Животновъдите от региона са обсъдили процедурата по регистрация на животновъдните обекти. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Юлия Коюмджийска, председател на Областния съвет по животновъдство – Кюстендил. На провелото се месечно заседание на съвета е направено разяснение на процедурата по отношение на регистрацията на животновъдните обекти и издаването на удостоверение за въвеждането в експлоатация. Обсъдена е и Национална програма за профилактика, контрол, надзор и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите. Участниците в заседанието са били запознати и със схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за настоящата година. Беше представена и актуална информация от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие за предстоящи плащания в сектор „Животновъдство”, заяви Коюмджийска.

Публикувана в Животновъдство

 Днес, 21 октомври, Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 62 милиона лева на повече от 12 000 земеделски стопани, отглеждащи крави и заявили подпомагане по три схеми за обвързано подпомагане: за млечни крави; за месодайни крави и/или юници; и/или за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол.

  * По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК) са наредени 31 019 021 лева.

   * По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ) оторизираната сума е 16 263 141 лева.

  * По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК) са платени 15 009 810 лева.

  Авансовите плащания са с максимален размер до 70% от сумата, изчислена по съответната схема и могат да се извършват след 16 октомври до 30 ноември, съгласно чл. 1 на Регламент № 1617/2016 на Комисията. Изчисленията по схемите са извършени по ставки, определени със Заповед № РД 09-794 от 19.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

  През следващата седмица се предвиждат авансови плащания и по схемите: за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДПЖ), за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК), както и за обвързано подпомагане за Биволи.

Публикувана в Животновъдство

Стопаните вече няма да минават задължителни курсове за поставяне на ушни марки на животните, защото операцията ще бъде извършвана от хора с нужната квалификация, с които те сключват съответните договори. Това гласят последните промени в наредбата за условията и реда за официална идентификация на животните, която предстои да бъде приета от Министерския съвет.

С тази наредба се отменят голяма част от разпоредбите на старата наредба от 2006 г., като се прилагат изискванията за идентификация на животните, разписани с европейски регламент от 2000 г.

С измененията се прилагат нови правила в чл. 137 (изм., ДВ, бр. 7 от 2013 г.) и на чл. 132 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), (изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г.), където се разграничават функциите на собственците и ползвателите на животновъдните ферми. По старата наредба те бяха „собственици или управителите на животновъдните обекти“, а по новата се заменят със „собственици и ползватели“.

Според наредбата собственик е този, който притежава документи, доказващи собствеността върху обект, подлежащ на ветеринарномедицински контрол“, а ползвател  е всяко физическо или юридическо лице, което има право да използва възмездно или безвъзмездно обект или инсталация, подлежащи на ветеринарномедицински контрол, които не са негова собственост.

С промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност ветеринарните участъци се премахват, като собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да сключват договори с избрани от тях регистрирани ветеринарни лекари, които ще извършват съответната профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните. Те ще изпълняват и мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Въвеждат се и нови срокове, при които фермерите трябва да съобщават за умляло, новородено или новозакупено животно.

При смърт на животно стопаните трябва веднага да съобщят за това на лекуващия ветеринар. При раждане или покупка на ново животно информацията може да се предаде до три дни, гласи наредбата.

Облекчават се и процедурите при временно транспортиране на животните, примерно за участие в изложения и други съзтезания. Животното може да бъдат транспортирани само с идентификационен документ (паспорт), без да е необходимо ветеринарномедицинско свидетелство.

Достъп до информацията в електронната база данни за животновъдния обект и отглежданите в него животни се предоставя на собственика или ползвателя му само след подаване на заявление по образец до Българската агенция по безопасността на храните в София.

Публикувана в Животновъдство

В периода от 11 до 21 октомври регистрираните животновъди, които през тази година са отглеждали и са заявили за подпомагане по схемите за обвързано производство крави, юници, биволици, малакини, овце-майки, кози-майки имат възможност да заявят финансово подпомагане в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
Три от схемите са за извънредна помощ и се финансират от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година. Общият бюджет по тях е 11 343 800 лева. Индикативните ставки са 29 лева на животно - за крави и биволици и 2 лева на животно – за овце-майки и кози-майки, като точният размерът на помощта ще бъде определен след обобщаване на информацията от подадените заявления.
С решение на УС на ДФ „Земеделие“ животновъдите могат да кандидатстват от днес и за Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Общият бюджет на националното подпомагане по схемата е 13 130 979 лева, а размерът на индивидуалната помощ е определен на 25 лева за крава/юница/биволица/малакиня и 6 лева – за овца-майка/коза-майка.
Списък на животновъдите, които отговарят на условията за участие, както и схемата, по която могат да кандидатстват, е публикуван на сайта на ДФ „Земеделие“.
За извънредната помощ от ЕФГЗ земеделските стопани, включени в списъка, трябва да подадат единно заявление по образец, в което  се посочва съответната схема, прилагана по Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613, за един вид животни в стопанстото на кандидата.
За Държавната помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, се подава отделно заявление. Повече информация за условията по всяка от четирите схеми за финансово подпомагане, на които трябва да отговарят животновъдите, ще намерите на сайта на Фонд „Земеделие“.

Публикувана в Животновъдство

Държавен фонд „Земеделие“ обявява, че в изпълнение на Заповед РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните от 11 до 21 октомври 2016 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции ще се приемат заявления по три схеми за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Извънредното подпомагане е 11,3 милиона лева и е осигурено от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година.

По Схемата за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие бюджетът за крави и биволици е 2 105 300 лв., а за овце-майки и кози-майки – 294 800 лв. Помощта се предоставя на стопани – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които през 2016 г. са отглеждали и са заявили по схемите за обвързано подпомагане от 5 до 20 крави и/или биволици и/или от 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки.

Бюджетът по Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи на производство е 4 247 300 лева за крави и биволици и 1 038 300 лева – за овце-майки и кози-майки. На подпомагане по тази схема подлежат животновъди, които през тази година са отглеждали и са заявили за подпомагане по схемите за обвързано производство над 20 крави и/или биволици и/или 50 и повече овце-майки и/или кози-майки. Помощ се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози майки в едно стопанство. Изискване към кандидатите по схемата е и поне един от животновъдните обекти в стопанството им да е регистриран в населено място в състава на община, включена в нитратно уязвима зона или да имат работещи биогаз инсталации с преработка на биомаса от животновъдни обекти.

По Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство е определен бюджет от 2 938 800 лева за крави и биволици и 719 300 лв. – за овце-майки и кози майки. Допустими са земеделски стопани, които през настоящата година са отглеждали или са заявили за подпомагане по схемите за обвързано подпомагане над 20 крави и/или биволици. Помощ се предоставя и на животновъди, отглеждали и заявили за подпомагане 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, които са допустими по схемите за обвързано подпомагане под селекционен контрол и преходна национална помощ, обвързана с производството. Кандидатите по тази схема трябва да прилагат екстензивни методи на производство – пасищно или оборно-пасищно, както и всички техни животновъдни обекти да са регистрирани в населени места, чиито землища не попадат в общини, включени в нитратно уязвими зони. Помощ се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози майки в едно стопанство.

Изискване към кандидатите по трите схеми за извънредна помощ е да не са заявили за подпомагане постоянно затревени площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) или да са заявили такива площи в размер на не повече от 10 декара на една животинска единица.

Индикативните ставки на помощта и по трите схеми са: 29 лева на животно - за крави и биволици и 2 лева на животно – за овце-майки и кози-майки. Размерът на помощта за една млечна крава или биволица и за една овца-майка или коза-майка ще бъде определен след обобщаване на информацията от подадените заявления.

Публикувана в Животновъдство

Евроакцентът върху производството на говеждо месо ще стане приоритет следващите три години, заяви еврокомисарят по земеделие Фил Хоган.
На ежегодното събрание на представителите на европейския аграрен сектор Хоган коментира: "През периода 2017-20202 г. ще акцентираме на производството на говеждо месо в развитието на месния отрасъл, за да подчертаем ролята му в устойчивото икономическо развитие."
Фил Хоган изрази поддръжката си за Трансатлантическо споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ и отбеляза дейността на Еврокомисията, насочена към получаване на достъп до месните пазари на трети страни.
Представители на европейския месен сектор неведнъж са заявявали, че експортът на месо от ЕС в трети страни може да окаже съществено положително влияние на бъдещето на европейския месен отрасъл, но при това трябва да има и балансиран внос.

Публикувана в Животновъдство

Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, в размер на 13 130 979 лева ще получат животновъдите, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“, съобщи БГНЕС.

Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволици, и/или малакини, овце-майки и/или кози майки. Размерът на индивидуалната помощ е определен на 25 лева за крава/юница/биволица/малакиня и 6 лева – за овца-майка/коза-майка.

На de minimis подлежат земеделски стопани, които са заявили животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за Кампания 2016.

Фермерите трябва да отглеждат в стопанствата си минимум 5 крави, юници, малакини или биволици, като максималният брой на подпомагане е до 200 животни. Изискването за овцевъди и козевъди е да отглеждат най-малко 10 животни, като на подпомагане подлежат не повече от 500 овце-майки или кози-майки за едно стопанство. За всички кандидати за държавна помощ важи изискването да имат заявени не повече от 10 декара постоянно затревени площи за едно животно или да не са заявили такива площи за подпомагане.

Заявления за държавна помощ de minimis животновъдите могат да подават от 11 до 21 октомври 2016 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Срокът за изплащане на помощта е до 4 ноември 2016 г.

Индивидуалният таван за подпомагане по de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2014-2016 г.). 

Публикувана в Бизнес

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, овце-майки и/или кози-майки.  

     Земеделските стопани, могат да кандидатстват при следните условия:

а) Да притежават минимум 5 броя крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, заявени за подпомагане по съответна схема за обвързано подпомагане за кампания 2016 г.;

б) Максималният брой за подпомагане е 200 броя крави и/или юници и/или биволици;

и/или:

в) Да притежават минимум 10 броя овце-майки и/или кози-майки, заявени за подпомагане по съответна схема за обвързано подпомагане за кампания 2016 г.;

г) Максималният брой за подпомагане е 500 броя овце-майки и/или кози-майки.

д) Да имат заявени не повече от 10 декара постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили за подпомагане такива площи;

Едноличните търговци и юридическите лица е необходимо да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

Ще се подпомагат: крави, юници, биволици, малакини, овце-майки и кози-майки.

Размер на помощта:

  • за крава и/или щница и/или биволица и/или малакиня - 25,00 лв./бр.

  • за една овца- майка и/или коза-майка - 6,00 лв./бр.

Документи за предоставяне на помощта:

Кандидатите прилагат следните документи:

а) заявление, генерирано от системата, в което се декларира:

  • ЕИК за ЕТ и ЮЛ);

  • IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;

  • размер на получена друга минимална помощ от 01.01.2014 г. по (ЕС) № 1408/2013;

  • размер на отпусната друга минимална помощ от 01.01.2014 г. по de minimis;

  • Наличие на свързаност по т. 3.4. във връзка с т. 2.2.2. на настоящите указания.

б) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ).

Срокове на помощта:

Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на     ДФ”Земеделие” – от 11 октомври 2016 г. до  21 октомври 2016 г.

Срок за изплащане на помощта: до  04 ноември 2016 г.

Публикувана в Животновъдство

75 животновъди заявиха подпомагане във втория транш от Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. След обработката на данните за страната най-голям интерес е регистриран в областите Велико Търново, Русе и Шумен, в които заявления за подпомагане са подали по деветима свиневъди. Във втория транш по схемата е заявено хуманно отглеждане на общо 348 789 животни.

Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта за отглеждане на прасета за угояване е до 1 месец след крайната дата за подаване на заявления.

Припомняме, че в рамките на първия транш 87 кандидати заявиха хуманно отглеждане на 318 345 животни. Помощта за прасета за угояване е за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение и се предоставя на три транша през годината. На 10 октомври ще започне последният - трети транш, като приемът на заявления ще продължи до 21 октомври.

Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажименти за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години. Държавната помощ по схемата е със срок на прилагане до края на 2017 година.

Публикувана в Животновъдство

Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които вече са обнародвани в Държавен вестник, регулират пасищните площи, които се полагат на животновъдите.

За имоти от първа до седма категория пасищата, които се ползват на правно основание, не може да надвишават 15 декара за една животинска единица или 30 декара за една животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На животновъдите отглеждащи месодайни говеда или такива от автохтонни породи се дават до 20 декара за животинска единица в имоти от първа до седма категория, и до 40 декара в имоти от осма до десета категория.

На стопаните на млечни и месни говеда и овце или кози, преминаващи към биологично животновъдство и поддържащи го, се полагат до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

Свободните пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд ще се отдават под наем чрез търгове, които ще се провеждат от областната земеделска дирекция за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите ще се сключват за една стопанска година.

При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой, няма да се дължи наем или аренда 2 години.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта