Учените със земеделски профил в Страната на лалетата не само разработват нови технологии, но и печелят от тях.  Аграрниците в нашата страна могат да използват холандската практика за ефективно научно управление

Алекс Петров

За да просперира селскостопанската наука, тя трябва не само да се развива, но и да продава плодовете на своя труд, т.е. натрупаната интелектуална собственост. Убедителен пример за тази успешна симбиоза е холандският изследователски център ACRRES – от неговата практика можем да се поучим как учените могат да се кооперират с бизнеса, да създават нови разработки, да отглеждат продукти и да ги продават. Всичко е конструктивно и икономически рентабилно, с две думи – по холандски…

 

Сн.1

Тъй като сътрудничеството стои в основата на селскостопанската дейност в Холандия, изследователският център ACRRES също е резултат от съвместна дейност. Това е партньорски проект на Института за растения Lelystad Praktijkonderzoek Plant & Omgeving и Вагенинския университет (Wageningen UR) . Освен това центърът се поддържа от управлението на провинциите Флеволанд и Лелистад. Въвлечен в процеса е и селскостопанският бизнес, заинтересован от провеждането на разработките.

Главни направления в изследователската дейност са

проекти в областта на възобновяемите енергийни източници

(базирани на слънчева и вятърна енергии, биомаса) и проучвания на техните потенциални приложения и преработки.

Базовата идея за направлението възниква сред учените преди 10 години, когато Холандия започва цялостно да обмисля използването на „зелена“ енергия и рециклиране на материалните ресурси. Проблемът тогава е бил, че производството на биоенергия е било скъпо и над него веднага започват да работят учените.

Днес ACRRES

отглежда и изследва култури на 8000 декара земя

близо до Амстердам. По нашите стандарти размерът ѝ представлява средноголяма ферма, но за Холандия това е доста висок показател, тъй като земята там е много скъпа. Територията е разделена наполовина: на изследователски парцели и и засети площи за производство с търговско предназначение. Впрочем учените отглеждат баналните за нас картофи и лук. Изглежда нелогично да се произвеждат такива евтини култури на една от най-скъпите земи в Европа. Но присъствието на селекционни компании в областта играе голяма роля, което позволява на ACRRES да бъде икономически самостоятелен и независим практически през целия сезон.

Приложните изследвания и демонстрациите на разработките на прототипи се извършват на изпитателни площадки, за да се подобрят рентабилните начини за устойчиво производство на енергия и използването на биомаса. На територията има и прототипи на вятърни мелници с нови характеристики и функции, които не принадлежат на центъра, а на бизнес компаниите, обработващи под аренда земя от ACRRES.

Но учените не се ограничават само да предлагат площи на бизнеса като място за тестване на техните иновативни процеси, прототипи на машини, оборудване, устройства и т.н. Заедно с развитието ACRRES организира стаж за студенти от селскостопански специалности. Освен това учените предлагат познавателни и по-задълбочени турове за представители на индустриални отрасли. Цената на тура включва и лекции на университетски преподаватели по теми за възобновяема енергия. Всички заинтересовани могат да научат как центърът развива технологии, които могат да пречистят 52% метан до 99% и да го преработват на биогориво.

В полетата на изследователския център са въведени системи за прецизно земеделие и се създават програми, които създават карти на обработваеми земи. Тези геоданни се съхраняват и използват в мобилни приложения.

ACRRES работи в тясно сътрудничество със земеделските производители, консултира и изпълнява много съвместни проекти. Има и много демонстрационни полета за изпробване на средствата за растителна защита на агрохимичните компании.

Най-интересното е, че вариантите на развитие продължават да се увеличават и разширяват. Центърът разви интелигентен клон от енергийни хранилища

към изследователски центрове. При прекъсване на захранването по време на изследвания в ACRRES, дисбалансите в работата могат да бъдат избегнати. Собствената енергийна мрежа показва баланса на захранването и наличието на енергийна мощност в местата за резервиране.

Планове за бъдещето – в следващите 20-30 години центърът ще работи върху проблема с технологиите, които са вредни за почвата. Учените обмислят начини за работа на малки, автономни машини, оборудвани с мобилни приложения.

Публикувана в Агроновини

Този продукт подлежи на стриктна проверка за качество, изисквана от самите фермери. Производителят има право само на една опростена грешка – при втория пропуск му отнемат квотната лицензия

Холандия с територия 41,5 хил. кв. км и население 17,5 милиона е малка по площ страна, в която няма природни ресурси. Въпреки това тя може да се гордее със своите достижения. Каквото и да правят холандците, правят го прецизно и качествено. В този контекст, и производство на млякото не прави изключение.
Млечните продукти в Холандия се ползват с голяма популярност, защото просто са обичани от нейното население. Те са не само полезни и вкусни, но и притежават необичайно високо качество. Сега главната цел на селскостопанските производства в развитите страни е да се осигурят висококачествени и безопасни хранителни продукти на населението. Холандците с гордост могат да потвърдят: тази цел е постигната.

Кралски приоритет

Млечното говедовъдство, за което проявяват специални грижи кралският двор и правителството на Холандия, има вековни традиции. В тях семейната ферма се вписва като основна структурна единица. Тази структура се е запазила и до наши дни. Фермерите са обединени в кооперативи, които са призвани да ги обслужват. Поради ограничената територия и повишената плътност на населението – една от най-високите в света, сега в страната набира скорост кампанията за свиване на фермерството. Понастоящем там работят 23,5 хиляди млечни ферми, докато през 1990 г. техният брой е бил почти 47 000. Въпреки това общият обем на млекопроизводството неотклонно нараства. Определящите фактори са интензификацията на производството, подобряването на хранителните дажби, скрупульозната селекция на животните, усъвършенстване на технологиите по складиране, изхранване и доене, грижата за здравето на животните.

Холандия е крупен износител на елитен млечен добитък

на международния пазар. Холандските крави се отличават с много високия си млеконадой: някои фермери получават средно до 12 хил. кг/год. Въпреки това, ако погледнете статистиката, то с изумление ще забележите, че средният млеконадой в страната е не по-голям от 7,5 хил. л/год. от крава. А причината е следната: през последните години мнозинството от фермерите стигнаха до извода, че тези млеконадои са оптимални за успешното развитие на стопанството, няма преразход на храни и на изтощаващи организма на животните натоварвания в периода на лактацията.

Собствен контрол

По инициатива на холандските фермери, които са заинтересовани от високото качество на своите продукти, в страната са създадени редица организации, контролиращи здравето на животните, състава и качеството на млякото, селекционната работа и много други параметри. Най-авторитетната сред тях е Националната служба за ветеринарен контрол, която работи за поддържане на високо ниво на здравето на животните в национален мащаб.

Създадена е трайна и ефективна система, която позволява в най-кратки срокове да се открият случаите на заболявания сред животните, да се локализират, да се вземат мерки по ликвидиране последствията от заболяванията. В резултат страната има статут на територия, свободна от туберкулоза на едрия рогат добитък, както и от много други болести.
Тази система е надеждна, проверена от времето и доказала своята ефективност. Неин център е най-голямата в Европа ветеринарна лаборатория, оборудвана по последния писък на техниката, която провежда широк спектър анализи както по индивидуални, така и по обществени поръчки и прави редовни проверки. Тя е приобщена към Върховния международен съвет по акредитация (ISO 17025) и е сертифицирана в съответствие с международните стандарти ISO 9001. Тук работят над 150 високо квалифицирани специалисти, които са в състояние да проведат около 350 различни теста и да направят над 20 хиляди анализи на ден. В лабораторията се поддържа база данни, позволяващи да се анализира и контролира общата епизоотична ситуация в страната. Практически нито един патологичен случай не е останал незабелязан.

Всички приходи от дейността на лабораторията се влагат за нейното разширяване, в обновяване на оборудването, за научно-изследователска дейност. Тя е комерсиална организация, независимо че е създадена от самите фермери. Лабораторията също така оказва помощ на производителите на фуражи, хранителни продукти, поддържа тесни връзки с десетки научни организации и производствени фирми.

Особено значение има Националната служба по идентификации и регистрации (NCIR). От своевременната, точна и достоверна регистрация зависи пряко общото равнище на здравето на добитъка и подобряването на неговата ефективност. В рамките на тази система

всяко животно по закон трябва да бъде идентифицирано

с ушна марка, на която е записан неговият личен номер, валиден до края на живота му. Всяко изменение в статуса (отелване, преместване в друга ферма, клане) трябва незабавно да бъде отразено в централния компютър. Сега фермерът може да направи регистрацията по най-различни начини (по пощата, по телефона, чрез интернет, по електронната поща).

Фермерите искат да разполагат с достоверна и точна информация за млечните крави. Тяхната заинтересованост от подобряване на качествата на породата на животните са в основата на неотклонния прогрес на едрия рогат добитък. В резултат на обединените усилия на фермерите, учените и функционерите над 90 на сто от родените в Холандия телета са вписани в племенната книга, а над 80% от всички дойни крави са под контрол за качеството и количеството на млякото. Ето защо Холандия има

най-голямата и най-достоверната племенна книга

и за популацията на черно-шарените и червено-шарените говеда.

В страната съществува структурна система за подобряване качествата на породата на животните. Едно от нейните подразделения е Холандският кралски синдикат (NRS). Именно тази организация събира и анализира информацията за подобряване качествата на породата, води племенни книги, поддържа бази данни по тестиране на млякото, изкуственото осеменяване и оценката на външния вид. Използвайки тези данни, специалистите от NRS могат да изработят програма за управлението на стадото на всеки фермер, да предостави пакет от препоръки за подобряване ситуацията във фермата с оглед повишаване здравето на добитъка, увеличаване на млеконадоя, усъвършенстване на племенната работа.

Огромно значение се отдава и на контрола на качеството на млякото. В централните и регионалните лаборатории ежедневно в автоматичен режим се провежда тестиране на хиляди взети проби по четири показателя: бактериална осемененост, наличие на соматични клетки, наличие на следи от антибиотици и ниво на белтъка. Резултатите от тестовете се пазят практически вечно и могат да бъдат достъпни за провеждане на фундаментални анализи. Приблизително

на всеки три дни млякото от конкретна ферма попада за анализ

Грешка можеш да направиш само веднъж. При повторен случай (например следи на антибиотици в млякото) фермерите се лишават от квотната лицензия. Ето защо те стриктно спазват правилата за хигиена, заинтересовани са да поддържат доилното оборудване в отлично състояние, следят за рационите за хранене и състоянието на здравето на кравите.

Холандската философия за племенното стадо се базира на принципа – управление на производството с максимална изгода. Фермерите на тази страна искат през целия лактационен период да доят високопродуктивни крави, които да дават големи обеми мляко с оптимално съдържание на мазнини е белтък. Във връзка с това основният акцент в селекцията се пада на продуктивния потенциал на животното и негодите адаптационни свойства. И доколкото състоянието на вимето, краката и копитата е основополагащо за дългия и продуктивен живот на кравата, на тези неща се обръща специално внимание при оценката и подбора на животните.

Няма тайни

Най-главното достижение в млечното говедовъдство на Холандия са широкият спектър и достъпността на информацията за животните. С тази цел ежегодно се тестират над 350 бикове за разплод от Черношарената холандска порода и около 150 от породата Червен холщайн. Още от 14-ия месец от младите бикове се получава семе за първите тестови покрития на кравите. Според резултатите от това тестиране към петата си година биковете получават определена категория.

Статусът на категорията се потвърждава от такива факти: ежегодно в Холандия в млеконадой влизат 110 първотелки, родени от тестирани бикове, в 100 стада. Тези първотелки подлежат на контрол и регистрация на данните по млеконадой и здравето.

Семето на най-добрите бикове е достъпно практически за цялата популация на холандските млечни крави, което, разбира се, способства за повишената ефективност от мероприятията по подобряване породата на добитъка. Окото 50% от холандските млечни крави ежегодно се осеменяват от „материала“ на 10-те най-добри разплодни бикове.

Много страни се възползват от възможността да се сдобият с генетичен материал от Холандия и отбелязват значително подобряване на породата на добитъка и като следствие повишаване на неговата продуктивност. Това носи немалък доход на холандската хазна. Освен генетичен материал, страната предоставя експертни знания и софтуери за възпроизводство на стадото. Примери за успешно използване на крави от холандска селекция могат да се намерят и в България..

Фермерите, които сериозно се занимават с млечно говедовъдство, трябва непременно да посетят провеждащата се веднъж на две години Общохоландска изложба на млечния добитък в град Утрехт. Там те могат да видят най-добрите дойни крави, разплодните бикове, да участват в търга за добитък, който се провежда според странните обичаи на холандските фермери.

Холандците не престават да удивляват света със своите постижения. Народът на тази неголяма страна практически извърши скок в бъдещето, като изпревари по множество показатели най-развитите икономики в света. Млечното говедовъдство е пример за това.

Холандски постижения

В Холандия обемът на производството на аграрния сектор съставлява 10% от общия обем на икономиката. По данни на Министерството на селското стопанство страната заема второ място в света след САЩ по обема на износа на селскостопанска продукция ($47,8 млрд.). Важни пера в износа са цветята, луковиците на цветни култури, мляко и млечни продукти, племенен млечен добитък. Ръстът на аграрния сектор за последните 25 години съставлява 3,1%, като общият ръст на икономиката е бил 5,1%.

Публикувана в Животновъдство

Холандски учени намерили решение как оранжериите да са по-малко енергоемки и по-ефективни. Компанията Technokas е разработила специален покрив за оранжерия Daylight. С помощта на новите технологии се изразходват по-малко ресурси и се натрупва енергия. Освен това, необходимостта от допълнителни системи за засенчване се елиминира.
Уникалният покрив е алтернатива на други системи, които защитават оранжериите от слънцето. Технологията акумулира директната слънчева светлина с помощта на лещи PlexiGlas Fresnel, при което вътрешната част на оранжерията е под равномерна разсеяна светлина, което влияе положително на растежа на растенията.
Лещите фокусират слънчевата светлина върху колектор, монтиран на двуосев слънчев тракер, който преобразува светлинната енергия в топлинна енергия.
Лещите са изработени от органично стъкло PlexiGlas. PlexiGlas Solar е специално формовано съединение, модифицирано за предаване на дължината на вълната на светлината, от която се нуждаят растенията. Това формовъчно съединение осигурява още по-висока UV устойчивост.
Оранжериите Daylight са подходящи за всички растения, които обичат сянката и могат да се използват навсякъде по света, но особено доказват предимствата си в райони, където преобладават студени нощи. В горещите райони събраната енергия може да се използва и за охлаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Компании от Холандия и Белгия доставят продукцияв Русия, въпреки наложените от ЕС санкции и контра-санкции, съобщава холандското издание De Volkskrant.
Холандски и белгийски круши от сорт "Конференс" се внасят в Русия през Литва и Беларус от руски вносители на плодове,като африкански.
В Африка по корупционна схема се получават сертификати, според които крушите се отглеждат там, нопристигат в Европа през Белгия и Холандия.
По тази схема около 70 000 тона холандски и белгийски круши попадат ежегодно в Русия, а местните фермери реализират печалба от 56 милиона евро годишно.
Според вестника, след въвеждането на санкциите, холандците и белгийците са получили около 240 милиона евро от контрабанда на круши.
Министерството на земеделието на Холандия твърди, че са чували само "слухове" за контрабандата. "Министерството не знае дали холандски компании участват в това и ако е така, в какъв мащаб", казват отчиновниците.
Холандия смята, че Русия отговоря иследи за забранения внос. Министерството смята за "срамно", че земеделските производители могат да продължават да търгуват с Русия и същевременно да получават помощ от държавата.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Екип от инженери тества робот за автоматично бране на пипер в оранжерии. Работата по автоматизирането на селскостопанските процеси се осъществява в рамките на проекта SWEEPER, финансиран от ЕС.
Изпитването се извършват в оранжерия, където пиперът се отглежда в два реда при V-образна система за засаждане. Роботът се движи свободно по производствените площи и отрязва зеленчуците с помощта на механични ръце. За откъсването на една чушка на робота са му необходими 24 секунди, а точността за момента е 62%. В лабораторни условия той е откъсвал 1 пипер за по-малко от 15 секунди.
Инженерите от SWEEPER са сигурни, че роботът ще бъде финализиран и готов за производство след 4-5 години.
Основната трудност при проектирането на роботи за зеленчуци и плодове е свързана с изчисленията на движенията в зависимост от размера и формата на прибираните плодове.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

През последните 40 години производството на зеленчуци от затворен тип в Нидерландия се е увеличило значително, като броят на производителите е намалял. Броят на оранжерийните производители на зеленчуци е намалял от 8 хил. през 1980 г. на 1,26 хил. през 2017 г., т.е. с 85%. В същото време площта, заемана от оранжерийни зеленчуци, се е увеличила със 7% до почти 5000 хектара
В периода 1980 г. и 2017 г. средната площ за отглеждането на зеленчуци в оранжерии, използвани от земеделски производители се е увеличила седем пъти. Това са последните данни от 2017 г., от статистиката на Холандия (CBS).
През 1980 г. площта за производство на оранжерийни зеленчуци от един производител е средно 0,6 хектара спрямо 4 хектара през 2017 г. Площите за отглеждане на зеленчуци в оранжерии постепенно нарастват. Преди пет години средната площ на зеленчуци отглеждани в оранжерии за един производител са били около 3 хектара, а през 2017 г. вече фермите за производството са около 5 хектара.
Производството на оранжериини ягоди се е утроило
Отчасти благодарение на нововъведенията, като подобрени сортове, прецизно внесени хранителни вещества и използването на допълнително осветление, в холандските оранжерии са постигнали значителен напредък в повишаването на добивите.
Преди около 25 години, добивите от домати в оранжериите в Нидерландия са били около 40 кг домати от квадратен метър. Сега добивите са нараснали до повече от 50 кг.
Средният обем производство от оранжерийни зеленчуци се е увеличил с около 36% между 2000 и 2017 г.
Добивите от ягоди почти са се утроили (177%) , а производството от тиквички се е увеличило почти два пъти (138 %). Освен това има значително увеличение на продукция на домати (75%) и патладжан (61%).
Оранжерийното зеленчукопроизводство в Холандия е един от трите сектора, които през последните 17 години са отбелязали увеличение на оборота от над 1 милион евро. При оранжерийното растениевъдство тази сума надвишава 2 милиона евро за 2017 г.
Площите на десетте най-големи ферми специализирани в оранжерийно зеленчукопройзводство е в размер на 486 хектара през 2017 г., което е около 10 % от общата площ за зеленчукови оранжерии в Холандия. През 2000 г. площта на десетте най-големи стопанства е била само 3% от общата площ от оранжериите за зеленчуци (115 хектара).
Оборотът, реализиран от десетте най-големи ферми с оранжерии, се е увеличил от около 5 милиона евро през 2000 г. до повече от 21 милиона евро през 2017 г.
Средно броят на работещите в малка оранжерия е 18 души, а в големите стопанства работят средно 170 души.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Супермаркетите "Екоплаза" в Амстердам са първата търговска верига в света, на която опаковката на продуктите не съдържа пластмаса, съобщава The Guardian.
"Няма логика нетрайните продукти да се опаковат в дълготрайна пластмаса", уверяват организаторите на иновациите от организация A Plastic Planet.
Сега храни - месо, ориз, сосове, млечни продукти, шоколад, зърнени храни, кисело мляко, пресните плодове и зеленчуци - се опаковат в опаковки от биоматериал на основата на дървесина и листа. Нови търговски стелажи, предлагат на клиентите избор от 700 продукти, които "Ekoplaza" планира да въведе във всичките 74 магазина на веригата до края на годината.
Основната цел на A Plastic Planet е да се намали употребата на пластмаса, използвана главно за опаковане на храни и напитки. "Пластмасовите опаковки за храни и напитки са полезни за няколко дни, но в продължение на векове нейното присъствие е разрушително", цитиран е един от основателите на A Plastic Planet - Шан Съдърланд.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 08 Декември 2017 14:09

Холандците предлагат ядливи рози

Холандският производител Roses Forever изненада посетителите, като представи изящни ядливи рози на световното изложение FloraHolland.
Тези рози са от сортовете Infinity, I am Different, Fontaine и Rosa Loves Me.
Мини рози могат да бъдат основа или украса на вкусни ястия.
„Ние от Roses Forever сме в състояние да задоволим исканията на много от нашите международни посетители, които търсят нещо ново за оранжериите си“, казва Роза Ескелунд, собственик на продукцията. Според нея мини-розите ще заинтересуват не само цветарите, но и фермерите.
Интересът към ядливите мини-рози вече са проявили фермери от Япония, Канада, Южна Африка, Скандинавия. В Европа рози за консумация могат да бъдат закупени в представителството на компанията в Дания.
В световната кухня цветя употребяват китайците, италианците и индийците. Те се добавят към тесто, чай, сладки ястия, маринати и напитки. Известни са около 30 вида годни за консумация цветя.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Първата многоетажна оранжерия в Европа ще заработи в холандския град Дронтен. Вертикалната оранжерия е на компанията Staay Food Group, водещ производител на пресни плодове и зеленчуци и ще снабдява голяма европейска верига супермаркети, а също така ще стане платформа за тестване на LED-технология за бъдещи проекти на вертикално строителство.

Затворената площ на вертикалната ферма е 900 м², но благодарение на конструкцията, полезната площ за отглеждане на биомарули се увеличава до 3000 м².

"В марулята отглеждана на закрито липсват пестициди и съдържанието на бактерии е по-малко, което ще осигури по-дългосрочно съхранение от търговците. Опаковането на мястото на производство също ще намали разходите за транспорт, казва Рен Панеман, главен изпълнителен директор на Staay Food Group . - С това решение, ние не зависим от метеорологичните условия и постоянно поддържаме оптимална производствена среда, която гарантира стабилно качество на продукта".

В Европа, многоетажни оранжерии с LED осветление има изключително в изследователски центрове или заведения, използващи само пресни продукти за готвене.

Новата оранжерия на компанията Staay ще бъде първият в Европа обект с промишлен мащаб, обслужващ широка мрежа за продажба на дребно. Оранжерията ще започне да функционира през втората половина на 2017 г.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Холандия е малка страна, притежаваща модерна и просперираща икономика, с международна насоченост. Макар че притежава мощна промишленост, страната произвежда и изнася големи количества земеделска продукция. Земеделският сектор представлява около 10% от холандската икономика и доставя работа на повече от 660 хил. По стойност на земеделската продукция от единица площ холандското земеделие е най-производително в ЕС-28. С около 1.1% от земеделската земя Холандия произвежда около 6.1 % от земеделската продукция на ЕС-28, която е около 7,1 пъти по-голяма от тази на  българското земеделие.
По стойност на продукция от единица площ земеделска земя Холандия е на първо място в ЕС-28, а на човек от населението – на трето. Размерът на животновъдния отрасъл в условни животновъдни единици е 7.3 пъти по-голям този на България. Страната e център на голяма преработваща промишленост и е седмата страна по експорт на земеделски стоки.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта