Приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се удължава до 30 април 2020 г. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19 на територията на Република България. По мярката, даваща възможност за модернизация на винарските изби, документи за подпомагане се приемат от 16 март. Крайният срок за подаване на заявления беше до 10 април 2020 г.

Изискуемите документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. С цел избягване на големи струпвания от хора, молим бенефициентите да спазват стриктно предварително записаните часове.

Удължаването на приема по мярка „Инвестиции в предприятия“ се предприема с цел осигуряване на условия, щадящи здравето на бенефициентите, както и осигуряване на тяхното удобство. В условията на по-продължителен прием с предварително записани часове ще може да се съблюдава броя бенефициенти, планиращи да депозират документи, в конкретен ден, като се избягва тяхното струпване в сградата на ДФ „Земеделие“. В допълнение, предвид извънредната обстановка в страната, бенефициентите ще разполагат с по-дълъг срок за осигуряване на нормативно изискуемите документи, както и за отстраняване на евентуални грешки и пропуски в документацията.

Припомняме, че на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани списъци с често допускани грешки и образци на документите по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Напомняме, че кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“ освен за закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, ще могат да кандидатстват и за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

Публикувана в Бизнес

„61% от всички лозови насаждения у нас са вписани в европейския регистър за Защитено географско указание и Защитено наименование за произход“. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на ритуалното зарязване на лозя в село Нисово, област Русе, по случай празника Трифон Зарезан. Тя уточни, че това е много важно, защото дава възможност на съответните производители да се брандират за своя регион и да гарантират за местното качество. По думите й, точно тези производители ще могат да се възползват най-добре от отварящия се прием по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 (НППЛВС). Той ще стартира от 17 февруари тази година, като условията са по-добри за производителите на вино. Министър Танева обяви още, че за първи път по Програмата, тази година след 4 май, ще бъде отворена и мярката „Застраховане на реколтата“. Според нея, трябва да се работи в посока за превенция на последствията от климатичните изменения. „След проведени разговори с производители, мярката „Инвестиции в предприятия“ също е променена. Освен за инвестиции в активи, за първи път ще се допуснат и строително-монтажни дейности за ремонт, изграждане, надграждане на сгради, в които се произвежда или съхранява вино“, каза още Танева.

Земеделският министър припомни, че българското земеделие е на прага на новия програмен период и новата Обща селскостопанска политика (ОСП). „Тази година очакваме приключване на всички европейски актове, които ще ни дадат регулаторната рамка. По нея България ще изработи своя Национален стратегически план, в който ще намери място лозаро-винарският сектор, както и НЛВП. Това е част от реформата на новата ОСП“, поясни министър Танева.

Тя подчерта, че секторът се развива с възходящ темп, прилагайки Програмата. Лозовите насаждения в страната са малко над 60 хил. ха., като част от тях са изградени по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозята“. За миналата година са изградени близо 8500 дка нови лозови масиви.

По отношение на износа, също има възходящ тренд. Всяка година той се нараства, с еднакъв темп на растеж. За 2019 г. страната ни е реализирала износ от 64 млн. литра вино. Пазарите са Западна Европа, Китай, САЩ. Винопроизводителите също се увеличават, като избите с разрешение наброяват 282.

Министър Танева честити празника Трифон Зарезан и пожела на всички производители една добра година с богата реколта.

Публикувана в Новини на часа

Срокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се удължава до 25 септември. Промяната е утвърдена с изменения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС, публикувани в „Държавен вестник“ (бр. 69, от 30 август 2019 г.).

Проекти по мярката за преструктуриране и конверсия се приемаха от 28 януари до 8 февруари 2019 г., а за инвестиции в предприятия – от 17 до 27 юни 2019 г. След отчитане на остатъчен неусвоен ресурс по мярката за конверсия, беше взето решение да се отвори допълнителен прием по нея в периода 19-20 август 2019 г.

Удължаването на сроковете до 25 септември ще осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, които имат сключени договори за 2019 г. поЛозаро-винарската програма. Целта е по-доброто и целесъобразно използване на средствата, които ЕС предоставя на страната ни от ЕФГЗ.

Бюджетът на НППЛВС 2019-2023 за целия петгодишен период на действие по всички мерки от програмата е близо 262 млн. лв., като от тях за финансовата 2019 г. са разпределени 52,3 млн. лв.

Публикувана в Бизнес

До 20 август кандидатстващите по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. могат да дават предложения за промени в наредбата, регламентираща реда за предоставяне на финансова помощ. Сроковете за обсъждане са съкратени от един месец на 16 дни, за да могат близо 200-те потенциални получатели на помощите да бъдат улеснени при одобрението на проектите им. По този начин те ще могат да усвоят и предвидените близо 45 милиона лева, отпуснати от европейския фонд по лозаро-винарската програма, се посочва в мотивите за корекциите.

Според поправките в наредбата кандидатите по мярка „Популяризиране в трети държави“ могат да заявяват авансови, междинни и окончателни плащания за одобрените дейности по промоционалните проекти за реклама на родните вина в трети държави, дори ако субсидията достига 80 на сто от европейския фонд и националното съфинансиране.

Досега тези плащания бяха възможни само ако субсидиите са до 50 на сто от размера на проекта.

От фонд „Земеделие“ е предложено удължаване на сроковете за подаване на заявленията за авансови плащания по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ до 25 септември 2019 г.

Към момента в действащата нормативна уредба по силата на §16 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 5.07.2019 г.) е заложено заявления за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ да се подават до 10 септември, а по мярка „Инвестиции в предприятия“ съгласно Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) срокът за 2019 г. е 5 септември.

Сроковете се удължават, за да могат нови 200 проекта да получат финансиране, след като са се освободили средства след проведените приеми по двете мерки – съответно в периода 28 януари – 8 февруари 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и в периода 17 – 27 юни 2019 по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Именно това ще доведе до отваряне на допълнителен целеви приемпо мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за периода 19 - 20 август 2019 г. С удължаването на сроковете до 25 септември 2019 г. ще се осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, сключили договор за предоставяне на финансова помощ по мерките от НППЛВС 2019-2023 г. и преструктуриране на повече площи с винени сортове лозя, се посочва в мотивите за промени в наредбата.

Публикувана в Бизнес

Пространството за движение в градините с интензивно отглеждане на култури, както и в лозята е доста ограничено. За работа в такива условия универсалните трактори не са подходящи. В съвременното овощарство и лозарство се използват специализирани енергонаситени машини с тясна колея. 

Ася Василева

Основната особеност на градинаро-овощарско-лозарските трактори са техните нестандартни размери – къса база, минимална ширина, колея и височина, и като следствие от всичко това – малки колела и компактна кабина. Това е обусловено от ширината на междуредията – средно около 3 м, което преди е било свързано с липсата на достатъчно подходяща земя за градинарство. Разстоянието между редовете дръвчета или лози са твърде скромни и поради технологичните и агротехнологичните изисквания, например особеностите на опрашването на растенията.

Габаритите на стандартните трактори, предназначени за универсалното растениевъдство, обикновено са следните: дължина около 4 м, височина около 2,3 м, ширина на колесната база около 2,5 м. Естествено, за работа в съвременното овощарство и лозарство те не се са подходящи. В интензивните овощни градини с междуредие 3 – 3,5 м са особено необходими машини с минимални размери. По тази причина всички производители предлагат на овощарите и лозарите специални трактори. Малките им размери позволяват да не се закача реколтата от клоните и да не се травмират плодовете, което е особено важно за търговския вид на плодовете и зеленчуците.

41e9923d564581b499c69107e43d53ce

В градинарството е важна и височината на трактора, за да може той свободно да преминава под надвисналите клони. Ограниченията тук може да достигат 2,3 – 2,4 м. Особено важни стават габаритите на машината по време на прибиране на реколтата. Минималните габарити на трактора водят до ограничения и в неговата окомплектовка. Така при специализираните трактори трансмисионният тунел може да бъде изтеглен в пространството на кабината. Той минава по пода, между краката на тракториста, което в известна степен затруднява влизането и излизането от кабината, но позволява тракторът да е идеално приспособен за специфичните условия на работа. При лозята изискванията към тракторите са още по-строги. Ширината на междуредията в елитните лозя може да достига 1,5 м, съответно за работа в такива условия е необходим трактор с ширина не по-голяма от 1,08 м.

При такива размери кабината е толкова тясна, че фактически е равна на ширината на раменете на по-едър тракторист и той може да раздвижи ръце само ако ги извади през вратите.

Производителите, например AGCO (Fendt 200), New Holland (серия T4) и т.н., специално произвеждат тези трактори под различни маркировки — F, V, Р, N и др. Градинските трактори от серии F (за овощарство) като правило са по-широки, по-тежки и имат по-голям пътен просвет в сравнение със сериите V (за лозя ).

Например, овощарската серия трактори на New Holland T4 има минимална габаритна ширина 1,44 м, която е с 26 см повече от лозарската с габаритна ширина едва 1,18 м. А Fendt 200 Vario F има габаритна ширина на машината 1,34 м, която е с 10 см повече от лозарската версия – Fendt 200 V Vario, с габаритна ширина 1,07 м. А Fendt 200 P Vario е специален трактор с по-широки мостове и увеличена товароподемност, неговата габаритна ширина е 1,68 м.

По-тясна колея – по-широки гуми

Логично е при избора на машина винаги първо да се има предвид ширината на междуредията, височината на короните и други изисквания за габаритите. Съответно активно участие при избора на трактор трябва да вземе агрономът, отговарящ за отглеждането на градината или лозето.

Машината трябва свободно да преминава между редовете на овошките или лозите и при това да не оказва налягане върху прикореновия слой, тъй като лозата например е много чувствителна към състоянието на почвата – необходими са й редовни разрохквания и загърляния. Така че при избор на овощарски трактор са важни не само габаритите – дължина, ширина, височина, но и теглото на машината. За един сезон тракторът прави около 35 – 40 преминавания по градината – коси тревата няколко пъти в годината, обработва с хербициди, а дръвчетата – с химически препарати срещу заболявания, насекоми и гъбички, тори, разрохква междуредията, тегли ремаркето с прибраната реколта и т.н.

При толкова висока интензивност на преминаването на техниката в лозята и овощните градини след известно време не само под колелата, но и на дълбочина от 50 см се образува сериозно уплътняване на почвата. Съответно, възникват проблеми с водопроницаемостта й, увеличава се рискът от засуха. За да се намали уплътняването на почвата в градините и лозята, специалистите препоръчват да се поставят по-широки гуми на трактора. Продавачите на техника може и да не ви предложат такива гуми в стандартната окомплектовка, така че стопанството трябва да се погрижи да си ги закупи самостоятелно още на етапа на избор на трактор, с оглед технологията на отглеждането на културите, която прилага.

За намаляването на натоварването на почвата помагат и модификациите на тракторите (основно предназначени за лозарството) с гумени вериги. Имайки предвид, че лозята обикновено са разположени на хълмове, желателно е центърът на тежестта на техниката да е достатъчно ниско. Това позволява да се предотврати преобръщането му. Използването на гумени вериги в този случай е много по-безопасно и комфортно за тракториста.

acb21d1df93e4f8c0bc6c391ebd713df

При гумено-верижните трактори е по-висока и проходимостта. В условията на кал и камъни колесният трактор при спускане или изкачване може да се подхлъзне настрани. В ограниченото пространство на градината или лозето, не е изключено машината да наруши овощната стена и да повреди реколтата. Тракторът на гумени вериги в това отношение е много по-стабилен, неговото теглително усилие и сцепление са много по-високи, отколкото при колесните модели.

На пазара има модели, които съвместяват вериги на задния мост и колела на предния (например BCS). Такова съчетание позволява не само да се направи тракторът по-устойчив при наклони, но и да се постигне равномерно налягане върху почвата, като то се разпредели между предния и задния мост на машината по 50%.

С минимален радиус

При избор на овощарски или лозарски трактор е важно да обърнете внимание на радиуса на завиване. Ограниченото пространство за маневриране налага търсенето на машина с минимален радиус на завиване. Освен това малкият радиус на завиване дава икономия на гориво. Като правило, добро решение на този проблем е реализирано в специализираните трактори с помощта на увеличения ъгъл на завиването на колелата.

При някои овощарски трактори има специални опции, позволяващи още повече да се намали радиусът на завиване. Например, отключване на спирачния контур, както и специални системи, които се поставят на предния мост и позволяват радиусът на завиване да се намали с 15 на сто – от 3,4 до 2,9 м. При някои модели италиански трактори, като BCS и Landini, е реализирана система за шарнирна (сгъваема) рама, което позволява радиусът на завиване да се намали дори до 2,4 м.

Освен това при най-екстремните условия (особено актуални в лозарството) може да са необходими трактори, оборудвани с реверсивно управление – седалката на тракториста се сгъва заедно с волана и на 180 градуса се обръща назад. С други думи, тракторът може да се движи със задницата си напред, без да губи от скоростта и комфорта на управление.

 

41e9923d564581b499c69107e43d53ce

Тесен, но силен

Специалистите напомнят, че за успешна и производителна работа тракторите трябва да съчетават малките си габарити с добра енергонаситеност и мощност. Понякога земеделците се опитват да приспособят за работа в овощарството малогабаритни трактори с общо предназначение, но те обикновено нямат достатъчна мощност, а работата в овощарството и градинарството предполага използването на огромно количество навесен и прикачен инвентар. Тенденцията за поскъпване и трудно намиране на ръчен труд прави използването му неизгодно за стопаните. Много по-икономически изгодно излиза закупуването на специализирана техника, която да поеме всички функции по грижите за градината или лозето. Световният опит показва, че 90 на сто от работите в лозето може да се механизират, а в овощните градини – около 80 на сто. Задачата на земеделците е да натоварят трактора максимално. Всички работи по грижите за междуредията (разрохкване, почвообработка, мулчиране и т.н.), пръскане, грижи за лозята и резитбата, прореждане на завръзите, прибиране на реколтата – всичко това може да се прави с различна навесна техника. Оттук следва, че тракторът трябва да има голяма мощност.

Специализираните трактори, въпреки малките си габарити, притежават голяма мощност. Например, тракторите Agroplus 410 (ширина 1,4 м) имат мощност около 90 к.с., а специализираните модели Fendt 200 Vario при ширина 1,34 м достигат мощност от 110 к.с. Така че при избора на трактор трябва да се вземе предвид неговата мощност и тя да се съпостави с инвентара, които ще се агрегатира с него.

Никога не забравяйте за хидравликата!

Като типична грешка при избора на трактор специалистите посочват сметките, където фигурира само мощността на машината. Но за ефективната работа на техниката е важна мощността на силоотводния вал и производителността на хидравликата (маслената помпа). Често, мислейки за мощността на трактора, се забравя каква е тя на изхода и неправилно се пресмята мощността, необходима за работата на инвентара или задвижването на активното навесно оборудване.

Твърде много зависи от производителността на хидравликата и при тези трактори са необходими мощни хидравлични помпи. За стабилната работа на голямото количество навесен и прикачен инвентар, който се използва в съвременното овощарство и лозарство, са необходими помпи с производителност не по-ниска от 65 л/мин, при това често със система с допълнително охлаждане на маслото. Лозята обикновено са разположени в южни райони и за работещите в тях машини е важно не просто да се осигури хидравличен поток, но и да се спазят изискванията за отвеждане на топлината, тъй като това ще помогне да се избегне прегряването на машината.

Освен това за пълноценното и ефективно използване на навесните машини е необходимо още в завода тракторът, предназначен за лозарство и овощарство, да е оборудван с максимално количество хидравлични изводи – в предната, задната и страничните части на машината. В градинарството много от навесните машини са с хидравлично задвижване на работните органи – подрязване, изравняване, отстраняване на листна маса и други операции се правят предимно с машини, предназначени да работят със стабилен и мощен хидравличен поток. И ако се планира да се използват едновременно няколко инструмента или машини, изискващи висок поток на маслото, то е необходимо още от завода да се поръча машина с увеличена производителност на хидравличната помпа. При някои специализирани трактори може да бъдат поставени до 7 двойки хидравлични изходи.

030a7572564f7976280da3945db9d633

Специалистите предупреждават, че не си струва да се пести от мощността на маслената помпа и броя на хидравличните изходи, ако се планира пълноценна работа с различен инвентар. Освен това много от навесните машини за градинарството изискват предно навесване, а това значи, че още при поръчката на трактора трябва да се поиска предна навесна система, която най-често се предлага като опция.

ВОМ

В градинарството и овощарството има маса машини, които се задвижват от силоотводния вал на трактора. Пръскачката е една от най-важните от тях. В овощаро-лозарския отрасъл точно на пръскането се пада основната част от работните преминавания на техниката, поради което за стабилната работа на трактора е необходимо задължително да се обърне внимание на характеристиките на ВОМ-а. С по-голяма надеждност се отличават тракторите с независимо задвижване на силоотводния вал (посредством отделен диск на сцеплението или чрез многодискова муфа в маслена баня).

Необходимите обороти на навесното оборудване са вписани в паспорта на машината. В градинарството често се налага да се работи едновременно с навесени отпред и отзад на трактора машини. Значи, задължително трябва да поръчате преден ВОМ и триточкова навесна система.

Трансмисия

Често при работа във влажни условия и при склонове на трактора не му достига баластно натоварване отпред. Това отслабва теглителното усилие при работа с прикачни машини и води до обръщане на предния мост. И ако на трактора не е поставен фронтален баласт, който при много производители се предлага само опционално, това може да се превърне в проблем. Разбира се, тежестите може да се поръчат и по-късно, но все пак това забавя работата, така че е добре да се поръчат заедно с трактора.

А трансмисията по никакъв начин не можете да промените или да допълните, след като веднъж сте я поръчали. И много често при прибирането на реколтата в овощните градини е необходимо движение с много ниска скорост – не повече от 200 метра в час. Такава необходимост възниква при едновременното прибиране на плодовете и товаренето им в ремарке. При това тракторът се движи в междуредието, позволявайки да се увеличи производителността на работа. Но с обикновена трансмисия не е възможно постоянно да се поддържа толкова ниска скорост и тракторът ще се движи с не по-малко от 2 км/ч. Тогава обаче операторът няма да може да събере плодовете.

Така че ако в стопанството се прилага механизирано прибиране на реколтата и товарене с едновременно движение на машината (а обикновено така се постъпва, когато при двете операции е задействан един и същи човек), е необходимо още от завода тракторът да се оборудва с ходонамалител. Или да се избере модел с безстепенна трансмисия, която ще предотврати подскоците при преместването на трактора и ще осигури стабилно движение надолу по наклони.

Кабина

Едно от най-често предявяваните изисквания към тракторите, предназначени за овощарството, е херметичността на кабината. Пръскането е една от основните дейности, които се провеждат с тази машина. Това е и защита от вредители, болести, гъбички, слънчеви изгаряния, и подхранване, и борба с плевелите в междуредията и т.н. За оптимизирането на работата тракторите се движат един срещу друг по съседни междуредия, периодично попадайки в облака на разпръскваните вещества. Днес голяма част от обработките в овощарството се правят с дюзи с високо налягане и размерът на капката е достатъчно малък, което значително ускорява проникването на тази смес във всякакви отверстия. Само херметичността и усиленото филтриране могат да попречат на тази отровна мъгла да попадне в кабината на трактора.

Много компании оборудват кабината на своите трактори с пакет за допълнително филтриране на въздуха. Но понякога фермерите не го поръчват. Това изисква допълнителни финансови разходи, а също налага смяната на въгленовия филтър в пакета да се прави на всеки 200 моточаса. Като правило, хората не обичат да харчат пари и време за техническо обслужване. Но трябва да се помни, че лишавайки кабината от допълнителна защита, икономисваме за сметка на здравето на тракториста.

Като цяло при избор на трактор за лозарство и овощарство трябва да се обръща внимание и на комфорта в кабината – наличието на амортесирана седалка, удобство на разположението на основните средства за управление на машината и т.н. Стеснените габарити на тези трактори принуждават оператора цял ден да се намира в по-ограничено пространство, отколкото при обикновените трактори. Поради това ергономичността на работното място в тях и дори габаритите на самия оператор трябва да бъдат внимателно премислени. Особено в машините за лозарство с ширина 1,3 м.

Публикувана в Агротехника

От 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. се отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.). Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. (16 624 300 лв.) годишно.

Мярката „Инвестиции в предприятия“ има за цел да подобри общите резултати на винарските предприятията, адаптирането им към изискванията на пазара и да повиши тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел са предвидени дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи. Сред тях е и изграждане на съоръжения за преработка и инфраструктура в избите. Стопаните могат да кандидатстват за закупуване на машини и оборудване за преработката на грозде, контрол на температурата, бутилиране, етикетиране, опаковане и др.

В програмата са предвидени общо четири мерки – „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. Мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагаха успешно и в рамките на старата програма. Общият бюджет на програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв.

Документите за кандидатстване по мярка „Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Бизнес

От 16 октомври 2018 г. подпомагането в лозаро-винарския сектор в страната ще се извършва съгласно Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., утвърдена от Министъра на земеделието, храните и горите на 27.02.2018 г. и одобрена от Европейската комисия. Националната програма включва мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети страни“, „Инвестиции в предприятията“ и „Застраховане на реколтата“.

Проектът на Наредбата на министъра на земеделието, храните и горите за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е публикуван на портала за обществени консултации в сайта на Министерски съвет.

В проекта на наредбата е предвидено допустими кандидати да бъдат и групи или организации на производители(признати при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители), които стопанисват площи с винени сортове лозя и са вписани в лозарския регистър. При оценяване на подадените проекти по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, съгласно дефинираните критерии за приоритет са предвидени допълнителни точки за тези кандидати.

Финансовата помощ от ЕФГЗ по мерките от новата национална програма ще се разпределя със следния интензитет: за мярка „Преструктуриране конверсия на лозя -  до 75% от допустимите извършени разходи по заявените дейности; за мярка „Популяризиране в трети държави“ – до 50% от допустимите извършени разходи по заявените дейности; за мярка „Инвестиции в предприятията“ – до 50% от действително направените допустими разходи за малките и средни предприятия; до 25% за предприятията с по-малко от 750 служители или оборот по-малък от 200 млн. евро и до 15% за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро и за мярка „Застраховане на реколтата“ - до 80% от допустимите разходи за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия приравнени към природни бедствия; до 50% от допустимите разходи за застрахователни премии, които освен природни бедствия включват и загуби от неблагоприятни климатични условия; до 50% от допустимите разходи за застрахователни премии срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия на вредители.

Проектът на наредба определя максимални размери на всички разходи по проект или проекти по мерките:по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, подадени от един кандидат в рамките на един прием до 3 000 000 лева, а за целия период на НППЛВС 2019-2023 – до 6 000 000 лв.; по мярка „Популяризиране в трети държави“ предвидената максимална стойност на един проект е до 1 000 000 лв. за търговски дружества и до 4 000 000 лв. за професионални организации; организации на производители; държавни органи или институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса; по мярка „Инвестиции в предприятията“ – до левовата равностойност на 600 000 евро за проект в един прием.

Заложена е възможността финансовата помощ да се предоставя и авансово. Единствено по мярка „Застраховане на реколтата“ помощта ще се изплаща без възможност за аванс. Уредени са сроковете и условията за извършване на проверки на място преди окончателно плащане, резултатите от които са показател при изчисляването на крайната сума за получаване от бенефициента.

По мярка „Популяризиране в трети държави“ е разписана подробна методология за изчисляване на финансовата стабилност на кандидатите, с цел да се прецени стабилността и капацитетът на организацията.

Необходимите документи към заявлението и редът за кандидатстване за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ по новата Национална програма нямат съществени различия с тези от предходния програмен период.

Приемът на документи в ИАЛВ за издаване на удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ по новата Национална програма ще започне след обнародване на Наредбата на министъра на земеделието, храните и горите за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Публикувана в Растениевъдство

Фирма Ариста ЛайфСайънс предоставя на научното звено биостимулатори и ПРЗ за разработване на ефикасни схеми за успешно отглеждане на лозовата култура

Агр. Петър Кръстев

Тази година Институтът по лозарство и винарство в Плевен навърши 115 години. По този повод там се проведе Юбилейна научна конференция с международно участие на тема „Предизвикателства, перспективи и развитие на аграрната наука в 21 век.“

Институтът по лозарство и винарство е създаден през 1902 година като "Държавна опитна станция по лозарство и винарство" с решение на Министерството на зeмеделието и търговията. Регионът на Плевен е определен като подходящ за основаване на станцията по препоръка на известния в Европа професор Пиер Виала от Парижкия земеделски институт. Държавната опитна станция е първото научно-изследователско учреждение в областта на лозарството и винарството у нас и пето в света след Русия (1828), Италия (1872), Франция (1874) и Унгария (1898). От създаването си досега дейността на института основно се изразява в поддържане и създаване на нови български сортове лозя – винени и десертни.

След присъединяването на България към Европейския съюз тази авторитетна родна институция стана част от европейското научно пространство със 115-годишната си история, значимите си научни постижения и квалифицирания си научен потенциал с възможност да предлага решения по проблемите на лозарството и винарството.

Благодарение на своите специалисти за последните 20 години бяха регистрирани нови 21 сорта лозя – винени и десертни, като в близките години се очакват още четири нови сорта. Те ще допълнят богатото портфолио от сортове лозя на плевенския лозаро-винарски институт, който има дългогодишни и признати традиции в производството и на вина.

Агроклиматичните аномалии, на които сме свидетели през последните години, налагат да се търсят възможности за създаване на сортове с по-добра селективност на културата, подложена на стрес – ниски температури и интензивни периоди с превалявания, последвани от интензивни периоди на засушавания, суховеи... От друга страна, в института паралелно се работи върху създаването на сортове, устойчиви на заболявания. Тази научна институция може да се гордее, че създава сортове, толерантни към дадени и устойчиви към определени болести.

Институтът по лозарство и винарство поддържа тесни връзки и работи с компании, предлагащи продукти за растителна защита и торене. Една от тези компании е AristаLifeScience, която присъства с екип на 115-годишнината на научното звено.

Като мултинационална компания, Ариста ЛайфСайънс има какво да предложи както във всички подотрасли на растениевъдството, така и в областта на лозарството. Тя притежава мощности в Европа, в които се произвеждат специално формулирани чрез патентована технология биостимулатори на растежа, изцяло от растителен произход – водорасли. Всички продукти съдържат в състава си комплекс от хранителни елементи, Л–активни аминокиселини, и стимулатори на растежа – ауксини, цитокинини, бетаини и метионини. Те притежават международен сертификат с възможност да се прилагат в съвременното биопроизводство, което гарантира качество и успех.

Друга част от портфолиото на Ариста включва биофунгициди и биоинсектициди, иновативни биопестициди, подходящи при извеждането на комплексна биоборба срещу болести и неприятели. Продуктовото портфолио на Ариста включва още химични формулации на пестициди, които се характеризират с висока устойчивост срещу възможна проява на резистентност. От една страна – до 3-5 възможни приложения за вегетативен сезон, а от друга страна – високата и гарантирана ефикасност е съпътствана от изключително ниски нива на остатъчни количества пестициди в продукцията.

От тази година фирма Ариста стартира проект – Пронутива, специализирана точно в това направление – получаване на продукция с ниски нива на остатъчни количества пестициди. По този начин компанията се стреми да запази както здравето на хората и потребителите, които консумират готови продукти, като хляб, вино и др., така и здравния статус на отглежданата култура. Всичко това Ариста ЛайфСайънс е решена да постигне чрез извеждане на успешни РЗ мероприятия с ефикасните биостимулатори и продукти за растителна защита, които предлага на българския пазар.

Публикувана в Растениевъдство

Какви глоби се предвиждат за юридически лица в новия проектозакон за виното и спиртните напитки, ако не се изпълнят в срок правата за засаждане и презасаждане на лозя, които съм си купил от агенцията по лозата и виното?

Въпроса задава Димитър Кирилов от г. Свищов

Проект на Закона за виното и спиртните напитки е публикуван на интернет страницата на МЗХ и е пуснат за обществено обсъждане до 29 септември 2016 г. Засаждането на нови лозови масиви ще бъде ограничено и ще бъде строго контролирано, предвижда новият проект, подготвен от Министерския съвет и публикуван за обществено обсъждане.

Документът трябва да отрази новата система на Европейския съюз за обща организация на пазарите на селскостопански продукти, пише в мотивите към законопроекта. Целта е да се ограничи нарастването на броя на новите лозя чрез предпазен механизъм, така че да се запази качеството на вината, произведени в ЕС.

Според новите изисквания всяка година ще се дават разрешения за нови насаждения само до 1% от наличните площи през предходната година. Периодът на действие на разрешителния режим за лозови насаждения в общността е в сила от началото на тази година и ще важи до края на 2030 г.

Разрешителните ще се дават от Изпълнителната агенция по лозата и виното, която ще контролира процеса и организацията. Тя ще следи и за това дали са изпълнени издадените разрешения в съответния срок и дали са спазени размерите на определените площи.

В административно-наказателните разпоредби на законопроекта е записан нов член 153, който определя санкциите при нарушение на срока, за който е издаден лицензът за нови насаждения или за презасаждане на лозя. Физическите лица, които не са спазили декларирания срок, ще бъдат наказвани с глоба от 100 до 1000 лв., при положение, че са титуляри на разрешението за засаждане, за презасаждане или преобразуване на права на засаждане или презасаждане.

На юридическите лица и на едноличните търговци ще бъдат наложени имуществени санкции в размер от 1000 до 10 000 лева. Наказанието няма да се налага ако неизпълнението е до 10% от площта, за която лицата имат разрешение.

За да се следи дали всички изисквания се спазват, се предвижда да се поддържа лозарски регистър.

Уредени са изискванията към вината със защитено наименование на произход.

Според новия закон в България се определят 5 географски лозарски региона - северният "Дунавска равнина", източният "Черноморски", подбалканският "Розова долина", южният "Тракийска низина" и югозападният "Долината на Струма".

Публикувана в Бизнес

Гилдията на поклонниците на натуралните еликсири се увеличава с всеки изминат ден, като не подминава и България. Най-добрият швейцарски биолозар за 2016-а споделя тънкости от занаята пред в. AGRI

Алекс Петров

Интересът към биопродуктите вече отдавна не е само мода или актуална тенденция, а по-скоро утвърждаваща се практика, която производителите рано или късно ще трябва да прилагат. Ако си спомним древната мъдрост „Във виното е истината”, тя полушеговито, полусериозно може да се промени в нещо като „В биовиното е истината”. Пазарът в Европа расте непрекъснато. Само Италия произвежда около 200 млн. л такова вино годишно. Френски изби също отдавна са възприели принципите на биоземеделието, а тенденцията вече е широко разпространена и зад Океана. Голяма част от вината от Нова Зеландия, Австралия, Чили, Аржентина, САЩ и т.н. са от органични лозя и мнозина винопроизводители дори не смятат за необходимо да отбелязват това на етикетите си. Запалени почитатели на биодинамиката пък са австрийските и германските производители, където те са и най-многобройни.

Макар в  България нещата да се случват по-бавно – вече и тук от няколко години се произвежда биовино, е добре да познаваме и чуждестранния опит. Предлагаме ви репортаж от стопанството на биолозар номер едно в Швейцария от специализирания седмичник AGRI

В швейцарския пейзаж никога не е имало толкова много непочистени от плевели парцели, което е видим знак, че биологичното лозарство печели терен в алпийската страна. Откликвайки на повишеното търсене на потребителите, много независими лозари избират да не използват хербициди и фунгициди и се обръщат към биопроизводството, или по-скоро към биодинамиката. Сред тях е и лозарят винопроизводител шесто поколение Жан-Дени Пероше.

„Пред очите ми протичат нови процеси в швейцарското лозарство и винарство, които прииждат като огромна вълна и имам чувството, че набират скорост с всяка измината седмица” – така метафорично обясни повишения интерес и търсенето сред консуматорите на биопродукция Жан-Дени Пероше. Лозарят и винарят, собственик на стопанство в Оверние в кантона Нюшател (Северозападна Швейцария) не хвърля думите си на вятъра. От петнайсет години той е запленен от екологията и биодинамиката и миналия юни бе избран за „Най-добрия биолозар на годината” от асоциацията BioSuisse и специализираното списание Vinum. Жан-Дени е от онези пионери-биопроизводители, които допринесоха за напредъка на отрасъла в кантона Нюшател. Неговите лозя заемат близо 6000 декара, от които 1000 декара са заделени за бионасажденията, което представлява 16,5 на сто от лозарската площ в кантона. Дипломиран инженер по винопроизводство, Жан-Дени Пероше прилага както съвременните си познания, така и опита на своите предшественици. Той продължава да използва стари вертикални дървени преси и създава вина, като ограничава до максимум своята намеса в производството. Резултатът е – вина, признати със своя уникален букет и финес. През 2010 г. неговото Пино ноар д’ Оверние влезе в престижния клуб „Mémoire des Vins suisses”, като признание за неговия перфекционизъм, от който не отстъпва и досега. Освен Пино ноар, Жан Дени произвежда и Шасела – от любимия бял сорт грозде на швейцарците. Годишното производство на стопанството е 80 000 бутилки вино..

Всички събеседници, с които разговаря екипът на Agri на място, изразяват единно мнение: наблюдава се коренно изменение на манталитета на производителите в кръга на лозарската общност. Досега отхвърлени като маргинални, бионасажденията и най-вече биодинамиката се превръщат за много лозари и винари като убедителна алтернатива на конвенционалното. Днес посоката е нова – движението, чието начало датира от 2012 година, видимо се ускори през последно време. „Никога не съм виждал толкова обрасли и непочистени от треви лозя в кантона Вале, отколкото през последните две години”, констатира Доменик Левит, специалист от Научно-изследователския институт за биологично земеделие в Романдия (Френскоговоряща Швейцария).

Биолозарство на скромно ниво

Биолозята в Швейцария представляват само 4,7% , с което страната изостава в сравнение със съседите си, като Франция с 9% (13,5% в Елзас, 17% в Юра и 8,6% в Бургундия), Германия с 8% или Италия с 11%. Официалните статистически данни не отговарят на реалността – те са малко принизени, защото голям брой стопанство практикуват био, без да са сертифицирани. Основните причини за преориентацията на стопанствата са дебатите около опазването на околната среда и повишеното търсене на естествени екологични продукти от консуматорите. Но съществуват и вътрешни причини, произтичащи от самото производство. Така например миналата година Федералната служба по земеделие на Швейцария препоръча да не се използва фунгицидът Moon Privilege, защото причинявал преждевременно окапване на гроздовите зърна; съществува риск за здравето на селскостопанските труженици, работещи с химически торове. От друга страна, младото поколение е много по-чувствително към екологичните проблеми, отколкото предишното. Това са едни от основните фактори за промяната. Интересно е да се отбележи, че при конверсията мнозина прескачат биоетапите и се ориентират направо към биодинамичните.

„При прехода от традиционното лозарство към био не се променя съществено начинът на мислене – уточнява Жан-Дени Пероше. По принцип, идеята да се подхранва почвата с естествени продукти и да се предпазва лозата от болести без помощта на химични препарати е била винаги една и съща. Но биодинамиката използва по-сложен подход. При нея растението може в пълна степен да се възприеме като индивид, а лозарят се опитва да му помогне да се защитава само. Ако то се намира в здрава среда, ще реагира по-адекватно на агресиите. Необходимо е да разбереш какво се случва на нивото на почвата и да постигнеш равновесие в храненето. Трябва да се научим да мислим, да наблюдаваме, да правим сами заключения и най-вече да разменяме мисли с опитни хора. Само така се върви напред” – споделя кредото си биолозарят винар.

Допълнителните производствени разходи, които създава биодинамиката, са една от причините, поради които производителите се колебаят да се откажат от хербицидите – а това изисква натоварване при отглеждането на лозята и зиме, и лете. Но по-големите задръжки се дължат на страховете, че съществува риск от загуба на голямата част от реколтата

Биото не е самоцел

Не беше далече времето, когато биовината се ползваха с недобра репутация или по-точно, някои посредствени партиди хвърлиха сянка върху целия отрасъл. Производителите са единодушни, че биовиното не е самоцел. „Биовината не са по-добри или по-изискани в сравнение с другите, де факто качеството зависи от реколтата и от винаря. При биодинамичните вина производителят трябва да търси естествената минерализация, специфичните тънкости, особеностите, които отразяват характеристиките на района”, пояснява Франк Сифер, винопроизводител от Бонвилар (кантон Во). „Меродавно е единствено качеството, независимо дали става въпрос за био или традиционно вино. Аргументът „био” сам по себе си не е достатъчен. Ако качеството е добро, то се превръща в търговски аргумент и пробива пазари, до които иначе аз не бих имал достъп” – допълва Оливер Мунир, винопроизводител от Залкеш, кантон Вале.

Никой не отрича сега, че биовината се явяват ниша на пазара и следват тенденция към разширяване. През 2014 г. ръстът на продажбите в търговията на дребно в Швейцария се е увеличил с 16,7 на сто в сравнение с 2013-а. Според изследване от юни т.г. за страна като Швейцария, с потребители с големи покупателни възможности, търсенето на качествено биовино неотклонно ще следва възходящата градация. Биопроизводителите през 90-те и в началото на 2000-ата година, които се хвърлиха в екологичната авантюра, го направиха по собствен усет и убеждения, без да следват логиката на търговското предприемачество. Две десетилетия по-късно те се убедиха, че не са сбъркали, защото намериха добър отзвук сред обществото, което на икономически език означава, че получават по-голяма придадена стойност.

И още един парадокс: големите играчи на лозарския и винарски пазар, каквито са кооперативите и големите компании, все още са скептични към био-то и не рискуват да вложат повече средства в едно производство, което видимо има бъдеще.

Какво (не) знаете за био, биодинамичните и натуралните вина

Принципите на биоземеделието вече са известни на мнозина - това е комплект от правила при отглеждането на културите, регламентирани вече и от ЕС, който забранява използването на торове, хербициди, пестициди и фунгициди и др. при отглеждане на гроздето.

Биовиното е продукт, който се произвежда по валидните за всеки биопродукт специални правила. Изключително важно е гроздето, от което се прави виното, да е отгледано без използването на каквито и да било синтетични торове, хербициди, пестициди, фунгициди или ГМО организми. Биовината обаче могат да съдържат определено количество сулфити, защото те ги предпазват и действат като консервант. Задължително е на всеки етикет на биовино да бъде написано какво количество сулфити има в бутилката.

Биогроздето, от своя страна, трябва да бъде сертифицирано като чист продукт. За съответните насаждения трябва да мине период от минимум три, а понякога пет години, през който те да се гледат само според принципите на биоземеделието. Ако се наложи лозята да се лекуват, се използват само позволени препарати, които съдържат одобрените съставки.

Така че, ако един производител на вино в ЕС иска да сложи върху гроздовата си напитка етикет биовино, трябва да спазва всички цели и принципи, предвидени за производството на този продукт.

Биодинамичното винопроизводство е една стъпка напред. То залага на цикличния модел на земеделие, дефиниран от австриеца Рудолф Щайнер още в началото на миналия век и развит впоследствие от други натурфилософи. В него значение имат космическите цикли и кръговратът на живота. Биодинамизмът е философия на живот, а приложена към фермата, тя гласи, че нищо не трябва да се губи. Например водата, използвана за селскостопански цели, трябва впоследствие да бъде извлечена и използвана отново. Тревата между редовете лозя трябва да бъде консумирана от отглеждани във фермата животни, чиито торове по-късно да се използват за възстановяване баланса на почвата. Биодинамичните вина в бокалите изглеждат примамливо – те са като живи и бълбукащи, чисти с интензивни мириси, странни, дори диви, с по-ярък и енергиен букет от обикновените вина.

Биодинамиците имат правила и при обработката на лозята, и при самото производство на вино - стремят се да не използват субстанции, които съществено да променят естествения характер и баланс на виното.

Натуралното биопроизводство е по-скоро опростен стил на винопроизводство, при което интервенцията е сведена до минимум - без сулфити, без добавки като танини, оцветители, ензими, консерванти, киселини, захари, филтриращи агенти и др.. За него все още не съществуват стандарти и сертифициращи органи. Използват се естествени винени дрожди, а не обичайните селектирани от човека високоефективни щамове. Избягва се и отлежаването в бъчви, защото те променят характера на виното. Повечето натурални вина не се филтрират, поради което не са особено устойчиви и е най-добре да се консумират бързо.

Ако някой любител на качествени вина се запита – кога и къде може да е опитвал подобни еликсири, отговорът е: това са нашите домашни вина, приготвени без никакви ферменти, подобрители, захари и стабилизатори!
Първата и единствена засега българска изцяло биосертифицирана изба е "Орбелус" до петричкото село Кромидово. Но органични лозя в България се отглеждат от години.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта