Във връзка с провеждането на работна среща - семинар в Несебър, протекъл по начин, който не е съобразен с обявения ден на национален траур за жертвите от с. Хитрино, министърът на земеделието и храните Десислава Танева освобождава от длъжност всички служебни лица, участвали в организацията по събитието, а именно:

- зам.- директорът на Регионална дирекция по горите – Варна инж. Иван Стоянов
- директорът на Лесозащитна станция – Варна инж. Мария Кирилова
- директорът на Регионална дирекция по горите – Шумен инж. Емил Гелов
- директорите на природните паркове: „Шуменско плато“, „Златни пясъци“, „Странджа“ - инж. Сашо Кунев, инж. Юлия Тумбаркова и инж. Димо Димов.

Публикувана в Бизнес
Собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, могат да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение, с изключение на лицата, които ползват пасища, мери и ливади над нормата, определена по реда на чл. 37и, ал.4. Това е записано в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя, който МЗХ вече публикува .В проекта е записано още, че животновъди имат право да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение. Споразумението се сключва и актуализира всяка година до 1 октомври за следващата стопанска година. Собствениците на пасища, мери и ливади декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. Декларацията се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година. 
 
Площта на пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по ал. 2, се разпределя между ползвателите, с изключение на имотите от държавния и общинския поземлен фонд.
Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище, за което има подадени декларации по ал. 2 и заявления и по ал. 3, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 15 септември. В проекта на закона е премахнато изречението в проблемния за животновъди член 37в, ал. 2, изречение 6 с думите „пасища, мери, ливади и трайни насаждения“.
 
Създава се нов член 37 ж, който определя условията и реда за кандидатстване за ползване напасища, мери и ливади.
 
 
Публикувана в Бизнес
Средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури бележат леко повишение, като това се отчита за втора поредна седмица. Най-съществено е увеличението при царевицата, което достигна ръст от 3,2% на седмична база. Това става ясно от Оперативният анализ на основни земеделски култури, изготвен от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).
 
 
Като цяло, изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури, продължават да се движат под нивата отпреди една година. Намалението на годишна база е в границите от 2,9% до 8,5%, най-чувствително при слънчогледа. Изключение прави изкупната цена на царевицата, която е с 5,1% по-висока спрямо същия период на 2015 г.
 
 
 
Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните за втора поредна година ще проведе благотворителната кампания „Купи жива елхичка, помогни на дете“. Продажбата на живи елхички започва на 8 декември и ще продължи до 22 декември от 10 до 20 часа пред сградата на министерството на земеделието. Тази година средствата от коледни дръвчета ще бъдат дарени за лечението на петгодишно момиченце, което страда от тежко онкологично заболяване и се нуждае от скъпи животоспасяващи интервенции в Германия.

По пет лева от продажбата на всяка елхичка ще бъде дарена за каузата. В рамките на кампанията горските предприятия ще предоставят над 3 000 елхички, като при по-голям интерес от страна на гражданите те ще осигурят и допълнителни дръвчета.

Всеки гражданин, който пожелае да се включи в инициативата и да си закупи живо коледно дръвче, ще има възможност да го направи на 22 места в страната, които са публикувани на официалната интернет страница на Министерството.

В София живи елхички ще може да намерите на две места – пред сградата на Министерство на земеделието и храните, на ъгъла на бул. „Хр. Ботев“ и ул. „Дамян Груев“ и в градинката при паметника на „Патриарх Евтимий“. 

В миналогодишната кампания Министреството събра над 35 хил. лева, като половината от тях са от продажбата на коледни дръвчета, предоставени от горските предприятия.

Инициативата бе в подкрепа на Сдружение „Аутизъм Днес”, което използва средствата за специализирано обучение на над 400 души, работещи с деца с аутизъм, и в момента прилагат световно признати терапевтични практики.

Инициативата се подкрепя от Димитър Туджаров (Шкумбата), двукратната ни сребърна олимпийска шампионка по борба Станка Златева, актрисата и джаз певица Милица Гладнишка, водещият Симеон Колев и актьорът Станимир Гъмов.

Пълен списък с местата за продажба в страната.

Враца            ул. „Скобелев“ №1 - пред сградата на ТП "ДГС Враца" 

Монтана       ул.“ Иван Аврамов“ №16 - пред сградата на ТП "ДГС Монтана"

Велико Търново         бул. „България“ №23 – пред сградата на ТП „ДГС Болярка“                  Габрово            ул. „Минзухар“ №1 – пред сградата на ТП „ДГС Габрово“

Варна            ул. "Радко Димитриев" N 10 – пред сградата на ТП „ДГС Варна“           

Шумен           ул. "Петра" № 1  – пред сградата на ТП „Шумен“    

Търговище   ул. "Цар Освободител" N 22 – пред сградата на ТП „ДГС Търговище“ 

Добрич          ул. "Марин Дринов" N 5 – пред сградата на ТП „ДГС Добрич“

Благоевград             ул. „Зора" №18 – пред сградата на ТП „ДГС Благоевград“    

София          в градинката на паметника на „Патриарх Евтимий“

София          ъгъла на бул. "Христо Ботев" и ул. "Дамян Груев"

Гоце Делчев            ул. "Скопие" №2 - пред сградата на ТП „ДГС Гоце Делчев“

Кюстендил   ул."Спартак" №52-  пред сградата на ТП „ДЛС Осогово“

Пловдив       бул. "6-ти септември" №93 - пред сградата на ТП „ДГС Пловдив“

Смолян         пл. "Свобода"

Пазарджик   ул. "Александър Стамболийски" № 48 (пред Лидл)

Кърджали     ул. "Васил Левски" №2 - пред сградата на ТП „ДГС Кърджали“

Сливен         ул. „Орешак” № 15 А – пред сградата на ТП „ДГС Сливен“      

Бургас           ул.”Иван Шишман” №8 – пред сградата на ТП „ДГС Бургас“

Несебър       ул."Дюни" № 21 - пред сградата на ТП „ДЛС Несебър“

Стара Загора          ул.”12-ти пехотен полк” №22 – пред сградата наТП „ДГС Стара Загора“

Ямбол           ул. “ В. Караьозов “11 – пред сградата на ТП „ДГС Тунджа“.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните очаква да договори общо 260 млн. евро по различни мерки от Програмата за развитие на селските райони и директите плащания до края на календарната 2016 г. Това става ясно от отчет на държавното ведомство.

Очакванията за договаряне до края на календарната 2016 година са:

 • до 100 млн. евро, от постъпилите заявления по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,
 • до 30 млн. евро по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“,
 • до 25 млн. евро по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ (на 28 март 2016 г. е публикувана Наредба № 6 за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“). До момента по проведения прием са постъпили 4 пъти повече заявления от обявения по заповед бюджет.
 • до 45 млн. евро по Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“,
 • и поемане на ангажименти по мерките с плащане на площ за над 60 млн. евро.

Общо планувани (към 31.12.2015 г.) приеми на заявления за подпомагане през 2016 календарна година са:

 • Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
 • Подмярка 2.1.2 „Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани“ (Тематична подпрограма за малките стопанства – ТПП
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства „
 • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“
 • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)
 • Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – планиран период на прием: м. юни 2016 г .
 • Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
 • Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“
 • Мярка 10 „Агроекология и климат“
 • Мярка 11 „Биологично земеделие“
 • Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“
 • Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“
 • Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
 • Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)
 • Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“
 • Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие“
Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува на своята интернет страница отговори на най-често задаваните въпроси, във връзка с текущия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

В отговор на заптиване от МЗХ съобщават, че напоителните системи, подпомагани по подмярка 4.1, не попадат в обхвата на определението за земеделска техника. Въпросът на фермер е дали поливна система ще се третира в цялост като „земеделска техника“ при положение, че в публикувания от ДФЗ списък със земеделска техника, за която са определени референтни цени, са включени „Поливни системи“, включително и отделни елементи от нея като „помпени  агрегати“.

Във връзка с прилагане на критерия за оценка от ведомството посочват, че земеделците трябва да имат предвид данните, посочени в раздела за среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата. В насоките за прилагане на критериите за оценка за критерий 3.2 е посочено, че се взема предвид средноаритметичната стойност от средно списъчният брой на заетите лица,  ангажирани със земеделската дейност. В случай, че кандидатът има и друга дейност, различна от земеделска, трябва да е налице допълнителна информация или данни за броя лица заети в земеделската дейност на кандидата, като например код 1060 или друга информация, като същите подлежат на проверка при обработка на заявлението за подпомагане, поясняват от агроминистерството.

Публикувана в Бизнес
Министерство на земеделието и храните (МЗХ) дава отговор на постъпили запитвания и въпроси във връзка с течащия прием по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 Инвестиции в материални активи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
 
Ето и някои от най-често задаваните въпроси, които вълнуват бенефициентите и техните отговори от страна на МЗХ, във връзка с тазгодишния дългоочакван прием по подмярка 4.1:
 
В: Може ли един кандидат да подаде две проектни предложения в рамките на един прием, като общо двата проекта не надхвърлят максималната допустима стойност на инвестицията от 1 000 000 евро?
О: В разпоредбите на Наредба №9/2015 г. няма ограничение за броя на заявленията за подпомагане, които могат да бъдат подадени от един кандидат при условие, че са спазени изискванията посочени в наредбата, както към кандидата така и към съответния проект.
 
 
В: 3.8. „Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и, или друг документ), издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които е обосновано ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет на контрол към датата на кандидатстване (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 4).“ – От написаният текст не става ясно дали е изпълнено условието по тази точка, ако земеделския производител представи само сертификационно писмо от контролиращото лице или е задължително представянето на сертификат? Означава ли това, че производители в период на преход могат да получат допълнителни точки по този критерий?
О: Приоритет по подмярка 4.1 се предоставя на земеделски стопани, чието селскостопанско производство е биологично сертифицирано и същото е удостоверено от сертификат издаден от контролиращо лице.
 
В: В чл.7, ал.2 са дадени три възможности за доказване на минимален СПО 8000 евро. Въпросите са: Необходимо ли е да се предоставя някакъв документ за да се докаже Регистрацията на кандидата в ИСАК и дали с Декларацията само се декларира какво възнамерява земеделския стопанин да очертае за текущата стопанска година?
О: Изискванията за доказване на минималният СПО са посочени в чл. 8, ал. 2 от Наредба №9/2015 г. В случая кандидатите следва да представят декларацията по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството за текущата стопанска година към момента на кандидатстване. 
 
В: Необходимо ли е анкетните формуляри от анкетна карта да бъдат пререгистрирани за стопанската 2016-2017 г.?
О: Да, кандидатите трябва да имат актуална регистрация към момента на подаване на заявлението за подпомагане. 
 
В: Желая да получа разяснение по Приложение № 7 от Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.
О: Кандидати получават приоритет по критерия за оценка, когато са изпълнени едновременно следните три условия:
1. Земеделски стопанин – пълнолетно физическо лице или едноличен търговец, ненавършили 41 години;
2. Одобрен за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020; 
3. Не е получавал финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007 – 2013 и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014 – 2020.
 
В: Приема ли се изпълнен критерия, ако само един от животновъдните обекти на земеделския стопанин, се намира на територията на селски район по Приложение №4, а останалите в не селски район по Приложение №4, защото в чл. 30, ал. 4, второ изречение, се ползва единствено число за животновъден обект?
О: Когато проектът включва инвестиции изцяло в два или повече животновъдни обекта, само единия, от които се намират на територията на селски район, проектът не получава точки по критерия.
 
В: Как се изчислява процента над 65% от допустимите инвестиционни разходи по проект, в който е включено строителство или обновяване на недвижима собственост и има:
1) инвестиция в помещения за осигуряване на  почивка, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗБУТ;
2) обслужващи коридори между помещения в сграда
3) помещения за инсталации за отопление
4) помещения за съхраняване на средства за ремонт на производствено оборудване, машини и съоръжения
5) помещения за ремонт на производствено оборудване, машини и съоръжения
6) обслужващи пътища и площадки около сгради, чрез които се осигурява достъпа на земеделската продукция до недвижима собственост за производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба
7) външни инсталации за довеждане на електрозахранване и/или вода и/или отвеждане на канална вода
8) ВЕИ за цялостната дейност на кандидата
О: Изброените дейности и инвестиционни разходи посочени във въпроса не попадат в обхвата на критерия за оценка.
По критерия за оценка се взимат под внимание допустимите инвестиционни разходи по проекта за складови помещения, силози, сгради за отглеждане на животни, оранжерии, съоръжения с конструкции за зеленчукопроизводство и трайни насаждения  и други сгради, в които се монтират съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника и същите се използват и са пряко свързани с производството, съхранението и/или подготовката на селскостопанската продукцията за продажба. 
 
Всички отговори може да видите на страницата на МЗХ 
 
Публикувана в Бизнес

Северноцентралното държавно предприятие в Габрово е единствено в системата на МЗХ, което държи в една банка – Централна кооперативна банка, 26% от паричните си активи. Това показва справката на агроминистерството към 30.09.2016 г. за държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 млн. лева и нетна експозиция към една банка над 25 процента.

Справката се прави задължително след фалита на КТБ, който завлече доста държавни дружества, тъй като държаха в трезора на Цветан Василев голяма част и дори половината от парите си.

Публикувана в Бизнес

Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., която представлява мотивите към законопроекта. В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. са представени средносрочните икономически перспективи и приоритети на правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година. Бюджетът на Министерството на земеделието и храните ще бъде с 41,3 млн лв по-малко в сравнение с миналата година.

Намалението на парите е заради приключилите административните реформи, коментира в Хасково министърът на земеделието и храните Десислава Танева. По думите й ако проектът на кабинета бъде одобрен и в парламента, бюджетът на МЗХ за 2017 г ще възлиза на 205 545 900 лв.

Танева обоснова намалението с това, че след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование професионалните гимназии по земеделие бяха прехвърлени към общините и така 40,6 млн. лв. от разходната част по бюджета на МЗХ бяха свалени. „Също така с министър Лиляна Павлова постигнахме консенсус относно създаването на единен кадастър, преструктурирахме администрациите си 731 хил. лв. от разходната част преминава към Агенцията по кадастъра”, заяви Танева, цитирана от Агрозона.

По думите ѝ реформата в горската система е позволила държавните предприятия да се управляват по начин, по който не зависят от държавния бюджет, но контролът на Изпълнителна агенция по горите е предмет на държавно бюджетиране. „Представеният проект на бюджет удовлетворява МЗХ и позволява те да бъдат изпълнени така, както сме ги планирали за следващата година”, поясни земеделският министър и добави, че бюджетът за подкрепа на фермерите е осигурен в същите нива от миналата година и те ще бъдат в размер на над 300 млн. лв.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните напомня на фермерите, че  необходимите документи за кандидатстване по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, могат да  бъдат изтеглени само от сайта на Министерството.


Приемът на заявления стартира на 17 октомври и ще продължи до 28 октомври включително. Те се подават в Общинските служби по „Земеделие“.


От тази година процесът по кандидатстване за помощта е облекчен и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за 2015 година. Отпада задължението за водене на Дневник. Mаксималното количество гориво, което подлежи на подпомагане, ще се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция по приходите. Помощта ще бъде изплатена на земеделските стопани под формата на парични средства , а не както досега под формата на ваучери за гориво. 

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта