От следващата седмица забраняват риболова в районите с популация на делфини. Това стана ясно след среща на премиера  Бойко Борисов с еколози и министрите на околната среда и водите и на земеделието и храните. Това няма да са единствените ограничения, каза земеделския министър Десислава Танева. По думите й ще има ограничаване на различните видове риболов, които нарушават биологичното разнообразие. Също така  се предвижда възможност, дори задължение, мрежите да бъдат оборудвани с акустични устройства, по повод на това малки делфинчета да не бъдат задушавани в рибарските мрежи, а да получават сигнали и да ги избягват.

По данни на министър Ивелина Василева от началото на годината са открити труповете на 108 делфина, 77 от случаите са по Южното Черноморие. Тя съобщи, че се подготвя инструкция за координация в действията на институциите при откриване на труп на защитено животно. Според експертите главната причина за измирането на делфини в нашето море е уловът в бракониерски мрежи за калкан, които са със стотици километри дължина. Атанас Русев от сдружението „Да запазим Корал“ обяви, че организацията ще се включи в подготвянето на законови промени, с които да се спре бракониерският улов.

Публикувана в Бизнес

До момента с летателна техника са обработени 2 614 000 декара срещу кръвосмучещи насекоми, пренасящи заболяването Заразен нодуларен дерматит. Инсектицидни обработки са извършени на площ от 2 330 000 декара във вътрешността на страната, 270 000 декара по поречието на река Дунав и 14 000 декара оризища. Предстои да бъдат обработени площи в община Сатовча, Доспат (на юг от яз. Доспат), Хаджи Димово, Гоце Делчев, Гърмен (общо 108 000 декара), както и по поречието на река Тунджа (60 000 декара).

На 21 юли ще се обработват терени в общините Хаджидимово и Гоце Делчев, на 22  юли терени в общините Гоце Делчев, Банско и Разлог, на 23 юли в общините Сатовча и Гърмен. На 24 юли ще пръска в общините Гърмен и Гоце Делчев. Самолетите ще излитат от летището край Гоце Делчев.

Инсектицидните обработки се извършват единствено в ранните часове на деня от 6:00 до 10:00 часа. Важно е стопаните да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането. Целта на дезинсекционните обработки е да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, което поразява едрите преживни животни.

Пръскането се провежда съгласно нормативните изисквания. Българска агенция по безопасност на храните е информирала кметовете на населените места, както и пчелни сдружения, за провеждането пръсканията 5 дни преди обработките. Според Наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, местната власт трябва да бъде уведомена 5 дни преди третирането, а ангажимент на кметовете е да уведоми собствениците на пчелини в района не по–късно от 3 работни дни /72 часа/ преди третирането.

Публикувана в Животновъдство

До момента с летателна техника са обработени 2 614 000 декара срещу кръвосмучещи насекоми, пренасящи заболяването Заразен нодуларен дерматит. Инсектицидни обработки са извършени на площ от 2 330 000 декара във вътрешността на страната, 270 000 декара по поречието на река Дунав и 14 000 декара оризища. Предстои да бъдат обработени площи в община Сатовча, Доспат (на юг от яз. Доспат), Хаджи Димово, Гоце Делчев, Гърмен (общо 108 000 декара), както и по поречието на река Тунджа (60 000 декара).

На 21 юли ще се обработват терени в общините Хаджидимово и Гоце Делчев, на 22  юли терени в общините Гоце Делчев, Банско и Разлог, на 23 юли в общините Сатовча и Гърмен. На 24 юли ще пръска в общините Гърмен и Гоце Делчев. Самолетите ще излитат от летището край Гоце Делчев.

Инсектицидните обработки се извършват единствено в ранните часове на деня от 6:00 до 10:00 часа. Важно е стопаните да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането. Целта на дезинсекционните обработки е да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, което поразява едрите преживни животни.

Пръскането се провежда съгласно нормативните изисквания. Българска агенция по безопасност на храните е информирала кметовете на населените места, както и пчелни сдружения, за провеждането пръсканията 5 дни преди обработките. Според Наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, местната власт трябва да бъде уведомена 5 дни преди третирането, а ангажимент на кметовете е да уведоми собствениците на пчелини в района не по–късно от 3 работни дни /72 часа/ преди третирането.

Публикувана в Бизнес

В първия прием по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” бяха приети 53 стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Местни инициативни групи. Те обхващат 99 общини с население 1 328 853 жители, като в 30 от подадените стратегии е предвидено финансиране от повече от един фонд от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общият обявен бюджет по приема за развитие на селските райони по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  (ЕЗФРСР) е на стойност 60 108 917 евро, като заявените средства надвишават наличния бюджет с 39% (38 041 367,82 евро).

Местните инициативни групи са включили в стратегиите си  дейности за подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство, стимулиране на неземеделски дейности в селските райони, подобряване на условията на живот и развитие на горския фонд. Други дейности са насочени за повишаване на професионалната квалификация, намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване, подкрепа за иновации в предприятията и подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000.

Най-популярните програми,  извън задължителното включване на мерки от ЕЗФРСР, са Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). В допълнение към мерките, заложени за развитие на селските райони, за развитието на човешките ресурси са насочени 28 стратегии. За развитието на конкурентоспособността на българските предприятия в неземеделския сектор са заложени 24 стратегии. В София област и Област Бургас има най-много подадени стратегии.

Публикувана в Бизнес

Министърът на земеделието Десислава Танева е изпратила инспектори от ведомството, които да проверят сигнал за ползване на скъп лек автомобил от Северноцентралното държавно предприятие (СЦДП) в Габрово. Танева съобщи за проверката пред журналисти в Министерския съвет.  В репортаж по една от националните телевизии е обявено, че директорът на предприятието Иван Недков е обявил обществена поръчка за кола под наем за 72 000 лв. годишно.

В министерството е забранено да се инвестира в покупка или други форми на придобиване на леки автомобили, които не са за обслужване на горскостопанските дейности, припомни Танева.

До петък проверката ще установи дали автомобилът е негоден да обслужва горскостопанската дейност и дали се използва от предприятието.

Ако при проверката бъде констатирано неизпълнение на разпорежданията на министерството, ще бъдат предприети мерки за наказание на директора, включително и отстраняването му от длъжност според степента на нарушението, посочи министърът.

Ресорният заместник-министър на земеделието и храните Георги Костов е забранил ползването на автомобила и е разпоредил договорът за наем да бъде прекратен, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Публикувана в Бизнес
Официално е публикуван текстът за изменението на Наредба 11.Това стана след  дискусии със сектора, неправителствени организации и фермери, съобщиха от МЗХ. Ето какви са най-важните промени по Наредбата:
 
Организацията на производители и група производители на плодове и зеленчуци може да бъде призната за реализация на един или повече видове продукти, произведени от нейните членове, включително за продукти, предназначени за преработка. Организациите на производители се признават за продукт или продукти, предназначени само за преработка, когато представят доказателства, че тези продукти се доставят за преработка, чрез система от договори за доставка или по друг начин
 
Относно групите производители на плодове и зеленчуци, те могат да искат не повече от два пъти годишно изменения на одобрените планове и инвестиционни програми по отношение на одобрените разходи и дейности през текущата година, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически и финансови показатели и продължителност на плана. Неизпълнението на разходите за текущата година не може да бъде повече от 25 на сто от първоначално одобрения размер, при условие че са спазени общите цели на плана за признаване. Групите производители подават в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ заявление за измененията, като прилагат документите по ал. 2, т. 3. Когато измененията на одобрените планове и инвестиционни програми през текущата година не се отнасят до размера, вида и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности, групите производители на плодове и зеленчуци уведомяват писмено Държавен фонд „Земеделие“ за тях. 
 
Създава се нов член, относно, в който се казва, че Държавен фонд „Земеделие“ изпраща на групата производители заповедта в срок до 10 работни дни от нейното издаване. В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта законният или изрично упълномощен представител на групата производители е длъжен да се яви в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ за подписване на допълнително споразумение към договора. Когато групата производители не подпише допълнително споразумение в посочения срок и не е информирала преди изтичането му Държавен фонд „Земеделие“ за обективната невъзможност за неговото подписване, одобрените планове и инвестиционни програми не се изменят.
 
Друга важна промяна е, че признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци могат да възлагат с договор извършването на една или повече дейности, за които са признати, на външни изпълнители, включително на един или повече от своите членове или на свои дъщерни дружества. В тези случаи признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци са длъжни да упражняват контрол и отговарят за изпълнението на делегираните дейности съгласно изискванията на Регламент № 543/2011.
 
Когато при проверка по ал. 3 се установи, че групата производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 6 или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 8 и несъответствията не бъдат отстранени в 6-месечен срок, както и когато групата производители оттегли подадения план за признаване, тяхното признаване се отменя със заповед на министъра на земеделието и храните. В тези случаи групата производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци се заличава от базата данни по чл. 14, ал. 3, а издаденото удостоверение на асоциацията на организации на производители по чл. 14, ал. 1 се обезсилва.
 
Създава се нов член за организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да включат в оперативните си програми и искане за национална помощ за тяхното допълване в размер до 80 на сто от набраните от членовете средства, но не повече от 25 на сто от годишната стойност на реализираната на пазара от организацията продукция и левовата равностойност на 1 500 000 евро. 
 
Друго новост в наредбата е, че Оперативната програма на организацията на производители на плодове и зеленчуци задължително включва две или повече екологични дейности или поне 10 на сто от разходите по нея са за екологични дейности, които са допустими съгласно одобрената от Европейската комисия Национална рамка за екологични дейности. Изискването не се прилага за организации на производители на плодове и зеленчуци, когато 80 на сто от техните членове изпълняват поне едно агроекологично задължение по Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) или по Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) 
 
Създава се нов член относно организацията на производители на плодове и зеленчуци включва в оперативната програма за периода на нейното изпълнение информацията по приложение № 7 и прилага към нея документи за първия годишен период от нейното изпълнение съгласно приложение № 10б. Прогнозата за дейностите, включени в оперативната програма трябва да обхваща период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно през петата година.
 
Подадената оперативна програма се оценява съгласно приложение № 10 по икономическите и финансовите показатели, посочени в чл. 7а, ал. 2. Оперативната програма трябва да показва икономическа жизнеспособност на стопанството и нейното изпълнение да води до значително подобряване на цялостната му дейност чрез постигане на една или повече цели по чл. 7, ал. 4.“
 
Включените в оперативната програма разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на нейната подготовка, така и по време на нейното изпълнение, не могат да превишават:
 
1. 10 на сто от допустимите разходи и левовата равностойност на 100 000 евро;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
 
Разходите, свързани с изпълнението на оперативните фондове и опера­тивните програми, включват:
 
1. разходи за възнаграждения за персонал;
2. разходи за оценка и мониторинг;
3. разходи, свързани със счетоводството и управление на отчетността.
 
Разходите, свързани със закупуването на незастроени и застроени земи, не трябва да надхвърлят:
 
1. данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване или изменение на оперативната програма в зависимост от това, коя от двете оценки е с по-ниска стойност;
2. 10 на сто от общите допустими разходи на цялата оперативна програма.
 
Разходите за прилагане на мерки за предотвратяване и управление на кризи по чл. 20, ал. 2 не трябва да надхвърлят 0,5 на сто от стойността на реализираната на пазара продукция, изчислена съгласно чл. 18, но не повече от една трета от разходите по оперативната програма.
 
За допустими разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро или са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, предложени от един доставчик, организацията на производители на плодове и зеленчуци трябва да предостави най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Не се изисква представяне на съпоставими оферти при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.
 
Когато в случаите по ал. 1 са определени референтни цени или разходите са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се предоставя една независима оферта в оригинал с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При съпоставяне на референтните цени с тези на оферента Разплащателната агенция одобрява по-малката от двете стойности. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители. Списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“.
 
Офертите по ал. 1 и 2 трябва да съдържат фирмата на търговеца, срока на валидност, датата на издаване, цената без ДДС, с посочване на нейния размер, подпис и печат на оферента. В случаите на доставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат вид, марка, модел, капацитет, мощност и други специфични технически данни. Организацията на производители на плодове и зеленчуци представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.
 
Оферентите в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
 
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
 
Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал.“
 
За получаване на подпомагане организациите на производители на плодове и зеленчуци подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация заявление за плащане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Разплащателната агенция изплаща помощта до четири месеца след получаване на заявление за плащане.
 
Към заявленията по ал. 1 се прилагат документите съгласно приложение № 10а и декларация, която включва:
 
1. стойността на предлаганата на пазара продукция за годината, предшестваща периода, за който се иска подпомагане;
2. изявление, че организацията на производители спазва и ще продължи да спазва изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 543/2011;
3. изявление, че организацията на производители не е ползвала европейско или национално финансиране за дейностите, изпълнявани по оперативната програма през предходната година;
4. изявление, че организацията на производители в продължение на 5 години няма да отчуждава, да отдава под аренда или наем или да преотстъпва безвъзмездно обектите на инвестициите на лица, които не са нейни членове.
 
При подаване на заявлението за плащане по ал. 1 организацията на производители осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява верността на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
 
В случай на нередовност на документите по ал. 3 или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено организацията на производители, която в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, които не са посочени в приложение № 10а.
 
Със заявлението по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат допълване на помощта по чл. 68 от Регламент № 543/2011 с национално подпомагане по чл. 19, ал. 3. Разплащателната агенция разпределя пропорционално средствата, налични по бюджета на ДФ „Земеделие“, определени за национално съфинансиране за съответната година, между всички одобрени за тази година оперативни програми.
 
По време на изпълнение на оперативните програми организациите на производители могат да заявят едно междинно плащане и едно окончателно плащане. Заявление за междинно плащане се подава само ако е заложено в оперативната програма и е предвидено в договора след извършване на разходите. Крайният срок за подаване на заявления за междинно и/или окончателно плащане е до три месеца след края на отчетния период, през който са извършени разходите съгласно договора, но не по-късно от 15 февруари за окончателно плащане. Заявления за междинно и окончателно плащане, подадени след крайния срок, не се приемат.“
 
 
В срок до три месеца от подаване на заявлението за плащане по чл. 23, ал. 1 Разплащателната агенция:
 
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и другите обстоятелства, свързани с него;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи; проверката на място се извършва в присъствието на представител или служител на организацията на производители; след приключване на проверката на място служителят на Разплащателната агенция изготвя и представя за подпис на представителя или служителя на организацията на производители протокол с резултатите от проверката, който може да впише в протокола обяснения и възражения по направените констатации; когато при проверката на място са открити нередности, Разплащателната агенция уведомява организацията на производители, като й изпраща копие от протокола.
 
Срокът по ал. 1 се удължава:
 
1. в случаите по чл. 23, ал. 4;
2. когато по заявлението за плащане е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговор;
3. със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, когато са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за наличие на нередности;
4. с един месец при провеждане на контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.).
 
Разплащателната агенция отказва част или цялото плащане, когато:
 
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявени данни и/или посочени факти;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на оперативната програма;
3. организацията на производители не отстрани нередовностите, непълнотите и неяснотите в срока по чл. 23, ал. 4.
 
Междинно плащане се изплаща за одобрена обособена част от инвестиция.
 
- Когато организацията на производители не изпълнява свои нормативни или договорни задължения, Разплащателната агенция може да иска връщането на вече изплатени суми по оперативната програма заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати сключения с организацията договор.
 
- В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на дължимата сума, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението зависи от неговите последици за дейността на организацията на производители като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или от времето за отстраняване на тези последици.
 
- Разплащателната агенция може да иска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях и когато:
 
1. организацията на производители е представила декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на подпомагането по оперативната програма;
2. организацията на производители е получила или е одобрена за получаване на друга публична финансова помощ за дейностите, финансирани по оперативната програма;
3. организацията на производители е променила предмета на подпомаганата инвестиция.
 
Публикувана в Бизнес

,,Министерство на земеделието и храните подкрепя идеята за отпадане на ДДС върху дарените храни, защото това ще мотивира производителите да даряват храни, вместо да ги унищожават”. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на среща с омбудсмана на Република България Мая Манолова, изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев и представители на хранителния бранш. Срещата се състоя по инициатива на Мая Манолова и се проведе днес в сградата на МЗХ, като на нея бе дискутирано предложението за отпадане на ДДС върху дарените храни. Инициативата е част от кампанията на обществения защитник „Вески ден-Великден“. През септември е предвидена среща на всички заинтересовани страни, заедно с Министерство на финансите, където ще бъдат представени и обсъдени конкретните промени за отпадане на ДДС ставката, стана ясно още на срещата.

„Коректно и честно е да запознаем министъра на финансите Владислав Горанов и да го убедим, че рисковете наистина са минимални. Идеята е той да направи съответните разчети и нашите предложения да влязат в бюджетната програма за 2017 г.“, поясни Мая Манолова.

Министър Десислава Танева запозна участниците с проекта на новия Закон за храните, където за първи път се разписват правила за хранително банкиране и даряване на храни. Тя изтъкна, че ползите от отпадане на ДДС върху дарената храна ще бъдат за цялото общество - за нуждаещите се, които ежедневно ще получават разнообразна храна, и от друга страна за производителите на храни, защото няма да се разхищава енергията и труда на земеделските стопани и бизнеса за преработка на храни.

По данни на Българска хранителна банка всяка година се унищожават 670 000 тона храни, които не достигат до нуждаещите се хора.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните изготви Националната стратегия за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения през учебната 2016-2017 година. Стратегията дава възможност на страната да прилага схема „Училищно мляко“ и да разполага с разчетения в нея бюджет, според определените в нормативната рамка правила.

Схемата обхваща децата от детските градини и учениците от 1-ви до 4-ти клас включително, на територията на цялата страна, в периода от 15 септември до 31 май на учебната година. През учебната 2016/2017 е предвидено извършване до 45 доставки. Равномерното раздаване на продуктите се осигурява чрез извършване средно по две доставки на седмица по предварително утвърден график, но не повече от десет доставки на месец. Общият бюджет на схемата е 9 756 236,16 лв., на база прогнозно участие на 65% от децата и учениците от целевата група.

Националната стратегия, в която са описани основните елементи на схемата и бюджетът за нейното прилагане, се изготвя ежегодно от всяка държава-членка, която желае да прилага схема „Училищно мляко“.

Публикувана в Животновъдство

Десет фермерски пазара функционират в България към момента. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която вчера заедно с кмета на Бургас Димитър Николов, присъстваха на официалното откриване на фермерски пазар в морския град.

Танева подчерта, че фермерските пазари и сдружаването на производителите са пътят, по който трябва да се върви. По думите й през последната година интересът на земеделските производители към сдружаване се увеличава, благодарение на възможностите за подкрепа на директни пазари до потребителя.

Министър Танева уточни, че за създаването на фермерски пазари има два инструмента за подкрепа. Единият е по Програмата за развитие на селските райони, а другият е по една от мерките за пазарна подкрепа, чрез оперативни инвестиционни програми. Тя изрази надежда, българските фермери да продължат да следват този път на развитие.

"В началото на мандата бяха регистрирани едва осем организации на производители, а към днешна дата те са 32. Имаме подадени и инвестиционни оперативни програми. Всичко това следва да доведе до много повече точки на директно предлагане на фермерска храна", каза още министърът на земеделието и храните.

"Гражданите и гостите на Бургас ще могат да опитат нашето производство и кухня директно от производителите на най-качествената храна в Европа и света", допълни министър Танева.

Публикувана в Бизнес

Предложение за изменение и допълнение в Кодекса на труда предвижда еднодневните трудови договори да могат да се сключват в рамките на 14 дневен срок след полагането на труда, бе обсъдено на среща в Министерство на земеделието и храните. На нея присъстваха министърът на земеделието и храните Десислава Танева,  министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, представители на Комисията по земеделие и храни и Комисията по труда и социалната политика, и представители на земеделския бранш. Те обсъдиха внесените в Народното събрание промени в Кодекса на труда, касаещи прилагането на еднодневните трудови договори, които бяха въведени миналата година. Целта на тази временна заетост е да се даде възможност на хора, които са социално слаби, или са трайно безработни да повишат доходите си, без да губят правото си на социално подпомагане.

Към момента това трябва да се случи непосредствено преди започването на трудовия процес. Браншът оцени предложението, като крачка напред към решаването на проблемите им. Обсъдени бяха възможносттите за опростяване на процедурата и сключването да се осъществява за по-малко от 8 часа дневно.
Сегашният начин на сключване на еднодневните трудови договори затруднява земеделския бранш и промяната ще облекчи прилагането им.
Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта