Животът на пчелното семейство през годината зависи в голяма степен и от качеството на питите. Пчеларят винаги трябва да помни, че навременната подмяна на старите пити е основата за отглеждането на здрави и силни пчелни семейства. Това позволява да се подобри нивото на храненето на личинките, при което се развиват по-едри и жизнеспособни пчели; да се намалят разходите на енергия за създаването на благоприятни условия за по-интензивно залагане на яйца от майката, подготовка за складиране на нектара; да се намали поразяването на пилото от гнилцови заболявания, аскосфероза и вароатоза, да се намалят заболяванията от нозематоза. При интензивно обновяване на разплодната част от гнездото рязко нараства ефектът от медикаментозното лечение на гнилцовите заболявания и аскосферозата, повишава се качеството на восъка. Светлите пити се дезинфекцират добре с по-малко средства и труд, намалява поразяването им от восъчен молец при съхранение. Медът в тях вкисва по-бавно и кристализира по време на презимуването, вследствие на което намалява диарията при пчелите, отслабването и загиването на пчелните семейства. Намалява наличието на токсини и радиоактивно замърсяване в меда.

Използването на качествени пити през цялата година позволява да се увеличи продуктивността на пчелите с 40-47 на сто и значително да се повиши икономическата ефективност на пчелина.

Способността на пчелите да отделят восък и да строят пити се проявява само в семейството като цялостна взаймосвързана биологична система. Преди всичко е важно да се знае кои фактори влияят върху отделянето на восъка и строителството на питите от пчелите, за да могат да се използват като способи за повишаването на производството на пчелна продукция.

Най-интензивно восък отделят пчелите през втората декада от живота си (от 12-тия до 18-тия ден). Така количеството на восъка, отделен за едно и също време е пропорционално на броя на младите пчели в семейството. След преминаването на пчелите към работа извън кошера, клетките на восъкоотделящите жлези деградират. Способността да отделят восък при пчелите от различните породи е различна. Най-развити са восъкоотделящите жлези при пчелите от италианската порода.

Степентта на развитие на восъкоотделящите жлези зависи не само от състоянието на семейството и породата, възрастта и храненето на пчелите, но и от сезонните условия – през есента дори при младите индивиди те не достигат такова развитие, каквото се наблюдава през пролетта и лятото. Но при пчелите от есенното поколение восъкоотделителните жлези значително по-дълго запазват своята активност. По време на зимуването жлезите се намират в състояние на покой и не отделят восък. Под влиянието на началото на пашата те са способни отново да възобновят восъкоотделянето.

Строителството на нови пити и отделянето на восък са тясно свързани с наличието в природата на пресен прашец и нектар и нивото на донасянето им в кошера. В периоди на пълна липса на паша пчелите не отделят восък и не строят пити. Ноличието в гнездото на голямо количество запечатан мед в питите не оказва влияние върху количеството на восъкоотделянето. Пчелите обилно отделят восък и строят пити само когато в кошера постъпват пресни нектар и прашец. С приключването на медосбора строителните работи в гнездото се прекратяват до пролетта на следващата година.

При поддържаща паша (до 1 кг на ден) отделянето на голямо количество восък отвлича част от пчелите от събирането и преработването на нектара. През това време те не трябва да се товарят с работа по строителството на голям брой пити. За разполагането на внасяния нектар и неговото преработване, семейството трябва да разполага с достатъчно количество готови пити.

Огромна роля за засилената секреция на восък има запасеността на семейство с белтъчна храна – прашец или перга, тъй като восъкоотделянето на пчелите е свързано със значителни разходи на белтъчини. Установено е, че при восъкоотделянето и строителството на пити, пчелите изразходват 4,3 пъти повече белтъчна храна, отколкото при отглеждане на пило за същото време. При засилено отделяне на восък и строителство на пити пчелите увеличават употребата на прашец.

Най-интензивна е секрецията на восък в силните семейства, които се състоят от естествено поличили се пчели от различни възрасти. Отделянето на восък се увеличава пропорционално на силата на семейството само до 2 кг. При по-нататъшно нарастване на семейството (до 5 кг) то се повишава, но бавно. С увеличаване на силата на семейството над 5 кг нарастването на восъкоотделянето спира.

Периодът, прек който пчелите отделят основното количество восък, съвпада с времето на отглеждането на основното количество пило. При едновременно хранене на личинките и строителство на пити тези две функции се проявяват най-пълноценно. Колкото повече пчелите хранят личинките и по-обилно се хранят поради това, толкова повече отделят восък. Спирането на храненето на личинките предизвиква спиране на восъкоотделянето.

(Следва) 

 

Публикувана в Знания и технологии

Ново проучване потвърждава заплахата за пчели при използване на неоникотиноидни пестициди

 

Брюксел, 16 декември 2013 г.– „Грийнпийс”, Life European Beekeeping Coordination и други три потребителски организации и организации за защита на околната среда (Pesticides Action Network Europe, ClientEarth, Buglife and SumOfUs) обжалват в Европейския съд, за да защитят забраната на три пестицида от страна на Европейския съюз. Действията им са в отговор на съдебните дела, заведени от химическите компании Syngenta и Bayer, които се опитват да свалят забраната. (1)

 

Забраната (2), която влезе в сила на 1-ви декември 2013 г., е за три пестицида, произвеждани от Syngenta (thiamethoxam) и Bayer (imidacloprid и clothianidin), които принадлежат на клас химикали, познати като неоникотиноиди. Европейската комисия постанови това свое решение на базата на научни оценки от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), показващи негативното влияние на тези пестициди върху медоносните пчели (3). Банът получи силна политическа подкрепа от страните-членки (4).

 

Днес „Грийнпийс” публикува резултатите от научно полево пилотно проучване (5), даващо допълнителни доказателства за начина, по който се влияе на пчелите. Проучването показва, че течността, отделяна от растения, които са били третирани с определени неоникотиониди, съдържа висока концентрация на пестициди. Това води до потенциално смъртоносно излагане за пчели, които пият от течността.

 

Марко Контиеро от „Грийнпийс” коментира: „Bayer и Syngenta са пуснали своите адвокати да атакуват забраната, която е обоснована на научни факти и помага да се защитят общите интереси на европейските фермери и потребители. Частичната забрана на тези три пестицида е само първата, но необходима стъпка, за да се защитят пчелите в Европа. Атаките са от компании, които следват своите интереси в ущърб на нашата околна среда.”

 

Полевото проучване на „Грийнпийс” тества гутационна течност (6), изпускана от царевични култури, третирани с неоникотиноидните пестициди thiamethoxam (произвеждан от Syngenta) и clothianidin (произвеждан от Bayer), и двата забранени. Проучването откри, че концентрацията на неоникотиноидни пестициди, отделяни от растението в гутационната течност, може да е равна или да надминава концентрацията на активни съставки, препоръчвани от компаниите за употреба в търговски формулировки на спрей инсектициди. Тези резултати сочат, че гутационната течност може да излага пчелите на сериозна токсична опасност. Подобни пътища на отравяне са все още слабо изследвани.

 

Матиас Вютрих, лидер на европейския проект за пчелите в „Грийнпийс” Швейцария, каза: „Все още съществуват основни научни пропуски в проучването как пчелите са изложени на неоникотиноиди. Сега знаем, че смъртоносно излагане може да се получи, когато пчели и други опрашители събират от гутационната течност на третирани реколти. Този нов начин за излагане на пчелите добавя към вече познатите неприемливи рискове, свързани с неоникотионидните пестициди. Това означава, че сегашната забрана е не просто оправдана, но трябва да бъде засилена и разширена.”

 

(1) Случай номер: T-451/13, 14 August 2013, и случай номер: T-429/13, 19 August 2013.

 

(2) Решение на Европейската комисия да ограничи употребата на imidacloprid, thiamethoxam и clothianidin (Regulation EU No 485/2013).

 


(3) Научна оценка на EFSA за imidacloprid, thiamethoxam и clothianidin:
 imidacloprid: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3068.htm;
thiamethoxam: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3067.htm;
clothianidin: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3066.htm  

 


(4) Петнадесет страни-членки подкрепиха рестрикцията, осем гласуваха против и четири се въздържаха http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-379_en.htm

 

(5) „Капеща отрова: анализ на неоникотиноидни инсектициди в гутационната течност на царевицата” Лаборатории за изследвания на „ Грийнпийс” , декември 2013 г.
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Agriculture/Dripping-Poison/

 


(6) Гутацията е процес, който включва изпускането на сок, който след това образува капки на върха на листата на растението.

 

Публикувана в Новини на часа

 

Ако многообразието на видовете намалява, човекът поема негативните последици. Трудно е да се определи големината на многообразието. Сега изследователи са се опитали да изчислят стойността на работата на пчелите. При изчисленията си те достигат до изключително големи суми.
Ако даден вид изчезне, това е огромна загуба за природозащитниците. За икономистите обаче не е от голямо значение. Причината: трудно е да се изчисли колко е стойността на даден вид пчели. Сега изследователска група е изчислила точно това на базата на пчели, които опрашват ягоди.
Ясният резултат на изследването, което излезе в специализираното списание "Proceedings of the Royal Society B", показва следното: когато пчелите опрашват полезни растения не само се увеличава добива, но и се подобрява качеството на плодовете. В следствие работата на пчелите, търговската стойност при ягодите е с 54% по-висока, отколкото при самостоятелно торене на растенията. До това заключение са достигнали учените от университета в Гьотинген и биологът Бьорн Клат. Те оценяват стойността на опрашването чрез пчелите, само за ягодите продавани в ЕС, на един милиярд евро.
„Плодовете, опрашени от пчели, са били по-тежки, с по-малко малформации и са достигнали високо търговско ниво”, се казва в статията. Едновременно с това ягодите имат по-малко жълти и зелени петна, по-благоприятно съотношение на захар и киселина и са по-твърди. По-твърдите ягоди могат да престоят един ден по-дълго, преди да се развалят. Ето защо експертите им дават и по-висока търговска стойност.
При изследването биолозите засадили девет важни сорта ягоди. Чрез поставяне на фина материя върху пъпките, те се погрижили някои от растенията да не могат да се опрашват от пчели и чрез вятъра. Така те били в състояние да се оплождат единствено сами. Друга група растения се опрашвала чрез вятъра, а трета чрез пчели. В резултат на това плодовете опрашвани от пчели били с 11% по-тежки от тези опрашвани чрез вятъра и дори с 30% по-тежки от самооплождащите се.
Източник: http://www.spiegel.de/

 

Публикувана в Пчела и кошер

Случиха се много хубави неща, но и не се случиха...

КАКВО БЕШЕ ХУБАВОТО?
Годината протече по-скоро успешно за повечето райони в страната. Имаше мед, прашец, подновиха се и много пчелни семейства. Усвояването на средствата по националната пчеларска програма стигна нов рекорд – 90 %. Проведоха се редица пчеларски форуми, някои като фестивала на мановия мед в Царево с 10 годишен юбилей.
Проведе се и световният форум на пчеларите – Апимондия 2013 в Киев, на който отбелязахме рекордна активност на българските пчелари по отношение на екскурзията и програмата й. Проведе се в София международна пчеларска конференция, от която успяхме да извлечем някои поуки и по-ясно да видим на какъв хал сме в момента. Българските пчелари протестираха публично, дори много организирано. Това помогна да се види най-сетне основната причина за неудачите – това, че не сме достатъчно организирани. Все пак – това е качествена промяна. Ще чакаме и количествената.

Не се случиха:
- обединението на организациите у нас, въпреки изявленията и желанието на повечето от българските пчелари. Нещо повече, оказа се че повечето са близо до нелегитимността;
- така жадуваното субсидиране на пчелно семейство – Европейската комисия и Съвета на Европа не уважиха мнението на Европарламента за изравняване на статута на пчеларите с този на другите земеделски стопани;
- „тука има, тука няма” – играта с „де минимис” продължи през цялата година;
- Увеличението на броя на отглежданите пчелни семейства, а напротив те намаляха с близо 40-50%. Това подрина финансирането на успешната пчеларска програма и за следващия тригодишен период ще разполагаме с два млн по-малко;
И т.н., и т.н...
Все пак - за пчеларите започна пчеларската година. Те ще вървят по пътя утъпкан от хиляди преди тях и независимо от превратностите на програми и административни подходи, ще отглеждат пчелите си и ще въртят центрофугите.
Да е плодовита и щастлива новата 2014 г! Вярваме в нашите пчеларски сили и надеждата за по-добри времена е у нас!

ПОВЕЧЕ ЧЕТЕТЕ В НОВИЯТ 368-ми НОВОГОДИШЕН БРОЙ НА В. "ПЧЕЛА И КОШЕР"

Публикувана в Пчела и кошер

І Ден 13.02.14 – Отпътуване от София, в 21.00 ч. Нощен преход.
ІІ Ден 14.02.14 - Пристигане в Истанбул сутринта, настаняване в хотел. Пешеходна разходка в центъра на града с посещение на Капълъ Чърши-най-големият и най-старият покрит пазар в света или по желание, панорамна обиколка на Истанбул с автобус и местен екскурзовод на български  език. Разглеждат се: Синята джамия, площад “Хиподрума” с „ Египетския обелиск”, „Змиевидната колона”, „Фонтана на Вилхелм ІІ”, византийската базилика “Св. София”, “Топ Капъ Сарай” (Двореца на султаните от Османската династия). Преминаване по моста над Босфора в Азиатската част на града. На връщане престой и разглеждане на българската църква “Св. Стефан”. От 17:00 – 19:00 часа по желание разходка с корабче по Босфора (срещу допълнително заплащане.) Завръщане в хотела. Нощувка.
ІІІ Ден 15.02.14 – Закуска. Посещение на изложението по пчеларство. Завръщане в хотела. По желание вечеря в традиционен турски ресторант с богата програма. Нощувка.
ІV Ден 16.02.14 - Закуска. Посещение на фестивала по пчеларство. В 12:00 часа освобождаване на хотела. Свободно време за посещение на музеите. Отпътуване за България. По желание престой и разглеждане на „Тюркоазу” ( 28 турски лири) - третия по големина аквариум в света, събрал над 10000 обитатели на морския свят и МОЛ „Форум”. Отпътуване за България.  
V Ден 17.02.14 -  Пристигане в София рано сутринта.
ЦЕНА 199 лв.
Цената включва: Транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки със закуски в хотел 3 *, пешеходна разходка в Истанбул, водач по време на пътуването, медицинска застраховка.
Цената не включва: входните такси за музеите, вечеря в атракционно заведение-30 евро, разходка с корабче по Босфора – 15 евро, панорамна обиколка на Истанбул – 10 евро.

ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЛ.: 02/944 35 96 И 846 43 33
СУМАТА ИЗПРАЩАЙТЕ С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС НА АДРЕС: 1124 София, ул. “Цар Иван Асен II” №17 б за Йордан Василев Йорданов.

Публикувана в По света

Вентилацията ии въглеродния двуокис в кошера през зимата са от изключително значение за успешното зимуване на пчелите. Когато вентилацията в кошера е незначителна или липсва, пчелите зимуват при затормозяваща среда .Те изразходват по-голямо количество мед и полагат неимоверни усилия, за да отстранят влагата и застоялия в кошера въглероден двуокис.поради лошата вентилация. По този начин пчелите се износват преждевременно, стават неустойчиви на болести и заболяват от незаметоза. В конкретния случай говорим за вентилация на дъното на кошера, а не за вентилация в гнездото, прерастваща в течение. Под вентилация  се разбира проветряване и то на дъното на кошера. А под течение следва да се има предвид свободното движение на въздуха от входа на кошера през пчелното гнездо към изхода над него.
Как постигам желаната вентилация и избягвам течението в кошера през зимата?
Зазимявам пчелните семейства на два корпуса и дълбоко дъно. Плътната дънна преграда е на долно положение с отворено замрежено прозорче, намиращо се срещу прелката/от задната страна на кошера/. Влизащият въздух в кошера през прелката поради създаденото течение на дъното чрез отвореното прозорче срещу нея способствува за по-лесно отделяне на падналия като по-тежък от въздуха въглероден двуокис на дъното извън кошера. Течение чрез свободно преминаване на въздух през пчелното гнездо не се създава, тъй като вторият корпус е с херметически таван /велпапе, обвито с найлон с покривна табла върху него/.

Публикувана в Знания и технологии
Четвъртък, 28 Ноември 2013 15:13

Естествена смърт на пчелите

В природата всяко живо същество се ражда, расте, размножава се, бори се за съществуване и умира. Причината за естествената смърт на всички животни, най-често е старост. Някаква средна и пределна възраст на живот. При пчелите факторът старост не е основен. В хода на милионите години на еволюция пчелите са придобили инстинкти, независимо от възрастта бързо да се превключват от една работа на друга, при внезапно изменение на условията на външната среда.
В публичното пространство витае мнението за износване и смърт от много работа
По този повод още преди 60 години Маурицио и учени от руската пчеларска школа доказват, че понятието „смърт от много работа” трябва да бъде преосмислена. Смята се, че най-изтощителната работа в пчелното семейство е кърменето. И тук Маурицио прави опит с пчелно семейство и млади белязани пчели, като непрекъснато отнема запечатаното пило и белязаните пчели са били принудени да изхранват пилото дълго време без попълнения от млади пчели. Опитът е завършен след 70 дни, като белязаните пчели са били в добро физиологично състояние. С тези доказателства отпадат факторите за смърт от работа и кърмене. Остава въпроса с храната и храненето. Храната на пчелите съдържа същите съставни части, които са необходими и на другите животински организми – въглехидрати, белтъчини, мазнини, минерални вещества, вода, витамини и други. Въглехидратите и мазнините са главни енергетични източници, от които се получава мускулна сила и топлина. Белтъчините, минералните вещества, водата, витамините и други, служат за изграждане на тялото на пчелата, за замяна на изхабените клетки и тъкани, за подържане на секретите на жизненоважните за организма жлези, восък, ферменти, яйца и други. За разлика от растителноядните животински организми хранещи се със смесена храна от горепосочените съставни части, пчелите много старателно преработват, съхраняват и изразходват храната разделно от мед и прашец (въглехидратна и белтъчна). Разделното събиране и използване на храната от пчелите е знак, върху който трябва сериозно да помислим и изучим. Смята се, че в далечното минало пчелите са водили самостоятелен живот. Хранели се със смесена храна от нектар и прашец. В последствие в процеса на еволюцията и продължителното историческо изменение на живата природа, пчелите загубват способността да живеят поединично. При изменените природно-климатични условия, те са можели да съществуват само на групи, и впоследствие на семейства. В този процес на еволюция значително се изменя морфологията на пчелата – придобива кошничка за събиране на цветен прашец, хоботчето се удължава, образува се медова гушка с клапа, восъчни и хранителни жлези и други. Всички тези морфологични и функционални изменения са до голяма степен целесобразни, и свидетелстват за биологичния прогрес, довел до процъфтяване на вида. В нормално семейство пчели кърмачки хранещи се с мед и прашец имат излишъци от белтъчини (мляко неоползотворено, се натрупва в тялото на пчелата във вид на телесни белтъци), което е предпоставка за по-дълъг живот. Маурицио казва „Храненето с прашец влияе на продължителноста на живота на пчелите и е тясно свъзано със степента на развитие на хранителните жлези и мастното тяло”. Ярък пример са пчелите в зачатъците на обществения начин на живот, събрани на групи във вид на семейство те са снасяли яйца, хранели са пило, донасяли нектар и прашец. Голяма е вероятността да са живяли по-дълго и умирали от старост. Остава открит въпросът: Защо тези морфологични изменения (придобиване на кошничка за събиране на цветен прашец, образуване на медова гушка с клапа, восъчни и хранителни жлези) са довели до благополучие и процъфтяване на вида. Храненето е в основата на съществуване на целия растителен и животински свят. Всяка пчела се ражда слаба, неукрепнала, с добре развити глътъчна жлеза и мастно тяло. За 3 дни тя укрепва и започва хранене на по-възрастните личинки с кашичка от мед и прашец. Тук изниква въпроса: Къде и как се приготвя тази кашичка – място, площадка и технология. В литературата само Любен Радоев казва: „Кашица от мед и цветен прашец, който пчелите смесват в медовата гушка”. Тук няма отговор, как прашецът ще стигне до медовата гушка. Според мен кашичката се приготвя в килийка с прашец или перга, като пчелата излива нектара или разредения мед в килийката и с лъжичката на хоботчето, покрито с власинки го разбърква, след което пълни медовата гушка и храни личинките и себе си. Сравнимо с художника, който потапя четката във вода, разбърква с боя и получената смес нанася на рисунката.
Храненето с прашец възбужда хранителните жлези и те започват да функционират
Човек е създал фуражи за домашните животни и в зависимост от съставките и съотношението помежду им, получава определени продукти – мляко, месо, яйца и други. Пчелите имат естествен фуражен продукт – прашец. С него хранят по-възрастните личинки и себе си и секретират мляко.То се секретира от глътъчната жлеза и някои компоненти от горно-челюстната жлеза. Качеството на пчелното мляко е в зависимост от качеството на прашеца. Спирането на хранене с прашец, спира секрецията на горно-челюстната жлеза. Глътъчната жлеза започва да отделя секрет с малко по-друг състав от млякото - ензими. Те са секрет с чисто белтъчен състав. Секретират се от глътъчната жлеза за сметка на телесните запасни вещества в тази жлеза и мастното тяло. Животът на пчелата остава в пряка зависимост от запасите на тези хранителни вещества. При събиране и преработка на нектар, няма попълнения от телесни белтъчни хранителни вещества, а наличните постепенно се изчерпват във вид на ензими за разграждане на сложните захари в нектара. Проф. Лазаров пише: „Когато белтъчините са в недостиг (в храната на пчелата липсват прашец и телесни белтъчни запаси), настъпва белтъчен глад, който води до преждевременна смърт на пчелата. Всяка пчела излиза от вътрешно гнездовата работа с някакви потенциални телесни запаси от белтъчини. Изчерпването им води до естествена смърт независимо от възрастта. Пчелите притежават безпогрешни инстинкти. Условия, потребност и хранене са в основата на жизнената дейност на пчелата и семейството като цяло. През активния сезон в гнездото има изобилие от храна - мед и прашец. Въпреки това, често се натъкваме на явлението -
пчела натоварена с прашец, пада пред
кошера и умира от
белтъчен глад
Биологичният закон да запази себе си чрез потомството, е в основата на милионите години на еволюция. Всекидневно да се раждат и умират хиляди без значение от възраст за подържане на жизненост и работоспособност, а естествената смърт да настъпва след изчерпване на телесните белтъци. Излиза, че всяка родена пчела е обречена на гладна смърт. Каква ирония на съдбата - най работливото живо същество на планетата, което събира, натрупва и съхранява излишъци от хранителни запаси, да умре от глад. Милионите години на съществуване на пчелите е доказателство, че това е единствения правилен път на еволюция довел до биологичен прогрес и процъфтяване на вида.

Горан Миленков

Публикувана в Знания и технологии

През зимата много синигери измират поради невъзможността да си намерят храна. И тогава опират и до кошерите. Но опитни пчелари твръдят, че синигерите нападат най-вече неблагополучните семейства, които имат проблеми със зимуването. Поради нозематоза или друга причина пчелите напускат кошера и по този начин привличат гладните синигери.
 
Какво може да направите:
 
 Подхранете синигерите, като окачите близо до пчелина хранилка. Окачете на здрав конец парче сланина и може би това ще реши проблемите ви.
 
 Прогонете синигерите, като забиете гвоздей на предната част на кошера и окачите на конец изрязани от картон и оцветени "очи". Вятърът ще ги разклаща и ще плаши синигерите.
 
 Най-лесно и ефикасно средство е да направите от проводник с диаметър 5 мм дъга и върху нея опънете мрежа с отвори 20 на 20 мм и да я прикрепите към предната стена на кошера така, че да покрива и двата входа. Мрежата пречи на синигерите на кацат на прилетната дъска, на чукат по нея и когато пчелите се покажат, да ги изяждат. Същевременно мрежата не пречи на пчелите при свръхранно облитане.

Публикувана в Знания и технологии

Някои растения притежават вещества, които не са полезни за хората. Голяма част от тези вещества се натрупват в хранителните продукти, попадат в човешкия организъм, водят до негативни, а понякога и необратими последствия.

Един от начините за решаването на този проблем е вмешателството на човека н генома на растенията с цел да им придаде нови качества. Може да се получи например, рапица, в маслото на която има по-малко от обичайното количество наситени мастни киселини, грозде без семки, кафе с незначително количество кофейн, ориз с увеличено съдържание на бетакаротин.Освен това, растенията мога да бъдат „накарани”  да произвеждат белтъчини, повреждащи хитина на вредните насекоми, да блокират развитието на вирусите и дори да променят формата си, например,  да се превърне обикновеният картоф в декоративно растение. В доклада на Международния комитет на ООН за популяризиране на селскостапанската биотехнология е отбелязано, че в света само за една година – от 2007 до 2008 г. общата площ, заета с генномодифицирани култури се е увеличила с 9 на сто до 125 млн. ха. Геннопроменени култури вече са тютюна, царевицата, доматите, соята, картофите, ориза, памука, пъпешите и дините, рапицата, захарното цвекло, пшеницата, ягодите, тиквите, бананите, зелето, целината и салатите и т.н.

Генетичните модификации променят активността на естествените за организма гени; вкарват допълнителни копия на собствените им гени; вкарват гени от организми от друг вид (трансгенни модификации). Днес са открити над 100 гени, способстващи за синтезата на ендотоксините, убиващи гъсениците на вредните насекоми от семейството на пеперудите или от семейството на майските бръмбари, светулките и божите кравички без при това да се повреждат личинките на насекомите, към семейството на който се отнасят пчелите. Ендотоксините, след като се активират в киселинната среда на стомашно-чревния тракт на вредителите, предизвикват нарушения в йонната обмяна и бързата им смърт. Въпреки, че се смята, че такива механизми липсват в слузестата обвивка на червата на млекопитаещите, и хората, както и пчелите, не са чувствителни към въпросните ендотоксини, но в много райони на САЩ са изчезнали почти 90 на сто от пчелните семейства. Според председателя на Германската професионална федерация на пчеларите, в Германия броят на пчелните семейства е намалял с 25 на сто, а в някои райони – дори с 80 на сто. В Швейцария, по официалните данни, ежегодно изчезват 25 на сто от пчелните семейства, а за последните 15 години броят им е намалял почти на половина.  Случаи на изчезване на пчелни семейства има в Австрия, Испания, Полша. Според учените, за сигурното опрашване трябва да има не по-малко от 3, 5 пчелни семейства на площ от 1 кв. км. Вярно е, че случаи на загуби,  на пчелни семейства е имало и преди. Но ако тогава те просто умираха, то сега напускат кошерите си и не се връщат. По мнението на учените, за обществените насекоми не е свойствено да напускат майката и пилото или нелетящите пчели. Изглежда, че пчелите не могат да намерят обратния път към вкъщи. Истинските причини за загиването на пчелите засега не са известни. В огромният списък (пикова активност на акара Вароа, замърсяване на хранителните вериги с пестициди, глобалното затопляне, вредното влияние на електрическите линии и радиоизлъчванията на мобилните телефони), се включва и замърсяването на околната среда с ГМО организми. Специалистите от Американския национален изследователски комитет, създаден за установяването на причините за масовото изчезване на пчелите, въпреки, че констатират, че в отделни случаи са отбелязани негативни последици от Bt-трансгените, но те не се отнасят към пчелите. Еколозите обаче подозират, че трансгенните растения могат да бъдат основната причина за загиването на пчелите. При всички положения засегнатите пчели имат отслабена имунна система, поради което това заболяване понякога се сравнява със СПИН. Най-голямо подозрение предизвикват сортове царевица и памук, съдържащи гените на токсините на почвената бактерия Bacillus thuringiensis (Bt), с които в САЩ са заети огромни площи.  Според резултатите на изследване, проведено в Гърция, е отбелязано намаляване в приема на храна от пчели вследствие на действието на Bt-токсини. Не е изключено, че такива смущения в храненето на пчелите могат да имат сезонен характер. В университета на град Йена, Германия са установили, че пчелите, които получавали прашец от Bt-царевица, проявават повишена възприемчивост към някои паразити. При повторните изследвания е забелязано, че този прашец няма хронично токсично влияние върху здравите пчелни семейства. Но количеството на фактите, потвърждаващи, че трансгенните култури въздействат отрицателно върху полезните насекоми, в това число и пчелите, расте. Генетичното замърсяване поради пренасянето от насекомите на прашец от трансгенните растения към нормалните постоянно се увеличава. Пчелите при търсенето си на храна не различават дали растението е естествено или генетично променено. Британските учени също смятат, че трансгените могат да нанесат вреда на пчеларството. Западна компания не можа да проведе полски опити по внедряването на устойчив към фитофтората сорт картофи поради протестите на местните пчелари, опасяващи се, че трансгенният генетичен материал може да попадне в меда. Като резултат пчеларският бизнес може да се окаже в опасност, тъй като неговата продукция непрекъснато се проверява за наличието на трангени. Във Франция, например, е забрено да се отглежда ГМО слънчоглед. Вече е отбелязвано, че в ГМО растенията може да присъстват хербицидни и инсектицидни гени. Те, според изследванията на немските учени, се предават в червата на пчелите, който не напускат кошера. Това, че вирусите предават гените на един организъм в друг, доведе до откритието на „противоестествената врата” между биологичните видове, през която могат да се предават гени.

В САЩ се наброяват 130 ГМО култури, при отглеждането на които е възможно без вреда за тях да се прилага голямо количество хербициди. Сред растенията, съдържащи инсектицидни гени, има и привлекателни за пчелите. Този проблем има и друга страна. Един възрастен канадски фермер тъжно се жалваше, че  преди 15 години с уговорки, подкуп на властите и натиск от банките са го принудили от отглежда ГМО култури, в това число и пшеница. Особеното при тези култури е в това, че на следващата година техните семена не кълнят. На фермерите се налага отново да се обърната към производителите на ГМО култури за нови генетичнопроменени семена. В случай на отказ започват сериозни проблеми с реализирането на продукцията, закупуването на земеделска техника и средства за растителна защита, получаване на кредитиране от банките. Най-внимателно скриваната цел на т. нар. „зелена революция” е отстраняването на конкурентите. В битката всички средства са позволени. Например, в Шотландия с помощта на група съдии и адвокати бяха напълно разорени фермери, осмелили се да засадят обикновен сорт картофи. Известен химически концерн настойчиво се опитва да получи разрешение да отглежа в четири германски провинции рапица и царевица с гени, променени така, че растенията да не реагират на произведения от същия този концерн „универсален” хербицид, унищожаващ всякаква растителност. В резултат се улеснява борбата с плевелите и, следователно, намалява себестойността на продукцията. Във връзка с това в съдилищата на Бавария се разглеждат около 20 хиляди протеста на пчелари от местата на предполагаемите опити. На граничните с Бавария територии пчелари се опасяват, че няма да могат да реализират своя мед. В него винаги се намира прашец, и не е възможно да се предпази продукта от попадането в него на прашец от ГМО растения. В същото време Генералното бюро по здравеопазването на Германия се опитва да получи разрешение за търговия на хранителни продукти, съдържащи добавки, получени от ГМО растения. Изглежда това ще се отнася и за меда. Представител на партията на зелените в Баварския парламент смята, че отглеждането на ГМО растения може да бъде опасно не само за пчеларите в Бавария, но и съседните територии.

Публикувана в Знания и технологии
Понеделник, 18 Ноември 2013 14:28

Зимни (спасителни) подхранвания

В пчеларските практики се прилагат подбудителни, лечебни, дресировъчни подхранвания и такива с белтъчно-витаминни продукти и подхранвания за попълване на хранителните запаси. Към последните спадат и зимните (спасителни) подхранвания по необходимост.

Тази практика е нежелателна. Използва се само в изключителни случаи, когато хранителните запаси по някаква причина не са попълнени навреме или е настъпила продължителна топла есен. Тя предезвиква отглеждане на пило в пчелните семейства до началото на ноември (особено в южните и полупланинските райони), което е съпроводено с намаляване на запасите от мед и цветен прашец.
Характерно за тези подхранвания е, че те се извършват при ниски температури, когато пчелите са на кълбо. Всяко подхранване през периода на зимния покой е вредно за пчелите, тъй като предизвиква безпокойството им. Нерядко в семействата, подхранвани през зимата към края й не остават и половината пчели, в сравнение с количеството им през ранната есен.
Загиването на пчелните семейства от глад най-често се наблюдава през втората половина на зимата, когато в гнездото се е появило първото пило. За да се избегнат тези нежелателни загуби могат да се използватследните начини за зимни (спасителни) подхранвания, които се повтарят през 15 дни.
С ПОЛУТВЪРДА ЗАХАРНО-БЕЛТЪЧНА ХРАНА
Тя се приготвя по следната рецепта: на 8 кг пудра захар, предварително смесена със сухо мляко НИДО опаковка по 400 г (по 20 г за всяко пчелно семействоот сухото мляко), се добавят 1,9 кг пчелен мед (предварително разтопен на водна баня до 42 градуса Целзий) от здрави пчелни семейства и 100 мл чиста питейна вода. Добре се смесват всички съставки, докато добият вид на тесто. След 24 часа се опаковат в полиетиленови пликове или марлени торбички по 500 г. След това се разточват и полагат върху плодниковите (корпусните) рамки над кълбото под възглавницата (покривната табла). Накрая с широко тиксо се облепва връзката между възглавницата и плодника. Желателно е готовите торбички да престоят преди поставянето им в затоплената стая и да бъдат продупчени на много места, за да могат пчелите да поемат лесно кърмовата маса.
С ПИТА, ПЪЛНА С ПЧЕЛЕН МЕД
За целта се използва рамка с пита, изцяло изградена и пълна с качествен мед (от здрави семейства), от резервите, съхранявани от главните пчелни паши. Вечерта преди деня на влагането им питите се оставят в топло помещение. Поставянето им в гнездото става по следния ред – сваля се капака на кошера, вдига се възглавницата (покривната дъска), издърпва се преградната дъска, поставя се питата с мед до края на кълбото, обратно се прилепва преградната дъска до последната пита, затваря се кошера по обратния ред.Всички тези практики се извършват бързо и плавно, за да не се безпокоят пчелите. Накрая се облепва връзката между възглавницата и плодника с широко тиксо.
С ПИТА ПЪЛНА СЪС ЗАХАРЕН СИРОП
Извършват се следнитепрактики: избира се една рамка с изгладена празна светлокафява плодникова (корпусна) пита; в 2 л кипнара чиста питейна вода се изсипват 4 кг кристална бяла захар и се разбъркват добре до пълно разтваряне; полученият разтворсе охлажда до 35-40 градуса и се излива в чайник; изградената празна пита се поставя легнала в широка тава; от чайника на тънка струйка се излива в празните килийки от готовия захарен сироп, като се започва от спедата и се движим към периферията на питата; питата се обръща обратно и се пълнят и килийките от задната страна; След това питата се поставя в гнездото по реда описан в т.2.
С ПЧЕЛЕН МЕД, ОБВИТ С ГЪСТА МАРЛЯ
1 кг пчелен мед (от здрави семейства) се обвива в гъста марля и се полага върху рамките над кълбото, по реда описан в т.1.
След приключване на зимния период – края на февруари (за Южна България) и средата на март (за Северна България) се пристъпва към подхранване на пчелните семейства 2 пъти седмично със захарен сироп (1:1) по 1 хранилка, обогатен със сухо мляко НИДО или други белтъчни хранителни продукти.

Д-р Наско Кирилов двм

Публикувана в Знания и технологии

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта