В интервю на министър Десислава Танева за вестник "Стандарт" относно така чаканото от фермерите отваряне на мярката за инвестиции в земеделски стопанства отговорът е уклончив: "Най-големият въпрос е с отварянето на втория прием по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства". Този прием зависи от приключването на комуникацията ни с ЕК относно допустимостта на подкрепа за инвестиции в хидромелиоративна инфраструктура за стопанствата. Водим интензивен диалог и се надявам през юли да имаме яснота как ще приключи той. Най-оптимистичната възможност е приемът да бъде отворен наесен. По начина, по който ще приключи този диалог и от комуникацията ни с бранша, ще определим кога и в какъв вид да отворим отново мярка 4.1."

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните РД 09-434 от 20 юни 2016 г. са определени срокът за прием и бюджетът на подмярката от този прием. Документи за подпомагане се подават от 4 юли до 12 август 2016 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие. Финансовата помощ за приетите заявления от този прием е в размер на левовата равностойност на 30 млн. евро. Фонд „Земеделие“ подпомага малки земеделски стопанства със стартова помощ в размер на равностойността на 15 000 евро.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел да подпомогне икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.

Условията и редът на прилагане на подмярка 6.3 са разписани в Наредба 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Допълнителна информация и необходимите документи за участие в подмярката са качени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Бизнес

Европейската комисията е поканила Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) за обсъждане на проблемите, свързани с прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, съобщиха от организацията. АЗПБ е една от четирите браншови организации, които са поканени на срещата, насрочена за 5 юли (вторник) в МЗХ.

Срещата е инициирана от службите на Главна дирекция „АГРИ“ на Европейската комисия, като целта е получаване на обратна връзка от страна на неправителствения сектор за прилагането на новата селска програма.

На събитието ще присъстват представители на Управляващия орган на ПРСР – дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХ и представители на Държавен фонд „Земеделие“.

„АЗПБ от години си сътрудничи успешно с ГД АГРИ и други структури на ЕК и за нас не е изненада, че Еврокомисията е отправила покана към асоциацията. ЕК познава експертизата и работата на АЗПБ от разработването на ПРСР, от заседанията на Комитета по наблюдение и други съгласувателни процедури. Бих искала да поясня, че ГД АГРИ детайлно чете становищата на неправителствения сектор, който е част от Комитета по наблюдение и така разпознава нивото на компетентност и представителност на дадена браншова организация“, коментира изпълнителният директор на АЗПБ Таня Дъбнишка.

Та припомни, че браншовата асоциация е участвала както в разработването, така и в усъвършенстването на изпълнението на програмата и много от тези предложения вече се прилагат от администрацията.

„За съжаление, през годините имахме предложения, които ако бяха възприети своевременно от управляващия орган, биха предотвратили множество от проблемите, които срещаме в момента. Имаме и такива предложения, които не са възприети и към днешната дата. Именно затова очакваме комисията да изрази своята позиция по конкретни предложения и въпроси на Асоциацията“, коментира Таня Дъбнишка.

Публикувана в Бизнес
 1. Цели на подмярката:

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства":

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;

 • подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени;

 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките стопанства.

 1. Кой може да кандидатства по подмярка 6.3 ?

Допустимите кандидати са:

 • физически лица;

 • еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;

 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите

3. Кои са допустимите за подпомагане дейности?

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на устойчиво развитие и растеж на вече съществуващи малки земеделски стопанства.

4. Колко е финансовото подпомагане ?

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;

 • второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – извършва се когато след проверка РА установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана;


Бизнес планът трябва да доказва:

 • жизнеспособността на земеделското стопанство;

 • най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение:

а) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо началния размер с най-малко левовата равностойност на 2 000 евро, измерен в СПО и/или

б) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто в т.ч. на площта със засетите / засадени култури спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло растениевъди стопанства) и/или

в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства) и/или

г) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто в т.ч. площта на засетите/засадените култури спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (за смесени стопанства);

 • най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение достигане на съответствие с приложимите Стандарти на Европейския съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;

 • че кандидата физическо лице, собственика на предприятието на кандидата ЕТ, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице, члена на кооперацията избран за председател е поел ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието.;

 • че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от размера, с който е кандидатствал и е бил одобрен и е подписал договор за предоставяне на финансова помощ, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение по ал. 1, т. 2;

 • трябва да съдържа описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ;

 • видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството;

 • задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи необходима/и за нуждите на стопанството.

5. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?

Приоритет получават:

 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” - едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели, „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури";

 • Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;

 • Проекти на земеделски стопанства в планински райони;

Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи.

Публикувана в Бизнес

Имам 10 декара бадемови насаждения. Мога ли да кандидатствам по някоя подмярка на ПРСР 2014-2020 г.? Имам всички видове сертификати за произход и био торене.

Въпроса задава Мартин Иванов от с. Врачеш, община Ботевград

Можете да кандидатствате по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която предстои да бъде отворена. От НССЗ ще ви подготвят безплатен проект, стига да се обърнете към служител от областната служба по местоживеене. На този етап са записани няколко задължителни критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката.

Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Ако доходите Ви от земеделие за 2015 г. (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000).
Икономическият размер на земеделското стопанство трябва да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО) и Вие покривате това изискване.

По подмярката не са допустими бенефициенти, одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г., както и бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3, е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
По подмярка 6.3. повече точки ще получат проекти на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007. Приоритет ще има и за бизнес предложението, ако градината Ви е разположена в планински район.

Публикувана в Бизнес

През тази година фонд „Земеделие” е подписал 1 660 договора по две от подмерките на ПРСР 2014-2020 г., съобщават от фонд "Земеделие". По подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са парафирани 560 договора за 245,3 млн. лв, като към 13 юни авансово са платени 8 327 244 лв. по 22 от тези договори.

Експертите припомнят, че в края на май бюджетът за инвестиции беше увеличен с 14 851 200 евро (близо 30 млн. лв.), затова и договорите с новите кандидати за субсдии още не са подписани. На този етап вече са подготвени около 200 заповеди за одобрени проекти, получили минимум 39 точки при последващия ранкинг.

Второто направление с приключило одобрение на проектите е по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", от която към 13 юни са подписани 1 160 договора. Договорената субсидия по тях е 56 718 200 лева. До този момент обаче са одобрени 27 503 438 лв. по 1 125 договора.

Следващите две мерки, по които тече обработка на заявленията, са подмярка 7,6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ и 4,2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, съобщава Синор.бг.

Документите и по двете минават на допълнителна оценка, тъй като исканата субсидия превишава неколкократно бюджета, заделен от министерството на земеделието.

По подмярка 7,6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са приети 348 проекта на стойност, надхвърляща 209,7 млн. лева, което е четири пъти над определения бюджет.

Финансовата помощ за този прием е левовата равностойност на 25 милиона евро (50 млн. лв.).

Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от всички подадени заявления е по-голяма от размера на определения за съответния период на прием бюджет, ще бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението за подпомагане документи, поясниха от фонда.

Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

При подмярката за преработвателния сектор 4,2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” отново бяха подадени огромен брой заявления. Депозирани са 600 проекта със заявени разходи по тях за над 1,6 млрд. лв.. Исканата субсидията надхвърля 810 млн. лева, което е много над определения бюджет от 300 млн. лв.

Всички приети заявления за подпомагане са оценени в съответствие с критериите за подбор. След предварителната проверка на проектите, подадени по подмярка 4.2, на последващо разглеждане подлежат 249 проекта със заявен размер на субсидията 416 853 665 лв., обясниха от фонда.

Тези проекти попадат в рамките на 130% от определения със заповедта за прием бюджет, който е увеличен с 93 предложения. Те са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в групата проекти, за които са налични средства за финансиране.

Проектите, които се разглеждат, са основно за инвестиции в приоритетни сектори. Преобладаващата част от проектните предложения са в сектори като млекопреработвателната и месопреработвателната промишленост, преработката на плодове и зеленчуци, на растителни и животински масла, както и на технически култури.

С окончателното подписване на тези договори до няколко месеца ще бъдат одобрени проекти за над 833 млн. лв.

Публикувана в Бизнес

Според критериите за кандидатстване по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 г. зърнопроизводителите също могат да подготвят и подават проекти с бизнес предложения. Според индикативния график, стартът за прием на заявления е през юни, но според мнозина експерти, той ще се забави поне още месец.

Единственият шанс за успешен проект в сферата на зърнопроизводството е за склад за зърно, съветват специалистите. Кандидатът обаче трябва да отговаря непременно на четири условия.

Първото изискване е той е регистриран в селски район. Нещо повече – да е в необлагодетелстван район или на територия, намираща се зона на НАТУРА 2000. Друго условие е стопанството на кандидата да има поне тригодишна история и пет души средносписъчен брой на персонала за периода от 2012 г. до 2015 г. В предложения проект по подмярката за инвестиции трябва да е предвидено създаването на минимум 6 нови работни места.

На практика пред по-големите зърнопроизводители, т.е. тези, които са създали стопанството си преди или през 2012 г., се отварят отлични възможности за разширяване на дейността в нови направления. Едно логично надграждане на зърнопроизводствено стопанство би било създаването на животновъдна ферма, която да усвоява произвежданите фуражи, създавайки добавена стойност.

Инвестицията в трайни насаждения или оранжерийно производство също може да разнообрази източниците на приходи при осигуряване на значително по-висока доходност от единица площ. А така и зърнопроизводителите ще се вместят в критериите и политиката на земеделското министерство за финансиране на приоритетните области – животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство.

Публикувана в Бизнес

130 проекта за над 28 млн. лв. са одобрени по Програма за развитие на селските райони (2014-2020г). в oбластите Видин, Враца и Монтана. Проектите са по две от най-атрактивните мерки – 4.1 „Инвестиции в материални активи“ и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред над 150 представители на бизнеса от Видин, Враца и Монтана. Танева подчерта, че одобрените проекти са в приоритетните сектори животновъдство, плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури. „Областите, попадащи в Северозападна България получават допълнителни точки при оценка на проектите“, припомни още министърът.

Десислава Танева запозна бизнеса с предстоящите приеми по новата Програма, като уточни, че бюджетът по нея е 2,9 млрд. евро. Тя информира, че предстои прием по мерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 4.1„Инвестиции в материални активи“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“. Тя изтъкна, че до края на месец юли трябва да приключи процедурата за приемане на Наредбата по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Министърът на земеделието отчете, че по старата Програма в тези три области са влезли над 350 млн. лв., като са изпълнени 1060 проекта. Най-много са изпълнените проекти на територията на Област Монтана - 404 проекта на стойност над 150 млн. лв.

Десислава Танева припомни, че договорени средства за изминалия програмен период са били 3 253 028 153 евро, като усвоените средства са 3 072 991 628 евро или 99 %.

По основните мерки от старата Програма, които касаят земеделските производители и селските общини, са изплатени 13 120 проекта на обща стойност 2 073 609 093 евро. Тези средства бяха предназначени за подобряване условията на живот в селските общини“, уточни министърът.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ информира, че с промяна в Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните е увеличен размерът на определения бюджет за разпределение в първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Увеличението е в размер на левовата равностойност на 14 851 200 евро за вече приетите заявления за подпомагане.

Финасовата помощ ще бъде разпределена за заявления за подпомагане, получили 39 точки по критериите за оценка на окончателен етап и допустими за подпомагане съгласно реда и условията на Наредба 9 от 21 март 2015 г.

Фонд „Земеделие“ започна от началото на тази седмица изготвяне на заповедите за одобрение на заявленията за подпомагане, получили минимум 39 точки на ранкинг. До края на седмицата се очаква да бъдат изготвени около 200 заповеди за одобрение и да започне поетапното подписване на договорите за финансово подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Публикувана в Бизнес

От 30 май трябваше да започне приемът на проекти по подмярка  6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Според индикативния график на министерството на земеделието прозорецът е отворен за малко повече от месец и трябва да продължи до 3 юли. От фонд „Земеделие” обаче все още не е пусната официалната информация за началото на този прием.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта