Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич е домакин на националния кръг на състезанието „Млад фермер“. Организатори са дирекция „Професионално образование и обучение“ към МОН и РУО-Добрич в партньорство с Аграрен университет Пловдив, предава Pro News Dobrich.

Юбилейно, десето по ред, издание на състезанието ще се проведе в периода от 23 до 25 април. 

Млад феремр добрич 929x1024

Целите на състезанието са демонстриране на придобити практически знания и компетентности в областта на отраслите растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство както и умения за работа в екип. Учениците ще покажат практическо прилагане на съвременни тенденции в областта на фермерството, както и осъществяване на междуучилищно професионално сътрудничество и съревнование, както и осъществяване на професионално сътрудничество с бизнеса и университета.

В състезанието участват  ученици, обучаващи се по професии от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство” от професионалните гимназии. За учениците от професионално направление „Ветеринарна медицина“ се допуска индивидуално участие в допълнителен модул в областта на животновъдството и ветеринарната медицина.

Отборите включват 3-ма ученици, които се състезават по три модула: Растениевъдство; Животновъдство; Механизация на селското стопанство.

  1. Преди началото на практическата част на състезанието на всички участници се извършва инструктаж за безопасна работа във фермата, работилницата, полигона и на работното място (за практическата задача по растениевъдство), като всеки участник се подписва в инструктажна книга. Задължително е да се осигури присъствие на медицинско лице за оказване на медицинска помощ при нужда. За целта се оборудва аптечка.

Всички състезатели са с работни облекла.

Състезателни дисциплини са:

1. Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови

култури.

2. Резитба на средностъблени лозя – по формировка, определена от училището домакин.

3. Разпознаване на фуражи.

4. Хигиена на млекодобива, подготовка на вимето за доене и доене – в зависимост от

условията на фермата.

5. Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут.

6. Електронен тест по безопасност на движението по пътищата – тест за Ткт.

„За нас това е специален повод за празнуване и в същото време отговорност, защото бяхме домакини на първото национално състезание „Млад фермер преди десет години”, подчерта директорът на ПГАС в Добрич инж. Господин Господинов. 
„Заедно с МОН  поставихме началото на атрактивната надпревара, която дава шанс на учениците да покажат възможностите си”, допълни той и разясни, че отличилите се на първите места стават студенти в Аграрния университет в Пловдив без приемни изпити. 
Публикувана в Новини на часа

През месец март Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО) Добрич проведоха съвместни изнесени приемни в общините Тервел, Генерал Тошево и Каварна.

Над 30 посетители на мобилния щанд бяха информирани и консултирани за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.). Основният интерес беше към предстоящата подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., която се очаква да стартира през месец май тази година. Експертите от центъра отговориха на много въпроси на земеделски производители, представители на бизнеса, пчелари и граждани относно изискванията към кандидатите, допустимите дейности и разходи, финансови параметри и редът за подаване на проектно предложение по подмярката. Направени бяха и разяснения относно това какво е малко стопанство и как се изчислява стандартен производствен обем за различните селскостопански култури и животни. Посетителите бяха насочвани към експертите на НССЗ, ТОО Добрич, където да получат помощ и безплатно ще изготвят проектите на земеделците с малки стопанства.

Жителите на община Каварна се интересуваха от предстоящите мерки на Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“, изпълнението на които ще допринесе за насърчаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, повишаване на доходите и създаване на заетост, създаване на добавена стойност за продуктите от риболов и аквакултури и подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.

Всички посетители получиха рекламни и информационни материали, изготвени от екипа на ОИЦ – Добрич.

Публикувана в Новини на часа

На 29 март (петък) 2019 г., от 14:30 часа в залата на Община Крушари, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе информационна среща на тема:„Актуални възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2019“.

По време на събитието ще бъдат презентирани актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2019. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта.

Публикувана в Новини на часа

През месец март Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО) Добрич ще проведат съвместни изнесени приемни в три от общините в областта.

Експертите от ОИЦ - Добрич ще предоставят информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Експертите от ТОО Добрич ще консултират земеделските стопани за възможностите, които предлагат мерките от Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). Ще бъдат предоставени съвети и информация по предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Изнесените приемни ще се проведат както следва:

община място дата час
Тервел Общинска служба „Земеделие“ 21 март 10:00 – 12:00
Генерал Тошево Общинска служба „Земеделие“ 26 март 10:00 – 12:00
Каварна Общинска служба „Земеделие“ 28 март 10:00 – 12:00

Посещението, предоставянето на съвети и консултирането в рамките на изнесените приемни е напълно безплатно.

Публикувана в Новини на часа

На 15 март в гр. Каварна екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ – Добрич) проведе информационно събитие в партньорство с Областен пчеларски съюз "Добруджа". Близо 30 от членовете на съюза от общините Каварна, Балчик и Шабла се запознаха с възможностите за европейско финансиране на дейности за отглеждане на пчели и биопроизводство на мед.

Михаела Козовска, експерт в ОИЦ – Добрич представи предстоящата подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.(ПРСР 2014-2020). Кандидатите по подмярката могат да бъдат физически и юридически лица и кооперации, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Те трябва да притежават стопанство в размер между 2000 и 7999 евро стандартен производствен обем (СПО), и да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Изчислението на СПО се извършва чрез електронна таблица, в която се посочва площта на отглежданите култури и/или броят животни. Земеделските стопани с пчелни семейства от 32 до 125 ще могат да кандидатстват за финансиране. Безвъзмездната финансовата помощ за един кандидат ще бъде не повече от левовата равностойност на 15 000 евро и ще се изплаща на два транша. След одобряване на проектното предложение се предоставят 10 000 евро, а останалите 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана. Очаква се приемът на проекти да бъде отворен през май 2019 г.

Интерес предизвика и предстоящата тази година подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г., по която ще се финансира създаването и развитието на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари. Къси вериги на доставки са тези, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. А "местни пазари" са тези в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта до крайния потребител. Допустими кандидати ще са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Експертите от центъра посъветваха присъстващите да следят сайтове на Министерството на земеделието и храните и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН), където ще бъдат публикувани насоките за кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Предоставена беше и информация за провеждането на изложения, панаири и фестивали в България и държави-членки на ЕС, чрез които производителите на мед и пчелни продукти ще могат да популяризират и реализират продукция си и да намерят партньори и пазари.

В края на срещата експертите и присъстващите дискутираха допустимостта на пчеларите по представените подмерки, начина на изчисляване на СПО и електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020. Пчеларите оцениха положително срещата и пожелаха да участват в следващи информационни събития, както и посещения в офиса на ОИЦ – Добрич за по-подробни разяснения и възникнали въпроси.

Публикувана в Апибизнес

Специализираното училище е с обновена почвообработваща техника, реализира и нови проекти за учебна практика

Габриела Събева

Наред с цените на зърнената продукция, състоянието на посевите и очакваните добиви, на дневен ред през последните години пред земеделските производители стои още един сериозен въпрос. Липсата на кадри в земеделието, на добре обучена работна ръка и на желаещи да се развиват в професията си хора става все по-често явление, за което фермерите редовно сигнализират. Прогнозите са дори за сериозна ескалация и проблеми в редица сектори в бранша заради трудното намиране на квалифициран персонал. От другата страна на барикадата /а дали не от същата?/ стоят професионалните учебни заведения, които подготвят бъдещите механизатори, зеленчукопроизводители, ветеринари и т.н. Поставени в условия на оскъден бюджет, те са длъжни да еквилибрират между нуждите на агробизнеса, заръките на управляващите, пристигащи под формата на наредби, постановления и заповеди, и учебните програми. Днес ще посетим едно учебно заведение в сърцето на Добруджа, което прави всичко по силите си да надскочи обстоятелствата и статуквото и да докаже, че заслужено съществува и образова вече 113 години.

direktor G.Gospodinov 1

Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич е създадена през 1906 г. като първото земеделско училище в района. То е третото в страната след тези в Русе и Пловдив. Идеята за основаването му възниква още през 1882 г. заради очерталата се нужда от специалисти в земеделието. Събират се видни дейци и решават, че в Добруджа ще се създаде такова учебно заведение. Въпреки че след това територията попада под румънска окупация, училището и възпитаниците му се запазват. По-късно, през 1963 г. то се превръща в Техникум по механизация на селското стопанство, а през 2003 г. – в Професионална гимназия по аграрно стопанство.

Днес учебното заведение обучава 220 ученици по специалностите агроекология, механизация на селското стопанство, фермерство, озеленяване и цветарство. Възпитаниците на ПГАС извършват практиката си върху 1770 дка, предоставени от Държавния поземлен фонд. Нивите са разположени на 35-40 км от областния център Добрич в селата Вратарите, Бдинци и Орлова могила. Освен традиционните полски култури като пшеница, слънчоглед и царевица, учениците от ПГАС се грижат и за овощна градина в двора на училището. Преди 13 години в нея са засадени ябълки, череши, круши и лозя. На опитното поле бъдещите земеделци отглеждат още редица билки като чимен, лавандула, риган, маточина и мащерка, за да се запознаят с ароматните подправки, които виреят на добруджанска почва.

„Всички специалности в ПГАС са актуални за Добричка област, защото те са свързани пряко със селското стопанство. В края на курса си на обучение нашите ученици получават много свидетелства – общо шест документа, сред които диплом за средно образование, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за шофьор, тракторист, комбайнер”, поясни директорът инж.Господин Господинов.

Той допълва, че в момента наистина се усеща голям глад за механизатори, за водачи на комбайни и трактори: „Най-значимият проблем е за нас е техниката на училището. Фермерите искат да наемат добре обучени механизатори, грамотни за новите и модерни машини и ние се стараем да отговорим на потребностите им”. През последните две години Професионалната гимназия по аграрно стопанство успява да закупи със собствени средства и чрез дарения земеделска техника. Част от помощите идват от бивши възпитаници, които в момента развиват собствен бизнес в Добруджа. Така учебното заведение се оборудва със сеялки, торачки, GPS-навигации, доилни агрегати, пчелни кошери и др. „Разполагаме със съвременни машини за почвообработване, но все още голямата ни нужда е от комбайн, с който да прибираме реколтата от пшеница, царевица и слънчоглед”, уточни още инж.Господинов. Разбираемо е, че средствата от бюджета са абсолютно недостатъчни са закупуването на нужната машина.

За да бъде качествен учебният процес, ръководството на Аграрната гимназия планира оборудване на работилница и лаборатория за диагностика и техническо обслужване на трактори и автомобили. Всичко това ще се случи по проект от Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“, спечелен през 2018 г. на стойност 70 000 лв. Предстои оборудване на нови кабинети по растениевъдство и животновъдство, както и работилница с електрохидравличен подемник. В нея ще се помещават още машина за баланс, монтаж и демонтаж на гуми за леки и лекотоварни машини, бутален компресор, стенд за почистване на горивната система на дизелови и бензинови двигатели. Предстои закупуване на модул за диагностиката им, както и детектор за въглероден двуокис.

В края на 2018-та в ПГАС пристига още един финансов транш - 100 000 лв., отпуснати от Министерството на образованието. „Това са пари за ремонт на покрива на основната сграда и за нова дограма”, уточни инж.Господинов.

Възпитаниците на училището извършват редовната си практика по ферми и стопанства в Добричка област. Освен това обаче през март предстои 20 ученици да посетят биологични ферми в Северна Италия, в района на Милано, където ще проведат практическо обучение по проект от програма „Еразъм +”. На място те ще се запознаят с добрите практики в биорастениевъдството и животновъдството, както и с иновациите, внедрени в съвременната селскостопанска техника.

Успешна реализация на своите възпитаници отчита учебното заведение, което не прекъсва взаимоотношенията си с тях след завършването им. „Много от учениците ни след завършване на висше образование се завръщат към семейните фирми, захващат се със собствен бизнес или пък започват работа към фирмите, в които са били на специализация”, подчерта инж.Господинов. „Притеснява ме много сериозно фактът, че броят на децата, напуснали държавата ни и потърсили реализация в чужбина, става все по-голям. Това обаче не се отнася само за Добричка област. Ние като учители и родители влагаме много усилия, нека учениците ни останат тук и се реализират в България”, пожела директорът на най-старото земеделско училище в Добруджа.

Публикувана в Бизнес

С огромен интерес към възможностите за финансиране по европейските програми премина участието на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) в XVI – то специализирано изложение „Пчеломания“, организирано от Добрич панаир АД.

В рамките на два дена, изнесената приемна на центъра беше посетена от близо 70 земеделски производители, пчелари, граждани и изложители. Голяма част от посетителите се интересуваха от възможностите за финансиране на стопанската си дейност по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Експертите от ОИЦ – Добрич отговориха на множество въпроси, свързани с предстоящата подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.Разяснени бяха критериите за допустимост, начина на изчисляване на стандартен производствен обем, допустими дейности и разходи. Подмярката 6.3 ще подпомогне икономическото развитие и укрепване на стопанства в размер от 2000 до 7999 стандартен производствен обем. Субсидията ще е в размер на 15 000 евро и ще се предоставя на два транша. Приема на документи се очаква да стартира през месец май 2019 г.

Посетителите информационни щанд на ОИЦ-Добрич се запознаха с дейността и услугите, които центъра предоставя и получиха информационни материали, изготвени от екипа му.

Публикувана в Пчела и кошер

При голям интерес премина информационна среща на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич за представяне на възможностите за бизнеса да финансират проектните си идеи с европейски средства.

Срещата беше открита от Владимир Бобев - началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност, който представи процедурата BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. С бюджет от 146 687 250 лева тя ще подкрепи подобряването на производствения капацитет на предприятията с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. По схемата ще се финансират проекти на микро, малки и средни предприятия с тригодишна финансова история (2015, 2016, 2017г.), развиващи дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 г. Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи и на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване). Размера на безвъзмездната финансова помощ е от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. в зависимост от категорията предприятие.

По процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., представена от ОИЦ-Добрич работодателите могат да повишат квалификацията на персонала си или да обучат безработни спрямо своите нужди. Безвъзмездната финансова помощ е в границите от 15 хил. лв. до 3 911 660 лв. Процента на съфинансиране отново е според категорията на предприятието и е до 70%. Допустими дейности са специфични обучения, обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или ключови компетентности, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място. Схемата ще финансира и дейности по включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я. Геновева Друмева – управител на ОИЦ-Добрич, обърна внимание на присъстващите, че задължително е поне 50% от включените и успешно завършели обученията лица в проекта да запазят заетостта им за период от 6 месеца. Крайния срок за подаване на проекти предложения е 03.05.2019г., 17:30 часа.

Татяна Гичева, ръководител на Enterprise Europe Network- Добрич, презентира услугите и дейността на Европейската мрежа, подпомагаща малкия и среден бизнес за възможностите на Европейския пазар. Експертите от мрежата оказват съдействие за осъществяване на международни партньорства чрез достъп до база данни в цяла Европа, организиране на бързи и ефективни брокерски срещи по време на международни панаири и конференции, консултиране за пазарни възможности в международен план, консултантска помощ за законодателството и стандартите на ЕС и други.

Публикувана в Новини на часа

Открита приемна и информационен щанд на Областния информационен центърще съпътстват XVI-то специализирано изложение „Пчеломания“ в Добрич. Събитието е организирано от Добрички панаир АД – Добрич и ще се проведе на 7 и 8 март в Спортния комплекс „Простор“. 

Участието на екипа от центъра ще има за цел популяризиране дейността и услугите на центъра, както и предоставяне на информация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране, които Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и оперативните програми предоставят за потенциалните бенефициенти. 

На разположение на участниците и посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали, осигурени от ОИЦ – Добрич.

 
Публикувана в Пчела и кошер

На 1 март (петък) 2019 г., от 14:00 в зала „Европа“в Областна администрация Добрич, екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе информационно събитие, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич. Поканени са представители на бизнеса, работодатели, обучаващи организации, собственици на съществуващи предприятия, граждани и медии и други.

По време на събитието ще бъдат представени отворените процедури BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

В събитието специално участие ще вземе Владимир Бобев, началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Татяна Гичева – Ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич, ще презентира услугите извършвани от Европейската мрежа и действащите проекти в подкрепа на бизнеса.

Участието в събитието е безплатно.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта