Областната дирекция по безопасност на храните, град Сливен разкри нерегламентирана кланица за агнета в стопанския двор на животновъден обект в село Чокоба, община Сливен. При съвместна проверка със представители на Областна дирекция на МВР - Сливен са конфискувани 35 заклани агнета. Животните са били без ушни марки и без придружаващи документи.
 
На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение. От добитото месо са взети проби и ако лабораторните резултати докажат, че е годно за консумация, цялото налично количество ще бъде дарено. 
 
Инспектори към ОДБХ Сливен конфискуваха и над 100 килограма трайни и нетрайни сладкарски изделия. Храната е била с изтекъл срок на годност и е предлагана за продажба от лек автомобил в сливенския квартал Надежда. Цялата продукция е насочена за унищожаване в екарисаж, съобщават от БАБХ. 
 
Публикувана в Новини на часа

Тази година няма фрапиращи нарушения. Явно сме дисциплинирали производителите и търговците. Това каза д-р Райна Иванова, Дирекция „Контрол на храните и граничен контрол” при БАБХ, за Агенция "Фокус" във връзка с проверките на предлагане и съхранение на риба около Никулден. „Във връзка с Никулден, със заповед на изпълнителния директор бе разпоредено извършване на засилени проверки за търговия с риба и рибни продукт.

Това са предприятия, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранен, обекти за търговия на дребно. На пазарите и тържищата също ще извършваме проверки”, заяви тя. По думите ѝ проверките ще се извършват и на места, където се отглежда риба. „Там също и колегите от здравеопзването извършват проверки и при търгуване на живата риба се издават ветеринарно-медицински свидетелства”, поясни д-р Иванова. 

„Получаваме сигнали за съмнение в качеството и безопасността на храните, за стоки с изтекъл срок на съхранение. По отношение на рибата до момента имаме установени несъответствия за спазване на температурния режим за съхранение, предлагане на охладена риба, която не е покрита с лед, предлагане на замразена риба, която е извън фризерите и хладилните съоръжения, които трябва да поддържат минус 18 градуса“, добави Райна Иванова. 

Тя коментира, че проверките се извършват от 30 ноември на територията на цялата страна, като ще приключат в края на днешния ден. 

Публикувана в Бизнес

Българската агенция по безопасност на храните запозна представителите на Съюза на птицевъдите в България с влошената епизоотична обстановка у нас и в Европа. Специлано внимание бе обърнато на ваксинацията срещу Нюкясълска болест по птиците, която се извършва в промишлените ферми и птицевъдните обекти, разположени в радиус от 10 км около тях. Надзорът на Нюкясълската болест се извършва съгласно Програма за надзор на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците в България през 2016 – 2018 г. Според Програмата, ваксинацията се извършва за сметка на собствениците на промишлените птицeферми. От страна на БАБХ беше заявено, че Агенцията ще съдейства за контрола и при необходимост за организацията на ваксинирането.

През последните седмици епизоотичната обстановка по отношение на високо патогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа рязко се влоши като към 29.11.2016 г. на територията на стария континент са обявени 48 огнища при домашни и 129 огнища при диви птици. Засегнати страни са Австрия, Германия, Дания, Италия, Унгария, Франция, Швеция, Швейцария, Холандия , Хърватска и Румъния.

Към момента България е свободна от инфлуенца по птиците. Основен риск за проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто миграционни пътища преминават през страната.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ежегодно изпълнява програма за контрол и надзор на болестта инфлуенца по птиците на територията на цялата страна. Програмата е част от тригодишната Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози през 2016 - 2018г., одобрена с Решение на МПС № 320/03.05.2015 г. При изпълнение на програмата през 2016 г. към 29 ноември за инфлуенца са изследвани 3700 проби от домашни и диви птици, всички с отрицателен резултат.

Във връзка с влошената епизоотична обстановка в Европа със Заповед от 10 ноември 2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, са предприети следните засилени мерки за надзор и контрол на инфлуенцата по птиците в България:

  •  Незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).
  •  Проведени са заседания на областните епизоотични комисии на територията на всички ОДБХ за предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяването на територията на страната (тясно сътрудничество между представители на Регионалните административни органи, органите на реда, ловни организации, Дирекции по горите, общественото здраве и ветеринарни власти за увеличаване на епидемиологичната готовността на регионално ниво).
  • Засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с орнитоложките дружества, ловните организации и Регионалните дирекции по горите; Постоянно извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.
  • Извършване на засилен ветеринарномедицински контрол на пазарите за птици.
  • Подобряване на мерките за биосигурност в стопанствата за птици (недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните; отделно отглеждане на патици и гъски от други домашни птици, налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, съхраняване на фуражите в закрити помещения).
  • Засилен надзор и извършване на клинични прегледи, вземане на проби и проверки за биосигурност от ОДБХ на стопанства с домашни птици; извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти.
  •  Засилен ветеринарен контрол на пазарите на животни.
  • Информационни кампании за собствениците на домашни птици (спазване на мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност).
Публикувана в Животновъдство

Заради констатирани огнища на високопатогенен щам н аптичи грип в някои европейски страни, от близо месец Българска агенция по безопасност на храните наложи превантивни мерки срещу болестта в страната. Към момента България е свободна от заболяваето по птиците. С цел запознаване с мерките за контрол и надзор на заболяването са проведени Областни епизоотични комисии в цялата страна. Основен риск за проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто миграционни пътища преминават през България.

Превантивно се извършват периодични клинични прегледи на дивите и домашните птици. Извършва се постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти. Извършват се съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или мъртви диви птици.

Всички собственици, които отглеждат птици трябва да предотвратят излизането им извън дворовете на стопанствата и да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и за домашно отглеждане. Фуражът, с който изхранват птиците, трябва да се съхранява в закрити помещени,я за да се сведе до минимум риска от заразяването на храната от външни източници, съветват от БАБХ. Стопаните трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици. Собствениците трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар, който обслужва обекта или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртнос, съветват експетите от БАБХ.

Публикувана в Животновъдство

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) организират семинар  на тема: „Добри земеделски практики и ветеринаромедицински изисквания към обектите за отглеждане на селскостопански животни“. Събитието ще се проведе на 29 ноември 2016 г. в Силистра, съобщиха от НССЗ. 

 
На семинара експертите от ОДБХ - Силистра ще запознаят присъстващите с нормативната уредба и изискванията при регистрацията на животновъден обект - чл. 51 и чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и хуманно отношение към животните.
Експертите ще разяснят промените в ЗВМД и задълженията на фермерите, ще обсъдят проблемите при идентификацията, надзора и профилактиката на селскостопанските животни.
 
На форума специалистите от Териториалния областен офис на НССЗ - Силистра пък ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период 2014–2020 г.
Събитието ще протече при следната 
П Р О Г Р А М А:
 
13:00 – 13:15 Регистрация на участниците и откриване 
13:15 – 14:15 Нормативна уредба и изисквания при регистрацията на животновъден обект - чл. 51 и чл. 137 от ЗВМД. Хуманно отношение към животните 
Лектор: Eксперт от ОДБХ - Силистра 
14:15 – 15:15 Промени в ЗВМД и задължения на фермерите. Идентификация, надзор и профилактика на селскостопанските животни 
Лектор: Eксперт от ОДБХ - Силистра 
15:15 – 15:30 Кафе - пауза 
15:30 – 16:30 Възможности за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период 2014–2020 г. 
Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ - Силистра 
16:30 – 17:00 Дискусия и закриване на семинара
Публикувана в Новини на часа

Ххраната във всички училища трябва да е по Български държавен стандарт (БДС). Това изискване ще важи за млечните и месните продукти. Брашното и хлябът трябва да са произведени по утвърдени стандарти, а лютеницата и слънчогледовото масло по браншови.

Учебните заведения имаха време цяла година, за да изчерпат старите количества и най-късно от днес да хранят децата по новите правила.

Целта на стандартите е да гарантират качествена храна. Не се предвижда поскъпване на купоните за храна на учениците, нито редуциране на порциите, но ще се увеличат разходите на фирмите за хранене.

Публикувана в Новини на часа

Получихме съобщение по системата за бързо съобщаване и веднага взехме мерки. Идентифицирани са обектите, в който са доставени яйца – полски. Не всички яйца от Полша са със съмнение за салмонела. На самите яйца има отпечатан номера на фермата, от където идват яйцата. Това заяви д- Райна Иванова от Българската агенция по безопасност на храните в ефира на Нова телевизия. Тя поясни, че кокошките, които са ги снесли, са клетъчно отглеждани. 

„Потребителите трябва да гледат номера на яйцето. Ако пише 3BG – това са яйца, които са отглеждани в България и няма опасност за потребителя”, посочи тя и заяви, че след като са получили сигнала, веднага са предприели мерки. 

От агенцията призовават потребителите, закупили яйца с печат 3PL30221304 и печат 3PL30221321 (номерата на фермите), да не ги консумират и по възможност да ги върнат в търговския обект, от които са ги закупили.
Върху опаковката на яйцата е маркиран и номера на пакетиращия център, който е PL 30225901 WE.

„Възможно е да има и вече консумирани яйца. Те са със срок на годност 20 дни от датата на снасяне. Затова предупредихме потребителите”, заяви д-р Иванова. 

„Потребителите не трябва да се притесняват, защото няма доказателства, но има съмнение. Практиката е дори ако има съмнение да се изтеглят яйцата”, каза още тя.

Първата информация за заплахата е от Холандия, където имало засегнато едно семейство, но няма конкретни данни, посочи още д-р Иванова.
Тя посочи, че симптомите за салмонела са висока температура, повръщане и диария, като натравяне с храна. Инкубационен период е от 1 до 6 часа. От БАБХ призоваха хората, ако имат съмнения, че са се заразили, да отидат на лекар.

Публикувана в Новини на часа

Българска агенция по безопасност на храните започва контролни изследвания по животните за разкриване на бруцелоза, заразен епидидимит по кочовете, сап и инфекциозна анемия по конете, съобщиха от ведомството. Анализите са част от Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите.

Програмата гарантира опазването на здравето на животните от заразни болести и здравето на хората от зоонози (болести предавани от животни на хора).

Изпълнява през цялата година и включва 25 болести по животните и зоонози със значение за ЕС и България и 18 болести с епизоотично значение, за които следва да се поддържа диагностична готовност. 

Изследванията на пробите ще се извършват в държавни лаборатории  Осигурен е необходимият административен капацитет на за извършане изследванията по програмата.

Ще бъдат взимани кръвни проби за лабораторни изследвания за болестите бруцелоза по едрите и дребни преживни животни и по свинете, заразен епидидимит по кочовете, сап и инфекциозна анемия по конете и други.

Ще се вземат близо 1,1 млн. проби, в това число над 1 млн. проби от дребни и едри преживни животни и над 10 хиляди проби от свине за заболяването бруцелоза. 

Планирани са още 38 800 проби от кочове за заразен епидидимит, 2400 от коне за инфекциозна анемия и САП.

При планиране на профилактичните мероприятия, които ще се извършат срещу заразните болести, са взети под внимание епизоотичната обстановка в България и съседните страни, епизоотичния статус на животните в населените места, както и наличието на обекти с епизоотично значение и връзките им с други такива.

При предвиждането е анализирана и епизоотологичната, епидемиологичната и икономическата значимост на отделните заразни болести. Под внимание са взети и броя на животновъдните обекти, стадата и животни в населените места, въведените мерки за биосигурност на животновъдните обекти от собствениците и други. 

Публикувана в Животновъдство

Близо 130 000 тона храна е унищожена през 2014 и 2015 г., отчитат от Българската агенция за безопасността на храните (БАБХ), цитирани в писмен отговор на земеделския министър Десислава Танева до народен представител, предаде БГНЕС. Разходите по унищожаването на храните са за сметка на бизнесоператора, под чийто контрол е храната. 

В България действат два екарисажа за унищожаване на умрели животни и обезвреждане на странични животински продукти, които работят с БАХБ. Екарисажът в Шумен има капацитет да унищожава до 130 тона на денонощие. Другият обект – екарисажът във Варна има капацитет да обработва 60 тона на 24 часа. Двете съоръжения са реализирали разходи съответно за 2014 г. - 8,1 млн. лв. и почти 10 млн. лв. за 2015 г.
В Бургас и в Стара Загора има други две съоръжения, които могат да унищожават странични животински продукти, но от отговора става ясно, че БАБХ няма договори с фирмите, които ги стопанисват. През изминалите две години не са подавани заявления за изграждането на нови съоръжения за унищожаване на животни и хранителни продукти. БГНЕС припомня, че в началото на септември министърът на финансите Владислав Горанов се съгласи храните, които се даряват, а не се унищожават заради изтичане на годността, да бъдат освободени от ДДС. По изчисления на Министерство на финансите годишната загуба за бюджета от освобождаването от ДДС на дарени храни ще е в размер на 7-8 млн. лв. 


Публикувана в Бизнес

Българската агенция по безопасност на храните започва проверки във фабриките и магазините за фалшив оцет. Инспекциите ще обхванат обектите, които произвеждат и бутилират оцет или заместители на оцет, складове за търговия на едро с храни, магазините за хранителни стоки и супермаркетите към търговските вериги на територията на цялата страна.

В производствените обекти ще се следи за произход и качество на използваните суровини, технологична документация и доказателства за спазването й. За продукти с наименование „Винен оцет“, следва да са получени изключително чрез оцетно-кисела ферментация на виното, което трябва да е видно от технологичната документация за продукта – в частта за технологичния процес. За продуктите с наименования „Ябълков оцет“, „Плодов оцет“, следва да са получени чрез бактериална ферментация на съответната плодова смес. Киселинното съдържание на винения оцет е минимум 6 % (съдържание на оцетна киселина – 60 гр./л. ), а на плодовите оцети – минимум 4,5 %.

Продуктите, които са произведени чрез разреждане на оцетна киселина (Е 260), са заместители на ферментиралия оцет и разрешените добавки за влагане в тях са съгласно европейското законодателство. Киселинното им съдържание се посочва чрез процента на концентрация на оцетната киселина в продукта.

При инспекциите в търговската мрежа ще се изискват документите за произход на продуктите, правилно обявяване на киселинността – в процентно изражение /а не в алк. % vol./. и ще се обърне особено внимание за наличието на заблуждаващи наименования, текстове, описания, картинни изображения и други, подвеждащи потребителите по отношение на състава и естеството на продукта. По време на проверките ще бъдат взети проби по официален контрол от търговската мрежа.

Според актуалната статистика, през 2015 година продажбите на оцетни заместители в България са 56% към 44% спрямо натуралните оцети, показва проучване на Асоциация „Активни потребители“. Това лесно може да се обясни с по-ниските цени (средно с 26% по данни на НСИ), но не е единствения фактор, който влияе на потребителите. Наред с цената съществено значение може да имат точната информация за съдържанието и ясното представяне на продукта. До 2014 година беше много трудно да се направи разлика между натурален и синтетичен оцет, защото и двата вида използваха името оцет и само малък брой взискателни потребители можеха да ги различават. Тогава бяха приети законодателни изменения, които да позволят по-ясното разграничаване на натурален и синтетичен оцет (заместител). Проучването на „Активни потребители“ търси отговор на въпроса, дали направеното е достатъчно.

Проучването показва, че често се използват подвеждащи изображения на етикетите - изображения на плодове, навяващи асоциацията, че продуктът е произведен от плодова суровина, изображение на дете, което намеква, че продуктът е за деца, снимка на туршия, която ясно намеква, че продуктът е подходящ за консервиране.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта