Как се определя процентът на доход от земеделска дейност на кандидат с проект по подмярка 4.1, ако е новосъздадено юридическо лице, получило стопанството си от друг земеделски производител - физическо лице? Взема ли се предвид дохода от предходната година на физическото лице, прехвърлило стопанството си или се отчита единствено текущата година за юридическото лице?

Въпроса задава Ивайло Петров от Варна

Същият казус е обяснен от експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). В отговор се казва, че

съгласно Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. изискването за приход се отнася само за юридическите лица, като в чл. 8, ал. 1, т. 3 е записано следното:

„Чл. 8. (1) Земеделските стопани по чл. 7, ал. 1, т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

3. ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, т.е. няма изискване за определен процент приход от земеделие.

Като в ал. 4 на чл. 8 е дадено изключение и за юридическите лица и при определени случаи и за тях няма да се изисква приход от предходната година. Изключението се отнася за юридически лица създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект в селски район, съгласно приложение № 4, с инвестиции изцяло в сектори "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" или "Етеричномаслени и медицински култури", включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

Във всички случаи, юридическото лице се разглежда като самостоятелен кандидат и при определяне на неговите приходи не се включват приходите на физическото лице, от което е закупено/прехвърлено стопанството.

Публикувана в Бизнес

Аз съм земеделски производител и ще кандидатствам с проект по подмярка 4,1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони. Разбрах, че има нови критерии, за които се дават повече бонус точки. Какви се тези „новости”, вкарани в изискванията в последния момент преди приема на заявления?

Въпроса задава Огнян Пеев от г. Белене

Както вече е известно, приемът на заявления по подмярка 4,1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще се състои от 26 октомври до 7 декември 2016 г.

Въвеждат се три нови критерия, по които проектите могат да получат още бонус точки. Трябва да се знае, че лимитите за допустимите разходи на един проект по мярката за целия програмен период се промениха на 1 млн. евро за проекти със строителство и 500 хил. евро, ако проектът включва само покупка на техника.

Трябва да се има предвид, че тези "тавани" са за стойността на инвестиционния проект, а не за безвъзмездната помощ. Тъй като този прием ще бъде отворен с целия остатъчен бюджет - 237 млн. евро, пред кандидатите стои решението дали да подадат проект с целия размер на лимита, коментира Николай Симеонов, експерт „Европейски програми“, ЕЛАНА Инвестмънт. Необходимо е да се съобрази, че максимумът на субсидията е определен на 50% от разходите по проекта, а в някои случаи чрез допълнителни точки при класирането може да се увеличи най-много с 10% до максимум 60%. Това означава, че трябва да се предвидят съответните средства за префинансиране на проектите, защото те ще получат субсидията си след отчет на изпълнението. Друг нов стимул е за проекти със строителство или обновяване на сгради, както и на оборудването в тях. Тези инвестиционни проекти могат да получат още 10 точки, но трябва да се има предвид, че над 65% от инвестиционните разходи по проекта следва да са с тази цел и че това не включва земеделска или транспортна техника, а само оборудване и съоръжения, монтирани в сградата. Третият критерий е свързан със системи за напояване. Ако над 50% от разходите са свързани с хидромелиоративни дейности, проектът получава допълнителни 5 точки, а ако разходите са над 85% - 7 точки. Когато разходите са над 30%, получават 4 точки.

Друга новост е въвеждането на допълнителни 10 точки, с които да се стимулират фермери, в чиито стопанства има поне 5 души персонал през последните 3 години. За доказателство, че персоналът на работниците е даден брой, трябва да се приложи отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните 3 години, заверени от кандидата и НСИ, както и копие от годишни данъчни декларации пак за 3 години назад, заверени от съответната териториална дирекция на НАП.

Повече точки от предвидените досега ще получат и проекти от т.нар. чувствителни сектори, които са сектор "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и "Етеричномаслени и медицински култури". За тях са предвидени не 15, а вече 19 точки. Тези

земеделски производители, които комбинират инвестиции в поне два от секторите, ще бъдат оценени с допълнителни 20 точки.

С останалите нововъведения в изискванията към проектите по подмярка 4.1 ще ви запознаем в следващи броеве на в. "Гласът на фермера”. 

Публикувана в Бизнес

От 12 септември 2016 година, (понеделник), стартира прием на мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко. Мярката е част от допълнителния пакет на Европейската комисия, с който се предоставя помощ от 150 млн. евро за всички производители на краве мляко, които решат доброволно да намалят доставките си към първи изкупвачи за период от 3 месеца. Помощта, в размер на 0,14 евро/кг.,  се определя въз основа на разликата в доставените количествата през референтния период и този на прилагане на мярката.


Средствата се отпускат на производители, които ще заявят намаляване на доставките с най-малко 1 500 кг. за тримесечния период на намаляване на производството. Друго условие е да са активни доставчици към първи изкупвачи през юли 2016 г., за което да представят документ за доставки. Всеки производител ще може да подаде само едно заявление по цялата мярка.
Приемът на заявления ще приключи на 21 септември. На държавите-членки се предоставят 3 работни дни след приключване на приема да обработят допустимите заявленията и на 26 септември да уведомят ЕК за заявленията и количествата, поети като ангажимент за намаляване на доставките на краве мляко от производителите през тримесечния период. 

В заявлението за участие в мярката кандидатите трябва да посочат общото количество краве мляко, доставено на първите купувачи през референтния период, както и количеството, което планират да бъде доставено в периода на намаляване на производството. Планираното количество на намаляване на доставките на краве мляко, за което се иска помощ, не трябва да бъде по-малко от 1 500 кг. Към заявлението трябва да бъдат приложени и документи, доказващи че кандидатът е производител на мляко, който е доставял такова на първи купувачи през юли 2016 г.

Публикувана в Животновъдство
Страница 2 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта