Д-р Валентин ИВАНОВ, квмн

Покрай Великден голяма част от агнетата вече се реализира. След Гергьовден ще започне и масовото доене на овцете. Но и сега вече голяма част от поголовието се дои, тъй като за агнетата има добра паша и овцевъдите гледат да използват ценното овче мляко.

Доенето на овцете е трудоемко, тежко и не е сред най-приятните неща във фермата. Много често по ръцете се появяват малки пъпки, които впоследствие нарастват и предизвикват дискомфорт. Тези образувания се причиняват често от лошата хигиена, но и не само от това. Смята се, че голяма роля играят гъбички и някои вируси, като херпесвирусите. Пъпките са неприятни, могат да се наранят и допълнително да се инфектират. Стопаните трябва да бъдат много предпазливи. Най-добре е след доене ръцете да се измиват старателно с топла вода и сапун и да се дезинфекцират с лек и безвреден дезинфектант. Допълнително е добре да се намажат с подхранващ крем. Всички тези процедури отнемат време, а на терен са и трудноизпълними. Затова опитните стопани извършват много бърза и евтина обработка на кожата на ръцете. След измиване просто намажете обилно с оцет. Последният ще предпази кожата от много негативни въздействия и появата на неприятните образувания. Оцетът променя рН на средата и не позволява върху кожата да се развиват различни патогени. Тъй като представлява киселина, макар и слаба, за да не изсъхва кожата, добре е от време на време да я подхранвате с крем.

Публикувана в Животновъдство

Бозайният период при агнетата продължава средно 60 дни. Агнетата, които ще се бракуват, се отбиват по-рано (на 30 45-ия ден) с цел да се добие повече мляко от майките. Агнетата, определени за разплод, се оставят да бозаят по-дълго (33,5 месеца).

Отбиването става постепенно

с отпадане на второто и третото бозаене, така че последните дни агнетата да бозаят само веднъж през деня. Не се препоръчва рязко отбиване. В същото време овцете се раздояват. Трябва да се направи плавен преход между бозания и дойния период при овцете майки. Много важно е овцете да се раздоят правилно, за да се не допусне мастит. В началото на дойния период овцете се доят обикновено 3 пъти рано сутрин, на обяд и вечер. С напредване на лактацията и намаляване на млякото се преминава към двукратно доене: сутрин и вечер.

Преминаване от оборен към пасищен режим на отглеждане

Разликата в режима на хранене през оборния и пасищния период е много голяма, поради което е нужен внимателен преход. През това време овцете са изтощени след майчинството, а младата зелена трева съдържа много вода и малко хранителни вещества. Трябва да се знае, че когато овцете опитат млада зелена трева, те престават да ядат зимната дажба. Освен това младата трева предизвиква диарии и подувания.

Основни правила при прехода към пасищно отглеждане:

* Животните се пускат на паша след сутрешното даване на сено. Ако запасите от сено са привършили, се дава концентриран фураж – по 0,3- 0,4 кг на глава. Преходният период продължава около 2 седмици.

В първите дни животните се пасат по 2-3 часа, като се пускат на пасища близо до фермата.

* Колкото по-млада е тревата, толкова по-голяма е нуждата от сол. Затова трябва винаги да има крупи с каменна сол за лизане.

* В началото на пасищния период трябва да се прегледат копитата на овцете и своевременно да се изрежат прекомерно и неправилно израсналите.

Добре е животните да се острижат около и по опашките, за да не се зацапва вълната с изпражнения, които от младата трева са редки. При овцете майки застригването става не по-късно от месец преди началото на

раждането, а при останалите животни – около 2 седмици преди началото

на пасищния период.

Публикувана в Животновъдство

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-

майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които
отглеждат в стопанството си:
- 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или
- 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на
земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в
Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ).
За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са идентифицирани с одобрени от БАБХ
– обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните родени
след 31.12.2009 г. и
– обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните
родени преди 31.12.2009 г.;
2. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на
БАБХ;
3. да са вписани в регистъра на стопанството;
4. да бъдат с доказан произход (вписани в Родословната книга) и тази информация да е
отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
5. да бъдат вписани в регистрите по чл.18 ал. 6 от Закона за животновъдство и тази
информация да е отразена в Информационната система на БАБХ;
7. да имат издаден зоотехнически сертификат.
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за
подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените
за подпомагане животни в стопанството си през този период. За Кампания 2018 г.
периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 30 август
(включително) 2018 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за
подаване на заявления).
Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни,
отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при
условие че извършат замяната в срок до 10 дни от края на събитието, което я е
наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния
отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.
Земеделските стопани трябва да притежават зоотехнически сертификати за заявените за
подпомагане животни. При проверка на стопанството земеделският стопанин трябва да
може да покаже зоотехническия сертификат за всяко животно, заявено за подпомагане по
схемата.
Ако заявите за подпомагане животни от някоя от следните породи: Синтетична
популация Българска млечна; Плевенска черноглава овца; Лакон; Асаф; Аваси; Хиос;
Българска бяла млечна коза; Англонубийска коза; Тогенбургска коза; Саанска коза;
Алпийска коза е необходимо да докажете реализирането на количества мляко и/или
млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на най-малко 70 кг за допустимо за
подпомагане животно по схемата. Документите, доказващи реализация на мляко трябва да
са с дата в периода 1 октомври 2017 г.-30 септември 2018 г.
Ако заявите за подпомагане животни от някоя от следните породи: Ил дьо Франс;
Мутон шароле; Старопланински Цигай; Родопски Цигай; Кавказка тънкорунна;
Асканийска тънкорунна; Североизточна българска тънкорунна; Тракийска тънкорунна;
Карнобатска тънкорунна; Романовска; Боер е необходимо да имате регистрирани
новородени приплоди, съответстващи на най-малко 1 новороден приплод на допустимо за
подпомагане животно. Регистрацията на новородени приплоди в стопанството ще се
проследява в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ) за периода 1 октомври 2017 г.-30 септември
2018 г.
Ако заявите за подпомагане животни от някоя от следните автохтонни породи:
Каракачанска овца; Копривщенска овца; Сакарска овца; Котленска овца; Местна
старозагорска овца; Местна карнобатска овца; Тетевенска овца; Западностаропланинска
овца; Брезнишка овца; Софийска (Елинпелинска) овца; Средностаропланинска овца;
Среднородопска овца; Медночервена шуменска овца; Дъбенска овца; Реплянска овца; Бяла
маришка овца; Вакла маришка овца; Калоферска дългокосместа коза; Местна
дългокосместа коза (Малашевски тип); Българска виторога дългокосместа коза; Местна
дългокосместа коза нямате задължение за доказване на реализирано мляко и/или
новородени приплоди, но животните следва да отговарят на всички останали условия за
допустимост.
В случай, че отговаряте на всички условия за допустимост по схемата за обвързано
подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и схемата за
преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (обвързана с
производството) за едно животно, можете да заявите само една от двете схеми по Ваш
избор. Като бенефициент Вие можете да кандидатствате и по двете схеми, но едно и
също животно можете да заявите и съответно да получите за него подпомагане само
по една от двете схеми.
Реализацията на мляко се доказва с:
1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато
земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато
земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица;
3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в
други държави – членки на Европейския съюз;
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти –
когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за
специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от
животински произход;
5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за
реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските
стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано
млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за
производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински
произход – Секция IX – Млечни продукти;
6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за
счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в
млекопреработвателно предприятие;
7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския
стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.
ВАЖНО!
Заявените животни трябва да са вписани в родословната книга, поддържана от
Развъдна организация или ИАСРЖ.
Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в
периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. и се представят в срок от 5 до 31
октомври 2018 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА по постоянен
адрес на кандидата-физическо лице, или адрес на управление на кандидата-юридическо
лице, или едноличен търговец лично от земеделските стопани, или чрез техен
представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
Приплодите трябва да са идентифицирани.
По схемата е важно (ако сте заявили животни от някоя от следните породи: Синтетична
популация Българска млечна; Плевенска черноглава овца; Лакон; Асаф; Аваси; Хиос;
Българска бяла млечна коза; Англонубийска коза; Тогенбургска коза; Саанска коза;
Алпийска коза) да не забравите, освен заявлението за подпомагане за директни плащания,
да подадете и документите за реализация на мляко в срок от 5 до 31 октомври 2018 г. в
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА.
Наличието на новородени агнета и/или ярета в стопанството се проверява в Системата за
идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври 2017 г. до
30 септември 2018 г. По тази причина е препоръчително да не забравите да подадете за
регистриране всички новородени агнета и/или ярета своевременно.
Размерът на помощта по схемата се определя като се прилага модулирана ставка за
първите 300 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 300-то
допустимо животно, която е по-висока за първите 300 животни.
Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 26 Февруари 2018 12:01

Малко стопанство има между 83 и 109 овце

Отглеждам неголямо стадо с овце майки. По кои инвестиционни мерки може да кандидатствам с проект по Програмата за развитие на селското стопанства 2014-2020 г. и какви са изискванията за големината на стадото?

Въпроса задава М. Д.

При така формулирания въпрос не е достатъчно ясно какво се има пред вид под „неголямо стадо овце майки“. За да отговорим ще предложим хипотези за стадо с такъв брой овце, при който фермерът може да бъде определен като малко стопанство по Тематичната подпрограма за малките стопанства и съответно вариант на стадото, над който фермерът ще попада в обхвата на мерки и подмерки извън Тематичната подпрограма за малки стопанства.

За да бъде определено стопанството като малко, т.е. със СПО между 2000 евро и 7999 евро, в случай, че фермерът има само овце майки (без наличие на други животни или земеделски земи) минималният брой на овцете трябва да е 28. За това определяне са взети предвид млечни и месодайни породи, като тук се включват всички женски животни, които са раждали поне веднъж, както и всички млади женски овце над 1 година, предназначени за разплод. Включват се и бракуваните овце майки, които ще бъдат предадени за клане. Максималният брой овце трябва да е 109 броя, за да бъде стопанството определено като малко.

За да може да кандидатства, обаче по предвидения за 2018 г. прием по подмярка 4.1.2. в сектор животновъдство, трябва да отговаря и на условието животновъдните обекти да са разположени на територията на планински район, съгласно списък по приложение № 1 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.), както и размерът на стопанството да е между 6000 и 7999 евро. Това условие се изпълнява при минимален брой овце 83 и максимален – 109 броя. Ако броят на овцете е 110 стопанството вече няма да се определя като малко и може да кандидатства в рамките на графика за 2018 г. по подмярка 4.2. и подмярка 6.4.1.

За да е допустим фермерът по подмярка 6.1. изискванията за икономически размер на стопанството отнесени към броя на овцете във фермата се изпълнява в диапазона от 110 до 218. Обръщаме внимание, че при определянето на икономически размер на стопанството се взимат предвид всички животни и земеделски култури, с които земеделският стопанин е регистриран по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Също така за всяка подмярка има и редица специфични условия за допустимост, които трябва да се имат предвид.

Препоръчваме фермерът да се обърне за съвет и консултиране към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), която е държавната структура, предоставяща безплатни съвети на земеделските стопани и има офиси във всеки областен град. Също така НССЗ (в рамките на дейности, които изпълнява по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване“) изготвя безплатно бизнес планове и необходимите документи за кандидатстване на малки стопанства по подмярка 4.1.2. и на млади земеделски стопани по подмярка 6.1, съветват експертите от земеделското министерство.

Публикувана в Животновъдство

Със стотина крави и шест пъти повече овце потомствените животновъди – баща и син Кайо, оценяват предимствата на смесената система

Мила Иванова

2 Бичета Reproducteur

„Нашите две стада – от крави и овце, се допълват на пасищата, но и в пълненето на хазната на стопанството” – така шеговито обясняват смесената си система френските фермери баща и син Кайо. Серж на 62 години и Жан-Шарл на 30 заедно управляват фермата си в селцето Сен-Пол (1240 жители), на хвърлей място от регионалната столица Лимож на департамента От Виен. Мястото е в сърцето на Франция, сред речни долини и ливади, осеяни с бухлати дървета и кичести кестени, символа на района. Паричните постъпления от стопанството идват по-начесто и по-редовно с овцете. Една овца ражда първото си агне за по-малко от година живот, докато трябва да изтекат най-малко четири години, за да продадеш първия продукт от една юница – споделят фермерите, които твърдят, че с две продукции понасят по-добре играта на курсовете и санитарните проблеми, отколкото с една.

Двата вида животни са съжителствали винаги в семейната ферма Кайо. Родителите на Серж са отглеждали двойно стадо от 12 месодайни крави и 200 овце на 400 декара площ, когато порасналият им син се установява във фермата. Първоначално Серж работи на два „стана”, но напуска предприятието за порцелан през 2006 година, за да се отдаде изцяло на животновъдството. Стадата вече наброяват 35 крави и 350 овце на площ от 810 декара, когото синът му Жан-Шарл се присъединява през 2010 година. Стопанството на бащата и сина е от типа GAEC (Земеделско сдружение за обща експлоатация), типична френска кооперативна форма.

Всеки със специалността си

През последните 7 години съвместна работа Серж и Жан-Шарл прогресивно увеличават числеността на стадата, както и земеделската площ на стопанството. Фамилията Кайо не само разширява вътрешните си резерви, но и закупува още земи, разпръснати на 5 близки парцела. Актуалната моментна снимка на стопанството изглежда така: на 1950 декара площи се отглеждат и посеви, и две стада – 92 крави Лимузин и 630 овце Суфолк (вж карето – б.а.)

„Нашата цел е да получим добри технически и икономически резултати от двете стада със стабилизиран състав – уточнява младият Жан-Шарл. – Всеки се занимава със своята специалност: овцете са за баща ми, а за мен са кравите. Организацията ни е добра разработена, като се има предвид, че овцете направо гълтат работна ръка. Сега можем да разчитаме на Фабиан Майо, когото сме наели на половин работен ден, и на чиракуващия при нас Реми.”

Естествено, животновъдите обединяват усилията си в няколко дейности: манипулациите и преместването на стадата, стрижбата на овцете в специална зала, строителството. Преустройването на обора в овчарник позволява овцете да се групират в едната страна, а кравите – на другата, през зимните месеци. От 2016 година на покривите на четири сгради са монтирани фотоволтаични панели. „Различните технологии по отглеждането на животните не се застъпват и не си пречат” – убедени са и двамата фермери.

Баща и син Кайо предпочитат породата Суфолк

защото харесват нейните характеристики: здравата конституция, майчинските, млечните и месодайните й качества, плодовитостта (вж карето – б.а.). За три години овцете майки се агнят четири пъти и осигуряват продукцията от агнета на фермата. Близо 450 са ражданията от декември до април. Целта на животновъдите е да продават агнета през цялата година – от 60 до 120 броя на месец. Кооперативът LimOvins, който изкупува животните на Кайо, стимулира продукцията извън сезона и за да запълни дефицита на предлагането през декември, януари и февруари, им отпуска помощи от 2,50 до 10 евро на агне.

Две трети от кравите Лимузин раждат през есента

„Искаме да групираме ражданията именно през този сезон, за да си освободим време за агненията” – обяснява Жан-Шарл. Продуктивността от 102% и интервалът раждане до раждане от 360 дни го задоволяват напълно. Животновъдите прилагат строга генетична селекция, тъй като имат желание да разгърнат продажбата на бичета за репродукция. За целта ползват съветите на националната мрежа за услуги на животновъдите Bovins Croissanсe. Млякото, плодовитостта и лекотата на ражданията са главните критерии на баща и син Кайо.

Животновъдите угояват мъжките телета най-малко една година и от 2013 година ги продават като млади добичета на кооператив в Лимож. Женските телета пък се угояват от 15 до 18 месеца и се предават като юници за месо.

Стопанството се самозадоволява с храни. Купуват се единствено азотни концентрати, за които се харчат 26 000 евро годишно. Фермерите намаляват разходите за храна, като предоставят силажирана царевица на овцете и на кравите в лактация – уточняват Жан-Шарл и Серж. „Определили сме пасищни участъци за всяко стадо, но овцете могат да се движат навсякъде. Те не са претенциозни и повишават стойността и на есенната , и на зимната трева” – шегуват се фермерите, които през 2016 г. са реализирали брутна оперативна печалба в размер на 162 200 евро.

Иво, моля те, сложи този бокс по-горе на страницата

БОКС

Стопанството в цифри

Земеделска площ: 1950 дка

Посеви

150 дка зимни житни

25 дка пролетни житни

160 дка царевица, от които 120 дка за силаж и 40 дка за зърно

760 дка временни пасища и 855 дка постоянни

Работна ръка: 2 на пълно работно време, 1 наемник на половин и 1 помощник

Добитък

92 крави Лимузин (102% продуктивност)

630 овце Суфолк (1,51 продуктивност)

Продукция 2016

Говеда:

17 млечни телета (3 до 10 месеца);

16 млади говеда

27 юнци

4 бици за репродукция

10 кланични крави

Овце:

838 агнета

87 кланични овце

3. Овцете Brebis rustiques

Породата овце Суфолк

Това е късовълнеста порода, създадена през втората половина на ХІХ в. в Източна Англия, графство Съфолк, чрез кръстосване на норфолски овце с кочове от породата Саутдаун. Овцете са скорозрели, отличават се с едро тяло, здрава костна система, много добре замускулено тяло

Имат гола черна глава и черни среднодълги до къси крака, поради което животните са приземни. Тялото е дълбоко и широко. Бутовете са изпълнени и закръглени - показател за добри месодайни качества. Овцете майки тежат 60 – 70 кг, а кочовете: 90 – 110 кг. Вълната е гъста, със средна дължина 7 – 10 см и нежност 58-мо - 50-о качество. Средният вълнодобив  от овцете е 3,0 – 3,5 кг, а от кочовете 5,0 – 6,0 кг. Плодовитостта е 130 –140%. На 4-месечна възраст агнетата могат да достигнат 40 кг.

 

Публикувана в Животновъдство

Основните заболявания при най-младите и неукрепнали животни са свързани с дихателната и храносмилателната системи, както и с мускулната дистрофия

Д-р Валентин ИВАНОВ квмн

Агнилната кампания е най-трескавото време за овцевъдите. От изхода на тази кампания зависят финансовите резултати на фермерите. Затова и всички усилия на стопаните днес са насочени към запазване живота и здравето на новородените агнета и ярета. Зимата засега е мека и това позволява бъдещите майки почти всеки ден да се изкарват от оборите. Движението на чист въздух укрепва организма и улеснява раждането.

Основните заболявания при новородените агнета са свързани с дихателната и храносмилателната системи, както и с недоимъчното страдание – мускулна дистрофия (клека).

Младите животни имат неукрепнала имунна система и много често боледуват от простудни заболявания, които могат да обхванат както горен, така и долен дихателен тракт. Обикновено в началото се засягат дихателните пътища и ако не се вземат спешни мерки, възпалението обхваща и белите дробове. Дихателните заболявания най-често се причиняват от вируси, бактерии, микоплазми и гъбички, като обикновено инфекциите са смесени. Всички гореизброени патогени са широко разпространени при възрастните животни. Само при определени условия те поразяват новородените. Тези условия са обикновено лоши зоохигиенни условия (повишена влажност, студ, гъсто населени обори, лошо хранене на майките и др.), както и висока концентрация и събирането на млади животни от различни помещения на едно място. Както става ясно от написаното по-горе, много трудно младите и неукрепнали животни могат да се предпазят от дихателни инфекции.

Клиничната картина е много типична

обилни носни изтечения, висока температура, отпадналост. Агнетата обикновено лежат, не бозаят и не се хранят, кашлят, кихат и ако не се вземат спешни мерки, бързо загиват. Във всички случаи дишането е затруднено.

За лечение се използват широкоспектърни антибиотици – Тиловет, Хлорамфеникол, Бетамокс, Пен и Стреп и др., които нямат въздействие върху вирусите, но влияят върху вторичната инфекция. Уместно е да се прилагат и общоукрепващи препарати – Новакок, аналгин, витамин С, Бутазал, глюкоза и др. Болните животни е добре да се изолират в топли и сухи помещения и за тях да се полагат допълнителни грижи.

Храносмилателните разстройства

също са сред най-честите причини за отпадане на агнетата. Анаеробната дизентерия засяга младите животни още на 2-ри – 3-ия ден след раждането. Причинява се от широко разпространена бактерия, която се намира в червата на възрастните овце и с фекалиите се разпространява във външната среда. Определена роля за разпространение на болестта имат и предразполагащи фактори, най-важните от които са пребозаването и простудата. Лошото и недоимъчно хранене на майките също може да се окаже фактор за появата на заболяването.

Признаците на дизентерията са много характерни – агнетата спират да бозаят, отпаднали са, наблюдават се диарии със светложълти до кафяви изпражнения, температурата е повишена – до 41 и повече градуса. Само за часове новородените се дехидратират, което може да бъде открито заради хлътване на очите. Ако не се вземат спешни мерки, страдащите животни загиват за 1– 3 дни.

Най-важната профилактична мярка

е да се ваксинират бременните овце срещу ентеротоксемия с комбинирана ваксина, която пази и овцете, и агнетата. Ваксинацията ще запази поне 10 на сто от агнетата и някои от майките, като обикновено от ентеротоксемия загиват най-охранените и най-добрите овце.

Стопаните не бива да подценяват и клеката (коленица), от която страдат почти половината от новородените агнета. Това е недоимъчно страдание, свързано с липсата и/или недостига на витамин Е и микроелемента селен. Младите животни стоят на колене, трудно се движат, падат, не могат да стигнат до храната, бързо се изтощават, намалят прирастта и може да загинат. Лечението е евтино и ефективно. Прилага се препаратът Селед, вътрешно или инжективно – 1 мл/кг тегло. Добре е да се дава и органичен калций, който представлява комплекс от 25 минерали (калций, фосфор, магнезий, сяра, цинк, желязо, силиций, йод и др.) в абсолютно естествен и натурален вид. Доза от ½ таблетка за агне дневно е напълно достатъчна. Използването на Селед и органичен калций в комбинация ще предпази животните от появата на рахит, ще осигури нормално развитие на костната система и ставите и ще бъде гаранция за висок прираст. Всичко това пряко рефлектира върху финансовото състояние и благополучие на фермерите.

Публикувана в Животновъдство

Роуланд Смит от Нова Зеландия подобри световния рекорд, като свали вълната на най-голям брой животни – 644 за 8 часа

Новозеландският фермер Роуланд Смит счупи световния рекорд за стригане на овце, като свали вълната на 644 животни в 8-часовия маратон, състоял се на 24юли м. г. в селска ферма в Графство Корнуол, Югозападна Англия. А това означава, че 30-годишният Фигаро е остригал успешно една овца средно за 44,72 секунди, като при някои животни е счупил друг световен рекорд – под 35 секунди за една овца. Състезанието е започнало в 7 часа сутринта и след 3 прекъсвания (време, в което часовникът е бил спиран) е завършило в 17 часа следобед, за да не се наранят животните от евентуалната умора на стригача. Рекордът се признава за валиден, защото били спазени определените изисквания – овцата трябва да е над 18-месечна възраст, а след остригването вълната трябва да тежи най-малко три килограма. Опитите на участниците от няколко страни, между които Великобритания, Нова Зеландия и Австралия, да поставят рекорд се наблюдавали от 4-членно международно жури от Уелс, Южна Африка и Нова Зеландия.

След триумфа си победителят сподели, че се намира на седмото небе от радост и че пътят му до трофея съвсем не е бил лек. За да се подготви за състезанието, Роуланд Смит в продължение на месеци е тренирал с двама фитнестреньори в родината си и за загрявка е участвал в няколко състезания по стригане на овце и в Нова Зеландия, и в Англия.

Предишният рекорд е принадлежал на сънародника на Роуланд – Лайън Самюълс, поставен в „далечната” 2010 година с остригването на 605 овце. 

Публикувана в Животновъдство
Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5–9 животни) за 2017 г. е определен на 250 лева на животно.
 
Това се казва в заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. 
 
Успоредно с това министърът определи със заповед и ставката по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони. Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно за 2017 г. (10– 49 животни) възлиза на 50.47 лева. 
Публикувана в Животновъдство

У нас оптималните ферми имат около 250-350 животни. Имаме няколко, които са с над 500 животни, но повечето са под 200 животни. Това казва

Ил дьо Франс са

Кланичният рандеман е над 52%, а съотношението на месо – кости е 3,7 към едно. Продължителността на използване на овцете е 6 години. Плодовитостта варира от 130 до 160 агнета от 100 оагнени овце-майки, в зависимост от сезона. Един от големите позитиви е ранното полово съзряване, като животните могат да се заплождат на 10-месечна възраст. Овцете от породата Ил Дьо Франс са незаменими за промишлено кръстосване с породи от други продуктивни направления.

Ил дьо Франс

Вълнодобивът при тази порода варира от 4,5 кг при овцете и 5 - 6 кг при кочовете. Вълната е бяла, с дължина 12 - 14 см. 

Животни може да си купите от

Публикувана в Животновъдство

Животните непременно трябва да са здрави и в добро телесно състояние Безспорните са предимствата на изкуственото осеменяване

Основен елемент от репродуктивния мениджмънт в овцевъдството е уплътняването на запложданията и ражданията на овцете. За постигане на това е необходимо 80 90 на сто от овцете в стадото да бъдат заплодени в рамките на 3 до 4 седмици (2128 дни). Най-общо проблемите, които възникват при провеждането на случната кампания, могат да се обособят в две групи: организационни и ветеринарно-медицински.

Ветеринарно-медицинските проблеми са лесно отстраними, ако се повиши качеството на ветеринарното обслужване и стопаните започнат да се вслушват и изпълняват препоръките на ветеринарните лекари.

Най-честите проблеми от това естество са:

- хронично болни овце и кочове, които са допуснати за разплод;

- импотентност при кочовете;

- проблеми от инфекциозен характер – заразен епидидимит при кочовете;

- заболявания от незаразно естество на половия апарат при кочовете.

Най-големите организационни проблеми и загуби идват от грешките на управителите на фермата и от обслужващия персонал. Тези проблеми са свързани най-вече със:

- телесното състояние на овцете (общо телесно състояние -ОТС);

- грешки от развъдно-подобрителната работа;

- не се използват биотехнологични методи за контрол на полово цикличната дейност.

Телесно състояние на овцете

Овцете, които са в добро телесно състояние, се заплождат по-лесно и близнят в по-голям процент, отколкото слабите овце. Оптималното ОТС

преди заплождане трябва да е 3-3,5 (Припомняме, че класификацията е петстепенна от 1 до 5: 1 – много слаби, 2 – слаби, 3 – средно охранени, 4 – добре охранени, 5 – много добре угоени). При затлъстяване (ОТС над 3,5) се влошава заплодяемостта. Овцете с относително по-високо ОТС при прехода от сезонен анеструс към развъден сезон показват по-висока сексуална активност спрямо другите овце.

За покриване трябва да се използват само здрави кочове

Недохранването в първия месец на бременността (11-21-вия ден от ембрионалното развитие) води до увеличена ембрионална смъртност. Ефектът от недохранването се проявява по-често при овцете с множествена овулация, т.е. животните, които ще родят близнаци, тризнаци и т.н. Смъртността на ембрионите при овце с близнаци може да не се отчете, ако бременността продължи – когато загива само единият ембрион, а другият продължава да се развива.

Недохранването при кочовете

води влошаване показателите на спермата – намален обем на еякулатите, влошена оплодителна способност на сперматозоидите.

Най-често срещаните грешки от развъдно-подобрително естество са:

трудно организиране или липса на контролирано осеменяване; неправилен

избор на кочове; неподходящо съотношение кочове: овце; масово използване на произволната случка. Тези грешки водят до:

- нерегулирана половата дейност на кочовете;

- някои овце остават незаплодени поради избирателната способност на кочовете;

- не се знаят точните дати на заплождане;

- не се знае кой е бащата на родилия се приплод;

- осеменителната кампания продължава дълго, което удължава и агнилната кампания;

- не се осъществява генетичен прогрес в стадото, т.е. не се повишават продуктивните качества на поколенията.

Тези недостатъци могат да се избегнат и развъдната работа да се подобри

чрез т.нар.

Контролирано осеменяване

което става чрез покриване "от ръка" или чрез изкуствено осеменяване. Много малко са фермите в България, които го прилагат, а то има безспорни

предимства. Чрез изкуствено осеменяване се създава възможност за максимално използване на високопродуктивни мъжки разплодници с изпитани наследствени качества и бързо предаване на ценните качества на тези разплодници на голям брой приплоди. От един коч за една случна кампания (със средна продължителност 40 – 45 дни) могат да бъдат осеменени със свежа и качествена сперма от 500 до 1000 овце.

Биотехнологични методи за контрол на полово-цикличната дейност

Под контрол на полово-цикличната дейност се разбира използването на

такива методи и похвати, които синхронизират еструса, уплътняват запложданията и ражданията на овцете, стимулират по-висока плодовитост, постигната по негенетичен път. Използването на тези методи ще доведе до уплътняване на запложданията и оагванията. Много от фермерите не познават тези методи или са скептично настроени към тяхното използване. В овцевъдната практика са извести два типа методи: хормонални (фармакологични) и нехормонални (естествени).

Нехормоналните методи са по-малко ефективни, но по-евтини и по-лесно приложими в овцевъдната практика. Към нехормоналните методи спадат: стимулиращо подхранване (флъшинг), ефект на коча, използване на минерално-витаминни добавки, безсолево-солева диета и регулиране

на светлинния ден. При хормоналните методи чрез използване на хормони или техни синтетични аналози се цели синхронизиране на еструса и овулацията и оттук синхронизация на запложданията и ражданията. В овцевъдната ни практика все още масово се прилага произволната случка, която има доста недостатъци. Чрез тези методи може да се синхронизира еструсът в рамките на 1-2 дни на голяма група животни (от 20 – 30 до 200 – 300 броя), като заплодяемостта след такъв предизвикан еструс може да достигне 60 – 65 процента. Много често тези третирания са съпроводени с методи за множествена овулация с цел повишаване на плодовитостта или за получаване на ембриони за ембриотрансфер.

Можем да обобщим

че основните начини за недопускане на проблеми при репродукцията на овцете са:

- повишаване знанията на собствениците и управителите на фермите относно репродукцията на овцете;

- мотивиране на обслужващия персонал при провеждане на контролираното осеменяване;

- прилагане на съвременните методи за синхронизиране на еструса;

- прилагане на ехографията за диагностика на ранна бременност.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта