Намаление с 3.0% е регистрирано при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, отчете Националният статистически институт (НСИ).Изменението на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията савтомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени спрямо предходния месец е най-голямо в не- специализираните магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. През януари 2019 г. то е минус 8.4% спрямо предходния месец. Като цяло търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия през януари 2019 г. бележи спад от 0.4% спрямо декември 2018 г. За сметка на това търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, т.е. в супер- и хипермаркети е нараснало с 2.2 на сто само за месец.

Публикувана в Бизнес
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката у нас се понижава с 0,2 пункта до 3,0% през последното тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предишната година, сочат данните на Националния статистически ниститут (НСИ) Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2018 г. се оценява на 25,785 млрд. лв., а приносът на селското стопанство в тази сума е близо 774 млн. лв.
Същевременно индустриалният сектор намалява своя относителен дял в добавената стойност на икономиката с 2,6 пункта до 23,5%. Нарастване е отбелязано единствено в дела на добавената стойност в сферата на услугите. Той се увеличава до 73,5% при 70,7% през съответния период на предходната година. Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2018 г. се оценява на 107,925 млрд. лв. по текущи цени или 55,181 млрд. евро, като на човек се падат 7 829 евро. БВП за 2018 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3,1% спрямо предишната година.
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт само през четвъртото тримесечие на 2018 г. възлиза на 29,813 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 240 лв. от стойностния обем на показателя, показва още статистиката. 
Публикувана в Новини на часа

 Цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 1.8% спрямо миналата година, като спадът в растениевъдството е с 1.4%, а в животновъдството - с 3.3%, сочат данните на Националния статистически институт /НСИ/. Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 4.5%, а на цените на продукцията от животновъдството намалява с 4.0%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. се наблюдава спад в цените на техническите култури - с 4.2%, на фуражните култури - с 24.7%, и на пресните плодове - с 1.7%. Намаление се наблюдава в цените на слънчогледа - с 4.4%, на царевицата за силаж - с 33.8%, на сеното от естествени ливади - с 21.5%, на люцерната за сено - с 8.1%, на орехите - с 9.7%, и на десертното грозде - с 29.0%. По-високи са цените на зърнените култури - с 10.0%, на пресните зеленчуци - с 23.3%, на картофите - с 29.0%, и на гроздето - с 14.7%. Повишение отбелязват цените на меката пшеница - с 14.8%, на ечемика - с 11.9%, на царевицата за зърно - с 2.8%, на ориза - с 9.4%, на оранжерийните домати - с 11.0%, на оранжерийните краставици - с 12.8%, на морковите - с 40.3%, на ябълките - с 11.3%, и на виненото грозде - с 16.1%.

Спрямо същото тримесечие на 2017 г. се наблюдава намаление в цените на живите животни - с 3.7%, и на животинските продукти - с 4.3%. Намаляват цените на свинете - с 11.8%, на овцете - с 10.5%, и на козите - със 7.4%. Увеличение е отчетено в цените на едрия рогат добитък - с 13.9%, и на домашните птици - с 1.0%. При животинските продукти намаляват цените на кравето мляко - с 6.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 19.4%. Повишение се наблюдава в цените на биволското мляко - с 4.6%, на овчето мляко - с 4.7%, на козето мляко - с 25.6%, и на пчелния мед - с 3.1%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. намаление е отбелязано в цените на техническите култури - с 10.0%, на фуражните култури - с 24.6%, и на пресните зеленчуци - с 9.8%. По-ниски са цените на слънчогледа - с 12.6%, на царевицата за силаж - с 47.0%, на сеното - с 12.3%, на люцерната за сено - с 3.3%, на оранжерийните домати - с 25.4%, на оранжерийните краставици - с 10.5%, и на морковите - с 2.1%. Увеличение се наблюдава в цените на зърнените култури - с 6.1%, на картофите - със 7.7%, на пресните плодове - с 15.2%, и на гроздето - с 3.2%. По-високи са цените на меката пшеница - с 13.0%, на ечемика - с 13.8%, на ориза - с 16.4%, на крушите - с 33.3%, на орехите - с 20.8%, и на виненото грозде - с 4.4%.

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. цените на живите животни намаляват с 8.0%, докато цените на животинските продукти се увеличават с 1.3%. По-ниски са цените на почти всички категории животни. Цените на свинете намаляват с 13.8%, на овцете - с 8.3%, на козите - с 4.0%, и на домашните птици - с 6.3%. Увеличение се наблюдава единствено в цените на едрия рогат добитък - с 8.8%. При животинските продукти по-високи са цените на козето мляко - с 27.6%, на биволското мляко - с 8.3%, и на кравето мляко - с 1.0%, докато цената на овчето мляко отбелязва намаление - с 4.6%. Повишение е отчетено в цените на кокошите яйца за консумация - с 1.5%, и на пчелния мед - с 2.3%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2018 г. се повишава с 3.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2017 година.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на 2017 г. се увеличават цените на посевния и посадъчния материал - с 3.4%, на електроенергията и горивата - с 6.9%, на минералните торове - с 5.9%, и на фуражите - с 2.5%. По-ниски са цените на продуктите за растителна защита - с 5.0%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. индексът на цените на посевния и посадъчния материал се увеличава с 2.1%, на електроенергията и горивата - със 7.8%, на минералните торове - със 7.3%, и на ветеринарномедицинските продукти - с 1.2%. По-ниски са цените на продуктите за растителна защита - с 3.9%, показват данните на НСИ.

Публикувана в Бизнес

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на септември 2018 г., като достигат 2.29 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.7%, и в „Други дейности“ - с 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Образование“ - по 0.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 22.0 и 17.2%.

В края на декември 2018 г. в сравнение с края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 14.6 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - с 6.8 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.4 хил., и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 3.1 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 2.3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности „Строителство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - съответно с 5.7 и 5.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ - с 3.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 1 157 лв., за ноември -
1 151 лв., и за декември - 1 205 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e1 171 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 13.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.5%, и „Добивна промишленост“ и „Други дейности“- по 5.7%. През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 13.9%, „Добивна промишленост“ - с 10.1%, и „Преработваща промишленост“ - с 9.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ -2 788 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 933 лева
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 888 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 705 лева
  • „Други дейности“ - 833 лева
  • „Строителство“ - 901 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния - с 6.8%.

В представените от НСИ таблици се вижда, че средната работна заплаата в селското стопанство е нараснала от 873 лв. през IV-то тримесечие на 2017 г. на 907 лв. през IV-то тримесечие на 2018 г.

Публикувана в Новини на часа

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2018 г. възлиза на 8 077.2 млн. лв., което е с 2% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите - с 3.1%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 414.0 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2017 г. с 2.8%. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 4.6%. Продукцията в животновъдството е 1 978.0 млн. лв. и е на същото ниво, както през 2017 година.

Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2018 г., достига 4 672.5 млн. лв., което е с 4.3% повече от предходната година. Увеличението се дължи на увеличение в обемите с 1.3% и цените - с 3.0%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2018 г., достига 3 404.7 млн. лв. и е с 9.5% по-ниска от 2017 г., което е в резултат на понижение в цените - с 1.2%, и намаление на обемите - с 8.4%.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 14.8%, а на нетния опериращ излишък/смесен доход - с 18.7%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2017 година.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. намалява спрямо 2017 г. с 30.5%.

Приложение

Таблица 1

Крайна продукция по базисни цени - първа оценка за 2018 година

    Текуща стойност за 2018 г. - млн. лв. Индекс на физическия обем Индекс на цените Индекс
2017 = 100
Продукция от отрасъл „Селско стопанство“ 8077.2 96.9 101.2 98.0
    Продукция от селското стопанство 7893.2 97.4 101.1 98.5
        Продукция от растениевъдството 5414.0 95.4 101.9 97.2
           Зърнени култури 2651.1 100.5 108.2 108.7
           Технически култури 1764.3 91.8 97.6 89.6
           Фуражни култури 198.3 98.5 89.9 88.6
           Зеленчуци 351.1 81.4 112.4 91.4
           Картофи 51.9 59.2 111.1 65.8
           Плодове 357.9 98.6 85.0 83.9
           Други растениевъдни култури 39.4 117.4 72.2 84.7
       Продукция от животновъдството 1978.0 101.5 98.5 100.0
           Селскостопански животни 1039.5 101.0 98.1 99.1
           Продукти от животновъдството 938.5 102.1 98.8 100.9
       Продукция на селскостопански услуги 501.2 103.9 103.7 107.7
    Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 184.0 77.8 103.4 80.5
Междинно потребление 4672.5 101.3 103.0 104.3
         Семена и посадъчен материал 164.6 82.2 102.6 84.3
         Горива и масла 1072.2 90.5 108.1 97.8
         Торове и почвени подобрители 420.9 105.7 100.8 106.6
         Препарати за растителна защита 329.2 112.0 98.0 109.8
         Ветеринарни разходи 217.8 90.6 101.7 92.2
         Фуражни добавки 996.0 104.1 100.8 105.0
         Поддръжка и ремонт на машини 338.0 112.3 100.9 113.3
         Поддръжка на сгради 165.7 110.5 102.6 113.3
         Селскостопански услуги 501.2 103.9 103.7 107.7
         ФИЗИМ 83.1 109.0 103.7 113.1
         Други стоки и услуги 383.8 113.9 103.7 118.1
Брутна добавена стойност по базисни цени 3404.7 91.6 98.8 90.5
         Потребление на основен капитал 928.7 104.5 102.3 106.9
Нетна добавена стойност по базисни цени 2476.0 87.8 97.5 85.6
Нетен доход по факторни разходи 4098.7 - - 85.2
Нетен опериращ излишък 3207.4 - - 81.3
Нетен предприемачески доход 1937.4 - - 69.5
           

 

Публикувана в Бизнес

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 г. е по-висок с 4.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.7% спрямо 2017 година.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на 2017 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 5.0%, електроенергията и горивата- с 6.7%, минералните торове - с 6.7%, ветеринарномедицинските продукти - с 2.7%, и фуражите - с 2.5%. По-ниски са цените на продуктите за растителна защита с 2.3%.

Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 3.9%, електроенергията и горивата - с 11.4%, минералните торове - с 2.9%, ветеринарномедицинските продукти - с 2.2%, и фуражите - с 1.6%. Намаляват цените на продуктите за растителна защита - с 2.3% (табл. 2).

2. Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 година

(Проценти)

  2015 = 100 Съответното тримесечие на 2017 = 100 2017 = 100
Общо 104.2 104.0 104.7
Посевен и посадъчен материал 105.0 105.0 103.9
Електроенергия, горива и други 106.3 106.7 111.4
Минерални торове 98.1 106.7 102.9
Продукти за растителна защита 98.4 97.7 97.7
Ветеринарномедицински продукти 104.2 102.7 102.2
Фуражи 102.4 102.5 101.6
Поддръжка и ремонт на превозни средства 112.9 101.0 101.1
Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради 103.6 102.8 103.1
Други стоки и услуги 105.6 104.8 104.9
Публикувана в Новини на часа

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 6.6% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.7%, а на продукцията от животновъдството - с 0.1%, отчитат от Националния статистически институт /НСИ/. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1.7%, като в растениевъдството е отчетено увеличение с 2.7%, а в животновъдството - намаление с 3.7%.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. увеличение се наблюдава в цените на: зърнените култури - с 10.9%, техническите култури - с 1.9%, пресните зеленчуци - с 4.5%, картофите - с 4.1%, и пресните плодове - с 18.4%. По-ниски са цените на фуражните култури с 13.4%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 12.0%, ечемика - с 13.3%, царевицата за зърно - със 7.1%, оранжерийните домати - с 11.3%, бялото главесто зеле - с 30.6%, краставиците от открити площи - със 17.8%, оранжерийните краставици - с 50.3%, зрелия кромид лук - с 9.7%, ябълките - с 30.3%, сливите - с 9.2%, орехите - с 55.8%, и кайсиите - с 52.9%. Понижават се цените на: твърдата пшеница - с 10.9%, зрелия фасул - с 4.9%, лещата - с 5.5%, и царевицата за силаж - с 40.5%.

Спрямо същото тримесечие на 2017 г. цените на живите животни намаляват с 6.6%, а на животинските продукти се увеличават с 4.0%. Спад е отчетен в цените на всички основни категории селскостопански животни. Цените на едрия рогат добитък намаляват с 1.1%, на свинете - с 10.7%, на овцете - с 6.3%, на козите - с 16.7%, и на домашните птици - с 3.0%. При животинските продукти по-високи са цените на: кравето мляко - с 4.0%, биволското мляко - с 1.4%, овчето мляко - с 3.5%, и кокошите яйца за консумация - с 20.5%.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. повишаване се наблюдава в цените на: зърнените култури - с 4.9%, картофите - със 7.5%, и пресните плодове - с 9.1%. Спрямо 2017 г. намаление е отчетено в цените на: техническите култури - с 1.1%, фуражните култури - с 10.7%, и пресните зеленчуци - с 3.8%. В животновъдството цените на живите животни намаляват със 7.5%, а на животинските продукти - c 1.5%.

Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: меката пшеница - с 5.5%, ечемика - с 10.9%, ябълките - с 22.2%, сливите - с 10.8%, кайсиите - с 36.7%, и орехите - с 30.1%. По-ниски са цените на: слънчогледа - със 7.4%, лещата - с 23.3%, царевицата за силаж - с 40.9%, доматите от открити площи - с 4.5%, оранжерийните домати - с 21.2%, оранжерийните краставици - с 13.0%, и пипера за прясна консумация - с 18.3%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. намаление се наблюдава в цената на всички основни категории животни с изключение на едрия рогат добитък, чиито цени се повишават с 3.3%. Цените на свинете намаляват с 10.9%, на овцете - с 4.0%, на козите - с 13.6%, и на домашните птици - с 5.2%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на биволското мляко - с 6.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 1.3%, отчитат от НСИ.

Публикувана в Бизнес
Неделя, 09 Септември 2018 11:00

12% спад на БВП в агросектора за година

Брутният вътрешен продукт (БВП), създаден в аграрния сектор в периода април-юни 2018 г. е едва 745 млн. лв. или с близо 100 млн. лв. под сумата за същите месеци на 2017 г., когато е отчетен аграрен БВП в размер на 843 млн. лв. Спадът е с близо 12%, сочат предварителните отчети за второто тримесечие на тази година, публикувани от Националния статистически институт (НСИ). 
Същевременно националният БВП се е увеличил на годишна база от 24,149 млрд. лв. през второто тримесечие на 2017 г. на 25,913 млрд. лв. през същия период на тази година. Селското стопанство е единственото от общо десет икономически сектора, за което статистиката отчита отрицателни темпове на растеж  на годишна база в продължение на четири последователни тримесечия – от юли 2017 г. до края на юни 2018 г. 
Делът на агросектора в БВП през второто тримесечие на 2017 г. е бил 3,5%, докато през същия период на тази година вече е 2,9%. Очевиден е спадът в дела на аграрния бизнес в Брутната добавена стойност (БДС) на страната. През второто тримесечие на 2017 г. този показател е бил на равнище 4,1%, докато за същото тримесечие на тази година е 3,3%.
През второто тримесечие на 2018 г. НСИ отчита 1095,20 лв. брутна добавена стойност на един зает в сектора или едва 2,70 лв. брутна добавена стойност за един отработен човекочас. Година по-рано стойностите са били съответно 1165,30 лв. БДС на един зает в селското стопанство и 2.90 лв. брутна добавена стойност за един отработен човекочас.
Неравностойното положение на селското стопанство личи особено ясно при сравнение с производителността на труда в промишлеността и в сектора на услугите. По предварителни данни за второто тримесечие на 2018 г. производителността на труда в индустрията е в размер на 7219,70 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 16,80 лв. за един отработен човекочас.
В сектора на услугите всеки зает е произвел средно 6328,20 лв. брутна добавена стойност, като за един отработен човекочас се създават средно 15,20 лв., сочат данните на НСИ за второто тримесечие натази година. 
Публикувана в Бизнес

Haй-ниска е печалбата зa paбoтeщитe в ceлcĸoтo, гopcĸoтo и pибнoтo cтoпaнcтвo през изминалата година. Toвa пoĸaзвaт пpeдвapитeлнитe дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт (HCИ) зa дeйнocттa нa нeфинaнcoвитe пpeдпpиятия пpeз 2017 гoдинa. Taм зaeтитe лицa ca пoд 100 000 или тoчнo 87 002 дyши. Πpoизвeдeнaтa пpoдyĸция oт тяx e нa oбщa cтoйнocт oт 6,823 милиapдa лeвa, a пeчaлбaтa нa пpeдпpиятиятa зa минaлaтa гoдинa възлизa нa 1,114 милиapдa лeвa.

Πpoмишлeнocттa e нaй-пeчeлившият ceĸтop oт бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa зa  2017 гoдинa, ĸaтo зa изминaлитe 12 мeceцa пpeдпpиятиятa в нeгo ca зaвъpшили c oбщa пeчaлбa oт 5,627 милиapдa лeвa. Πpoизвeдeнaтa пpoдyĸция oт тeзи ĸoмпaнии ce изчиcлявa нa 74,742 милиapдa лeвa, ĸoeтo e и нaй-дoбpият peзyлтaт пo тoзи пoĸaзaтeл зa изминaлaтa гoдинa.  Cпopeд изчиcлeниятa нaй-гoлям бpoй в тoзи ceĸтop ca ĸoмпaниитe, зaeти c дeйнocти в пpepaбoтвaщaтa пpoмишлeнocт. Индycтpиятa e дoпpинecлa зa 44,5% oт oбщия oбeм нa пpoдyĸциятa нa вcичĸи нeфинaнcoви дpyжecтвa, a зaeтитe в нeя ca oбщo 643 318 дyши. Ha пъpвo мяcтo пo oтнoшeниe нa paбoтнитe мecтa oбaчe e ceĸтopът нa ycлyгитe. Taм зaeтитe ca 864 954 дyши или нaд 38 нa cтo oт вcичĸи в ĸaтeгopиятa нa нeфинaнcoвитe пpeдпpиятия.

Πo oтнoшeниe нa cтoйнocттa нa пpoизвeдeнaтa пpoдyĸция oбaчe бpaншът ocтaвa дocтa зaд пpoмишлeнocттa c peзyлтaт oт 49,987 милиapдa лeвa. Зaeтитe в ceĸтopa дpyжecтвa ca зaвъpшили гoдинaтa c пeчaлбa oт 5,035 милиapдa лeвa. Πpoмишлeнocттa и ycлyгитe взeти зaeднo дoпpинacят зa eднa тpeтa oт пpoизвeдeнaтa пpoдyĸция oт нeфинaнcoвитe пpeдпpиятия, coчaт изчиcлeниятa. Tpeти пo знaчeниe e ceĸтopът нa тъpгoвиятa, ĸaтo пpи нeгo нaй-гoлям e дeлът нa пpeдпpиятиятa зa тъpгoвия нa дpeбнo - близo 70 нa cтo oт вcичĸи. Πpoизвeдeнaтa тaм пpoдyĸция e нa oбщa cтoйнocт oт 23,012 милиapдa лeвa, a зaeтитe лицa ca 498 161 дyши. 

Koмпaниитe oт бpaншa ca зaвъpшили гoдинaтa c пeчaлбa oт 4,110 милиapдa лeвa, ĸaтo пoчти 69 нa cтo oт нeя e билa фopмиpaнa oт ĸoмпaниитe, зaeти c тъpгoвия нa eдpo. Koмпaниитe в cтpoитeлcтвoтo ca пpoизвeли пpoдyĸция зa 13,786 милиapдa лeвa пpeз минaлaтa гoдинa, нo пeчaлбaтa им ocтaвa нaй-ниcĸaтa cpeд тaзи нa нeфинaнcoвитe пpeдпpиятия - 843 милиoнa лeвa. Зaeтитe в бpaншa ca 141 782 дyши. 


Публикувана в Бизнес

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. намалява с 5.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година, сочат данните на Национлания статстичски институт /НСИ/. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 8.5%, а на продукцията от животновъдството - с 2.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 2.9%, като в растениевъдството то е с 1.9%, а в животновъдството - с 4.2%.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление се наблюдава в цените на пресните плодове - с 20.0%. По-ниски са цените на: техническите култури - с 13.1%, пресните зеленчуци - с 13.2%, картофите - със 7.8%, и фуражните култури - с 5.8%. Цените на зърнените култури се запазват на почти същото равнище, като отбелязват незначително намаление - с 0.3%. Намаление е отчетено в цените на: слънчогледа - с 8.0%, царевицата за зърно - с 6.1%, маслодайната роза - с 33.2%, оранжерийните домати - с 26.5%, ябълките - с 22.8%, черешите - с 26.6%, и кайсиите - с 14.3%. Повишават се цените на: твърдата пшеница - с 3.7%, ечемика - с 6.8%, неолющения ориз - с 12.7%, оранжерийните краставици - с 29.5%, и на ягодите - с 31.0%.

Спрямо същото тримесечие на 2017 г. цените на живите животни намаляват с 6.5%. Намалението е в резултат на спад в цените на: свинете - с 10.5%, козите - с 8.3%, и на домашните птици - с 6.4%. Увеличение отбелязват цените на едрия рогат добитък - с 1.1%. При животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на: кокошите яйца за консумация - с 24.1%, биволското мляко - с 20.1%, и пчелния мед - с 10.0%. Намаление е отчетено в цените на овчето мляко - с 5.2%.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. повишаване се наблюдава в цените на: зърнените култури - с 1.0%, картофите - с 6.6%, и пресните плодове - със 7.0%. Спрямо 2017 г. най-голямо намаление е отчетено в цените на техническите култури - с 12.3%, и по-малко в цените на фуражните култури - с 1.6%, и на пресните зеленчуци - с 1.9%. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 8.0%, а на животинските продукти - c 1.7%.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. увеличение е отчетено в цените на: ечемика - с 3.7%, черешите - с 9.5%, кайсиите - с 3.8%, и ягодите - с 22.2%. По-ниски са цените на: слънчогледа - с 4.9%, маслодайната роза - с 36.2%, оранжерийните краставици - с 3.5%, и царевицата за силаж - с 32.8%.

В животновъдството през второто тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. намаление се наблюдава в цената на всички основни категории животни с изключение на едрия рогат добитък, чиито цени се повишават с 0.6%. Цените на свинете намаляват с 12.0%, на овцете - с 6.6%, на козите - с 6.8%, и на домашните птици - с 6.2%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на: козето мляко - с 4.7%, биволското мляко - с 1.3%, кокошите яйца за консумация - с 1.6%, и пчелния мед - с 1.1%.Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. е по-висок с 1.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.3% спрямо 2017 година.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на 2017 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 3.2%, електроенергията и горивата- с 6.7%, и ветеринарномедицинските продукти - с 1.8%. По-ниски са цените на минералните торове - с 2.8%, и на продуктите за растителна защита - с 5.1%.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. индексът на цените на електроенергията и горивата се увеличава със 7.0%, на посевния и посадъчния материал - с 3.3%, на ветеринарномедицинските продукти - с 2.5%. Намаляват цените на минералните торове - с 2.4%, и на продуктите за растителна защита - с 4.9%, сочи статистиката. 

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 7

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта