През следващия седемдневен период вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат отново при прогнозирано нестабилно време с чести превалявания и колебания в температурните условия. Пo-съществени валежипрез периода се очакват в Западна и Централна България, които ще окажат положително влияние вурху почвените влагозапаси. Остава вероятността за опасни метеорологични явления за посевите и трайните насаждения (град, поройни дъждове, силен вятър).

През периода в полските райони на страната, при пшеницата ще протичат фазите изкласяване и цъфтеж. При посевите с рапица ще продължава фазите цъфтеж, формиране и нарастване на шушулките. При семковите и костилковите овощни видове ще се осъществява наедряване на завръзите. При лозовите насаждения ще протичат фазите образуване на съцветия и цъфтеж.

Условия за работа на полето и извършване на растителнозащитни пръскания (срещу мана по лозата; листни въшки, ранно кафяво гниене и струпясване при овощните видове; септориози и ръжда по зимните житни култури, срещу вредната житна дървеница и житната пиявица) ще има през последните дни от периода.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог в НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

В началото на май развитието на земеделските култури ще протича при поднормени температури и при наличие на добри почвени влагозапаси, следствие от падналите наднормени валежи през април.

Априлските валежи (Плевен - 116l/m², В.Търново - 63l/m², Ловеч – 125l/m², Разград - 64l/m², Добрич - 60l/m², София - 78l/m², Сандански - 58l/m², Пазарджик - 60l/m², Пловдив - 58l/m², Хасково - 89l/m², Кърджали - 75l/m², Елхово - 79l/m², Ст.Загора - 55l/m², Карнобат - 52l/m²), след ранното пролетно засушаване, бяха решаващи за преодоляване дефицита на почвена влага при есенните посеви.

Прогнозираните валежи през първото десетдневие на май ще поддържат много добро нивото на влагозапасите 50 см и 100 см почвен слой, над 85% от пределната полска влагоемност (ППВ). Тези валежи ще се отразят благоприятно на зимните житни култури и рапицата, които са в репродуктивен етап от развитието си, с повишени изисквания към влагата в почвата. През този период при пшеницата и ечемика в полските райони на страната ще протича фаза вретенене, преход от фаза вретенене към изкласяване и фаза изкласяване. При рапицата ще се осъщетвява цъфтеж, оплождане и формиране на шушулки.

В края на първото десетдневие във високите полета се прогнозират слани, което трябва да се има предвид при разсаждане на зеленчуковия и тютюнев разсад.

Съществено подобрение на топлинните условия и ускоряване на вегетационните процеси при земеделските култури се очаква през първата половина от второто десетдневие.

През втората половина на май агрометеорологичните условия ще се задържат неустойчиви, с чести валежи. Развитието на земеделските култури ще протича при температури около и над климатичните норми. През този период формирането и наливането на зърното при зимните житни култури ще се осъществява при много добри и оптимални почвени влагозапаси. В края на третото десетдневие при пшеницата и ечемика в южните райони и на места в Дунавската равнина ще се наблюдава начало на фаза млечна зрелост.

През месеца при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на май при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие.

Честите валежи през май ще създават условия за увеличение на инфекциозния фон от редица гъбни болести: по пшеницата ръжди (кафява, жълта) и фузариоза по класа; мани по зеленчуковите култури и лозата; ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите, струпясване по семковите овощни видове и др. През месеца по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има в средата на първото, първата половина от второто и третото десетдневия.

През май се прогнозира повишена вероятност за градушки. При частични повреди от градушка е препоръчително засегнатите култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване риска от вторични зарази.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През следващия седемдневен период се очаква промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозираните високи температури, с максимални стойности между 25– 28 С, в съчетание с подобрените почвени влагозапаси от предходния период, следствие на падналите валежи, ще създават условия за ускорено протичане на вегетационните процеси при земеделските култури.

През периода при пшеницата в Северна България ще се наблюдава фаза вретенене, а в част от Южна България и начало на фаза изкласяване. При посевите с рапица в Дунавската равнина ще протичат фазите бутонизация и цъфтеж, а в Южна България ще се наблюдават масово фаза цъфтеж и образуване на шушулки. При засетите площи със слънчоглед ще протича листообразуване (формиране на 1 – 2 двойка същински листа). При царевицата ще се наблюдават фазите поникване и начало на листообразуване.

При зимните житни култури през периода на фазите вретенене и изкласяване. Щети по растенията нанасят обикновената житна пиявица и вредната житна дървеница. Посевите трябва да бъдат обследвани и за появата и развитието на брашнеста мана. При достигане и развитие на болестите и неприятелите над икономическия праг на вредност е наложително провеждане на пестицидни третирания.

При овощните видове след преминаване на цъфтежа се провеждат фунгицидни третирания срещу ранното кафяво гниене по костилковите, къдравост по прасковата, струпясване по семковите овощни видове.

Подходящи условия за провеждане на сезонните агротехночески мероприятия (растителнозащитни пръскания, почвообработки в овощните насаждения) ще има в средата на периода, когато се прогнозира относително по-стабилно време.

Публикувана в Агропрогноза

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят неустойчиво и хладно за сезона време.През периода критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират. Очакваните валежи до средата на третото десетдневие на април ще поддържат добро нивото на влагозапасите в горните почвени слоеве, което е предпоставка за нормалното поникване и листообразуване при засетите посеви със слънчоглед и царевица.

Падналите повсеместни валежи през второто десетдневие надвишиха на много места в страната 35-40l/m² (Ловеч, Плевен, Свищов, Разград, Шумен, Добрич,Елхово, Бургас), което доведе до съществено повишение на влагозапасите в 50cm почвен слой. Тези валежи, след формиралото се ранно пролетно засушаване, бяха решаващи за преодоляване дефицита на влага при есенните посеви в по-голямата част от полските райони на страната.

През периода при рапицата ще се наблюдава цъфтеж и формиране на репродуктивните органи. При пшеницата ще протича масово фаза вретенене. При част от посевите ще се осъществява преход от фаза вретенене към изкласяване. През този период при пшеницата трябва да се следи за появата и вредата дейност на житната дървеница, обикновената житна пиявица и пшеничния трипс.

През последните дни от периода се прогнозира съществено повишение на температурите. В края на третото десетдневие почвените температури в 10 сm слой в равнинните райони ще бъдат с подходящи стойности за сеитбата на топлолюбивите пролетни култури (памук, фасул, фъстъци, дини, пъпеши).

В края на периода валежи не се очакват и условията ще бъдат подходящи за провеждане на следцъфтежни пръскания при овошките. В лозовите насаждения в края на април започват да вредят акарите. Лозовата краста се причинява от ериофиден акар. Повредите от този неприятел са характерни – по листата на лозата се наблюдават полузатворени гали, които от долната страна са покрити с бял памукоподобен налеп.

Първото пръскане срещу причинителят на лозовата краста се провежда в края на април, а второто – седмица по-късно с регистрираните акарициди: Аполо 50 СК– 0,04%, БИ 58-0,15%, Нисоран 5ЕК – 0,05%, Саймант 20 ВП – 0,05%, Ортус 5 СК – 0,05%.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

В края на изминалата седмица на много места в страната паднаха повсеместни валежи, а в районите на Враца, Монтана, Ловеч, Кюстендил, София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Сандански, Кърджали, Хасково бяха измерени стойности от над 20-40 l/m², което ще подпомогне преодоляването на настъпилия през последните дни остър дефицит на почвена влажност и ще подобри условията за протичането на вегетационните процеси при зимните житни култури и вече засетите посеви със слънчоглед и царевица.

През първите дни от следващия седемдневен период отново се очакват валежи и следващо подобрение на почвените влагозапаси. Средноденонощните температури ще са около и малко под климатичните норми.

Критични минимални стойности на температурите за овощните видове в Североизточна България, намиращи се във фаза цъфтеж, се очакват в четвъртък и петък, когато съществува вероятност за образуване на слани.

През периода при посевите със зимни житни култури ще протичат фазите преход от братене към вретенене (Николаево, Кнежа, Бъзовец, Сливен, Пазарджик) и вретенене (Новачене, Павликени, Хасково, Долни чифлик, Главиница, Силистра, Търговище).

При слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще протичат фазите поникване и листообразуване.

В края на периода се прогнозира малка вероятност за валежи, и създаване на по-подходящи условия за извършване на растителнозащитни пръскания при пшеницата, ечемика и овощните видове, провеждане на почвообработки и сеитба на слънчоглед и царевица.

Драгомир Атанасов

агрометеоролог в НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми. Прогнозираните валежи в края на първото десетдневие на април, след формиралото се засушаване в началото на пролетта, ще намалят дефицита на влага при зимните житни култури в горните почвени слоеве. По-съществено повишение на почвените влагозапаси в 50 см слой се очаква в южните райони на страната.

През периода при пшеницата ще се наблюдава масово фаза вретенене. През тази фаза при зимните житни култури протича образуване на съцветие и недостигът на влага се отразява негативно върху репродуктивността на житните растения. При рапицата ще се наблюдава бутонизация и фаза цъфтеж.

В края на първото десетдневие се очаква да настъпи подобрение на условията за поникване на засетите посеви със слънчоглед и царевица, за развитието на ранните пролетни култури – грах, овес, пролетен ечемик

През следващия период критични минимални температури за овощните култури не се прогнозират. В част от полските райони образувалите се слани в края на март и началото на април нанесоха непоправими повреди по цветовете и завръзите на овошките. Сериозно пострадаха кайсиевите насаждения в Североизточна България (агростанция Силистра).

По-подходящи условия за провеждане сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които приключване сеитбата на слънчогледа, ще има през втората половина от следващия период. В началото на второто десетдневие на април условията ще позволяват провеждане на следцъфтежни пръскания при костилковите овощни култури.

При черешата и вишната трябва да се извърши следцъфтежно третиране срещу най-опасната гъбна болест – цилиндроспориозата (Blumeriella jaapii),известна още като бяла ръжда, при прасковата - срещу брашнестата мана (Sphaeroteca pannosa), при бадема - срещу струпясване (Fusicladium amygdale).

През периода при лозите ще протича вредната дейност на лозовата пъстрянка. При плътност на вредителя над икономическия праг на вредност (1 гъсеница на главина преди разпукване на пъпките, 2 гъсеници - след разпукване на пъпките) се препоръчва двукратно третиране, през 10 дни, с някои от посочените инсектициди (Децис 2,5 ЕК – 0,04%, Вазтак Нов – 0, 012%, Нуреле Д – 0,06%, Релдан 40 ЕК – 0,12% , Сумицидин 5 ЕК – 0,025% и др).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

До края на второто десетдневие на март агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време. Понижение на температурите се очаква през втората половина от периода, но средноденонощните им стойности ще останат в граници, които ще поддържат активна вегетацията на есенните посеви.

През периода очакваните слаби превалявания няма да доведат до съществена промяна в нивата на почвените влагозапаси. Вследствие поднормените валежи през февруари и първата половина на март в по-голямата част от южните и югоизточни райони на страната почвените влагозапаси при зимните житни култури и рапицата в 50 см слой са незадоволителни за началото на пролетната вегетация на културите. Сравнително по-добри са влагозапасите при есенните посеви на места в Северна България (Враца, Монтана, Лом, Плевен, Свищов, Добрич), където през изтеклия период паднаха валежи със стопанско значение, между 15-20л/м².

През следващия период при пшеницата ще преобладава фаза братене. При малка част от посевите ще се наблюдава фаза трети лист. При рапицата ще протича фаза розетка.

При овощните култури ще се наблюдават различни фази: от набъбване и разпукване на пъпките до бутонизация и цъфтеж прикостилковите видове (бадем, кайсия и праскова) в южните райони на страната. При лозата ще протича сокодвижение, набъбване и разпукване на пъпките.

По-подходящи условията за провеждане на растителнозащитни пръскания при овощните култури ще има през първата половина от периода. При ябълката и крушата, през периода разпукване на пъпките - фаза миши уши, е необходимо да се извърши третиране срещу болестта струпясване. При сортовете ябълки, чувствителни на брашнеста мана, се препоръчва употребата на препарати ефикасни срещу двете болести (струпясване и брашнеста мана): Дитан ДГ- 0,2%, Дитан М - 0,2%, Скор 250 ЕК – 0,02%, Строби ДФ – 0,02%, Шавит Ф 72 ВДГ – 0,2%. Във фаза цветен бутон при костилковите овощни видове (праскова, кайсия, череша, вишна), трябва да се извърши пръскане срещу причинителя на ранното кафяво гниене: Хорус 50 ВГ – 0,04%, Делан 700 ВДГ - 0,05%, Сигнум – 0,03%, Топсин М 70 ВДГ- 0,12%, Дифкор 250 ЕК – 0,02%.

Следващият период съвпада с оптималния агротехнически срок за сеитбата на слънчогледа в Южна България. В южните райони условията ще позволяват провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на слънчогледа.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През изминалия седемдневен срок агрометеорологичните условия се определяха от топло за сезона време с наднормени температури. Това доведе до активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата, и до промяна във фенологичното състояние на посевите.

            През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна като се прогнозират валежи и понижение на температурите. Това ще възпрепятсва провеждането на сезонните агротехнически мероприятия, като извършване на предсеитбени почвообработки (култивиране, брануване) на площите предвидени за сеитба на пролетни култури.

При пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите трети лист, начало на фаза братене и масово братене. При овощните видове ще протича набъбване и разпукване на пъпките.

През периода в овощните насаждения и лозовите масиви ще се провеждат фитосанитарни резитби (срещу огнения пригор по семковите и екскориозата по лозите). При овошките може да се извърши третиране с бордолезов разтвор с концентрация 1% с цел ограничаване на фитопатогените.

По-подходящи условия за работа на полето ще има през първия ден от периода и през почивните дни.

В края на периода започват да текат агротехническите срокове за сеитбата на слънчоглед в Южна България.

Публикувана в Агропрогноза

В началото на март агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време. През първото десетдневие в по-голямата част от полските райони на страната прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

В началото на второто десетдневие се прогнозира понижение на температурите, по-съществено в Северна България и високите полета, което ще ограничава и задържа развитието на земеделските култури. През десетдневието условия за протичане на забавена вегетация при зимните житни култури ще се създават главно в крайните югоизточни и южни райони на страната.

В края на второто и началото на третото десетдневие на март се очаква подобрение на температурните условия и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения. До края на март по-голямата част от закъснелите в развитието си посеви с пшеница и ечемик, презимували във фазите 2-3 лист, ще встъпят във фаза братене. При братилите през есента зимни житни култури ще се наблюдава увеличение на коефициента на братимост. В края на март рапицата, зимувала във фаза розетка, ще формира разклонения.

През март при овощните култури ще протичат фазите набъбване и разпукване на пъпките. В края на месеца при раноцъфтящите видове (бадем, кайсия, праскова) ще се наблюдава фаза цветен бутон, а на отделни места, главно в южните райони - и начало на фаза цъфтеж.

През месеца прогнозираните минимални температури, до минус 8°С, ще представляват опасност за най-напредналите в развитието си овошки встъпили във фазите бутонизация и цъфтеж

Очакваните валежи през март, около нормата, ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия и в по-дълбоките почвени слоеве. В края на февруари в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при зимните житни култури в еднометровия слой бяха над 90% от пределната полска влагоемност (ППВ). Изключение имаше на места в Дунавската равнина (агростанция Новачене), в крайните южни (Хасково) и източни райони (Д.Чифлик), където нивото на влагозапасите бе по-ниско - 85-86% от ППВ.

През месеца по-подходящи условия за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури, за извършване на растителнозащитни пръскания при овошките ще има в началото месеца, през втората половина от второто и в средата на третото десетдневие. В средата на март започва агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчогледа в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През изминалия седемдневен срок агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури спрямо климатичните норми. В полските райони на страната средноденонощните им стойности бяха около и над биологичния минимум необходим за възобновяване и протичане на вегетация при пшеницата и ечемика. Така се увеличи делът на зимните житни култури встъпили във фаза трети лист.

През първата половина от следващия период се очаква понижение на температурите и ниски средноденонощни стойности, което ще доведе до затихване и частично прекратяване на вегетацията при пшеницата, ечемика и рапицата. Прогнозираните отрицателни минимални температури ще са над критичните за зимните земеделски култури. През периода при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите листообразуване (начало на фаза трети лист – Казанлък, Бъзовец, Кнежа и масово – Хасково, Пазарджик), начало на фаза братене (Пазарджик, Николаево) и масово фаза братене (Новачене, Павликени, Силистра, Карнобат). При рапицата наблюдаваната фаза е образуване на розетка. Семковите и костилковите овощни видове са във фаза набъбване на пъпките. В югозападните райони на страната (Сандански) е регистрирано начало на сокодвижението при лозата.

През втората половина от предстоящия период и първите дни от месец март се прогнозира съществено повишение на температурите, които ще достигат биологичния минимум необходим за протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

През по-голямата част от следващия седемдневен срок условитя ще са подходящи за извършване на почвообработки на свободните площи, за подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, за провеждане на резитби при овошките. През по-топлите и слънчеви дни в края на периода ще се създадат условия за извършване на растителнозащитни пръскания в овощните насаждения.

            Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта