училища – 3 проекта за над 3,5 млн. лева
- За детски градини – 3 проекта за близо 3 млн. лева
- За културни дейности – 39 проекта за над 12,650 млн. лева.
Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта