Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2016-2017г. започна на 1 октомври 2016г. и ще завърши на 28 февруари 2017 г., напомнят от Министерството на земеделието и храните.

Регистрация на нови земеделски стопани ще се извършва през цялата стопанска година.

За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри /за ваше улеснение е приложен файл в електронен вариант на необходимите документи/.

Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.

Бенефициентите по ПРСР трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017г. също в срок от 1 октомври 2016г. до 28 февруари 2017 г.

Публикувана в Бизнес

Данните от проведеното от отдел „Агростатистика“ на МЗХ наблюдение на дейността на предприятията, преработващи плодове и зеленчуци, показват, че през 2015 година са преработени 84.7 хил. тона пресни плодове и 98.5 хил. тона пресни зеленчуци. Информация е получена от 191 предприятия. С най-голям дял от преработените пресни плодове са черешите – 35.4%, следвани от ябълките – 27.1%, прасковите – 15.5% и сливите – 7.3%. С най-голям дял от преработените зеленчуци са доматите – 35.4%, следва пиперът – 23.5%, и патладжанът – 7.9%.

Готовата продукция от плодове е 69.9 хил. тона. Делът на консервите (вкл. конфитюри и компоти) е 33.1%, замразените плодове са 18%, а плодовите концентрати и сокове представляват 17.3%.

Готовата продукция от зеленчуци е 86.7 хил. тона, вкл. смес от плодове и зеленчуци. Делът на консервите (вкл. от гъби и от картофи) е 60.1%, замразените зеленчуци са 16.9%, а концентратите и соковете представляват 9.9%.

Делът на готовата продукция от преработени плодове, реализирана в страната, е 28.1%, изпращанията за ЕС са 25.3% а износът за трети страни е 11.6% от общата продукция. Делът на количествата от плодова продукция на склад към 31.12.2015 г. е 35%.

Реализираната в България готова продукция от преработени зеленчуци е 47%, изпращанията за ЕС са 20.3%, а износът в трети страни е 7.5%. Делът на зеленчуковата продукция на склад е 25.2%.

Публикувана в Бизнес

МЗХ пусна примерни таблици за определяне на инвестиционните разходи

Не се изисква изготвяне и представяне на финансов анализ за разходи и ползи, когато подготвеният проект по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г., е с бюджет до левовата равностойност на 50 хил. евро, съобщават от земеделското министерство. Това става във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярката „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ и постъпилите въпроси за изготвянето на финансов анализ, поясняват от аграрното ведомство. Съгласно заповед на министър Десислава Танева юридически лица, читалища и общински власти могат да подават своите проекти от 2 септември до 3 ноември 2016 г.

Допустимите разходи са за изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество, закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива. До 50% ще се субсидират общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.
Ще се подпомагат и нематериални инвестиции за придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
От земеделското министерство са публикували и примерни таблици за финансов анализ, които могат да се видят на интернет страницата на ведомството. От МЗХ посочват, че таблиците нямат задължителен характер. Кандидатстващите по подмярката могат да приложат неограничен брой други таблици, обяснения или пояснения, или да заменят посочените примерни таблици. Всички таблици, обяснения или пояснения, приложени към анализа „разходи – ползи“ (финансов анализ), съобразени с публикуваните на електронните страници на МЗХ и ДФ „Земеделие“, ще се приемат и ще бъдат разглеждани. 

Публикувана в Бизнес

ърговските вериги у нас искат да продават определен процент български стоки. Техни представители са влезли в контакт с Министерството на земеделието и храните (МЗХ) с идеята да се постигне доброволно споразумение по темата. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров, цитиран от БТА.

Той уточни, че в момента се обмисля споразумение за над 50% български стоки. Преди няколко месеца веригите в съседна Румъния бяха задължени да продават поне 15% местни стоки.

Зам.-министърът участва на кръгла маса по проблемите на селскостопанския бранш преди официалното откриване на изложение на 34 производители и преработватели от Хасковска област в рамките на инициативата „Подкрепяме българското“ на министерството.

Хранителните стоки, произвеждани в България, вече са достатъчни по обем и с добро качество, така че да присъстват на трапезата на всеки българин. Делът на българските стоки в потреблението с всяка изминала година се повишава, каза преди това зам.-министърът.

Той изнесе данни за развитието на растениевъдството и животновъдството в Хасковска област. Според тях за последните 3 години трайните насаждения в региона са се увеличили със 130 хил. декара. За последните 2 г. популацията на подлежащите на подпомагане животни е нараснала с между 14 и 30%, съобщи зам. министърът.   

Публикувана в Бизнес

Правителството прие четири решения, с които от Министерството на земеделието и храните се отнема управлението на училищни имоти и тяхната собственост се прехвърля на съответните общини. С решенията община Пловдив получава собствеността върху сградите и терените на Професионалната гимназия (ПГ) по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ и на ПГ по хранителни технологии и техника, община Велинград – на ПГ по горско стопанство „Христо Ботев“, община Стара Загора – на ПГ по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, а община Ловеч – на ПГ по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“.

Община Брегово получава собствеността върху девет сгради, които ще се ползват от Центъра за работа с деца – Брегово, клуб „Млад граничар“ при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Патриотичен клуб „Тимошки хайдути“. Училището ще ползва две сгради и за практически занятия на паралелките „Агроеколог“, а общината ще преобразува друга от предоставените сгради в два центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет от 30 места.

Във Велико Търново ще бъде разкрита обществена трапезария, след като правителството предостави на общината за срок от 10 г. правото на управление на част от имот, който представлява бивша столова с площ от 54 кв. м и прилежащи към нея помощни помещения. Община Севлиево получава едноетажна сграда на ул. „Свети Княз Борис I” №9 в общинския град за социални, културни, образователни цели. На община Костинброд се предоставят 13 дка и построените на терена сгради в с. Безден, за да изгради инфраструктура за предоставяне на социалната услуга „Център за временно настаняване” в подкрепа на лица, лишени временно или трайно от жилище.

За обособяване на база за развитие на лова и риболовния спорт правителството предостави безвъзмездно на община Садово 811 дка в местността „Мандрата“ в землището на с. Катуница. Общината е задължена да опазва, поддържа и обогатява съществуващата в имота растителност и да го опазва от посегателства.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри проект на Практически правила за сътрудничество в областта на земеделието и храните между МЗХ и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Целта е насърчаване на научното и техническото сътрудничество в сферата на селското стопанство, както и развиването и укрепването на взаимоотношенията в областта на генетичните ресурси, животновъдството и растениевъдството, безопасността и контрола на храните и предотвратяването на болестите по животните.

Сътрудничеството ще се осъществява чрез съвместни научно-изследователски дейности, обмен на научна информация и техническа подкрепа.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните стартира предвиденото за 2016 г. ново самолетно заснемане. Същото е планирано да обхване около една четвърт от територията на страната и е част от изпълнението на четиригодишен проект за изготвяне на нова цифрова цветна ортофото карта (ЦОФК) на цялата страна, до 2019 г.


Съгласно изготвен от изпълнителя график, заснемането за 2016 г. трябва да приключи до края на месец септември и обхваща части от области Перник, София, София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил (съгласно приложената карта).


Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото високо качество на получената цифрова ортофото карта.


В резултат на дешифрацията (разчитане) на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.

 
Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните стартира предвиденото за 2016 г. ново самолетно заснемане. Същото е планирано да обхване около една четвърт от територията на страната и е част от изпълнението на четиригодишен проект за изготвяне на нова цифрова цветна ортофото карта (ЦОФК) на цялата страна, до 2019 г.


Съгласно изготвен от изпълнителя график, заснемането за 2016 г. трябва да приключи до края на месец септември и обхваща части от области Перник, София, София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил (съгласно приложената карта).


Заснемането се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото високо качество на получената цифрова ортофото карта.


В резултат на дешифрацията (разчитане) на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.

Публикувана в Новини на часа

Правителството прие девет решения, с които от министерствата на земеделието и храните и на образованието и науката се отнема управлението върху имоти, ползвани от професионални гимназии, а имотите се прехвърлят в собственост на съответните общини.

С решенията община Две могили получава собствеността върху сградите и терените на Професионалната гимназия (ПГ) по селско стопанство „Климент Тимирязев”, община Тетевен – ПГ по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов”, община Чепеларе – ПГ по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Вапцаров”, община Добрич – ПГ по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов”, община Ямбол – ПГ по земеделие „Христо Ботев”, община Велико Търново – ПГ по моден дизайн, община Вълчи дол – ПГ по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, община Суворово – ПГ по селско стопанство „Св. Георги Победоносец” и община Карнобат – ПГ по селско стопанство и лека промишленост.

Публикувана в Бизнес

Бюджети по Схемите за обвързана подкрепа

2016

2017

Схема за обвързано подпомагане на млечни крави

46,8

30

Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави

24,9

18,7

Схема за обвързано подпомагане на млечни и месодайни крави под селекционен контрол

22,9

 
Схема за обвързано подпомагане на овце и кози-майки

9

 
Схема за обвързано подпомагане на овце и кози-майки под селекционен контрол

12,8

24

Схема за обвързано подпомагане на биволи

5,4

4,4

Схема за обвързано подпомагане на плодове

39,1

31,9

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци

35,3

28,1

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци

5,2

7,8

Схема за обвързано подпомагане на протеинови култури

31

31

Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол  

3,2

Схема за обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол  

36,8

Схема за обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки в планински райони 10-49 броя  

3,2

Схема за обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони 5-9 броя  

1,2

Схема за обвързано подпомагане на сливи и десертно грозде  

7,1

Схема за обвързано подпомагане за главесто зеле, дини и пъпеши  

4,6

Общо

232,4

232

Източник: МЗХ

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта