Намаляването на средствата за собственост на агромашините е възможно по различни начини и съвсем не е задължително да се харчат огромни суми за закупуването на нови единици в стопанството

Ася Василева

Интересните предложения на дилърите за закупуване на земеделска техника при изгодни условия на финансиране винаги са привличали и ще привличат фермерите. Това поведение става особено забележимо в периоди на спад на изкупните цени на земеделската продукция, когато покупателната способност на фермерите намалява. Теоретично най-целесъобразно е да се инвестира в периоди на ниски цени, а не когато се чудиш къде да денеш излишни пари при високи доходи. Но дори и при крайно изгодни условия трябва внимателно да се обмисли решението за закупуване на земеделски машини. Струва ли си изобщо да се купува конкретната машина? Дотолкова силно ли е натоварен наличният машинен парк? Няма ли да излезе по-евтино, ако същата машина се вземе под наем или се използват услуги?

За да потърсим отговор на този въпрос, се свързахме с германски специалист от Германското селскостопанско общество DLG. Естествено, примерите са съобразени с условията в Германия и невинаги са подходущи за родните условия, но все пак могат да послужат за ориентир и на българските фермери.

Наем или покупка?

Предимството на закупуването на земеделската техника е нейната постоянна достъпност за използване по всяко време. При осигуряването на необходимото ниво на натоварване разходите за притежаване на машините са достатъчно ниски. Така че пълното натоварване е задължително условие за покупката. Сред недостатъците на покупката трябва да се отбележат високото капиталовложение и дългосрочните кредитни плащания, както и значителните експлотационни разходи, например за застраховки.

Ако вземете машини под наем, то трябва да сте готови, че няма да може да ги ползвате веднага и когато пожелаете. Но това се компенсира с факта, че плащането е само за реалното ползване на техниката. Разходите за техническо обслужване и ремонти вече са включени в наемната цена. Паралелно при обсъждането на решението за покупка е важно да се направи анализ на текущите разходи за обслужване на вече наличните земеделски машини в стопанството. Те биват постоянни и променливи и са част от разходите, свързани с цялостната организация на работата в стопанството.

Постоянните разходи, които не се променят през годините, включват амортизационните отчисления. Амортизацията се начислява в данъчната и счетоводната декларации. В данъчната декларация амортизацията се пресмята при нормативно установените ставки и може да се различава от фактическата стойност на земеделската техника. В счетоводния отчет се дава фактическото намаляване на стойността на производственото средство. Тук може да се отчитат лихвени проценти, застрахователни плащания, стойност на съхраняването на машините.

Върху размера на променливите разходи оказват влияние цените на горивото и смазочните материали, авариите и свързаните с тях ремонти.

Не по-малко от 600 часа

Максималните експлоатационни разходи се падат на издръжката на трактор в стопанството. Покупката на нов трактор е целесъобразна само ако натоварването му е не по-малко от 600 часа на година. Икономия може да се реализира, ако всички технически характеристики на закупуваната машина съответстват на размерите и условията на производство в стопанството, както и на параметрите на останалата техника. Използването на свръхмощен и недостатъчно натоварен трактор ще бъде източник на високи експлоатационни разходи. С оглед на тази информация, проверете дали покупката на новата машина е действително необходима, тъй като тя ще е ефективна само ако разходите за съдържание на старите машини превишават стойността и експлоатационните разходи на новата.

В Германия пресмятат така икономията от един моточас на трактор с натоварване над нормата: В зависимост от натоварването стойността на моточас на трактор с мощност 120 к.с. и брутна цена 132 000 евро варира между 51 и 22, 5 евро. Ако годишното натоварване на трактора превишава 1000 моточаса, разходите за съдържанието му значително намаляват. При натоварване от около 300 моточаса разходите рязко нарастват.

Увеличаването на ефективността на използването на нов трактор е възможно, ако се увеличи работата му в извънкампанийно време. За целта може да се намерят съседни стопанства, с които да се обменя земеделска техника, да се дава под наем или да се правят услуги, да се организира обединение за съвместно използване на земеделската техника, казват германските експерти. За съжаление, тези съвети не са много приложими на българска почва.

Допълнително натоварване – по-ниски разходи

Одно от предимствата на съвместното използване на техниката е възможността за увеличаването на ефективността й при недостатъчно натоварване в стопанството. Предоставянето на трактора в аренда или за оказване на услуги през зимата за почистване на сняг ще стане допълнителен източник на доходи за фермера. Но предварително трябва да се пресметне от кой период тази външна дейност на трактора ще бъде изгодна за стопанството, а кога тя може да доведе само до допълнителни разходи.

Размерите на печалбата, получена от млекопроизводително стопанство за сметка на предоставянето на товарач за залагане на силаж, са показани в таблица 1. Разходите за съдържание на машината на стойност 74 000 евро в стопанството са около 11 500 евро на година (обслужват се три полета по 1000 дка всяко). Но ако се дава например силажоприбиращо ремарке на друго стопанство под аренда за прибиране на земеделски култури от площ 900 дка, годишните експлоатационни разходи може да се съкратят с 2500 евро.

Различен подход

Земеделските стопанства се различават помежду си не само по производствените технологии, които прилагат, но и по степента на оборудване и начина на работа със земеделските машини. По този признак могат да се обособят два типа стопанства.

Много стопанства в Германия за по-голямата част от земеделската работа използват услугите на специализирана компания и само някои от задачите изпълняват самостоятелно, например косят и торят. Като правило машинният парк в тези стопанства е доста скромен. Те имат само най-необходимите машини за всекидневната работа. Такива стопанства се стремят да постигнат максимален резултат с минимални инвестиции. Най-често тези стопанства са животновъдни ферми за производство на мляко, в които растениевъдството е развито слабо. Такъв подход към организирането на работата позволява да се пестят не само средства, но и време. Докато трактористът на компанията за услуги със земеделска техника изорава полето, фермерът се грижи за животните.

Съвсем по различен начин организират работата на стопанството фермерите, които обичат земеделската техника. Те придават голямо значение на това колко богат и разнообразен е машинният им парк. За тях е важен и цветът на трактора, и техническите му характеристики, за предпочитане най-новите. В подобни стопанства има машини за повечето или за всички дейности. Основна причина за този подход е независимостта по отношението на времето и гаранцията за високото качество на провежданите работи. Повечето такива стопанства са специализирани в растениевъдството и отглеждането на фуражни култури и имат достатъчно сериозни размери. Нерядко такива стопанства са прекомерно механизирани.

Значителна разлика

Разликата в разходите, предназначениза съдържанието на техниката в стопанствата с високо ниво на механизация, и тези, които използват услуги, може да се пресметне в стотици евро. Когато стопанството е слабо оборудвано с техника, то харчи за съдържание на машините от 350 до 400 евро на хектар на година, а нивото на аналогичните разходи в стопанство с голям машинен парк достигат над 600 евро на хектар на година. Тези цифри дават повод за размисъл за целесъобразността на закупуването на нова техника в дългосрочна перспектива.

Но когато възниква значителна разлика в разходите при стопанства с примерно еднакво ниво на механизиране, трябва да се провери каква част заемат постоянните и променливите разходи в общата сума на експлоатационните разходи. Често големите разлики в разходите може да са в резултат на бързото износване на машините, честите ремонти и високия разход на гориво и смазочни материали. В този случай освен калкулирането на разходите, се препоръчва да се пресметне възможната икономия от интензивността на труда, време и гориво. За да се определи целевият показател на общите разходи, трябва да се пресметне обемът на разходите за притежаването на техниката на хектар площ в зависимост от вида на отглежданите култури. Така експлоатационните разходи при отглеждането на зърнени култури достигат около 350 евро на хектар, а при отглеждането на царевица за силаж – около 650 евро на хектар.

Минимален срок на служба

Не са редки случаите, когато стопанството има необходимата техника, но не я използва пълноценно. Известно е, че всяка единица техника в стопанството трябва да има определено минимално натоварване, което се изчислява чрез разделянето на сумата на средногодишните постоянни разходи на показателя на нормативното годишно натоварване на машината минус променливите разходи.

Например, годишното натоварване на трактор с мощност 200 к.с. трябва да не е по-малко от 750 часа. При работа с навесен петкорпусен плуг на стойност 22 500 евро тракторът трябва да обработва не по-малко от 1700 дка за година, а пръскачка с работна ширина 24 м на стойност 28 500 евро – не по-малко от 3500 дка.

На внимателна проверка трябва да бъдат подложени всички машини, които се използват сезонно и не са натоварени напълно. Тракторът, който ежедневно работи с фуражораздаващо ремарке, естествено, е незаменим. Невинаги си струва да се купува нова техника в замяна на такава втора употреба, но в добро състояние и с ниво на натоварване, по-ниско от праговото. За сметка на правилните грижи и обслужване такава машина ще служи още дълги години и не води до високи разходи. Освен това за спестяването на парични средства помагат такива дреболии, като правилно подбраното налягане в гумите и обороти на двигателя.

Таблица 1. Начини за намаляване на разходите за собственост на товарач: 28 куб. м, 40 км/ч, срок на служба 8 години, цена при закупуване 74 000 евро

Параметри Използване в стопанството Използване в стопанството и извън него
Площ на земеделските земи, ха 300 (3 участъка по 100 ха) 390 ха (300+90)
Постоянни разходи, евро/година 10 767 10 767
Постоянни разходи на 1 ха, евро 35, 89 27, 60
Променливи разходи, евро/ха 2,40 2,40
Общи променливи разходи, евро 720 936
Общи разходи, евро/година 11 487 11 703
Общи разходи на 1 ха, евро 38,29 30
Общи разходи за издръжка на товарача в стопанството, евро/година 11 487 -
Общи разходи за издръжка на товарача в стопанството и извън него, евро/година - 9000
Икономия от допълнителното използване на товарача извън стопанството, евро/година 2487 -

Таблица 2. Минимално натоварване на земеделската техника, по видове

Вид техника Цена в евро Постоянни разходи, евро Арендна цена Променливи разходи, евро Минимално натоварване за година
Трактор, 120 к.с. 91 500 9150 24 евро/ч 7,80 565 ч
Трактор, 200 к.с. 190 000 19 000 35 евро/ч 9,50 745 ч
Плуг, 5 секции 22 500 2250 25 евро/ч 12 173 ха
Култиватор, 4,50 м 34 500 3450 16 евро/ха 6 345 ха
Дискова брана, 5 м 34 000 3400 16 евро/ха 5,50 323 ха
Сеносъбирачка, 7,70 м 17500 1750 9 евро/ха 1,50 233 ха
Пръскачка, 24 м 28 500 2850 9 евро/ха 0,75 345 ха
Публикувана в Агротехника

Методът на засаждане на прерасъл разсад на открито зависи на първо място от неговия размер. Обикновено растението по време на засаждане трябва да е достигнало 15-25 см (в зависимост от сорта). С правилни грижи такъв растеж се достига до 55-60 дни. Повече дни и сантиметри вече са прерасъл разсад.

Леко прерасъл разсад достига до 30 см височина, има 4 листа и удължени междувъзлия. Такива домати не се нуждаят от специални начини за засаждане. Добре се развиват и дават навреме плодове. Разбира се, закупуването на такъв разсад от домати на пазара не си струва, но ако сте ги закупили, не се притеснявайте. Закалете ги няколко дни преди засаждане, а след това засадете и отглеждайте при стандартна грижа.

Разсад - умерено прерасъл, достига 45 см височина, има 6 листа, дълго стъбло с удължени междувъзлия и пъпки, които вече се образуват. Степента на оцеляване на този разсад е значително по-ниска от нормалната и е около 60%. Освен това, даже и да преживеят, тези растения ще боледуват дълго време и пъпките, които са имали при засаждането, могат да останат единствените, а може и те да опадат.
За да получите добиви от такъв разсад е необходимо да го засадите под наклон. Под земята след засаждане трябва да бъдат не само корените, но и половината от стъблото. Тогава след няколко седмици растението ще даде допълнителни корени и ще се изравни със събратята си.
Силно прераслият разсад е висок 50-60см. Има 6 листа, бутони, цветове, но при засаждането те скоро ще опадат. Такъв разсад също трябва да бъде засаден хоризонтално на дълбочина 10-15 см. През първите седмици такива домати се предпазват от слънце или хладни температури. Съветът ни е – по-добре не купувайте такъв разсад, дори да е много евтин!

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Има начиниза забавяне на растежа на разсада, ако е прераснал и времето не позволява да го засадите на открито.

Ако обаче е късно да направите това се препоръчва разделяне стъблото на растението на 2-3 части. Всяка част се поставя в съд с вода. След появата на корените ще получите няколко нови растения вместо едно слабо, но за узряване на плодовете ще трябва да се изчака няколко седмици по-късно.
Ако растението вече е образувало съцветия, отрежете ги възможно най-близо до основата, оставяйки долните листа. От спящите пъпки ще се развият нови стъбла, което означава, че шансовете за добра реколта от растенията ще се увеличат. Важно е да се знае, че след резитбата растението се нуждае от повече храна, трябва да се подхранва със сложни торове (според инструкциите), или внимателно да се презасажди в по-голям съд с плодородна почва.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Времето навън не е благоприятно за засаждане на разсадите на постоянно място в градината. Често се случва разсадите да прерастват в резултат на не добре направени разчети за срок на сеитба или поради неблагоприятни условия, както в момента, за изнасяне и засаждане на открито.
Задържане растежа на растенията може да се постигне чрез прилагане на специфични операции и ограничаване факторите на средата. Сред тях са:
. подрязване на корените на дълбочина 5 –7 см, 8 – 10 дни преди засаждането на разсада;
. спиране на поливките;
. понижаване на дневните и нощните температури;
Подрязването на корените води до разрастването им в повърхностния почвен слой и помага за преживаемостта на растенията при засаждането.
Спирането на поливките е най-простият метод, но това естествено не означава пълно лишаване от влага. Просто се полива умерено и се намалява честотата на операцията. Естествено, трябва да се внимава да не се допусне изсушаване на почвата особено ако разсадът е на слънчево място. При пълна липса на влага и при по-висока температура растенията могат да изсъхнат само за един ден.
Понижаването на температурите е ефикасна мярка не само като метод за задържане на растежа, а така също и като начин за закаляване на растенията. За целта дневните температури се намаляват със 7 – 8 градуса, а нощните с 5 – 6 градуса.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Един от "сигналите", че нещо не е наред с разсада от домати е промяна в цвета и формата на листата. Основните причини за тези промени може да са следните:
   . излишната влага;
   . липса на светлина;
   .понижения на температурата;
   .повишена киселинност на почвата;
   .липса на хранителни вещества;
   . заболяване;
   .прекалено малък съд.
Всичко това води до един голям проблем - неадекватна грижа за растението, в резултат на което разсадът променя външния си вид: листата се свиват, пожълтяват, изсъхват и отпадат.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Понеделник, 08 Април 2019 10:52

Поливане и подхранване на разсада

С поливането и подхранването на разсада трябва много да се внимава. Ако на растенията се подаватвода и хранителни вещества в излишък, те ще развият мощни листа и стъбла, но това ще отложи залагането на цветните пъпки. Това означава, че времето на плододаване на културата ще бъде отложено за по-късно. А в крайна сметка ние отглеждаме разсад за получаване на ранна реколта!

Затова поливането и торенето трябва да са много умерени. Торенето на разсада обикновено е по преценка и дори може въобще да не се наложи, ако почвата, в която е засят разсада е плодородна. Но, ако не сте сигурни какъв е съставът на закупената почва и ако видите, че растенията страдат от хранителен дефицит (листата са бледо зелени, малки, неправилна форма, жълтеникави или червеникави на цвят), можете да ги подхраните. За предпочитане е торовете да се подават листно.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Понеделник, 08 Април 2019 10:42

Купувайте здрав и качествен разсад

При закупуване на разсад от пазара на първо място трябва добре да огледате растенията – да нямат повредени стъбла или пожълтели листа. Цветът на листата на качествен посадъчен материал трябва да бъде наситено зелен или равномерно светлозелен, без никакви петна. Наличието на петна може да показва наличие на заболяване или липса на хранителни елементи.

Често се прави грешка да се закупува прерасъл разсад, смята се, че щом растението е голямо по-бързо ще започне да плододава. Но това мнение е погрешно – прераслият разсад е по -лош.


Внимавайте да не купите разсад:

   . с тънки удължени стъбла;
   . с бледи или неравномерно оцветени листа;
   . с израстъци или тумори по корените;
   . с дупки, петна по листа и стъбла;
   . със следи от отстраняване на листа;
   . с изсъхнали листа.
Качественият, готов за засаждане разсад, трябва да бъде абсолютно здрав и свеж, с право стъбло, ярко зелени листа и добре развита коренова система. Преди да го купите, обърнете внимание и на височината на растенията и броя на листата.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Понеделник, 08 Април 2019 10:40

Как се отглежда разсад от зеле

Примерните срокове на сеитба (зависят от района на отглеждане):

.Ранните сортове главесто зеле се сеят в средата на март

. Средноранните – в средата на април, късните – в началото на април.

Благоприятната дата на сеитба всеки може лесно да избере. От сеитбата до поникване на семената минават 8–10 дни. Още 50–55 дни са необходими от поникването до засаждането на открито. Ако нямате възможност да държите разсада на остъклен балкон или в парник при температура от +15 до +17°С, ще се наложи да го отглеждате при по-висока температура в стайни условия. Тогава сеитбата може да се отложи с няколко дни. С увеличаване на светлата част на деня разсадът по-малко се изтегля и жълтее. Тогава дори при излишък на топлина имате голям шанс да получите здрави растения.

Почвата за разсада е: равни части торф, градинска почва и пясък с добавка на дървесна пепел (половин кофичка от мляко на обем 2 литра почвена смес). Пресейте и пропарете с вряла вода в продължение на час, след което добавете перлит.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Разсадът задължително подлежи на закаляване в продължение на 1-2 седмици (най-много). независимо от мястото на отглеждане (у дома, оранжерия, парник).
Три до пет дни преди засаждането температурите се понижават до тези на околната среда на открито. Затова, разсадът се изнася от стаята на закрит балкон и там се оставя денонощно. През това време трябва да се внимава да няма рязко охлаждане през нощта.

Едновременно със закаляването на надземните части се пристъпва и към закаляване на кореновата система на разсада и привикването му към по сурови условия. Едновременно с това се увеличават интервалите между поливките. През дългия период на суша почвата остава влажна в зоната на кореновата система, но се засушава в повърхностния слой. Този режим спира растежа на разсада. Той става „по-набит“, усилено нараства кореновата система. Много е важно през този период почвата да не изсъхва.
До 1-2 дни преди засаждането на разсадите се прави подхранване. Растениятасе подхранват и 10-12 дни след пикирането. Растенията може да се подхранят с разтвор на амониев нитрат, суперфосфат и калиев сулфат (съответно 10, 40 и 60 грама на 10 литра вода). За подхранването се използват минерални торове имащи в състава си азот, фосфор и калий. Подхранването ще намали периода на прихващане и ще увеличи броя на прихванати растения.

В последните дни разсадът трябва да е денонощно на открито под навес или на тераса.
Добре закаленият и подхранен разсад при пресаждането в градината много по-лесно ще понесе стресовата ситуация и ще продължи развитието си. При недобро закаляване на разсада развитието му ще се забави до 5-10 дни и повече.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Понеделник, 25 Март 2019 11:53

Слънчеви домати в село Кичево

В Доматената къща вече са пикирали 2000 стръкчета розов, червен и оранжев гигант

Габриела Събева
„Работим със съвест и желание да отглеждаме чиста храна!” – така Георги Кабаков от варненското село Кичево обобщава своята мисия – да отглежда с двете си ръце биологично чисти продукти в зеленчуковата си градина. Вярва в идеите си, вярва в собствените си сили, напук на неблагоприятните условия и спънките. Не крие обаче разочарованията си от бюрокрацията и законите, които определят развитието на малкия бизнес у нас.
Георги и съпругата му Илияна, заедно с децата си,
 Georgi i IliyanaЗАПОЧВАТ СВОЯТА ЗЕЛЕНЧУКОВА ОДИСЕЯ

и създават Доматената къща малко на шега. След като е обиколил света като корабен механик, младият мъж „акостира” в наследствения имот в село Кичево. Преди 6-7 години семейството му се насочва към зеленчукопроизводство. Първо са отгледали добра реколта от зеле, след това боб. Така постепенно добавят и останалите зеленчуци, типични за региона. Започват да сеят и домати. Тъй като са решили още от самото начало продукцията им да е биологично чиста, не използват химия.
Градината от 3,200 дка се намира в двора на наследствена къща в село Кичево. Въпреки че само на 4 км по права линия се намира морето, в населеното място е тихо, спокойно и чисто. Наоколо са разположени гори и зелени поляни, теренът е хълмист. Дори самият двор е терасовиден и на всеки „етаж” се сеят различни зеленчуци. „Тази градина се гледа от 50 години. Всеки сезон влагам тук около 5 тона овча тор”, разказва Георги Кабаков. Защо го прави? Защото доматът иска естествени продукти.
„Истинският вкус идва от природата. Поливаме с чиста изворна вода, наблизо е каменната чешма. Другият фактор е, че всичко се гледа на открито, под слънцето, това не са оранжерии. Затова е слънчев домат”, разказва още производителят и добавя: „Отглеждаме домати до късно, ядем домати до декември и дори началото на януари. Всичко е наше собствено производство”. Излишъкът от продукция през есента се превръща в лютеница. Но за да има свежи зеленчуци през студеното време, семейството прибира доматите през есента още зелени в каменна маза, в която има постоянна температура от 13 градуса.
РАЗСАДЪТ ЗА НОВАТА РЕКОЛТА ВЕЧЕ Е ГОТОВ

Подготвени са около 2000 стръкчета домати различни сортове, които са пикирани в чашки. За втора година Георги планира заедно със семейството си да организира Празник на зеленчукопроизводителя на 1 май, на който всички гости да се включат в залагането на коренчетата домати в градината. През миналата година се проведе първият празник в Доматената къща и всички бяха изключително доволни. Гости и домакини садиха разсада, децата помагаха също, а после имаха възможност да яздят кончета на близката поляна, предоставени след договорка между Георги и конната база. „Искрено се надявам пак да осъществим празника. Това е начин все повече хора да видят откъде идват зеленчуците, какъв е пътят им, как се раждат”, споделя фермерът.
Сортовете домати, които сее, са собствено производство. Всяка година заделя семена и така прави разсад. „Имаме ги от години, това са розов и червен гигант. Успяхме да си възстановим и оранжевия гигант. Оказва се, че той издържа на атмосферните условия в село Кичево и не се разваля бързо”, споделя още Георги Кабаков.
За трета година производителят ще заложи на технологията мулчиране. Според Георги ефектът е страхотен и много добре се отразява на растенията. „Мулчирането помага да се съхрани влагата в почвата. Така доматите имат нужда от много по-малко вода. Колкото по-малко изпарения има нагоре, толкова по-малко горят листата. Мокрите листа, напечени от слънцето, започват да боледуват”, разяснява предимствата фермерът. Освен това в двора пъстра сянка хвърлят и овошките – череши, ябълки, праскови, кайсии, дори орех.
НАД 7 ТОНА Е РЕКОЛТАТА ОТ ДОМАТИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

на 2018 г. градината. „Дори в разгара на лятото стигнахме до 100-150 кг домати на ден”, с гордост разказва Георги Кабаков и допълва: „Не обичам да измервам реколтата си в количество, по-скоро се радвам, че успяхме да отгледаме вкусни и качествени домати, които да се харесват и търсят от хората”.
Преди 5 години Доматената къща получава сертификат за биологично производство. Всяка година градината е проверявана. През тази обаче се оказва, че има проблем, който не е при Георги и Илияна. „Сертифициращата фирма е спряла временно дейността си, имало някаква ревизия. Сега изчакваме, за да си пуснем отново документите”, недоволства зеленчукопроизводителят. Всички бюрокрации обаче идват в повече и той не крие разочарованието си: „Дори съм на път да се откажа. В момента ни насочват към друга сертифицираща фирма. Очертават се обаче големи затруднения, тъй като се запознах с изискванията, но те се отнасят повече към големи фирми с много пари. Ние сме малко стопанство, което няма как да се приравни към промишлен производител”. С документ или не, Георги и Илияна ще продължат да отглеждат доматите си по досегашния начин. За тях по-важната оценка е на потребителите, които, след като са опитали от вкусния слънчев домат, се връщат отново. „Изградихме си доверие, хората ни вярват. Няма как да ги подведем. Вкусът е важен”, категоричен е бившият моряк.
Семейството планира да разшири площта си. Георги е опитал да участва в търг в община Аксаково за общинско място. Оказва се, че за един декар трябва да плати 60 000 лв. и това го отказва. „Това е голяма инвестиция, която ще се изплаща много години”, не крие огорчението си фермерът. За да има по-голяма рентабилност дейността на Доматената къща, той прави постъпки за поставяне на магазин за биоземеделие на главния път преди селото. „Проектът и заявлението са подадени още в началото на годината в общината. Вече два месеца и половина обаче нямаме отговор”, жалва се стопанинът. В момента вече са излезли първите реколти от зелен лук, чесън, зелени салати.
СЕМЕЙСТВОТО ОЧАКВА ДА МОЖЕ ДА ГИ ПРОДАВА В МАГАЗИНА
domatОсвен там, реколтата през всеки сезон се реализира или на място в къщата в село Кичево, или по фермерски пазари във Варна. „Вече имаме клиенти и от София и с радост изпращаме пролетни зеленчуци”, споделя Георги.
Вече втора година семейството се опитва напълно да затвори цикъла със сезонни продукти. Зимата сеят салатки, лук, чесън, спанак. Лятото имат домати, краставици, грах, картофи, тиквички. Опитват се да затворят производството, така че всяка една седмица да има свежи зеленчуци. Работата в Доматената къща не спира. Вече е готов и разсадът от пипер и ранно зеле. Активно в зеленчуковата градина се включват децата на Георги и Илияна, особено през лятото.
„Борбата продължава”, не крие, че е трудно младият мъж. „Нямаме подкрепа отникъде, няма субсидии, няма проекти”. Георги и Илияна имат само собствените си ръце и огромното желание да развиват Доматената къща.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 10

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта