Понеделник, 18 Ноември 2019 16:13

ДФЗ преведе пари на 405 млади фермери по 6.1

ДФ „Земеделие“ - РА изплати близо 10 млн. лв. авансови плащания на 405 на млади фермери, които подписаха договорите си по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по ПРСР 2014-2020 г. Те подадоха инвестиционните си предложения миналата година по време на втория прием по подмярката, който се осъществи през ИСУН. В края на лятото ДФЗ – РА одобри за финансиране общо 880 предложения на начинаещи земеделски стопани, които попадаха в 100% бюджет на приема в размер на 22 млн. евро.

След встъпването си в длъжност в края на юли тази година, изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев успя да организира за 20 дни преодоляване на забавянето по одобряването на проектите на младите фермери. За наваксване на изоставането беше ускорена и обработка на документите за извършване на първото авансово плащане. За целта беше облекчена административна тежест от представяне на хартиени досиета и документи. Административни проверки преди плащане в момента са правят служебно, на базата на осигурените достъпи до масивите на съответните ведомства, както и въз основа на въведения автоматизиран процес на изчисления. Така значително се съкрати нормативно определеният срок от два месеца за изплащане на финансовата помощ.

До две седмици се очаква Разплащателната агенция да преведе първото плащане и по останалите сключени договори на младите фермери по подмярка 6.1.

Публикувана в Новини на часа

Изпълнителният директор на ДФЗ - РА Васил Грудев ще връчи на официална церемония утре, 16 август (петък), първите договори на млади фермери, кандидатствали при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

   Припомняме, че Фондът ще финансира 880 проекта, подадени през ИСУН подмярка 6.1. Те попадат в 100 процентовия бюджет на подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Всеки един проект ще бъде подкрепен с до 25 хил. евро.

Публикувана в Новини на часа

 ДФ „Земеделие“ приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. Те попадат в 100 процентовия бюджет по подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро. Новото ръководството на ДФЗ – РА, в лицето на Васил Грудев, съвместно с работещия екип по подмярка 6.1, положиха максимални усилия и само за три седмици одобряването на проектите на младите фермери приключи.

   ДФЗ – РА започва изпращането на писма до всички 880 кандидати, с които ги кани да подпишат договорите си по ПРСР 2014-2020. Техните проекти са получили до 40,36 точки ранкинг и попадат в разпределения 100% бюджет по подмярката.

   Интересът на младите хора към финансовата подкрепа, насочена към създаването или модернизирането на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, беше огромен. В рамките на приема през ИСУН бяха подадени 1 837 заявления, с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро (89 820 115) лв. От тях отпаднаха 178 проекта поради дублиране на бенефициентите.

  Назначена комисия разгледа оставащите 1 659 предложения, на стойност 41 475 000 евро. От тях, след извършена предварителна оценка, останаха 1 146 проекта. Всички бяха проверени на място - част от процедурата за оценка на административно съответствие и допустимост. Общата стойност на заявената субсидия за тях възлиза на 28 650 000 млн. евро (56 033 670 лв.), което представлява 130 % от разпределения бюджет за приема.

   До последния етап – за техническа и финансова оценка стигнаха 1001 проекта, от които са одобрени 994. В рамките на отпуснатия бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

   Оставащите 114 проекта, оценени с до 16 точки, ще бъдат договорени на по-късен етап. Екипите на МЗХГ и на ДФЗ – РА в момента работят върху изготвяне на нотификация, с която през септември да бъде осигурен допълнителен ресурс, необходим за тяхното финансово обезпечаване.

   В съответствие на политиката на ДФЗ – РА за публичност и прозрачност, всички сключени договори с младите фермери по подмярка 6.1 ще бъдат публикувани на интернет страницата на институцията.

Публикувана в Бизнес

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган обмисля предоставянето на фиксирана премия на по-възрастните фермери, когато прехвърлят бизнеса си на млад земеделски стопанин.

За комисаря по земеделието на ЕС Фил Хоган промяната в поколенията в селското стопанство в ЕС остава основен проблем. Поради това бюджетът за млади професионални фермери следва да бъде по-висок в бъдеще. Това каза самият той пред Европейския младежки съвет (CEJA) в Брюксел, предава Agra Europe.

Според Хоган през новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. държавите-членки трябва да отделят поне 2% от националния пакет за подкрепа на младите хора в селското стопанство. Досега подкрепата беше едва 0,8%. Тази сума трябва да бъде предоставена или под формата на увеличаване на подпомагането на доходите в първия стълб, или като допълнително безвъзмездно подпомагане по Втори стълб.

Като допълнителна необходима мярка, комисарят по селското стопанство посочи увеличаването на еднократната стартова помощ за млади фермери до 100 000 евро. Освен преките плащания, държавите-членки биха могли също да подкрепят различни форми на сътрудничество между земеделските производители, например „земеделски партньорства между различни поколения“.

Възможно е по-възрастните фермери, които искат да се откажат от бизнеса си да го предадат на по-младите поколения, да получат еднократни суми. По-доброто посредничество при закупуването на земя също може да бъде важна помощ.

Публикувана в Новини на часа

Условието е съответната държава не изразходва повече от 50 на сто от общия си пакет за даден селскостопански сектор

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) задействаха кредитен пакет от 1 милиард евро в помощ на младите фермери в ЕС.

Това се казва в официално съобщение от централата на ЕК в Брюксел.

Целта на мярката е насърчаване на младите земеделци. Според статистиката през 2017 г. на 27 на сто от тях е отказан заем от банки в сравнение с едва 9 на сто от останалите.

Програмата ще се управлява на ниво страни членки на ЕС от банки и лизингови компании, които оперират в целия съюз. За бенефициентите заемите ще бъдат с по-ниски лихви. Периодите на изплащане ще започнат пет години след тегленето на заема. Средствата ще трябва да бъдат окончателно изплатени до 15 години - по-дълъг период, отколкото досега.

Предвидени са и гъвкави условия, които да гарантират, че младите фермери ще могат да погасяват заемите и в трудни периоди.

Публикувана в Бизнес

За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база.

Кандидатите трябва да декларират площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП.

Плащането по схемата е надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП.

1) Възраст: Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление.

2) Участници: По схемата могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица. Условието за участие на юридически лица е ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, и да се упражнява от физическо лице на възраст до 40 години. Физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, ако: а) са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията и б) притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията; или в) са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството; или г) притежават капитала на еднолично търговско дружество.

3) Период на създаване на стопанството: Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата.

За създаване на стопанството се отчита:

датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.; 

датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане; 

датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в случай че се осигурява като такъв; 

датата на вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

4) Допълнителни документи: Кандидатите, които завяват за първи път през 2019 г. участие по схемата и/или досега не са предоставяли документи, трябва да предоставят до 1 декември 2019 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните документи за придобити професионални умения и познания: а) завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или б) завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или в) завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или г) завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или д) удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Земеделският стопанин може да получи плащане по схемата за максимум 5 последователни години, при условие, че подава всяка година заявление и отговаря на изискванията.

Съгласно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 639/2014, плащане по схемата повече не се отпуска, ако младият земеделски стопанин е престанал да упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице.

Ако се установи, че кандидат е предоставил неверни сведения, за да спази изискванията на схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която е получил или би получил.

Публикувана в Бизнес

„Много е важно да чуя мнението на младите фермери по темите, касаещи новия програмен период на Общата селскостопанска политика“, заяви министър Порожанов по време на среща с Асоциацията на младите фермери в България. Той призова асоциацията да се включи активно във всички дебати, които инициира Министерството, не само свързани с ОСП, но и с цялостната политика в сектор „Земеделие“.

„Повечето от нас сме учили в западни университети, имаме реален опит и искаме да бъдем партньор в предстоящите дискусии относно ОСП, заяви Пламена Куртева. След като завършва образованието си в САЩ, Пламена трупа опит в Унгария, а след това се завръща да управлява семейната ферма в село Златовръх, Асеновградско.

Петко Симеонов, производител на мед, допълни, че младите искат да имат възможност да се развиват и това да стане през съответните инструменти на бъдещата ОСП.

Председателят на асоциацията Петър Петров от Габровско, който се занимава с овцевъдство и говедовъдство  подчерта, че младите фермери искат да работят за развитието на селските райони.

По време на срещата младите фермери представиха пред министър Порожанов и екипа му част от своята продукция.

Публикувана в Бизнес

Земи от Държавния поземлен фонд ще се дават без търг на млади фермери до 40 години. Това предвижда проектът на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане.

 ладите земеделски стопани могат да вземат под наем или аренда държавните земи по пазарни цени за създаване на нови или за разширяване на съществуващи стопанства.

Младите фермери могат да ползват без търг имоти от Държавния поземлен фонд само за един вид земеделски култури и то с определена площ – до 10 декара за създаване и отглеждане на зеленчукови култури, до 20 декара за създаване и отглеждане на трайни насаждения и до 50 декара за отглеждане на едногодишни полски култури.

Срокът за отдаване под наем или аренда за създаване на зеленчукови култури и за отглеждане на едногодишни полски култури е до 10 стопански години, а за създаване и отглеждане на трайни насаждения – до 30 стопански години.

Младите земеделски стопани, които ще се ползват от привилегията, трябва да са на възраст до 40 години, да бъдат физически лица, еднолични търговци (ЕТ) или еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), учредени от такива лица, регистрирани по Търговския закон.

Целта на облекчението е да се стимулират млади земеделски стопани да създават нови стопанства или да разширяват съществуващи. Промяната на възрастовата структура на заетите в земеделието лица е сред приоритетите на новата Обща селскостопанска политика на ЕС.

 
Публикувана в Бизнес

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 - „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”. Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция точки, по всеки критерий за подбор, след постъпилото становище от Управляващия орган на ПРСР.

При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.  

За проектните предложения по цитираната процедура предстои оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.

Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители са качени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“

   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по подмярка 6.1 е 22 000 000 евро.

Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:

   • предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите;

  • следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);

   • техническа и финансова оценка;

   • издаване на оценителен доклад.

Публикувана в Бизнес

Седем дни преди края на приемът  по подмярка 6.1 „Млад фермер“ са подадени 977 проекта

977 са подадените проекти по подмярка 6.1 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Обща стойност на всички подадени проектни предложения възлиза на 47 294 262.18.

Припомняме, че общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на възлиза на 22 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г.

Източник: ЕвроПроект

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 7

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта