Ограничава се употребата на Продукти за растителна защита (ПРЗ), с цел опазване на пчелните семейства. Промените целят въвеждане на по-рестриктивни часови ограничения при извършване на третиранията. Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Становища и предложения по него могат да се представят в 30-дневен срок.

Продукти за растителна защита, идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника. Това ще става при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Всички инсектициди със системно действие, които не са идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се използват с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце. Продукти за растителна защита, различни от изброените, ще се прилагат от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника. ПРЗ с нисък риск и на база микроорганизми ще се използват с наземна или авиационна техника без часово ограничение. Измененията на Наредбата предвиждат забрана за третиране с ПРЗ, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на ПРЗ. Забранява се използване на вещества, представляващи хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти.

За подобряване на контрола върху употребата на ПРЗ ще стартират дежурства на инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) и Областните дирекции „Земеделие“. Включително и в почивните дни те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани обработки.

Измененията на Наредба № 13 предвиждат и подобряване на механизма на уведомяване чрез изграждане на електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Чрез нея собствениците на пчелини ще бъдат информирани за предстоящи третирания с наземна или авиационна техника и предприемане на своевременни мерки от тях за опазването на пчелните семейства от отравяне.

С предложенията се цели осигуряване на по-добра защита на пчелите и пчелните семейства, чрез засилване на контрола, регламентиране на всички мерки и процедури, свързани с опазване на пчелите от отравяне.

Публикувана в Пчела и кошер

За важното значение на сярата при торенето на кръстоцветните култури се говори много през последните няколко години. Този елемент е част от фитоацексините и глюкозинолатите, съдържащи се в кръстоцветните, вкл. в зелевите култури. Фитоацексините отблъскват вредните насекоми. Колкото по-високо е тяхното съдържание, толкова по-малко атрактивно е растението за неприятелите. А съдържанието на глюкозинолатите определя привлекателността на растението към женските на зелевата муха.
Женските на зелевата муха смучат сок от растението преди да отложат яйцата си до него. В Холандия на опитната станция в Зваагдайк в продължение на три години правено сравнение на ефективността на различни инсектициди на фона на прилагане на различни торове, съдържащи сяра. Опитите са правени на парцели с брюкселск зеле, тъй като именно тази култура се поврежда особено силно от зелевата муха.

Сярата е внасяна както с основното торене, така и чрез листно подхранване със магнезиев сулфат или торове Фолиплюс Сяра (100 г S/л). Внасянето на сяра преди засаждането на разсада и листното подхранване с магнезиев сулфат се оказали неефективни, а пръскането с торовете Фолиплюс Сяра дало положителен ефект. Изследователите смятат, че е възможно постъпването на сяра от почвата и магнезиевия сулфат да е било много бавно, отколкото от специалните торове.

През 2017 г. подобно изпитване е правено паралелно в Зевенхойзен, където брюкселското зеле е пръскано осем пъти с Фолиплюс Сяра (5 л/ха) в периода на развитие на второто и третото поколение на зелевата муха. Прилагана е схема на обработка от 10-дневен интервал съвместно с регистрирани и нови инсектициди. При оценка състоянието на растенията в края на октомври на парцелите, където е прилагана смес от торове и инсектициди, били открити 69 зелки с ларви на зелева муха на 40 растения, а на участък, където е прилаган само инсектицид - 130 повредени головички зеле на 40 растения.

Според ръководителя на изследването Маурицио ван дер Хоут (представител на фирма CZAV), много важно е правилно да се определи момента на пръскането както с инсектицид, така и със сяросъдържащите торове. Инсектицидите следва да се прилагат до тогава, докато развитието на популяцията достигне своята пикова стойност, но не по-късно.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Това сподели Георги Борисов – мениджър продажби на ArystaLifeScience за Централна северна България, за читателите на в. „Гласът на фермера“

Интервю на агр. Петър Кръстев

На Открития ден на лозата, организиран от ArystaLifeScience в лозовите масиви на Карнобат, в схемите за третиране бяха включени инсектициди, с които е изведена борбата с неприятелите по културата. За повече подробности разговаряхме с Георги Борисов– мениджър продажби на ArystaLifeScience за Централна северна България.

 • Г-н Борисов, какви инсектициди бяха използвани в борбата с неприятелите при лозята в масивите на Винпром Карнобат?
 • Фирма Arysta LifeScience има изключително богато портфолио от инсектициди, част от които са регистрирани и в лозя. В конкретния масив използвахме новия за българския пазар инсектицид Даскор – комбинация от две активни вещества – хлорпирифос-метил и циперметрин, както и пиретроид Цитрин Макс. Това са двата инсектицида, използвани на различни етапи от развитието на лозата.

 • Инсектицидните третирания в лозята, като че ли не са много популярни у нас?

 • Да! Традиционно инсектицидните третирания при лозя в България се пренебрегват и са по-слабо застъпени. Това е грешка, тъй като повредите от неприятели и най-вече от гроздовите молци в много от случаите водят до развитие на болести, защото дават възможност за лесно и бързо навлизане на патогените на заболявания през направените рани от тях. Това, от своя страна, води до необходимост от допълнителни фунгицидни пръскания. Така, че ние се опитваме да предложим на земеделските производители работещи продукти и решения, водещи до положителни икономически резултати.

 • Какво друго Arysta LifeScience предлага на лозарите срещу вредители?

 • От миналата година пуснахме на пазара новия акарицид Зуум – продукт от групата на инхибиторите на хитиновия синтез. До момента не е установена каквато и да е резистентност по отношение на неприятелите към него. Зуум позволява с едно третиране да се реши в голяма степен проблемът с акарите, както в лозя, така и в овощни и зеленчукови култури. Продукт, който с едно третиране деструктурира изцяло популацията на акарите, контролирайки всички техни стадии – яйца, ларви, нимфи и възрастни. Нещо много ценно при него, е че действа трансовариално – стерилизира женските възрастни, които снасят нефертилни яйца.

 • Липсата на установена резистентност, както и решението на проблема с акарите с еднократно приложение са много добри характеристики за Зуум. Важи ли това и за останалите инсектицидни ПРЗ на вашата компания?

 • Инсектицидите на Arysta LifeScience са широкоспектърни и контролират целия комплекс от неприятели в лозя и не само при тях, но и при останалите земеделски култури. До момента при никой от нашите продукти няма установена резистентност срещу неприятелите, в които са регистрирани. Въпреки това, ние се опитваме да предлагаме нови решения, нови комбинации от активни вещества. Всичко това правим с цел по-успешно справяне в борбата срещу неприятелите и ограничаване на възможността за възникване на каквато и да е резистентност.   

Публикувана в Растениевъдство

В селското стопанство, в индустриален мащаб не може без пестициди и торове. Както показват множество тестове, тяхното съдържание в растенията често надвишава допустимата мярка.

Експерти от Институт FGNBU "Rosinformagroteh" на подчинение на Министерството на земеделието на Руската федерация, обясняват сложността на изчисленията. Тъй като на полето препаратите се разпръскват от автоматични системи за пръскане, някои от тях неизбежно ще попаднат извън културите, изпаряват се или попадат в почвата.

За подобряване на технологията учените от "Rosinformagroteha" предлагат, използване на новото им изобретение - пулсиращ лазерен лъч.

Устройството улавя и предава към компютъра данните за разхода на препарата, които осигурява контрол и намаляване на количеството на химикали при обработката с 20-30%. Сега учените изпитват прибора в действие, след което възнамеряват да предложат сътрудничество на производителите на селскостопански машини.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В борбата с ранните неприятели в овощната градина се прилагат различни методи за борба, които вие вече познавате – механични, агротехнически и химични.

МЕХАНИЧНИ МЕРКИ

С прекопаването на почвата около дръвчетата се унищожава голям процент от зимуващият запас на вредителите. Събирането и унищожаването на окапалите и мумифицирани плодове е част от борбата.От механичните методи, може да се приложи и обиране, и унищожаване на неприятелите по време на цъфтежа. Това става чрез стръскване на дръвчетата сутрин рано, като преди това се постеле найлон под короната.

АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Грижите за дръвчетата през годината – резитба, торене, напояване, окопаване, допринасят за тяхното добро развитие. Добре гледаните дръвчета са много по-малко зависими от неприятелите.

ХИМИЧНИ МЕРКИ

Химичната борба, която се провежда през различните фази и сезони от развитие на дръвчетата, ограничава популацията на неприятелите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Има бъдеще за продуктите за биоземеделие, коментира за в. „Гласът на фермера“ Христо Атанасов, мениджър на Ариста за обеззаразители за България и регионален мениджър за Западна България

 • Какви нови продукти на Ариста представихте на изложението АГРА 2017?

 • Излязохме с една обединена листа от бившите четири структури, които се сляха в Ариста и в момента имаме над 44 нови продукта, които са хербициди, фунгициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове.

 • Ще разкажете ли по-конкретно за всяка една от тези групи?

 • Всички продукти са строго специфични. Иновативна е технологията за биоактиватори. Във френска фабрика се произвеждат над 20 биопродукта, които са за органично земеделие. Това са нови продукти, които тепърва ще навлизат на пазара. Досега са регистрирани първите три продукта. Надяваме се до края на годината още три продукта да се регистрират. Така постепенно ще навлязат в практиката, защото се оказа, че интересът към тях е голям и има голямо търсене.

 • А те подходящи ли са за No-till земеделие, което става доста популярно сред фермерите в България?

 • Аз не знам доколко това е мода сред фермерите, но нещата вървят все повече към биологичното земеделие и такова, което съхранява повече природата. Смятам, че за тези продукти има бъдеще.

 • С какво се отличават продуктите на Ариста при хербицидите?

 • При хербицидите сме специалисти при препарати срещу балур в широколистни култури. Добри известни сред потребителите сме при фунгицидите за обеззаразяване на семената. Предстои тази година да разработим нов инсектицид за беззаразяване на складове и на зърно. Той вече е регистриран. Предлагаме и нови фунгициди. Едни от най-иновативните продукти сред акарицидите са Зуум и Флорамайт, които навлязоха на българския пазар и нямат аналог. Всяка група са има своите особености и своите иновации.

 • Успяват ли българските фермери бързо да се нагодят към тези новости?

 • Да, за част от продуктите е достатъчно да кажем само техните качества и характеристика и веднага се възприемат от стопаните. За друга част е необходимо да се правят повече обяснения, защото има много сходни и аналогични продукти и трябва да разграничиш с какво твоя продукт е по-добър. Някои от по-иновативните се налагат по-бързо и се търсят от фермерите. Други, които са сходни с редица продукти, изискват повече разяснения.

 • Продуктите на Ариста покриват всички спектри на растениевъдството – тръгвайки от зърното, през зеленчуци и плодове, та до цветята. В момента в България особено бързо развиващ се сегмент е лозарството. Какво предлагате там?

 • За лозарството имаме няколко фунгицида, които сме регистрирали и смятаме, че са на световно ниво. Очакваме регистрацията на нов хербицид. Двата най-добри акарицида също са регистрирани в лозарството. Всичките ни инсектициди също са регистрирани в лозарството. Към която и култура да се обърнете, можем да предложим цяла гама от решения.

 • Напоследък се повиши апетитът и към етерично-маслените култури. Там какво предлага Ариста?

 • За етерично -маслените култури водим вече три години изследвания, съвместно с Института по розата в Казанлък. Те имат публикация за един наш биологичен продукт, който освен че повишава добивите, повишава и масленото съдържание на растенията – независимо дали са рози или лавандула. Продуктът се казва Сиаптон и е на основата естествени биологични протеини и е широко застъпен във всички култури – зърнени, зърнено-житни, слънчоглед, рапица, царевица и т.н.

 • Видно е, че имате разработки във всяка една област на растениевъдството. Има ли все пак продукт, с който се гордеете изключително много?

 • Този биостимулатор Сиаптон е уникален продукт. Други три продукта – Тонивит, Мултолео и Апетайзер, които са физиоактиватори, а не само обикновени листни торове. В сегмента обеззаразяване на семена сме много добри. Не мога да кажа – най-добрите, защото никога няма най-добър. С инсектицидите наш специалитет е световно известният Нуреле Д. Сега с още по-нова формула – Даскор, също базирана на подобен вид синергизъм. Това е нов широкоспектърен инсектицид за борба с широк кръг неприятели по редица зърнено-житни култури, рапица, лозя и зеленчуци. Както виждате – продуктовата ни гама е много богата.

Публикувана в Растениевъдство

График на кампанията за инсектицидна обработка на местата, където се намножават кръвосмучещи насекоми, пренасящи заболяването Заразен нодуларен дерматит

Българска агенция по безопасност на храните продължава кампанията за инсектицидна обработка на местата, където се намножават кръвосмучещи насекоми, пренасящи заболяването Заразен нодуларен дерматит. От 10 до 13 юни 2016 година ще се третират площите по цялото поречие на река Дунав, в зона до 10 километра от брега на реката - oт района на град Брегово (западната граница със Сърбия) до град Силистра. Летателната техника ще излита от площадките край селата Щръклево, област Русе, Кайнарджа, област Силистра и Гривица, област Плевен.

От 11 до 16 юни 2016 година ще се пръска на територията на общините - Марица, Раковски, Родопи, Катуница, Садово и Куклен. Летателната техника ще излита от площадката край Войсил.

От 11 до 17 юни ще се обработват териториите в общините - Симитли, Кресна, Струмяни и Петрич. Самолетите ще излитат от площадката край село Покровник, област Благоевград.

Инсектицидните обработки са съобразени с нормативните изисквания за опазване на пчелите и се извършват в ранните часове на деня – от 6:00 до 10:00 часа. Важно е стопаните да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането. Целта е да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит.

Графикът може да бъде променян следствие на влошени метеорологични условия.

Публикувана в Пчела и кошер

Гъсениците  от второ поколение повреждат зърната с големина на грахово зърно, като ги нагризват и слабо ги оплитат в копринена нишка.

КОИ ЛОЗЯ СА ПО-ЗАСТРАШЕНИ?

Лозята и асмите, които са разположени в по-ниските места се нападат по-силно отколкото тези, които са разположени по склоновете!

Лозите, които са по-зашумени и при които има по-висока влажност са по-застрашени от намножаването на този неприятел!

Специалистите по растителна защита казват, че щом има 10-12 гъсеници на 100 грозда при десертните лозя и 15-20 гъсеници на 100 грозда при винените трябва да се пръска.

ПРЕПАРАТИТЕ:

За борба с гроздавите молци може да се използва един от следните инсектициди: Релдан 40 ЕК - 12 мл, Нуреле дурсбан – 5, Авант 150 ЕК – 25мл /дка . Дозите са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 09 Юли 2014 12:01

Заплаха за картофите

От края на юни към момента в посевите с картофи се наблюдава масово излюпване на ларвите на колорадския бръмбар ивредна дейност от възрастнитеи ларвите на неприятеля, съобщават специалистите от БАБХ. Химичен контрол срещу неприятеля трябва да се проведе при следния праг на икономическа вредност:

 • 10% заселени гнездапри поникване до 10-15см височина на растенията;
 • 5 бр. възрастни на 100 растенияпри 15-25 см височина на растенията;
 • 10 бр. яйчни купчинки на 10 растенияпри 15-25 см височина на растенията;
 • 150 бр. ларви на 100 растения при 15-25 см височина на растенията;
 • 10% нападнати растениявъв фенофаза „бутонизация”

Прагътнаикономическавредност за ларвите е:

 • 150 бр. ларви на 100 растения при 15-25 см височина на растенията;
 • 10% нападнати растениявъв фенофаза „бутонизация”.

За борба с колорадския бръмбар могат да се използват следните регистрирани инсектициди: Агрия 1050+ в доза 50 мл/дка, Актара 25 ВГ - 6 г/дка, Алведере 240 СК – 20 мл/дка, Алтакор ВГ – 8-12 г/дка, Биская 240 ОД – 20 мл/дка и др.

Публикувана в Растениевъдство

Първо пръскане срещу анарзията се прави през пролетта преди показване на бялото оцветяване на цветните бутони във фенофаза розетка преди вгризването на гъсениците в младите леторасти. Пръсканията през вегетацията срещу гъсениците на източния плодов червей се отнасят и за гъсениците на анарзията.

ПРЪСКАНЕ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА

През вегетационния период, първото пръскане трябва да се проведе непосредствено преди разпукване на цветните пъпки, преди гъсениците да напуснат зимните си убежища. Второто третиране се прави след прецъфтяването. Използват се инсектициди от всички групи. Успешното извеждане на борбата с презимувалото поколение, снижава плътността на неприятеля и през летните месеци той не нанася икономически значими щети.

ПРЕПАРАТИТЕ

Инсектицидите, които могат да се използват за борба с анарзията са Дурсбан 4Е – 15 мл, Карате ЗЕОН – 2 мл, Нуреле Дурсбан – 5 мл, Суми Алфа 5ЕК – 2 мл и др. Дозите са за 10 литра вода.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта