Средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури бележат леко повишение, като това се отчита за втора поредна седмица. Най-съществено е увеличението при царевицата, което достигна ръст от 3,2% на седмична база. Това става ясно от Оперативният анализ на основни земеделски култури, изготвен от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).
 
 
Като цяло, изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури, продължават да се движат под нивата отпреди една година. Намалението на годишна база е в границите от 2,9% до 8,5%, най-чувствително при слънчогледа. Изключение прави изкупната цена на царевицата, която е с 5,1% по-висока спрямо същия период на 2015 г.
 
 
 
Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните за втора поредна година ще проведе благотворителната кампания „Купи жива елхичка, помогни на дете“. Продажбата на живи елхички започва на 8 декември и ще продължи до 22 декември от 10 до 20 часа пред сградата на министерството на земеделието. Тази година средствата от коледни дръвчета ще бъдат дарени за лечението на петгодишно момиченце, което страда от тежко онкологично заболяване и се нуждае от скъпи животоспасяващи интервенции в Германия.

По пет лева от продажбата на всяка елхичка ще бъде дарена за каузата. В рамките на кампанията горските предприятия ще предоставят над 3 000 елхички, като при по-голям интерес от страна на гражданите те ще осигурят и допълнителни дръвчета.

Всеки гражданин, който пожелае да се включи в инициативата и да си закупи живо коледно дръвче, ще има възможност да го направи на 22 места в страната, които са публикувани на официалната интернет страница на Министерството.

В София живи елхички ще може да намерите на две места – пред сградата на Министерство на земеделието и храните, на ъгъла на бул. „Хр. Ботев“ и ул. „Дамян Груев“ и в градинката при паметника на „Патриарх Евтимий“. 

В миналогодишната кампания Министреството събра над 35 хил. лева, като половината от тях са от продажбата на коледни дръвчета, предоставени от горските предприятия.

Инициативата бе в подкрепа на Сдружение „Аутизъм Днес”, което използва средствата за специализирано обучение на над 400 души, работещи с деца с аутизъм, и в момента прилагат световно признати терапевтични практики.

Инициативата се подкрепя от Димитър Туджаров (Шкумбата), двукратната ни сребърна олимпийска шампионка по борба Станка Златева, актрисата и джаз певица Милица Гладнишка, водещият Симеон Колев и актьорът Станимир Гъмов.

Пълен списък с местата за продажба в страната.

Враца            ул. „Скобелев“ №1 - пред сградата на ТП "ДГС Враца" 

Монтана       ул.“ Иван Аврамов“ №16 - пред сградата на ТП "ДГС Монтана"

Велико Търново         бул. „България“ №23 – пред сградата на ТП „ДГС Болярка“                  Габрово            ул. „Минзухар“ №1 – пред сградата на ТП „ДГС Габрово“

Варна            ул. "Радко Димитриев" N 10 – пред сградата на ТП „ДГС Варна“           

Шумен           ул. "Петра" № 1  – пред сградата на ТП „Шумен“    

Търговище   ул. "Цар Освободител" N 22 – пред сградата на ТП „ДГС Търговище“ 

Добрич          ул. "Марин Дринов" N 5 – пред сградата на ТП „ДГС Добрич“

Благоевград             ул. „Зора" №18 – пред сградата на ТП „ДГС Благоевград“    

София          в градинката на паметника на „Патриарх Евтимий“

София          ъгъла на бул. "Христо Ботев" и ул. "Дамян Груев"

Гоце Делчев            ул. "Скопие" №2 - пред сградата на ТП „ДГС Гоце Делчев“

Кюстендил   ул."Спартак" №52-  пред сградата на ТП „ДЛС Осогово“

Пловдив       бул. "6-ти септември" №93 - пред сградата на ТП „ДГС Пловдив“

Смолян         пл. "Свобода"

Пазарджик   ул. "Александър Стамболийски" № 48 (пред Лидл)

Кърджали     ул. "Васил Левски" №2 - пред сградата на ТП „ДГС Кърджали“

Сливен         ул. „Орешак” № 15 А – пред сградата на ТП „ДГС Сливен“      

Бургас           ул.”Иван Шишман” №8 – пред сградата на ТП „ДГС Бургас“

Несебър       ул."Дюни" № 21 - пред сградата на ТП „ДЛС Несебър“

Стара Загора          ул.”12-ти пехотен полк” №22 – пред сградата наТП „ДГС Стара Загора“

Ямбол           ул. “ В. Караьозов “11 – пред сградата на ТП „ДГС Тунджа“.

Публикувана в Бизнес
Сряда, 07 Декември 2016 12:51

Промени в бюджета на МЗХ

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. Промените са необходими за осигуряване на средства за персонал в новосъздадената Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. Това става с намаляване на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи”.

Правителството одобри и промени в утвърдените разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите. Целта е да се осигури финансирането на дейности по управлението на водите, подобряване качеството на атмосферния въздух, биоразнообразието, контролната и превантивната дейност и климата. Преразпределението на средствата е основно в резултат от направени икономии по бюджетните програми „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ и „Администрация“.

С друго постановление Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на туризма. С 367000 лв. се намаляват разходите по политиката в областта на устойчивото развитие на туризма, като с тези средства се увеличават разходите по бюджетна програма „Администрация“.

Публикувана в Новини на часа

Министерство на земеделието и храните очаква да договори общо 260 млн. евро по различни мерки от Програмата за развитие на селските райони и директите плащания до края на календарната 2016 г. Това става ясно от отчет на държавното ведомство.

Очакванията за договаряне до края на календарната 2016 година са:

 • до 100 млн. евро, от постъпилите заявления по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,
 • до 30 млн. евро по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“,
 • до 25 млн. евро по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ (на 28 март 2016 г. е публикувана Наредба № 6 за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“). До момента по проведения прием са постъпили 4 пъти повече заявления от обявения по заповед бюджет.
 • до 45 млн. евро по Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“,
 • и поемане на ангажименти по мерките с плащане на площ за над 60 млн. евро.

Общо планувани (към 31.12.2015 г.) приеми на заявления за подпомагане през 2016 календарна година са:

 • Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
 • Подмярка 2.1.2 „Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани“ (Тематична подпрограма за малките стопанства – ТПП
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства „
 • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“
 • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)
 • Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – планиран период на прием: м. юни 2016 г .
 • Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
 • Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“
 • Мярка 10 „Агроекология и климат“
 • Мярка 11 „Биологично земеделие“
 • Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“
 • Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“
 • Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
 • Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)
 • Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“
 • Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие“
Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува на своята интернет страница отговори на най-често задаваните въпроси, във връзка с текущия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

В отговор на заптиване от МЗХ съобщават, че напоителните системи, подпомагани по подмярка 4.1, не попадат в обхвата на определението за земеделска техника. Въпросът на фермер е дали поливна система ще се третира в цялост като „земеделска техника“ при положение, че в публикувания от ДФЗ списък със земеделска техника, за която са определени референтни цени, са включени „Поливни системи“, включително и отделни елементи от нея като „помпени  агрегати“.

Във връзка с прилагане на критерия за оценка от ведомството посочват, че земеделците трябва да имат предвид данните, посочени в раздела за среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата. В насоките за прилагане на критериите за оценка за критерий 3.2 е посочено, че се взема предвид средноаритметичната стойност от средно списъчният брой на заетите лица,  ангажирани със земеделската дейност. В случай, че кандидатът има и друга дейност, различна от земеделска, трябва да е налице допълнителна информация или данни за броя лица заети в земеделската дейност на кандидата, като например код 1060 или друга информация, като същите подлежат на проверка при обработка на заявлението за подпомагане, поясняват от агроминистерството.

Публикувана в Бизнес

Разходната рамка на проектобюджета на МЗХ през 2017 г. е в размер на 205.544 млн. лева, съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на заседание на Комисия за земеделието и храните. По думите й подкрепя внесения държавен бюджет за България за 2017 г.  По думите ѝ това се дължи на промените като припомни, че професионалните гимназии и училищата са преминали към общините „В този смисъл тази политика, съответно и разходите за нея отпаднаха от бюджета на МЗХ. Във всички останали политики, провеждани в Министерството, се запазва бюджетната рамка от миналата година“, обясни министърът. „Във входа на междуведомственото съгласуване през 2016 г. увеличихме доходите на служителите на БАБХ и на Областните дирекции. Имахме увеличение на разходите за персонал. В настоящия бюджет – за 2017 г., следвайки политиките, които започнахме, отново предложихме увеличение на разходите за персонал, което да се вземе от поддръжката“, поясни министър Танева. „Бе уважено 3 млн. лв. увеличение. Бихме били доволни да получим цялата сума за увеличение на доходите за персонал, тъй като текучеството в тези служби е голямо. Това са тези, които работят със земеделската общност – производителите, преработвателите и натоварването е най-голямо“, отбеляза тя. „Както миналата така и тази година разходите за противоградова защита или ракетите отново не са разчетени по бюджет на МЗХ, каквато е практиката през последните години, а се осигуряват от бюджета на Междуведомствената комисия за предотвратяване на бедствия и аварии“, поясни министърът. „Ако тази година бяха обезпечени тези разходи – стои само едно неудовлетворено едно искане за ракети, които са употребени, предвид на силният интензитет на градушки, тази година и очаква плащане. По-добре би било да се разчитат направо по бюджета на МЗХ, но и начинът, по който са предложени сега моделът функционира“, добави тя.

По отношение на противоградовата защита министър Танева обясни: „Без извънредни трансфери, които са ни осигурени като целеви средства в рамките на капиталовите разходи по бюджета за 2016 г., успяхме да стартираме изграждането на предприятието за противоградова защита върху цялата територия на страната, върху земеделските площи“. „Към момента на практика вървят първите пуснати процедури за нови площадки за следващата година и за изграждането на радарната система. По бюджета на МЗХ за 2017 г. са разчетени същите капиталови разходи, които на практика ще ни позволяват доизграждането на това предприятие при добро управление на финансите по бюджета на министерството“, допълни тя.

„Във връзка подкрепата на земеделския сектор, която на практика е най-интересната част от бюджета за земеделската общност, средствата, които са предвидени са съгласно миналогодишните разчети. Предвид намаляването на таваните на преходната национална помощ за животни, тя е намаляваща и ресурсът, който ще се освободи от това, очевидно ще съществува ресурс по подкрепа за различни държавни помощи“, поясни тя.

„Предвид изложението, което направих, искам да заяви, че МЗХ подкрепя внесения държавен бюджет за Р България за 2017 г.“, каза още земеделският министър.
„В заключение в тази сложна политическа обстановка бих могла да отправя пожелание към Комисията по земеделие, разбира се зависи и от парламента, ще се радваме, ако можем да финализираме особено Закона за Селскостопанска академия, който ще доведе до много добро развитие и друг принцип на функциониране на системата, по които всички сме съгласни. С Министерство на финансите имаме комуникация по отношение на промените, които биха се наложили при приемане на закона. Важно е да сме отговорни и се надявам, че този законопроект поне от всички, които са в процедура и имаме консенсус, да бъде приет така че от догодина да стартира и новия начина на функциониране на Селскостопанската академия“, коментира още Танева. 
Публикувана в Новини на часа

Министерството на земеделието и храните публикува отчет за двете години на управление на правителството  (НОЕМВРИ 2014 Г. – НОЕМВРИ 2016 Г.) - "ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ И НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА".

Върху 24 страници е описана дейността на министерството, като се подчертава, че  за периода ноември 2014 г. – ноември 2016 г. българското земеделие е усвоило значителен финансов ресурс – близо 6,3 млрд. лева за директни плащания, мерки за пазарна подкрепа, за развитие на селските райони, рибарството и аквакултурите, схеми за държавни помощи. Целта на ръководството на МЗХ е била създаване на балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, секазва в досумента. "Преодоляване на структурния дисбаланс в растениевъдния и животновъдния сектор чрез насърчаване на интензивните производства и по-добро насочване на подкрепата. Осигуряване на по-благоприятни условия за развитие на дребните и средни стопанства, с акцент върху уязвимите стопанства в планинските райони. Противодействие на процесите на застаряване на работната сила в земеделието чрез насърчаване навлизането на млади фермери и развитието на техните стопанства", се посочва още в доклада. Пълният му текст може да се прочете на страницата на МЗХ, в раздел Актуално. 

Публикувана в Новини на часа

Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" е предложен за обществено обсъждане. Целта е проектната методика да даде възможност на доставчиците на вода за напояване да изчислят цената на услугата, следвайки общите правила и принципи за прозрачност, устойчивост и финансова достъпност. 

 
Ценообразуване при доставчиците на вода за напояване се извършва като всеки един от тях определя нивото на услугата, която предоставя на своите клиенти в ценови структури. Оттам тези структури съдържат два компонента – постоянен, който покрива постоянните разходи по доставката на вода на база площ и променлив на база измерени обеми вода. А компонентите се определят на база действителните разходи за доставка, като се разделят на:

1. разходи за оризово и неоризово напояване;

2. разходи свързани с помпено подаване на вода за покачване до:
а) ниво I: до 50 м височина;
б) ниво II: до 100 м височина;
в) ниво III: до 150 м височина.

3. разходи свързани с доставка на вода под напор до желаната стойност на налягане, съгласно изискването за тръбопроводната мрежа в земеделското стопанство, като:
а) при нисък напор налягането е от 2 до 6 бара;
б) при висок напор налягането е над 6 бара.
 
По каква методика ще се изчислява цената?
 
Доставчиците на вода за напояване ежегодно до 30 ноември предоставят на министъра на земеделието и храните информация за реалната цена на услугата през измининалия поливен сезон, както и прогнозна цена за следващия. А министърът на земеделието и храните, ежегодно до 31 януари, със заповед одобрява цените на услугата „Доставяне на вода за напояване” за следващия поливен сезон.
 
Определянето на фиксирана цена на база площ (лв/дка) за първа и всяка следваща поливка и цена за измерен обем (лв/m3):
 
- фиксираната цена на декар (лв/дка) за първа поливка е сума (∑) от стойностите на клетки от колони с букви от „а“ до „л“ на ред 5 в раздел "Допустими годишни фиксирани разходи" (лв), разделена на стойността в клетка от колона с буква „р“ (дка) на ред 5 от Приложения № 1 и 2. Полученият резултат е цената (лв/дка) за оризови и неоризови култури;
 
- фиксираната цена на декар (лв/дка) за всяка следваща поливка е сума (∑) от стойностите на клетки от колони с букви от „з“ до „л“, на ред 5 в раздел „Допустими годишни фиксирани разходи” (лв), разделена на стойността в клетка от колона с буква „р“ (дка) на ред 5 от Приложения № 1 и 2. Полученият резултат е цената (лв/дка) за всяка следваща поливка след първата;
 
- цената за доставен обем вода е сума (∑) от стойностите на клетки от колони с букви от „з“ до „п“, на ред 5 в раздел „Допустими годишни променливи разходи” (лв), разделена на стойността в клетка от колона с буква „с“ (m3) на ред 5 от Приложения № 1 и 2. Полученият резултат е цената (лв/m3) за оризови и неоризови култури. 

Приложение № 1


Приложение № 2


 

* Във фиксираната цена на декар за първа поливка са включени всички фиксирани разходи (ред 5, клетки от а до л, в раздел Допустими годишни фиксирани разходи)
 
** Във фиксираната цена на декар за всяка следваща поливка са включени само фиксираните разходи свързани с напояване (ред 5, клетки от з до л, в раздел Допустими годишни фиксирани разходи).
 
*** Общата цена за напояване е сума от: фиксираната цена на декар умножена по полетите декари и цената за кубичен метър (m3)  умножена по доставения обем вода.
 
Публикувана в Новини на часа

В деня, в който се очаква съдът да обяви дали оставя в ареста бившият изпълнителен директор на ИАРА Янчо Янев, от МЗХ съобщиха, че има нов приемник на неговия пост в агенцията. Новият директор е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

От днес Валентин Вълков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Той е магистър по икономика, завършил е „Икономика на промишлеността” във Висшия икономически университет в град Варна. През месец април 2015 година е назначен за изпълнителен директор на „Рибни ресурси” ЕООД.

Публикувана в Новини на часа
Министерство на земеделието и храните (МЗХ) дава отговор на постъпили запитвания и въпроси във връзка с течащия прием по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 Инвестиции в материални активи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
 
Ето и някои от най-често задаваните въпроси, които вълнуват бенефициентите и техните отговори от страна на МЗХ, във връзка с тазгодишния дългоочакван прием по подмярка 4.1:
 
В: Може ли един кандидат да подаде две проектни предложения в рамките на един прием, като общо двата проекта не надхвърлят максималната допустима стойност на инвестицията от 1 000 000 евро?
О: В разпоредбите на Наредба №9/2015 г. няма ограничение за броя на заявленията за подпомагане, които могат да бъдат подадени от един кандидат при условие, че са спазени изискванията посочени в наредбата, както към кандидата така и към съответния проект.
 
 
В: 3.8. „Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и, или друг документ), издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които е обосновано ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет на контрол към датата на кандидатстване (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 4).“ – От написаният текст не става ясно дали е изпълнено условието по тази точка, ако земеделския производител представи само сертификационно писмо от контролиращото лице или е задължително представянето на сертификат? Означава ли това, че производители в период на преход могат да получат допълнителни точки по този критерий?
О: Приоритет по подмярка 4.1 се предоставя на земеделски стопани, чието селскостопанско производство е биологично сертифицирано и същото е удостоверено от сертификат издаден от контролиращо лице.
 
В: В чл.7, ал.2 са дадени три възможности за доказване на минимален СПО 8000 евро. Въпросите са: Необходимо ли е да се предоставя някакъв документ за да се докаже Регистрацията на кандидата в ИСАК и дали с Декларацията само се декларира какво възнамерява земеделския стопанин да очертае за текущата стопанска година?
О: Изискванията за доказване на минималният СПО са посочени в чл. 8, ал. 2 от Наредба №9/2015 г. В случая кандидатите следва да представят декларацията по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството за текущата стопанска година към момента на кандидатстване. 
 
В: Необходимо ли е анкетните формуляри от анкетна карта да бъдат пререгистрирани за стопанската 2016-2017 г.?
О: Да, кандидатите трябва да имат актуална регистрация към момента на подаване на заявлението за подпомагане. 
 
В: Желая да получа разяснение по Приложение № 7 от Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.
О: Кандидати получават приоритет по критерия за оценка, когато са изпълнени едновременно следните три условия:
1. Земеделски стопанин – пълнолетно физическо лице или едноличен търговец, ненавършили 41 години;
2. Одобрен за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020; 
3. Не е получавал финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007 – 2013 и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014 – 2020.
 
В: Приема ли се изпълнен критерия, ако само един от животновъдните обекти на земеделския стопанин, се намира на територията на селски район по Приложение №4, а останалите в не селски район по Приложение №4, защото в чл. 30, ал. 4, второ изречение, се ползва единствено число за животновъден обект?
О: Когато проектът включва инвестиции изцяло в два или повече животновъдни обекта, само единия, от които се намират на територията на селски район, проектът не получава точки по критерия.
 
В: Как се изчислява процента над 65% от допустимите инвестиционни разходи по проект, в който е включено строителство или обновяване на недвижима собственост и има:
1) инвестиция в помещения за осигуряване на  почивка, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗБУТ;
2) обслужващи коридори между помещения в сграда
3) помещения за инсталации за отопление
4) помещения за съхраняване на средства за ремонт на производствено оборудване, машини и съоръжения
5) помещения за ремонт на производствено оборудване, машини и съоръжения
6) обслужващи пътища и площадки около сгради, чрез които се осигурява достъпа на земеделската продукция до недвижима собственост за производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба
7) външни инсталации за довеждане на електрозахранване и/или вода и/или отвеждане на канална вода
8) ВЕИ за цялостната дейност на кандидата
О: Изброените дейности и инвестиционни разходи посочени във въпроса не попадат в обхвата на критерия за оценка.
По критерия за оценка се взимат под внимание допустимите инвестиционни разходи по проекта за складови помещения, силози, сгради за отглеждане на животни, оранжерии, съоръжения с конструкции за зеленчукопроизводство и трайни насаждения  и други сгради, в които се монтират съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника и същите се използват и са пряко свързани с производството, съхранението и/или подготовката на селскостопанската продукцията за продажба. 
 
Всички отговори може да видите на страницата на МЗХ 
 
Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта