Окопаването се извършва накрая, след като дръвчетата са изрязани, напръскани и наторени.

Това е основна обработка на почвата - извършва се в междуредията на дълбочина 20-25 см, а в близост до дърветата не повече от 10-12 см

Ако тя е направена през есента, рано напролет междуредията се култивират или дисковат на дълбочина 15-17 см.

С основната обработка на почвата се извежда борбата с плевелите, подобрява се структурата на почвата, а от там и микробиологичната дейност, аерацията, влагозадържащата способност и др.

С нея се постига и механично унищожаване на зимуващите в почвата неприятели и неблагоприятна среда за развитие на болестите.

Ако не изпълните тези ранни мероприятия сега, през вегетацията на дръвчетата ще сте безсилни да се справите с: къдравостта по прасковата, кривулите по сливата, загиване завръзите по дюлята, огненият пригор по круша, дюля и ябълка, ранното кафяво гниене и много неприятели.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Не трябва да се дават наведнъж големи количества от елемента, защото той е силно подвижен и подложен на загуби

Агр. Петър Кръстев

Азотът е един от най-важните хранителни вещества за растенията, които се нуждаят от него в сравнително големи количества. Успешното управление на елемента може да оптимизира добивите на селскостопанските култури, да повиши рентабилността и да минимизира загубите. Но управлението на азота е доста сложен процес.

 • Дефицитът на азот може да доведе до слаб растеж на растенията, хлоротични листа и значително намаление на добивите.

 • Излишъкът на азот води до лошо развитие на кореновата система, отслабване на имунитета (растенията стават податливи на болести) и ниско качество на реколтата.

Източници на азот и техните достъпни форми

Поведението на азота е сложно и се определя от редица физически, химически и биологични процеси, които протичат под влияние на различни фактори на околната среда. В природата азотът присъства основно във въздуха и в почвата.

Атмосферен азот

Атмосферният азот е важен източник, но за съжаление, е недостъпен за повечето растения. Само бобовите растения могат да използват атмосферния азот посредством биологични процеси с помощта на бактерии. Известно количество атмосферен азот се депозира в почвата с дъждовете, но той е прекалено малко.

Азот в почвата

Голяма част от азота в почвата се съдържа във вид на органични вещества. Те са относително стабилни и не са непосредствено достъпни за растенията.

Кога и как растенията могат да поглъщат азот

Растенията могат да поглъщат азот само в неорганични форми, NO3 (нитратен) и NH4 (амониев). Само около 2 – 3% от азота, съдържащ се в органичното вещество, се превръща в достъпен за растенията азот в процес, наречен минерализация.

В този процес се задействат бактерии, преобразуващи органичния азот в минерален, който е достъпен за растенията. На процеса на минерализация влияят факторите на околната среда като температура, влажност, аерация и рН на почвата.

Например, излишъкът на влага забавя минерализацията и ограничава достъпността на азота. Минерализацията е оптимална при температура 30ºC и при неутрално или слабокисело pH на почвата.

Загуби на азот

Азотът може да бъде загубен от почвата по няколко начина.

 • Измиване – нитратната форма (NO3) много лесно се придвижва с водата, тъй като тя не се задържа в почвата. Затова тя може да се промие в по-дълбоката коренова зона с потока вода.

 • Волатилизация – загуба на азот във вид на газообразен амоняк (NH3). Това може да се случи при разхвърляне на повърхността на почвата на торове, съдържащи урея.

 • Денитрификация – това е процес, при който азотът в съчетание с микробиологичните процеси се преобразува от нитрати в нитрити, превръща се в газ и се връща в атмосферата. Този процес възниква, когато почвата е пренаситена с азот или е много влажна.

Управление на азота

Успешното управление на азота оптимизира добивността на селскостопанските култури, повишава рентабилността и минимизира загубите на тозиелемент в околната среда.

Факторът време е един от основните при вземане на решения за прилагане на програми за внасяне на азотни торове. В системата на интензивно растениевъдство идеално би било честото внасяне на азотни торове, но в строго ограничени дози в съответствие с потребностите на всяка култура. Не е излишно да припомним, че при отглеждане на зърнено-житни култури, когато се правят сравнително малко на брой внасяния на азотни торове, именно времето на внасяне има решаващо значение.

Внасянето на азот прекалено рано води до риск от неговата загуба чрез измиването. Внасянето на азотни торове трябва да става до дъждовете и то така, че най-високата доза да е внесена до началото на стадия на максимално поглъщане на елемента от културата.

По същия начин съществува риск и при внасяне на азота прекалено късно, ако климатичните или логистичните условия не са позволили използването му в планираното време.

Определяне на дозите за внасяне на азот

Азотът представлява много мобилно и постоянно изменящо се в различни форми вещество, подвижно в почвата. Затова анализът на елемента в почвата дава резултат, който е действителен само по време на измерването и може да доведе до грешни препоръки за внасянето.

Подходът по отношение на азота се състои във вземане на решение и препоръки, основани на очаквания добив и потребностите на съответната култура от елемента. При препоръките за азотни торове е важно също така да се разгледат „азотните кредити“ – наличието на органично вещество в почвата и на остатъчен азот от предшестващите култури.
В днешно време непрекъснато се разработват и оценяват нови методи и подходи за внасянето на азотните торове. Търсейки повече информация по темата, попаднах на сайта www.smart-fertilizer.com. Той е специализиран за консултации и изготвяне на препоръки за торене и е достъпна за всички интернет услуга. След мое запитване към специалист от този сайт дали тази система е приложима за България, ми отговориха, че не само е приложима, но и много наши фермери вече се ползват от нея.

Внесяне на течен азот чрез листно подхранване

Един от примерите за внасяне на азот с минимални рискове е съвременният начин чрез течно листно подхранване на растенията. Благодарение на точно изчислените индивидуални дози за всяка култура, растениевъдът не греши в необходимото количество, а листното подхранване (за разлика от почвеното внасяне) максимално бързо постъпва непосредствено в растението, без риск да бъде измито в долните слоеве на почвата.

Не е чудно, че тази методика бързо набира популярност. В търговската мрежа у нас вече се предлагат достатъчно продукти, повечето от които са универсални и са подходящи за листно подхранване на почти всички отглеждани култури. Някои от тях са комплексни и освен жизнено важният за растенията азот съдържат и макро- и микроелементи в хелатна форма.

Листното подхранване особено добре се отразява на овощните и ягодоплодни култури. Ето какво означава своевременно и точно подхранване с азот:

Получени резултати от листно подхранване с течен азот

 • картофи – допълнение към добива от 3,1 до 13,0%, повишение на стоковите клубени до 40%;

 • домати – допълнение към добива от 4,4 до 12,4%;

 • зеле – допълнителна продукция от 20,9 до 27,0%;

 • лозя – допълнителен добив от 7,9 до 17,5%, увеличаване съдържанието на общи захари в гроздето с 20 – 28%;

 • вишна – допълнителен добив от 10,6 до 35,3%, увеличение на плодовете с 60 – 78%;

 • ябълка – по-висок добив от 9 до 19%;

 • диня – увеличение на добива от 40 до 60%, увеличение на стоковата продукция с 4 – 10%.

Публикувана в Растениевъдство

Едно от най-сигурните средства за възстановяване и спасяване на пострадалите от преовлажняване насаждения е силната подмладяваща резитба на дърветата. Тя се извършва през пролетта, като се съкращават скелетните и полускелетните клони до здрави разклонения. Съкращават се и едногодишните клонки до здрави неповредени пъпки. В резултат на резитбата още през първата година настъпва видимо възстановяване на корените . На втората година след възстановяването дърветата дават почти нормална реколта. Заедно с подмладяващата резитба торенето с оборски тор, мулчирането и отводнителните мероприятия могат да допринесат много за преодоляване на повредите и нормализиране на плододаването.

Затревяването също може да намери място в борбата срещу преовлажняване на почвата. Основание за тази препоръка е обстоятелството, че при сливови насаждения на една възраст в два съседни участъка при условия на обилни валежи, но при различно поддържане на почвената повърхност здравословното състояние не е еднакво: в чимово поддържания участък на сливовата градина листопадът протича нормално през есента, дърветата се запасяват и презимуват добре, плододаването е обилно, редовно и висококачествено; в участъка, където почвата се поддържа в черна угар, вследствие на преовлажняване листопадът настъпва предивременно още през август, растенията не се запасяват достатъчно и не се подготвят добре за презимуване, плодовата реколта е малка по количество и нискокачествена, растенията отслабват, появява се суховършие, нападат се повече от болести, голяма част от дърветата загиват; в същото време се засилват процесите на ерозия в почвата.

Може да се приложи зачимяване през междуредие с периодична смяна, при което се отстранява опасността от ерозия, подобрява се водно-въздушният режим на почвата и се използват някои предимства на черната угар.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 08 Март 2018 11:52

Срокове за торене при овощните

Сроковете и начините на торене са различни от познатата ни практика в миналото. Запасяващото торене за няколко години напред отстъпи място на ежегодното торене. Основното торене може да се прави както наесен, така и рано напролет. Това е възможно поради новите формулации на торовете, повечето от които са водоразтворими и не е нужно да се преобразуват в почвата. Подхранването с азотни торове през вегетацията също може да отпадне, ако се използват торове съдържащи азот, който е с дълго последействие, не се измива и не е летлив.

Площното разхвърляне на торовете при трайните култури пък е изместено от локалното браздово торене в редовете близо до растенията от едната или от двете страни, а при единичните дръвчета в малките градини в под коронното пространство.

Освен основното торене, което в никакъв случай не трябва да се пренебрегва, хранителни вещества могат да се подават и през листата чрез листни торове. Листното торене е едно допълнение и то в никакъв случай не може да замени основното торене. Освен това чрез него могат да се коригират специфични физиологични смущения в растежа на дръвчетата предизвикани от дефицит на определен елемент или група от елементи, като желязна хлороза и др. Храненето на дръвчетата може да става и по най-съвременният начин - чрез капково напояване. За тази цел има специални торове наречени фертиганти.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Почвеното плодородие е величина, която ако не се поддържа намалява. Ето защо при отглеждане на овощни дръвчета периодично се налага торене.

Торенето може да се извършва с органични и минерални торове, а най-често в малките градини се прилага комбинирано органо-минерално торене. Най-масово досега за органично торене се използваше оборският тор. Неговото значение не е намаляло и сега, но освен него на пазара вече има и други органични продукти, като биотор от калифорнийски червеи, органични продукти от растителен произход – извлеци от водорасли и други растения и др.

Всички те могат да се използват след като се запознаем с техните характеристики и начин на приложение.

Минералното торене с изкуствени торове също бележи голямо развитие през последните години и това не е случайно, след като знаем, че минералните торове са най-голямото постижение на химията през миналия век. Доскоро познавахме само няколко вида тор съдържащи най-често по един и рядко два макроелемента, а сега се предлагат безброй комбинирани торове, които съдържат трите основни макро- елемента – азот, фосфор и калий плюс други макро- и микроелементи. Те са разработени в най-различни комбинации и са съобразени с нуждите на отделните видове растения през различните фази от тяхното развитие.

Как да се ориентираме в тази сложна химия? Ще се опитаме да ви помогнем като изброим няколко неща, които са доказани:

 • Най-много хранителни вещества от почвата извлича прасковата, следвана от ябълката, дюлята, сливата и крушата

 • Нуждите на овощните култури от хранителни вещества нарастват с напредване на възрастта

 • През отделните фази от своето развитие дръвчетата имат различна потребност от хранителни вещества – така например ябълката приема усилено азот и калий през целия период на растеж и запасяване, а фосфор през буйния растеж и запасяването и др.

Отново ще кажем, че за най-правилно и точно торене, съобразено с нуждите на растенията е необходим агрохимичен анализ на почвата, с който се установява количеството на усвоими форми на хранителните елементи. След изготвянето на анализа се прави и препоръка за торене за съответната култура.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Листното подхранване може да се използва за бързо попълване на дефицит на микроелементи, появил се през лятната вегетация. Недостигът на хранителни елементи в растенията може да бъде предизвикан от следните причини:

 • състав на почвата, затрудняващ усвояването на хранителни вещества;
 • хладно време и продължителни валежи. В такива условия растенията лошо усвояват микроелементите от почвата;
 • по време на активния растеж, потребността от хранителни елементи превишава възможността на корените (при младите растения).

Предимствата на листното подхранване са бърз резултат и висока биологична достъпност на компонентите, дори при лошо време. Извънкореновото подхранване се прави с течни комплексни торове, разредени в безопасни концентрации примерно 10 пъти по-ниски от обикновено.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Подхранването на овощните дръвчета в малката градина става по бразди, изкопани в кръг на разстояние 1,5–2 м от стъблото за силнорастящите и 1 м за слаборастящите. Торовете се разтварят във вода, разливат се равномерно по браздите и се засипват с почва. Вместо бразди може да се напварят 8–12 дупки, дълбоки 20 см равномерно разпределени на същото разстояние от стъблото и количеството тор се разпределя равномерно в тях. Подхранването на ягодоплодните храсти също се съвместява с поливка, разпределяйки тора по проекцията на короната.

Какво не трябва да се прави?

 • Карбамидът не трябва да се смесва с течни торове, а така също и с прости суперфосфатни торове, вар Смешивать мочевину (карбамид) с жидкими удобрениями, а также с простым суперфосфатом, известью, доломитово брашно и креда.
 • Фосфорните торове не трябва да се дават едновременно с пепелина, тъй като варта препятства усвоението на фосфора.
 • Не трябва да се внасят торове в суха почва – това ще доведе до пригори по корените.
 • Не се прави листно подхранване през деня в горещо време и ярко слънцегреене. Капките на водата фокусират слънчевите лъчи, което причинява пригори по листата. Освен това при температура на въздуха по-висока от +28°С устицата на листата се затварят и разтворът и елементите в него не се усвояват.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Не трябва да се дават наведнъж големи количества от елемента, защото той е силно подвижен и подложен на загуби

Агр. Петър Кръстев

Азотът е един от най-важните хранителни вещества за растенията, които се нуждаят от него в сравнително големи количества. Успешното управление на елемента може да оптимизира добивите на селскостопанските култури, да повиши рентабилността и да минимизира загубите. Но управлението на азота е доста сложен процес.

 • Дефицитът на азот може да доведе до слаб растеж на растенията, хлоротични листа и значително намаление на добивите.

 • Излишъкът на азот води до лошо развитие на кореновата система, отслабване на имунитета (растенията стават податливи на болести) и ниско качество на реколтата.

Източници на азот и техните достъпни форми

Поведението на азота е сложно и се определя от редица физически, химически и биологични процеси, които протичат под влияние на различни фактори на околната среда. В природата азотът присъства основно във въздуха и в почвата.

Атмосферен азот

Атмосферният азот е важен източник, но за съжаление, е недостъпен за повечето растения. Само бобовите растения могат да използват атмосферния азот посредством биологични процеси с помощта на бактерии. Известно количество атмосферен азот се депозира в почвата с дъждовете, но той е прекалено малко.

Азот в почвата

Голяма част от азота в почвата се съдържа във вид на органични вещества. Те са относително стабилни и не са непосредствено достъпни за растенията.

Кога и как растенията могат да поглъщат азот

Растенията могат да поглъщат азот само в неорганични форми, NO3 (нитратен) и NH4 (амониев). Само около 2 – 3% от азота, съдържащ се в органичното вещество, се превръща в достъпен за растенията азот в процес, наречен минерализация.

В този процес се задействат бактерии, преобразуващи органичния азот в минерален, който е достъпен за растенията. На процеса на минерализация влияят факторите на околната среда като температура, влажност, аерация и рН на почвата.

Например, излишъкът на влага забавя минерализацията и ограничава достъпността на азота. Минерализацията е оптимална при температура 30ºC и при неутрално или слабокисело pH на почвата.

Загуби на азот

Азотът може да бъде загубен от почвата по няколко начина.

 • Измиване – нитратната форма (NO3) много лесно се придвижва с водата, тъй като тя не се задържа в почвата. Затова тя може да се промие в по-дълбоката коренова зона с потока вода.

 • Волатилизация – загуба на азот във вид на газообразен амоняк (NH3). Това може да се случи при разхвърляне на повърхността на почвата на торове, съдържащи урея.

 • Денитрификация – това е процес, при който азотът в съчетание с микробиологичните процеси се преобразува от нитрати в нитрити, превръща се в газ и се връща в атмосферата. Този процес възниква, когато почвата е пренаситена с азот или е много влажна.

Управление на азота

Успешното управление на азота оптимизира добивността на селскостопанските култури, повишава рентабилността и минимизира загубите на този елемент в околната среда.

Факторът време е един от основните при вземане на решения за прилагане на програми за внасяне на азотни торове. В системата на интензивно растениевъдство идеално би било честото внасяне на азотни торове, но в строго ограничени дози в съответствие с потребностите на всяка култура. Не е излишно да припомним, че при отглеждане на зърнено-житни култури, когато се правят сравнително малко на брой внасяния на азотни торове, именно времето на внасяне има решаващо значение.

Внасянето на азот прекалено рано води до риск от неговата загуба чрез измиването. Внасянето на азотни торове трябва да става до дъждовете и то така, че най-високата доза да е внесена до началото на стадия на максимално поглъщане на елемента от културата.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 26 Февруари 2018 10:55

Агрометеорологична прогноза 26.02-04.03.2018

През следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят значителна промяна. Очакваните поднормени температури през последните дни от февруари ще възстановят покоя при есенните посеви в южните и югоизточните райони на страната. Прогнозираните минималните температури до минус 10°С са над критичните за братилите зимни житни култури и за зимуващите във фаза розетка посеви с рапица. На места в Северозападна България не се изключва вероятността и за по-ниски стойности, до минус 15-16°С, но в тези райони се очаква образуване на защитна снежна покривка за есенните посеви.

Прогнозираното застудяване в края на февруари се очаква да нанесе в различна степен повреди от измръзване по преждевременно развилите се овошки. Вследствие наднормените февруарски температури голяма част от раноцъфтящите видове в полските райони встъпиха във фаза разпукване на пъпките. При бадема, на места в Южна България (Петрич, Пловдив, Пазарджик) и в източните райони на страната (Варна) близо месец по-рано от обичайните срокове, са регистрирани фазите цветен бутон и цъфтеж. Критични за цветовете на овошките са температури под минус 2-3°С, а за цветните бутони - минус 6 -7°С.

След късните зимни прояви на времето в края на периода се очаква повишение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия.

В края на февруари-началото на март се прогнозират значителни валежи. В голяма част от полските райони почвените влагозапаси в 50 и 100см слой ще достигат нива до ППВ (пределна полска влагоемност). През периода условията ще се задържат неподходящи за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия - подхранването на есенниците с азотни минерални торове, предсеитбените обработки на площите предвидени за сеитбата на ранните пролетни култури – фий, овес, пролетен ечемик, градински грах.

В началото на март, при възможност, се сеят моркови за ранно полско производство. Преди сеитбата се препоръчва семената на морковите да се накиснат във вода, тъй като те поникват бавно. Морковите се сеят в предварително маркирани редове, на разстояние 20-25см. един от друг, на дълбочина 2-3см. Две седмици след поникването на семената гъстите посеви се разреждат, разстоянието между отделните растения трябва да бъде 5-6см.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Сряда, 21 Февруари 2018 16:03

Съвети за торенето с фосфор

Съвети на американския учен, доцент Линда Стоун за торенето с фосфор:

 • Не използвайте фосфорни торове при засаждане. В повечето случаи е за предпочитане да се използва азотно торене.

 • Ако азотните торове не решават проблема с недостига на хранителни вещества и подозирате, че растението се нуждае от друг елемент, не бързайте да приложите почвено торене - опитайте първо с листно подхранване. Ако симптомите на глад по листата изчезнат - безопасно можете да внесете необходимата доза по традиционния начин. Пробното листно внасяне помага да се избегне дисбаланса на елементи в почвата.

 • Използвайте естествен мулч (кора от иглолистни дървета, паднали листа и др.). Такова "покритие" ще забави отделянето на фосфор и други важни макро- и микроелементи.

 • Важно: Бавнодействащите торове са много по-ефективни от бързодействащите торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта