Услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) са достъпни в почти всяко населено място.

Издаването на имотни скици – справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да стане на поне 1180 гишета в цялата страна, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Такъв документ може да се получите във всяка от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в областните градове на страната.

Нотариусите също имат право да изваждат скици от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. До момента 665 нотариуса в страната са регистрирани в поддържания от агенцията регистър на оправомощените лица с право да издават документи. Изваждането на самата скица се прави по електронен път . Всеки ден в страната нотариуси заявяват и получават по електронен път между 15 и 20 имотни скици.

В поне 116 общини в България също могат да бъдат издадени скици, като тази услуга се осигурява на гражданите от 287 техни служители. Тези служители имат право да издадат документа на хартия и да го подпечатат с мокър печат на АГКК.

В общинските служби по земеделие също могат да се получат такива документи от специално упълномощени за целта служители.

Промените в ЗКИР и наредбите към него дадоха възможност и на всички геодезисти, които желаят, да издават имотна скица. Те също имат право на достъп до Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Към момента 61 лица, придобили правоспособност имат право да извършват административно обслужване с кадастрална информация. Геодезистите могат да разпечатват имотната скица на хартия и да я подпечатват с печата на агенцията.

Публикувана в Бизнес

На Министерството на земеделието, храните и горите се предоставят за управление части от имот - публична държавна собственост, които представляват две помещения на първи етаж в триетажна сграда и три гаража в друга сграда, намиращи се на ул. „Христо Ботев“ в гр. Търговище. Това реши днес правителството на редовното си заседание. Целта е свързаните структури на ведомството да се помещават на едно място, с което ще се подобри на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Публикувана в Новини на часа

На своето редовно заседание в сряда правителството прие постановление с което се променя предназначението на поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. Изменението е за обект, свързан с
националната сигурност и отбраната на страната - „Открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за динамична стрелба във Военно формирование 22580“. Той се намира в местността „Голямата локва“, с. Близнаци, община Аврен, област Варна и е с площ от 2.056 дка. Имотът е в обхвата на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Варна“ към „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен. Командването на военноморските сили на България не дължи средства за промяна на предназначението и компенсационно залесяване.

Публикувана в Новини на часа

Правителството обяви управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите имоти - публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Имотите, представляващи бивши овчарници, се намират на ул. „Александър Стамболийски“ № 53 в гр. Добринище. Те не се ползват по предназначение от години и не отговарят на условията за имоти - публична държавна собственост.

Публикувана в Новини на часа

От публична в частна държавна собственост се променя статутът и на имот, управляван Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Троян“. Имотът се намира в град Троян и представлява терен с площ 459 кв. м заедно с построената в него сграда със застроена площ 105 кв. м. Той не се използва от горското стопанство и промяната на статута ще даде възможност за по-ефективното му използване и извършване на разпоредителни действия с него.

Публикувана в Новини на часа

Поради отпаднала необходимост от Българската агенция по безопасност на храните се отнема управлението върху имот-публична държавна собственост, реши кабинетът днес. Той се намира в гр. Върбица и представлява терен с площ 1100 кв. м, заедно с построените в него сгради. Имотът се предава в управление на областния управител на Шумен съгласно Закона за държавната собственост.

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Министерството на икономиката имот - публична държавна собственост за осъществяване на дейността му. Имотът се намира на ул. „Славянска“ № 8 в гр. София и представлява триетажна административна сграда. Досега имотът е управляван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, но вече е с отпаднала необходимост. Поради близостта му с централната сграда на Министерството на икономиката, имотът е подходящ за задоволяване на административните потребности на ведомството от допълнителни работни помещения.

На Агенцията по геодезия, картография и кадастър се предоставя управлението върху част от имот - публична държавна собственост, който се намира на ул. „Беломорски“ № 79 в град Кърджали и представлява самостоятелен обект с площ 78 кв. м. Целта е да се увеличат архивните помещения и да се подобрят условията на труд на служителите в Службата по геодезия, картография и кадастър - град Кърджали. Досега частта от имота е била в управление на Областното пътно управление - град Кърджали към Агенция „Пътна инфраструктура“, но не се ползва от него.

Съгласно друго правителствено решение капиталът на „МОБА“ ЕООД, гр. София, се увеличава със стойността на непарична вноска, представляваща четири недвижими имота - частна държавна собственост. Имотите се намират в ж.к. „Дружба“, ж.к. „Овча купел“, ж.к. „Младост 3“ и на ул. „24-та“ в район „Връбница“ в София.

Статутът на управлявани от Министерство на отбраната имоти се променя от публична в частна държавна собственост. Имотите са общо пет и се намират в гр. Варна, гр. Банкя, с. Калояновец и в местностите „Калето“ и „Скотовъден фонд – Боруна“, които са съответно в общините Плевен и Царево.

Публикувана в Новини на часа
Четвъртък, 22 Ноември 2018 05:31

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прехвърля безвъзмездно на община Ботевград имоти - частна държавна собственост с обща площ 30 хил. кв. м. Имотите представляват стадион „Христо Ботев“ в града и поземлен имот в близост, който ще бъде използван за изграждане на паркинг и озеленени площи. По този начин ще бъдат задоволени нуждите на общината от обект за спортни дейности, а обособяването на зони за пешеходци и автомобили ще допринесе за по-безопасно придвижване в района около спортното съоръжение. Дейностите ще бъдат с изцяло неикономически цели, ще задоволят обществени потребности и ще подобрят общинската инфраструктура.

На община Пловдив безвъзмездно се прехвърля имот, чийто статут се променя от публична на частна държавна собственост. Имотът се намира в местността между Голямо Конарско и Пазарджишко шосе в града и е с площ 4999 кв. м. Той ще бъде използван от общината за дейности по овладяване популацията на безстопанствените кучета на нейна територия. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

Безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на община Мадан се учредява върху част от имот - публична държавна собственост. Имотът с площ 34,42 кв. м се намира в гр. Мадан и е част от река Малка река, протичаща в съседство на здравното заведение. С покриване на част от коритото й общината ще може да изпълни обект „Паркинг към Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Константин Чилов“ - гр. Мадан“. Той е част от проект „Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг“. С реализирането на проекта, който е в интерес на общините Мадан, Златоград, Рудозем и други съседни, ще се осигурят места за паркиране на служебни автомобили и автомобили на пациенти, посещаващи здравното заведение, ще се подсигурят по-добри условия за пациентите и хора с увреждания. От паркинга ще може да се осъществява връзка и с двора на болницата, който ще бъде ползван от автомобилите на спешната помощ или като авариен изход. Тротоарът от страната на болницата ще преминава в рампа за директен достъп до двора на здравното заведение, като ще се обособят две зони, даващи възможност за сядане, разходка и отдих на пациентите и посетителите в зелена и природосъобразна среда.

От частна на публична държавна собственост се променя статутът на имоти, управлявани от Агенцията за социално подпомагане. Те се намират на ул. „Ангел Кънчев“ № 1 в град Русе и представляват терен с площ 174 кв. м и два самостоятелни обекта на първия етаж в изградена в него сграда. С решението на Министерския съвет Агенцията запазва правото си на управление върху имотите, които се ползват за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ в града.

От публична държавна в частна държавна собственост се променя статутът на сгради, предоставени за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Сградите са едноетажни постройки с обща застроена площ 495 кв. м. и са разположени в пристанищен терминал „Варна Изток“. Те са в много лошо техническо състояние и отпаднала необходимост от използването им по предназначение. Промяната ще даде възможност за събарянето на сградите и разчистването на терена в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Премахването на сградите ще увеличи откритите складови площи и ще даде възможност за привличане на повече товари, както и увеличение на обработените кораби в пристанището.

С друго Решение правителството предоставя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество управлението върху части от имоти - публична държавна собственост в град София за нейните нужди, като ще позволи преместването в една сграда на структурите, които се вливат в Комисията с влезлия в сила Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Частите от имоти представляват част от сутерен с площ 151,80 кв. м и четвърти етаж с площ 577,03 кв. м в административна сграда, намираща се на пл. „Света Неделя“ № 6, кв. 204. Досега те са били в управление на Министерството на вътрешните работи. По решение на Министерския съвет сега то получава управлението на четири етажа в друга сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 112.

По реда на Закона за устройство на територията ще бъдат премахнати три сгради - частна държавна собственост, намиращи се в кв. „Източна промишлена зона“ в гр. Русе. Сградите са с обща площ 582 кв. м, а премахването им ще позволи на Агенция „Митници“ да направи реконструкция на инфраструктурата на трасе „Изход“ в зона „Запад“ на ГКПП „Дунав мост – Русе“. Ще се обособят два независими изходящи потока - за леки и за товарни автомобили. Подобрената организация на движение ще допринесе за по-качествено и експедитивно изпълнение на задачите на митническата администрация по контрол на превозни средства, стоки и товари и ще се увеличи пропускателната способност на трасетата.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по 7 случая.

Правителството даде съгласието си ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ да продаде недвижим имот, частна държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване. Имотът се намира в местност „Сръбчето“ в гр. Русе и е с обща площ от 7 409 кв. м., вкл. сграда със застроена площ 1 459 кв. м. Той не е необходим за дейността на предприятието.

Публикувана в Новини на часа

Безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от имот - публична държавна собственост се учредява в полза на шуменското дружество „ЕЛЕТЕХ“ ООД за изграждане на захранващ водопровод към поливна система. Поземленият имот с площ 73,098 дка се намира в м. „Средна лъка“, в землището на село Реселец, община Червен бряг, област Плевен. За нуждата от напояване ще бъде изградено водовземно съоръжение в река Искър, подземен вододовеждащ водопровод от реката до смукателна шахта и помпена станция, както и водовземна шахта с утаечна камера. За напояване на трайни насаждения ще бъде изградена дъждовална система, състояща се от главни и второстепенни подземни тръбопроводи. Областният управител на област Плевен следва да състави акт за публична държавна собственост за имота, да издаде заповед за учредяване на безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху имота, след заплащане на стойността на правото от титуляра, и да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

Министерският съвет предоставя също така безвъзмездно части от имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ - Търговище, и на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. По този начин ще се подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса и ще се разшири сътрудничеството между структурите на ведомствата. Ще се удовлетвори нуждата от помещения за изпълнение на специфичната дейност на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ - Търговище, сектор „Пробация“. Частите от имота - държавна собственост представляват помещения на първия и на третия етаж в триетажна административна сграда на ул. „Христо Ботев“ в гр. Търговище, заедно със съответните идеални общи части.

Публикувана в Новини на часа

Правителството възложи на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) да сключи договор за покупка в полза на държавата на имот, който представлява част от сграда и е с адрес гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 128, блок А. Правителството обяви сградата за имот публична държавна собственост, считано от датата на придобиването й, и го предостави безвъзмездно за управление на НАП, за нуждите на ТД на НАП - Варна. Целта е да се оптимизират условията за работа на приходната администрация в морския град.

Съгласно друго правителствено решение, на община Балчик се предоставя правото на управление върху два имота публична държавна собственост за изпълнение на Проект „Реконструкция на настилката, изграждане на велоалея и благоустрояване на района на КИЦ „Мелницата“ и крайбрежната алея“. Имотите са част от „Брегоукрепително съоръжение Дамба Албена – Балчик“ и се намират на територията на гр. Балчик. С финансиране по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. по проекта на общината ще се направи реконструкция на настилката на дамбата и ще се благоустрои районът на културно-информационния център „Мелницата“.

На Община Костенец се предоставя безвъзмездно собствеността върху намиращ се в града имот - частна държавна собственост, с площ 5 410 кв. м и построените в него сгради. Имотът ще бъде използван от общината за изграждане, управление, поддържане, ремонт и реконструкция местни пътища, улици, площади, зелени площи, благоустрояване на паркове в съответствие със заложените приоритети в Общинския план за развитие. Това ще доведе до подобряване условията на живот и трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Публикувана в Новини на часа
Четвъртък, 11 Октомври 2018 05:14

Правителството се разпореди с имоти

Правителството одобри отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на две кръгови кръстовища на второкласния път „Пловдив – Асеновград”' на територията на област Пловдив.Имотите се намират в землището на с. Брестник, община Родопи и в землищата на кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград.Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На Комисията за защита на потребителите се предоставят безвъзмездно за управление имоти - публична държавна собственост. Те представляват реални части - помещения на първи, трети, четвърти и пети етаж от административна и делова сграда - Дом-паметник „Александър Стамболийски“ в София. Поради отпаднала необходимост от комисията се отнема имот, намиращ се на пл. „Славейков“ № 4А в столицата. Част от него - целият трети и част от четвърти етаж, се предоставя под наем на политическа партия „Атака“ за административните нужди на централното й ръководство.

Поради отпаднала необходимост от Министерството на земеделието, храните и горите се отнема правото на управление върху имот – публичнадържавна собственост. Имотът, който е с площ 8 253 кв. м и се намира в град Кюстендил на ул. „Аверки“ № 2, преминава в управление на областния управител на област Кюстендил.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта