Министерство на земеделието и храните (МЗХ) дава отговор на постъпили запитвания и въпроси във връзка с течащия прием по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 Инвестиции в материални активи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
 
Ето и някои от най-често задаваните въпроси, които вълнуват бенефициентите и техните отговори от страна на МЗХ, във връзка с тазгодишния дългоочакван прием по подмярка 4.1:
 
В: Може ли един кандидат да подаде две проектни предложения в рамките на един прием, като общо двата проекта не надхвърлят максималната допустима стойност на инвестицията от 1 000 000 евро?
О: В разпоредбите на Наредба №9/2015 г. няма ограничение за броя на заявленията за подпомагане, които могат да бъдат подадени от един кандидат при условие, че са спазени изискванията посочени в наредбата, както към кандидата така и към съответния проект.
 
 
В: 3.8. „Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и, или друг документ), издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които е обосновано ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет на контрол към датата на кандидатстване (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 4).“ – От написаният текст не става ясно дали е изпълнено условието по тази точка, ако земеделския производител представи само сертификационно писмо от контролиращото лице или е задължително представянето на сертификат? Означава ли това, че производители в период на преход могат да получат допълнителни точки по този критерий?
О: Приоритет по подмярка 4.1 се предоставя на земеделски стопани, чието селскостопанско производство е биологично сертифицирано и същото е удостоверено от сертификат издаден от контролиращо лице.
 
В: В чл.7, ал.2 са дадени три възможности за доказване на минимален СПО 8000 евро. Въпросите са: Необходимо ли е да се предоставя някакъв документ за да се докаже Регистрацията на кандидата в ИСАК и дали с Декларацията само се декларира какво възнамерява земеделския стопанин да очертае за текущата стопанска година?
О: Изискванията за доказване на минималният СПО са посочени в чл. 8, ал. 2 от Наредба №9/2015 г. В случая кандидатите следва да представят декларацията по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството за текущата стопанска година към момента на кандидатстване. 
 
В: Необходимо ли е анкетните формуляри от анкетна карта да бъдат пререгистрирани за стопанската 2016-2017 г.?
О: Да, кандидатите трябва да имат актуална регистрация към момента на подаване на заявлението за подпомагане. 
 
В: Желая да получа разяснение по Приложение № 7 от Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.
О: Кандидати получават приоритет по критерия за оценка, когато са изпълнени едновременно следните три условия:
1. Земеделски стопанин – пълнолетно физическо лице или едноличен търговец, ненавършили 41 години;
2. Одобрен за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020; 
3. Не е получавал финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007 – 2013 и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014 – 2020.
 
В: Приема ли се изпълнен критерия, ако само един от животновъдните обекти на земеделския стопанин, се намира на територията на селски район по Приложение №4, а останалите в не селски район по Приложение №4, защото в чл. 30, ал. 4, второ изречение, се ползва единствено число за животновъден обект?
О: Когато проектът включва инвестиции изцяло в два или повече животновъдни обекта, само единия, от които се намират на територията на селски район, проектът не получава точки по критерия.
 
В: Как се изчислява процента над 65% от допустимите инвестиционни разходи по проект, в който е включено строителство или обновяване на недвижима собственост и има:
1) инвестиция в помещения за осигуряване на  почивка, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗБУТ;
2) обслужващи коридори между помещения в сграда
3) помещения за инсталации за отопление
4) помещения за съхраняване на средства за ремонт на производствено оборудване, машини и съоръжения
5) помещения за ремонт на производствено оборудване, машини и съоръжения
6) обслужващи пътища и площадки около сгради, чрез които се осигурява достъпа на земеделската продукция до недвижима собственост за производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба
7) външни инсталации за довеждане на електрозахранване и/или вода и/или отвеждане на канална вода
8) ВЕИ за цялостната дейност на кандидата
О: Изброените дейности и инвестиционни разходи посочени във въпроса не попадат в обхвата на критерия за оценка.
По критерия за оценка се взимат под внимание допустимите инвестиционни разходи по проекта за складови помещения, силози, сгради за отглеждане на животни, оранжерии, съоръжения с конструкции за зеленчукопроизводство и трайни насаждения  и други сгради, в които се монтират съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника и същите се използват и са пряко свързани с производството, съхранението и/или подготовката на селскостопанската продукцията за продажба. 
 
Всички отговори може да видите на страницата на МЗХ 
 
Публикувана в Бизнес

Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общият брой на приетите заявления е 925, а финансовата помощ, за която се кандидатства, е в размер на 2 112 775 519 лв.

» За строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тяхса приети общо 204 заявления за подпомагане на обща стойност от 378 752 407лв. Средната стойност за един проект от 1 856 629лв.

» 188 заявления на стойност 941 625 167лв. са подадени по дейност „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях”. Средната стойност за проект е 5 008 645 лв.

» По дейност „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 еквивалент жители в селските райони” са подадени 113 заявления за 546 549 137 лв. при средна стойност за един проект 4 836 718 лв.

» За изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, в периода за прием са подадени 13 заявления за подпомагане на обща стойност от 32 224 384 лв. По тази дейност средната стойност за едно проектно предложение е 2 478 799 лв.

» По дейност „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства” са приети 325 заявления на стойност от 107 342 960 лв. при средна стойност за проект от 330 286 лв.

» За реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони са подадени 82 заявления на обща стойност от 106 281 464 лв.:

- 33 заявления за 37 492 015 лв. и средна стойност за проект от 1 136 122 лв. са подадени по дейност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, финансирана чрез бюджета на общината”;

- 49 заявления за 68 789 449 лв. и средна стойност за проект от 1 403 866 лв. са подадени по дейност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината”.

Предстои оценяване на постъпилите заявления за подпомагане съгласно критериите за подбор, посочени в приложение № 11 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020.

Заявленията за подпомагане ще се класират според получените при оценката точки и ще се одобряват в низходящ ред до размера на определения бюджет за съответната дейност. Класираните проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет при класирането, ще бъдат одобрени след заповед на министъра на земеделието и храните за изменение на бюджета по подмярката.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните публикува Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 година. От нея става ясно, че се очаква приемът по мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства да стартира пред януари 2017 г. с бюджет До левовата равностойност на 12 500 000 евро. Прием ще има и по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, с бюджет до левовата равностойност на 85 000 000 евро, насрочен за месец февруари 2017 г. Очаква се и прием по мярка 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери през Юли 2017 г. с обща сума до левовата равностойност на 41 500 000 евро. През месец март 2017 е планиран прием и по мярка 10 на ПРСР – Агроекология и климат и др. 

 
Индикативен график на предстоящите приеми ПРСР 2017 г.
 

3

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Модернизиране на физически-те активи на малките земеделски стопанства

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 12 500 000 евро

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем

Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството .

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;; Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги..

60-80%

4

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 85 000 000 евро

Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9; ЕТ и ЮЛ, различни от посочените

Допустими са дейностите, посочени в чл. 4 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г

Допустими са разходите, посочени в чл. 30 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

40-50%

5

Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Увеличаване на броя и дела на младите земеделски стопани; насърчаване на заетостта

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 41 500 000 евро

Земеделски стопани – физически лица,еднолични търговци, ЕООД

Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани

Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план

Непр.

6

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 50 200 000 евро

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите

Инвестиции в неземеделски дейности

Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони

75%

7

Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 159 000 000 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

Общини, ЮЛНЦ, ВиК оператори, читалища

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;

Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;Общи разходи,например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивостНематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки

До 100%

13

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“

Насърчаване учредяването на групи и организации на производители; подобряване сътрудничеството между стопаните, за да се повиши конкурентоспособността едновременно и на земеделието, и на хранително-преработвателната промишленост

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 3 900 000 евро

Групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни предприятия” и са официално признати до края на 2020 г.

Помощ за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство

Разходи за учредяване на групи и организации на производители

Непр.

14

Мярка 10 „Агроекология и климат“

Запазване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

Опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура 2000;

Опазване на застрашените от изчезване редки породи и традиционни сортове растения;

Повишаване на почвеното плодородие;

Предотвратяване на ерозията на почвите

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), регистрирани в ИСАК

Дейности по възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение;

контрол на почвената ерозия;

традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

опазване на застрашени от изчезване местни породи и местни сортове, важни за селското стопанство; подсигуряване естествено опрашване и разнообразна паша за пчелите

Разходи по възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение;

контрол на почвената ерозия; традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

опазване на застрашени от изчезване местни породи и местни сортове, важни за селското стопанство; осигуряване на естествено опрашване чрез преместване и разполагане на пчелни семейства

Годишно компенсаторно плащане

15

Мярка 11 „Биологично земеделие“

Насърчаване на биологичното растениевъдство, пчеларство и животновъдство

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), регистрирани в ИСАК

Дейности за преминаване към практики и методи за биологично земеделие;

за дейности за поддържане на практики и методи за биологично земеделие

Разходи за преминаване към практики и методи за биологично земеделие;

за дейности за поддържане на практики и методи за биологично земеделие

Годишно компенсаторно плащане

16

Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“

Опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния консервационен статус на местата и видовете от Натура 2000, на база задължителните ограничения, наложени от плановете им за управление и заповедите за обявяването им

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани, регистрирани в ИСАК (физически и юридически лица и еднолични търговци), управляващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000

Годишни плащания на хектар  земеделска площ за компенсиране на наложени режими/ ограничения/  за земеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 2000;

Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000

Годишно компенсаторно плащане

17

Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

Предотвратяване на изоставянето на земеделските земи в необлагодетелстваните райони на страната; опазване на биоразнообразието

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица) по смисъла на чл. 9 на Регламент  (ЕС) 1307/2013 и съответното национално законодателство;

физически лица, еднолични търговци и юридически лица - земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП)

Годишни плащания на хектар

Компенсаторни плащания, отразяващи сумата от загубата на приходи и направените допълнителни разходи заради природни или други специфични ограничения в необлагодетелстваните райони

Годишно компенсаторно плащане

18

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Насърчаване на хуманното отношение към животните, безопасността на храните и опазване на околната среда

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски производители с животновъдни стопанства от сектор „ЕПЖ” /говеда и биволи/ и сектор „ДПЖ” /овце и кози/

Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт (телета и крави/биволици на възраст над 24 месеца; овце и кози);

Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ (говеда над 6 месечна възраст и биволи; овце и кози)

Плащанията по мярката  се предоставят на ЖЕ, само за допълнителни разходи и пропуснати ползи, свързани с изпълнение на поетите ангажименти за осигуряване на свободна подова площ или свободно отглеждане на открито и не покриват извършени инвестиционни разходи от кандидатите.

Плащания на ЖЕ, само за допълнителни разходи и пропуснати ползи, свързани с изпълнение на поетите ангажименти и не покриват извършени инвестиционни разходи от кандидатите

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 03 Октомври 2016 13:42

Предстоящ прием 4.1 - новости

В края на миналата седмица в Държавен вестник беше обнародвана наредбата за изменения и допълнения на Наредба 9 от 2015 г., определяща условията и реда за кандидатстване по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.

Обръщаме внимание на следните по-съществени новости и изменения:

 

1. Освен орехите, тиквите и дините, изключени от приоритетните за подпомагане сектори са и следните култури:

  • етерично-маслени и медицински: резене, левзея, чувен;
  • зеленчукови: савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле;
  • овощни: бадеми, лешници.
2. Новият критерий за история и заетост на стопанствата, който носи 10 допълнителни точки, ще се доказва със следните документи:
  • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните 3 години (2013, 2014, 2015), заверена от кандидата и НСИ;
  • Копие от годишни данъчни декларации за предходните 3 финансови години, заверени от съответната ТД на НАП.
3. Инвестициите за напояване, като изцяло нова възможност, както и условията за кандидатстване с такива, са подробно описани в Наредбата за изменение, която виждате приложено4. Ще има нов калкулатор за изчисляване на допустимите конски сили за стопанството, който приравнява и ЖЕ (животински единици) към декари, но той още не е одобрен и окончателно приет от МЗХ.

Онези от вас, които ще кандидатстват в рамките на предстоящия прием по подмярка 4.1, е  необходимо да се пререгистрират по Наредба 3 за новата стопанска година, за да подадат проекта с новите анкетни карти.

ВАЖНО!!! Всеки момент се очаква да бъде публикувана заповедта за прием на проекти по подмярка 4.1, който ще бъде обявен с начална дата 26 октомври 2016 и крайна дата 7 декември 2016. Бюджетът за приема ще е 237 млн. евро.

Приложено можете да видите Наредбата за изменение и допълнение, публикувана в Държавен вестник.

Ако имате намерение да кандидатствате и още не сте избрали партньор - не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще подготвим всички необходими документи за кандидатстване и ще бъдем с вас по целия път до успешното завършване на вашия проект.

 "ИнтелиАгро"

Публикувана в Бизнес

„На 26 октомври стартира вторият прием по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и ще продължи шест седмици – до 7 декември“. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време кампанията на Министерство на земеделието и храните „Подкрепяме българското“ в град Пловдив. Той допълни, че приемът ще стартира с целия наличен остатъчен бюджет. „Наредбата за промените по мярката е обнародвана, а на 4 октомври ще има заповед за прием“, каза още Васил Грудев.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от фонда.

От всички приети и оценени по критериите за подбор 3753 проекта с общ размер на финансова помощ 110 101 761 лева на последващо разглеждане подлежат общо 2 402 броя на обща стойност 70 467 474 лева. Те попадат в рамките на 120 % от размера на бюджета, определен със заповедта за прием на министъра на земеделието и храните, увеличен с 2 проектни предложения, които са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в 120-те процента.

Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на: http://www.prsr.bg.

Подлежащи на разглеждане са основно проекти, насочени към отглеждането на трайни насаждения, зеленчукопроизводство и пчеларство, в съответствие със заложените приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Наредба №10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3. Всички проекти са оценени съгласно нормативната база по подмярката в рамките на 120 на сто от бюджета. На последваща обработка подлежат проектите, които са получили над 23,72 точки.

Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 64 % или 2402 от подадените заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Чрез подмярката се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно.

Публикувана в Бизнес

Субсидията за колективните инвестиции от над 10 земеделски стопани и за био земеделие вече ще се увеличават само с 10%. Обсъжда се и броят на точките за инвестицията на фермерите в приоритетните сектори

Лили Мирчева

Новият прием по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР 2014 - 2020 се очаква да отвори на 15 октомври и да продължи до края на първата десетдневка на ноември. Но въпреки това все още се пишат правила „в движение“.

На работна група в Министерството на земеделието и храните, наречена още Комитет по наблюдение бяха предложени редица промени по наредбата за прилагане на дългоочакваната подмярка. Най-важните промени в нея бяха обявени „на час по лъжичка“ от управата на агроведомството. Първата значима новина бе, че ще се отпуска

Финансова помощ за напояване

Но бяха добавени значими изисквания като безвъзмездна помощ ще се предоставя тогава, когато инвестициите са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съотвения район. Друго изискване е кандидатдът има осигурен достъп до услуги за напояване, както и уреди за измерване на потреблението на вода. Освен в Басейнова дирекция, проектите за напояване ще трябва да бъдат съгласувани и от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Кандидатите за субсидиране по подмярката ще трябва да представят и специален доклад, който да удостоверява, че системите за напояване водят до икономия на вода (минимум 15 %) и нямат значително отрицателно въздействие върху околната среда. Това за мнозина вероятно ще е непреодолима бариера, коментират консултантите по изготвяне на проекти по ПРСР. Стига изискването да не се прилага формално.

В промените се предвижда и премахване на възможността стандартен производствен обем -

СПО да се доказва само с намерение

за засяване. Това означава, че бенефициентите трябва да имат доказуем СПО не по-малко от 8000 евро към датата на кандидатстване.

Поредната новина „в движение“ бе, че се

намалява размера на финансовата помощ

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат ще бъде намален от 1.5 млн на 1 млн. евро. Същевременно максималните разходи за колективни проекти, независимо от броя на участващите земеделски стопани, също няма да могат да надхвърлят 1 млн. евро.

От друга страна субсидията за колективните инвестиции от над 10 земеделски стопани и за био земеделие вече ще се увеличават само с 10%.

Обсъжда се и броят на точките за инвестицията на фермерите. Любопитно е, че

от приоритетния сектор „Животновъдство“ вече са извадени

фазаните, пъдпъдъците, зайците, бубите, охлювите и калифорнийските червеи. От останалите чувствителни сектори пък липсват орехите, кориандърът и тиквата. Това означава, че проекти за отглеждане на тези конкретни животни или култури вече няма да получават допълнителния брой точки, предвиден в критериите за оценка за инвестиции в чувствителен сектор. Промяната в културите и видовете животни, които са част от приоритетните сектори, попари набързо доста надежди за лесно „усвояване на евросредства“, коментират от МЗХ.

Публикувана в Бизнес

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020, която е с бюджет 5,7 млрд. лв., вече са в ход няколко приема на проекти и са подписани договори за 500 млн. лв. субсидии. Това каза пред "Дарик" директорът на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.

Има и отворени приеми на проекти – сега се очакват общински инфраструктурни проекти, като бюджетът на приема е 341 млн. евро. Тези средства ще бъдат разпределени за междуселищни пътища, улици, водопроводи и социална инфраструктура. Разходите в проектите ще бъдат сравнявани с референтни цени, предупреди Порожанов кметовете.

Предстои изплащането на директните плащания и мерките по други програми – лозаро-винарска, Училищен плод, Училищно мляко, експортни субсидии, национални доплащания и държавни помощи, допълни шефът на ДФЗ.

Заради новия регламент за директните субсидии броят на земеделците,кандидатстващи за директни плащания за обработваемата земя, е намалял от 90 хил. на близо 60 хил. Причината са новите изисквания фермерите да бъдат регистрирани като земеделски стопани и да имат правно основание да ползват нивите, за които искат субсидии.

Земята, заявена за подпомагане, е приблизително в същите параметри.

Той припомни, че по директните плащания вече се плаща по нови правила и иматаван от 300 хил. евро. През 2015 г. 33 кандидати са заявили сума за подпомагане над 300 хил. евро, което е възможно за разходи за заплати и осигуровки над тавана. Само 31 фермери са получили пари над лимита за осигуровки и възнаграждения. Тази година пари над лимита искат 50 стопани.

В България има стопанства за зърнени култури с големина над средноевропейските, но това го позволяваха старите схеми за директните плащания за периода 2007 – 2013 г., каза директорът на ДФЗ. Той определи катодеформация вдигането на рентите над 100 лв./дка заради евросубсидиите.

Приоритетно се правят проверки на пасищата, така че възможностите за плащане, без да се полагат особени грижи за земята, са сведени до минимум, каза той.

Планирано е до края на декември да бъде направено първо плащане по директните субсидии. Това ще е едно от основните плащания за тази година, допълни Порожанов.

„Никой няма да си изколи кравите, за да намали производството на мляко“, коментира той по повод отпуснатите средства от ЕК за преодоляване на кризата в млечния сектор и мярката за редукция на производството.

През стария програмен период 2007 – 2013 г. са финансирани към 5 хил. млади фермери. Трябва да бъде направен анализ чрез общинските земеделски службиколко от тези млади фермери са останали на пазара, заяви Порожанов. 

Така ще се изясни според него дали се спекулира с искането на субсидии. Той припомни, че през изминалия период имаше много спекулативни проекти за зайци и пъдпъдъци, гъби кладница и калифорнийски червеи.

В момента прави впечатление, че са регистрирани много пчелни семейства. Сега очакваме разнасяне на кошери (заради проверките), затова в рамките на една област всички пчелни семейства ще бъдат проверени в рамките на един ден, обясни шефът на ДФЗ.

Според Порожанов между 20 и 30% от договорените проекти през новия период няма да се реализират.

 
Публикувана в Бизнес

Отпада схемата с трите оферти за всички самоходни машини. За първи път ще се въведе референтна цена на конска сила при новия прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ . Няма да се прилага схемата с трите оферти за всички самоходни машини, независимо дали има референтна цена за съответната техника, съобщи „Агрозона“. По този начин ще се избегне заобикалянето на схемата с референтните цени.
Сега когато доставчика знае, че не е посочил дадена машина в референтната си ценова листа, трябва да се подадат три оферти. В наредбата пише, че се работи на референтни цени, когато дадена инвестиция фигурира в съответната база данни. В случай, че не е заложена такава цена, се работи на три оферти, гласи документът.
Предстои да бъдат коригирани и други референтни цени. Базите данни за референтни цени на строителство и трайни насаждения също ще бъде актуализирани.
Очаква се вторият прием по подмярка 4.1. да стартира в средата на следващия месец с целия остатъчен бюджет в размер на 237 млн. евро.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 12 Септември 2016 17:21

На 15 октомври се отваря прием по подмярка 4.1

„На 15 октомври 2016 г. ще бъде отворена за прием подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на кръгла маса, която се провежда в рамките на изложението на местни производители в гр. Силистра, което е част от кампанията на Министерството „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО“. Зам.-министърът заяви, че при новия прием подмярката ще се прилага с променени условия. „През настоящия прием допустими кандидати ще бъдат стопанства, които вече са започнали своята дейност и имат достигнати 8 000 единици. Целта ни е да дадем възможност на работещите в сектор “Земеделие” да се модернизират“, каза Васил Грудев. Той допълни, че по подмярката за първи път допустими ще бъдат инвестициите в съоръжения за напояване. Заместник-министър Грудев, посочи че политиката за насърчаване на обединяването на земеделските производители, ясно личи и в подмярката. „Това е една от малкото дейности, която запазва размера на помощта към бенефициентите, а именно 70% за признатите групи на организации на производители“, информира Грудев.

По думите му обединенията са тези, които ще защитят интересите на производителите. „Инициативи, като тази дават възможност на местните производители да изложат своята продукция и да утвърдят своето има и намерят своето място на трапезата на потребителите“, заяви заместник-министърът. Той допълни още, че с подобни кампании българските потребители могат да си припомнят вкуса на традиционните висококачествени български продукти.  

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта