БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От името на българските биоземеделци, Българска Асоциация Биопродукти изказва благодарност на министър Танева за решението да удължи кампанията за подаване на заявления за стопанската 2019-2020 година до 20.05.2020 г., с което биофермерите, неуспели да приключат своите заявления в рамките на последната седмица, няма да търпят санкции за закъснение.

Бихме искали също да изкажем благодарност на заместник министър Вергиния Кръстева, на целия екип от експерти във МЗХГ и ДФЗ, които оказваха съдействие за решаване на казуси и затруднения на биоземеделци при подаването на заявления по 12 часа на ден, както и на хилядите служители в земеделски служби, които работиха без почивни дни, с удължено работно време, за да може да се състои кампанията по подаване на заявления в извънредната ситуация, в която се намираме.

Надяваме се сътрудничеството да продължи и в следващите три седмици, в които ще могат да се правят корекции и да се добавя мярка 11 „Биологично земеделие“ към заявленията, които показваха грешки и бяха своевременно затворени, за да се спази крайния срок.

Усилията на Българска Асоциация Биопродукти са насочени към целта всички биологични фермери, които отговарят на условията за получаване на компенсаторни плащания по мярка 11, да могат да заявят био площите, животните и пчелните си семейства, за да може осигурените допълнителни 40 млн. евро за биоземеделие да постигнат целите си – справедливо разпределение между всички биосертифицирани фермери.

Надяваме се в края на кампанията, с общите ни усилия с МЗХГ, да постигнем тази цел и да няма биоземеделци, които да се чувстват огорчени и излъгани, независимо дали са членове на нашата асоциация.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ 

Публикувана в Агроновини

Земеделските служби ще работят тази събота и неделя

Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания за Кампания 2020 до 20-ти май (сряда) включително, без санкция.

Причината за това е, че през днешния ден в Общинските служби по земеделие в Сатовча, Гърмен, Панагюрище и Карлово са постъпили заявления от земеделски стопани, които не са били включени в предварително изготвените графици за това. Някои от тях подават в последния момент искане за регистрация като земеделски производители.  

До 5 юни 2020 г. се удължава и срокът за извършване на промени в заявлението.

До 15 юни земеделските производители могат да подават заявления със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение.
Към 15 май 2020 г. са подадени  97 886 заявления.
Създадена е организация и Общинските служби по земеделие в цялата страна ще работят и през настоящия уикенд.

Публикувана в Бизнес

Днес, 15 май е крайният срок, в който земеделците подават заявления за субсидиране в Кампания 2020, без да търпят санкции.

От утре до 31 май по подадените вече заявления могат да бъдат направени промени, без да им бъде налагана санкция за закъснение.

До 10 юни фермерите могат да кандидатстват за подпомагане, като глобата е в размер на 1% от дължимата сума върху всеки просрочен ден.

Проблем с подаването на заявления по мярка 11 имат биопроизводителите. Стотици фермери все още не са успели да подадат заявления и има риск да останат без подпомагане. От Българска асоциация "Биопродукти" съветват своите колеги да приключат до края на деня своите заявления, макар и с грешки в очертаването на площите, за да не търпят санкции. След това могат да нанасят корекции. 

Въпреки настояването на бранша, към момента МЗХГ не смята да удължава срока за подаване на документи по директните плащания, въпреки че има разрешение от Европейската комисия за това. Ако кампанията приключи навреме, това ще позволи по-ранно плащане към земеделците, аргументират се от ведомството.

Едва 4% от заявленията за субсидии са подадени по електронен път. Ежегодно близо 100 хил. регистрирани земеделски производители кандидатстват за подпомагане.

Всяка година стопани и земеделски служби са под напрежение по време на кампанията – дали ще успеят да се справят с обявените срокове. Често, заради софтуерни проблеми и т. нар. бъгове в системата, кампанията реално стартира дни, след първоначално обявения срок. Въпреки подаването по електронен път, финалното приключване на заявлението е с подпис на кандидата в местната земеделска служба.

Въпреки извънредното положение, областните и общинските земеделски служби останаха в работен режим. В много от тях се работи по предварително изработен график, за да няма струпване на хора. Фермерите алармират, че трудно се свързват с ДФЗ или с МЗХГ – ако имат въпроси за хода на кампанията.

 

Публикувана в Бизнес

ДФ „Земеделие“ преведе близо 5 млн. лв. (4 820 156 лв.) по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2019 г.

Субсидии са изплатени на 113 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури.

 За да получат финансиранe кандидатите по Схемата за памук трябваше до 1 декември 2019 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция. Това условие е разписано в чл. 17, ал. 2 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Ставката за финансовата помощ е изчислена на базата на чл. 58 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.

Публикувана в Агроновини

Във връзка с разпространено писмо от Българска асоциация Биопродукти за удължаване на срока по Кампанията за директни плащания 2020 без санкции МЗХГ информира, че:

Към 7.05.2020 г. по Кампанията за директни плащания 2020 г. са подадени 100 % от заявленията, спрямо 7 май 2019 г. Приключените заявления,  спрямо същия период в Кампания 2019 г.,  са 98 %. Единствено е забавена възможността за приключване на заявленията по мярка 11 поради по късното обявяване на мярката. Припомняме, че прилагането на мярка 11 „Билогично земеделие“ стартира на 27 април. Това стана възможно след като през декември миналата година страната ни изпрати за одобрение Шеста нотификация на ПРСР 2014-2020 г., която бе получена официално в края на месец април. От днес всички заявления и схеми могат да се затварят, включително и мярка 11.

Министерство на земеделието, храните и горите е в постоянна комуникация със земеделските производители, Областните и Общинските служби по земеделие в страната относно хода на кампанията по заявяване. Земеделските служби работят при пълен капацитет и удължено работно време, като очертаванията могат да се извършват и през настоящия уикенд.

Стремежът на МЗХГ е кампанията да приключи в обичайните си срокове, за да може да бъде извършено по ранно плащане към земеделските производители. За кампания 2020, съгласно приложимото законодателство, сроковете за подаване на заявления за подпомагане са както следва:

-  до 15 май 2020 г. включително без санкция за закъснение при подаване на заявления или редакция на вече подадени такива;

-  от 16 до 31 май 2020 г. включително кандидатите за подпомагане могат да правят промени по подадени вече заваления, без да търпят санкция за  закъснение;

-  от 3 до 10 юни 2020 г. включително се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от заявлението в размер на 1% за всеки работен ден;

Във връзка с гореизложеното и предвид направената организация за подаване на заявления, на този етап не се налага промяна в сроковете.

Публикувана в Бизнес

Във връзка с ограничаване опасността от разпространение на COVID-19 и удълженото извънредно положение в страната, приемът на заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания 2020 г. продължава при непрекъснат процес на обслужване на земеделските производители. Областните и Общинските служби "Земеделие" в страната работят със стопаните, спазвайки мерките за дезинфекция и препоръките на здравните власти. Към момента са подадени общо над 21 500 заявления чрез ИСАК и Системата за електронни услуги (СЕУ).

Припомняме, че в СЕУ на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е възможно регистрирането на данни по заявленията за подпомагане за кампания 2020. Тя е достъпна само за регистрирани потребители. Регистрацията в системата става с подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/. Подробна информация относно въвеждането на данни в СЕУ, е публикувана на сайта на ДФЗ, меню „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“ (https://www.dfz.bg/assets/17825/INFO_SEU.pdf). С цел улеснение на земеделските стопани в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ (https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49) са публикувани видео ръководства за работа със системата.

Земеделските стопани могат да се ориентират спрямо данните си в заявлението за 2019 г. На Интернет страницата на ДФЗ, меню „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“, са публикувани образци на заявлението, като стопаните могат да се информират за схемите, включени в него. За схемите за обвързана подкрепа за животни е необходимо да бъдат посочени единствено схемите, за които се иска подпомагане, като в ИСАК съществува улеснено заявяване на всички допустими животни по отделните схеми и не е необходимо изрично изброяване на ушни марки. Важно за коректното въвеждане на предварителните данни е актуализирането на тези, поддържани в информационната система на Българската агенция по безопасност на храните. За схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство, не е необходимо да се посочва животновъден обект, а само желание схемата да бъде включена в заявлението при условие, че кандидатът има сертифицирани данни за животните към референтен период. Подробна информация за схемите за директни плащания е налична в наръчника за кампания 2020, достъпен на следния адрес: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/03/02/narchnik_za_kandidatstvane_za_direktni_plashchaniia-_kampaniia_2020_atLWTJt.pdf.

С цел избягване струпването на земеделски стопани, тези от тях, които не използват СЕУ, могат да подадат заявленията си по електронен път. Стопаните трябва да посочат обработваните от тях площи и отглеждани животни, както и схемите и мерките, за които желаят да кандидатстват. Информацията се изпраща по електронната поща до съответната Общинска служба „Земеделие“, в която се намират площите или където е постоянният адрес на физическите лица/адрес на регистрация за юридическите лица.

На Интернет страницата на всяка Областна дирекция „Земеделие“ е публикуван и нейният електронен адрес. При желание за отдалечена подготовка на заявлението за подпомагане земеделските стопани следва да изпратят на електронния адрес на общинската служба УРН или ЕГН/ЕИК, за което желаят да бъде създадено заявление за подпомагане за кампания 2020. След получаване на е-мейла от ОСЗ осъществяват телефонна връзка с бенефициента за потвърждение за стартиране подготовката на заявлението за подпомагане.

С цел улеснение на земеделските стопани при подготовката на данни за кампанията е възможна предварителна проверка за спазване изискванията за зелени плащания чрез въвеждане на данни в раздел „Полезна информация и справки“, секция „Калкулатори“ на https://seu.dfz.bg/.

Също така стопаните могат да получат информация относно обработваните площи и отглежданите животни и схемите/мерките, и по телефон, като се свържат с ОСЗ по местонахождение на имотите или по постоянен адрес на физическите лица/адрес на регистрация за юридическите лица.

За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от ДФЗ-РА, във всички ОСЗ в страната се приемат заявления за подпомагане, при спазване на всички мерки за дезинфекция.

С цел избягване на струпвания на едно място МЗХГ препоръчва очертаването на площи в заявленията за подпомагане за Кампания 2020 да се извършва в една общинска служба. Земеделските стопани могат да въведат данни само на част или на всички ползвани площи по постоянен адрес на физическо лице /адрес на управление на юридическо лице, като по служебен път заявленията ще бъдат изпращани към съответната областна структура на ДФ "Земеделие".

Публикувана в Новини на часа

Определена е ставката за подпомагане за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за Кампания 2019 г., със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Тя е в размер на 122,67 лева на хектар.

Схемата за зелените директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, получаващи плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Във вторник, 14 април 2020 г., ще бъдат изплатени средствата на земеделските стопани.

Публикувана в Бизнес

Очаквано, заради коронавирусната пандемия, Европейската комисия взе решение за удължаване на Кампанията по директните плащания за 2020 година до 15 юни. Всяка от държавите-членки на Европейския съюз може да направи това – по собствена преценка и за да нямат притеснения фермерите при подаването на заявления за директни плащания. Логично, предложението дойде от Италия, които търпи най-големи щети от разпространението на коронавируса. За да се удължи срокът на Кампания 2020 с един месец, ЕК подготвя съответните документи.

Българското аграрно министерство предстои да вземе решение дали ще бъде удължен срокът за кандидатстване – след като обсъди това с ресорните браншови организации в земеделието. Предвид промяната в режима на областните и общинските земеделски служби, липсата на достъп до интернет на места в страната, както и все още слабото ползване на Системата за електронно управление /СЕУ/ /едва 30% от стопаните имат регистрация, но това не означава непременно, че ще кандидатстват през СЕУ/, по-вероятно е МЗХГ да се възползва от опцията за удължаване на срока.

Публикувана в Агроновини

Земеделското министерство спусна указания към областните и общинските земеделски служби, както и към земеделските производители в страната - заради извънредното положение, въведено в страната и ограничителните мерки, свързани с разпространението на коронавуриса.

Стопаните да подават своите заявления по директните плащания само по електронен път – през Системата за електронно управление, призовават от ведомството.

За всички земеделски производители, които нямат възможност да попълнят заявленията си за подпомагане дистанционно, ще бъде изготвен график за подаване на заявленията в съответната общинска служба по земеделие.

Приканват се земеделските стопани към стриктно спазване на графиците, които ще бъдат оповестени в общинските служби по земеделие (ОСЗ) и ще бъдат публикувани на страницата на Областната дирекция „Земеделие“.

Желание за включване в график може да заявите по електронна поща или по телефон. На сайта на всяка Областна дирекция "Земеделие" ще откриете телефон и електронна поща за контакт.

Областните и общинските служби „Земеделие“ вече са в режим на работа, съобразен с извънредното положение, показа проверка на „Гласът на земеделеца“. В стая работи само по един служител, останалите са на дистанционен режим.

Ситуацията с разпространението на заразата остава динамична, има вероятност срокът за кандидатстване по директните плащания за Кампания 2020 да бъде удължен.

Публикувана в Агроновини

Кампания 2020 по основните схеми на директните плащания тръгна онлайн, както обеща изпълнителният директор на ЗФ „Земеделие“ Васил Грудев. Земеделските стопани вече могат да очертават площите си онлайн за Кампания 2020 г. в разработената от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Система за електронни услуги (СЕУ). Това гласи и Заповед на изпълнителния директор на фонда.

Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК) електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за тазгодишната кампания. Информацията включва пространствени данни за използваните от земеделците площи. Тя постъпва и се зарежда в ИСАК заедно със схемите и мерките, по които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети лично общинската служба „Земеделие“, където трябва да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си.

ДФ „Земеделие“ усилено работи в посока дигитализация на процесите, които администрира, заяви изпълнителния директор на институцията Васил Грудев. Тази цел е в синхрон с приоритетите на българското правителство и в отговор на желанието на ЕС за цифровизация на селското стопанство за модернизация, прецизност и по-висока конкурентост на отрасъла. Изпълнението на тази задача ще доведе до намаляване на административната тежест, ще облекчи работата и задълженията на всички бенефициенти на ДФЗ - РА.

Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на ДФЗ - раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта