Необичайно високите температури в началото на зимата (Видин - 20оС, Враца - 20оС, Монтана - 22оС, Ловеч - 20оС, В.Търново - 19оС, Разград - 18оС, Варна - 18оС, Пазарджик – 18оС, Пловдив - 20оС) нарушиха покоя при част от есенните посеви в полските райони на страната. След топлото за сезона време прогнозираното застудяване в средата на първото десетдневие на януари ще възпрепятства нежелателната вегетация при зимните житни култури, която би довела до намаляване на тяхната студоустойчивост.

През повечето дни от януари агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми, но под биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при пшеницата, ечемика и зимната рапица. През месеца в по-голямата част от полските райони есенните посеви ще запазят състояние на покой. Изключения ще се наблюдават на отделни места по Черноморието, по долината на р.Струма и в крайните южни райони. През относително топлите периоди, в началото на месеца и през третото десетдневие, в тези части от страната при пшеницата и ечемика ще се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация, но тя няма да доведе до промяна във фенологичните фази на културите.

През януари прогнозираните минимални температури до минус 13оС, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, ще представляват опасност само за най-късно засетите посеви с пшеница, които ще зимуват във фаза втори-трети лист. В резултат от наднормените температури в края на есента зимните житни култури и рапицата напреднаха в развитието си и голяма част от тях встъпиха в подходящи фази за зимуване. При пшеницата и ечемика преобладава фаза братене, а при рапицата - фаза розетка (7-8-9 листа).

През месеца очакваните валежи (около и под нормата) ще увеличават влагозапасите и в двуметровия почвен слой. В края на есента почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой в по-голямата част от полските райони бяха много добри, с нива над 90% от ППВ (пределна полска влагоемност). Изключения имаше само на отделни места в Дунавската равнина (агростанциите Кнежа, Новачене) и в североизточните райони на страната.

През януари по-подходящи условия за провеждане на резитби при овощните култури ще има през третото десетдневие, когато се очаква относително сухо и меко за сезона време.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 18 Декември 2017 12:15

Агрометеорологична прогноза 18-25.12.2017

 Високите за сезона температури през повечето дни от второто десетдневие на декември, с максимални стойности от порядъка на 16-20°С (Ловеч - 21°С, Плевен - 18°С, В.Търново - 20°С, Разград - 18°С, Силистра - 17°С, Добрич - 18°С, Благоевград - 16°С, Пазарджик - 16°С, Кърджали - 17°С), доведоха до възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви на места в централните и източните райони. В останалата част от страната зимните житни култури запазиха относителен покой.

След топлото за сезона време през първата половина от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят значителна промяна. В края на второто и началото на третото десетдневие се прогнозира съществено понижение на температурите, което ще прекрати вегетационните процеси при зимните житни култури в източните райони на страната.

В края на периода се очаква слабо повишение на дневните температури, но средноденонощните ще останат значително под биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури и посевите ще запазят състояние на покой.

Есенните посеви ще встъпят в началото на зимата в добро състояние. Пшеницата и ечемика, засети в агротехнически срок, ще зимуват във фаза братене, която в голяма степен им гарантира успешно презимуване. Късно засетите, през ноември, зимни житни култури са във фаза трети лист, а малка част от тях - в начален стадий на листообразуване. Те са неукрепнали и през зимата при тези посеви има повишена вероятност за повреди от измръзване.

Края на второто десетдневие на декември е подходящ срок за предзимна сеитба на моркови в южните райони на страната. Продукцията от засетите в края на есента моркови се реколтира близо месец по-рано в сравнение с тази - от пролетната сеитба. Семената на морковите се сеят след трайно понижение на температурите за да се изключи възможността те да поникнат в началото на зимата. Подходящи за отглеждане на моркови са леките, структурни и пропускливи почви (наносни, глинесто-песъкливи, структурни черноземи).На по-големи площи се препоръчва редова сеитба на бразди през 10-12 см., на дълбочина 1,5-2 см. На малки площи сеитбата може да се извърши разпръснато при посевна норма 1-1,5 г. за 1м2.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН     

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 13 Ноември 2017 11:15

Агрометеорологична прогноза 13-20.11. 2017

 Мекото време в края на първото десетдневие на ноември поддържаше активна вегетацията на пшеницата, ечемика и зимната рапица.

В началото на следващия седемдневен период развитието на засетите есенни посеви ще протича при наднормени температури, с максимални стойности в полските райони от порядъка на 15-20°С. Високите за сезона температури и наличните на много добри почвени влагозапаси ще ускорят поникването на по-късно засетите, през първата седмица на ноември, зимни житни култури.

През първата половина от периода при пшеницата и ечемика, засети през първото десетдневие на октомври, ще се наблюдавамасово фаза братене, а при засетите в края на второто и началото на третото десетдневие посеви - фаза трети лист. Фаза поникване ще преобладава при зимните житни култури засети в началото на ноември. При рапицата ще протича листообразуване и начало на фаза формиране на розетка (5-6-7 листа).

През втората половина от периода се очаква влошаване на топлинните условия. В края на второто десетдневие на много места в страната стойностите на средноденонощните температури ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. Във високите полета, където не са изключени превалявания от сняг, ще се наблюдава затихване и прекратяване на вегетационните процеси при есенните посеви.

Очакваните валежи през второто десетдневие на ноември ще поддържат високо нивото на почвените влагозапаси и неподходящи условията за приключване на сезонните агротехнически мероприятия. В по-голямата част от страната есенните влагозапаси в 50 и 100см. почвен слой са над 80-85% от ППВ, а на места в Софийското поле и в Южна България (Пазарджик, Пловдив, Сливен, Ямбол, Карнобат) - близки до ППВ. По-ниски, под 75-80% от ППВ са влагозапасите в 50см. почвен слой в част от югозападните райони (агростанциите Кюстендил, Сандански).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

През ноември агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми и валежи – около нормата за месеца..

През повечето дни отпървото и второто десетдневие прогнозираното неустойчиво време, с чести валежи, ще възпрепятства провеждането на сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които - приключване сеитбата на пшеницата. Падналите валежи през последната седмица от октомври, надвишили на много места в страната месечните норми (В.Търново – 60л/м², Свищов – 62л/м², Казанлък – 75л/м², Хасково – 65л/м², Ст.Загора – 60л/м², Сливен – 74/м², Елхово – 85л/м², Карнобат – 210л/м², Бургас – 92л/м²)), бяха причина за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на зимните житни култури в част от полските райони на страната.

В началото на ноември прогнозираните поднормени топлинни условия ще ограничават развитието на есенните посеви. Повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при пшеницата, ечемика и зимната рапица се очаква през втората половина от първото десетдневие.

През втората половина на ноември прогнозираните стойности на средноденонощните температури за Северна България ще бъдат в граници близки до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. Във високите полета и Предбалкана, където не са изключени валежи от сняг, ще се наблюдава прекратяване на вегетацията при есенните посеви.

Условия за протичане на вегетация при зимните житни култури и зимната рапица през втората половина от месеца ще се създават главно в южните райони на страната и по Черноморското крайбрежие.

В края на ноември при пшеницата и ечемика, засети в през октомври, ще преобладава фаза братене. При засетите през ноември посеви ще се наблюдава фаза поникване и начален стадий на листообразуване. Сеитбата на зимните житни култури проведена през ноември, след агротехническите срокове, ограничава възможностите на посевите до края на есенната си вегетация да встъпят във фаза братене. Във фаза братене растенията са с повишена студоустойчивост, което до голяма степен гарантира успешното им презимуване.

В края на ноември при зимната рапица, засята в агаротехнически срок, през септември, ще се наблюдава фаза формиране на розетка (6-7 листа).

През месеца критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.

През ноември по-подходящи условия за засаждане на овошки ще има в края на първото, началото на второто и през повечето дни от третото десетдневие.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 30 Октомври 2017 12:15

Агрометеорологична прогноза 30.10 - 06.11.2017

 През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури под нормата за сезона.

През периода развитието на есенните посеви ще протича със забавени темпове. При засетите в началото на октомври зимните житни култури ще се наблюдава фаза трети листи начало на фаза братене на отделни места при посевите в южните райони. При пшеницата и ечемика, засети в средата на октомври, ще преобладава фаза поникване. При рапицата, засята в агротехнически срок, ще протича листообразуване – формиране на 3-4-5 лист.

Падналите значителни валежи през изтеклия период, надвишили на много места в полските райони на страната месечните норми за октомври (Хасково – 56л/м², Ст.Загора – 56л/м², Сливен – 69л/м², Елхово – 73л/м², Карнобат – 194л/м², Бургас – 83л/м²) преовлажниха горните и по-дълбоките почвени слоеве. В част от Южна България почвените влагозапаси в еднометровия слой са достигнали нива близки до пределната и пълна полска влагоемност. На места в югоизточните райони част от засетите есенни посеви са наводнени. При тези посеви ще се повиши риска от развитието на някои гъбни патогени (черно кореново гниене), причиняващи гниене по поникналите зимни житни култури. Черното кореново гниене се причинява от гъбата Ophiobolus graminis. При хладно и влажно време, в преовлажнени почви, патогенът напада пониците на пшеницата и ечемика. Растенията изостават в развитието си, а при силни повреди загиват.

Очакваните валежи през следващия период ще поддържат неблагоприятни условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия. Очакват се закъснения при приключване сеитбата на пшеницата. В края на октомври изтичат агротехническите срокове за сеитбата на зимните житни култури и в южните райони на страната. Голяма е вероятността късно засетите посеви, през ноември, до края на есенната си вегетация да не успяват да встъпят във фаза братене, в която растенията успешно презимуват.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 16 Октомври 2017 11:15

Агрометеорологична прогноза 16.10 - 22.10.2017

 През повечето дни от следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо време и температури около и над нормата за втората половина на октомври.

Падналите повсеместни, значителни, валежи в края на първото десетдневие, достигнали на места в Северна България месечните норми, подобриха почвените влагозапаси в 50см.слой и условията за протичане на началните фази от вегетацията на есенните посеви.

През периода при рапицата, засята в агротехнически срок, ще протича формиране на 23-ти лист. При засетите през първата седмица на октомври посеви с пшеница и ечемик ще преобладава фаза поникване. При рано засетите, в началото на есента, зимни житни култури ще протича начален стадий на листообразиване (1-2 лист).

През следващия период валежи не се прогнозират и на много места в полските райони условията ще позволяват провеждането сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които - сеитбата на пшеницата. Засушаването в края на лятото и падналите значителни валежи в началото на есента възпрепятстваха провеждането на дълбока оран и на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимни житни култури. Поради тази причина в част от Северна България бяха пропуснати оптималните срокове, до средата на октомври, за сеитбата на пшеницата. В началото на следващия период започва агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури в Южна България.

През периода при засетите посеви с пшеница трябва да се следи за популационната плътност на някои вредители: полската полевка, обикновен житен бегач, житни мухи и др., които нанасят сериозни щети на зимните житни култури в началните фази от вегетацията им. При полската полевка прага на икономическа вредност (ПИВ) е 2 броя активни колонии на декар. При плътност над ПИВ се налага борба срещу вредителя с разрешените родентициди - отровни примамки, които се поставят само във входовете на колониите.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 16 Октомври 2017 09:38

На 16 октомври ни очаква златна есен

На 16 октомври ни очаква една наистина златна есен, с високи температури и слънце. През деня ще е предимно слънчево и топло за периода с максимални температури до 26°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за октомври.
Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите и открити части – до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°.

Публикувана в Агропрогноза

Днес от северозапад облачността временно ще се увеличи и на отделни места, главно в планинските райони ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина временно до силен. Минималните температури ще са между 4° и 9°, максималните – между 19° и 24°. За Шумен - минимална 4°, максимална около 22°.

Предимно слънчево ще бъде времето по Черноморието, но привечер ще се заоблачи. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.
Максималните температури ще са 18-19°, за Варна около 20. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Температурата на водата ще е 18–19°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня слабо ще се понижи.

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места, в масивите от Западна България, ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но привечер и там ще се заоблачи. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 18-19°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Температурата на водата ще е 18–19°.

Публикувана в Агропрогноза

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми.

През първите дни на октомври развитието на засетите есенни посеви ще протича с по-забавени темпове при поднормени топлинни условия. Във високите полета ще се създават условия за образуване на слани, което ще налага своевременно прибиране на зеленчуковите култури от късното полско производство (домати, пипер) подлежащи на осланяване. Прогнозираните валежи през първото десетдневие на месеца допълнително ще забавят приключването сеитбата на зимната рапица, провеждането на предсеитбените обработки и сеитбата на зимните житни култури. След засушаването в края на лятото и падналите значителни валежи в началото на есента, надвишили на много места в страната над 40л/м², Враца - 69л/м², Монтана - 42л/м², Ловеч - 46л/м², Пловдив - 77л/м², Пазарджик - 65л/м², Кърджали – 74л/м², Елхово – Чирпан - 45л/м²), преовлажниха горните почвени слоеве. Поради тези причини се очакват закъснения при провеждане на есенните сеитби. През първата половина на октомври е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25 октомври - в Южна България, а през третото десетдневие - за районите по Черноморското крайбрежие.

Подобрения на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия се очаква през второто десетдневие на октомври.

През по-голямата част от месеца вегетацията на есенните посеви ще протича с умерени темпове. В края на октомври при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите: поникване, трети лист и начало на фаза братене при засетите в края на септември зимни житни култури. При рапицата ще протича листообразуване. Най-рано засетите, през третото десетдневие на август, посеви до края на октомври ще встъпят във фаза формиране на розетка.

През октомври честите валежи и високата атмосферна влажност ще повишат риска от развитие на някои болести по рапицата, фома и алтернария, в началните фази от вегетацията и. През месеца трябва да се следи за появата и плътността на някои вредители - рапична стъблена бълха и рапичната листна оса, които през есента нанасят сериозни щети на рапичните посеви.При плътност на вредителите над прага на икономическа вредост е наложително третиране.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 18 Септември 2017 10:38

Агрометеорологична прогноза 18.09-25.09.2017

Сухото и горещо време в края на лятото, с максимални температури от порядъка на 34-36°С, доведе до задълбочаване на формиралото се засушаване в голяма част от полските райони. На много места в страната агроусловията бяха неблагоприятни за провеждане на дълбока оран и на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с есенни култури. Поради тази причина в много райони ще бъдат пропуснати оптималните агротехнически срокове при сеитбата на зимната рапица, които изтичат в края на второто десетдневие на септември.

През следващия седемдневен период се очаква съществено понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. След задълбочилото се засушаване в края на второто и началото на третото десетдневие на септември се прогнозират валежи и подобрение на условията за провеждане на сезонните почвообработки.

През периода голяма част от късните земеделски култури ще приключат развитието си. При късните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, при ориза и памука - масово фаза узряване. Част от есенните сортове ябълки:  Златна пармена, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Канадска ренета и др. ще встъпят в беритбена зрелост., а средноранните червени винени сортове лози (Каберне совиньон, Рубин, Руен, Сира и др.) – в технологична зрелост. През втората половина от периода във високите полета не се изключва вероятността за образуване на слани, което изисква по-експедитивно прибиране на зеленчуковите култури подлежащи на осланяване.

Прогнозираното хладно и влажно време през повечето дни от периода ще създава условия за късни зарази с патогени, причиняващи гниене по неприбраната плодова, гроздова и зеленчукова реколта – късно кафяво гниене по плодовете на овошките, сиво гниене по гроздето, мана по късното главесто зеле и др. По-подходящи условия за работа на полето - приключване жътвата на слънчогледа, освобождаване на площите от късните окопни култури (царевица, картофи, захарно цвекло, моркови), за прибиране на узрялата плодова и зеленчукова реколта ще има в началото на периода.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта