Най-подходящи при отглеждането на ябълкови дървета при неполивни условия, в планински и полупланински райони са семеначетата на киселицата. Най-широко използвани от клоновите подложки за ябълковите сортове са ММ 106 и М9. Тези клонови подложки трябва да се предпочитат при дълбоки, богати на хранителни вещества, добре аерирани почви, при осигурено напояване.

ПОДЛОЖКА М9

Това е подложка със слаб растеж, подходяща за гъсто засаждане. Нейната употреба се препоръчва при сортове със силен растеж като Фуджи и Гала. Тя е много подходяща и за сорта Грени смит. Доказано е, че това е най-стабилната подложка по отношение на производителност и устойчивост към гъбни заболявания. Задължително е привързването и към подпорната конструкция. Това е най- разпространената подложка в целия свят.

ПОДЛОЖКА ММ106

Проявява се като среднорастяща до силнорастяща подложка. Притежава особена чувствителност към фитофторното гниене. Избягва се употребата й при гъсти насаждения с интензвен растеж и на места с високи подпочвени води. Има добре развита коренова система, поради което не е необходимо привързването й към подпорна конструкция.

ПОДЛОЖКА ММ111

Това е подложка със среден до силен растеж. Много добре се съчетава със сортовете Ред делишес. Най- важната особеност и преимущество на тази подложка в сравнение с ММ106 е нейната по- голяма устойчивост към фитофторното кореново гниене.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 11:27

Крушови подложки

Крушовите сортове се присаждат предимно върху вегетативни дюлеви положки и по-ограничено върху семенни подложки от круша. За семенни подложки се използват семена на обикновена дива круша и от диплоидни сортове круши (Вилямова масловка, Хардиева масловка, Дребна рашка, Герчова круша, Добра Луиза, Деканка на комисията и др. ). Ограниченото използване на семенни подложки в практиката е породено от това, че присадените сортове имат силен растеж, дърветата са неизравнени и късно встъпват в плододаване (6-10 години след засаждането). Желателно е да се присаждат с по-слаборастящи и по-скороплодни сортове. Семеначетата от круша имат добра съвместимост с присадниците и се адаптират добре към почвените условия. Устойчиви са на почвено засушаване. Могат да се отглеждат на по-бедни, по-леки, песъкливи почви. Семеначета от дюля не се използват за подложки поради ясно изразена несъвместимост с крушовите сортове. Вегетативните дюлеви подложки ограничават растежа и ускоряват встъпването в плододаване на присадените върху тях крушови сортове. Започват да плододават на 3-4 -та година след засаждането и качеството на плодовете им е по-добро в сравнение с дърветата върху семенни подложки. Кореновата система на дюлевата подложка е по плитко разположена и по-разклонена с влакнеста структура. Дърветата се нуждаят от подпорни конструкции, защото не се закрепват здраво в почвата. Подходящи за отглеждане са поливни площи с равен или леко наклонен терен. Присадените върху дюля крушови сортове показват признаци на хлороза при отглеждане на варовити почви с повече от 4% активен калций, а при над 8% те загиват. Проблем при използване на дюлевите кленови подложки е несъвместимостта им с някои крушови сортове, което налага използването на междинни. За междинници служат Попска круша, Хардиева масловка, Пас Красан и др.

Използваните дюлеви подложки у нас са:

МА (Анжерска дюля) - присадените върху нея сортове встъпват рано в плододаване, имат умерен растеж, редовно и обилно плододаване. Подложката е влаголюбива, но понася временно засушаване на почвата. Не се препоръчва засаждане на места с високо ниво на подпочвените води – над 1,5 м. Проявява несъвместимост със сортовете Трапезица, Жифардова масловка, Д-р Жюл Гюйо, Клапов любимец, Вилямова масловка, Боскова масловка и др.

ВА29 - в сравнение с МА има по-добра съвместимост с крушовите сортове, като им придава малко по силен растеж. Встъпва рано в плододаване и плододава редовно. По-сухоустойчива е и вирее на почви с относително по голям процент активен калций. Кореновата и система е с по-добро закрепване, но въпреки това е необходима подпорна конструкция.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 15 Септември 2017 11:03

Крушови подложки

Крушовите сортове се присаждат предимно върху вегетативни дюлеви положки и по-ограничено върху семенни подложки от круша. За семенни подложки се използват семена на обикновена дива круша и от диплоидни сортове круши (Вилямова масловка, Хардиева масловка, Дребна рашка, Герчова круша, Добра Луиза, Деканка на комисията и др. ). Ограниченото използване на семенни подложки в практиката е породено от това, че присадените сортове имат силен растеж, дърветата са неизравнени и късно встъпват в плододаване (6-10 години след засаждането). Желателно е да се присаждат с по-слаборастящи и по-скороплодни сортове. Семеначетата от круша имат добра съвместимост с присадниците и се адаптират добре към почвените условия. Устойчиви са на почвено засушаване. Могат да се отглеждат на по-бедни, по-леки, песъкливи почви. Семеначета от дюля не се използват за подложки поради ясно изразена несъвместимост с крушовите сортове. Вегетативните дюлеви подложки ограничават растежа и ускоряват встъпването в плододаване на присадените върху тях крушови сортове. Започват да плододават на 3-4 -та година след засаждането и качеството на плодовете им е по-добро в сравнение с дърветата върху семенни подложки. Кореновата система на дюлевата подложка е по плитко разположена и по-разклонена с влакнеста структура. Дърветата се нуждаят от подпорни конструкции, защото не се закрепват здраво в почвата. Подходящи за отглеждане са поливни площи с равен или леко наклонен терен. Присадените върху дюля крушови сортове показват признаци на хлороза при отглеждане на варовити почви с повече от 4% активен калций, а при над 8% те загиват. Проблем при използване на дюлевите кленови подложки е несъвместимостта им с някои крушови сортове, което налага използването на междинни. За междинници служат Попска круша, Хардиева масловка, Пас Красан и др.

Използваните дюлеви подложки у нас са:

МА (Анжерска дюля) - присадените върху нея сортове встъпват рано в плододаване, имат умерен растеж, редовно и обилно плододаване. Подложката е влаголюбива, но понася временно засушаване на почвата. Не се препоръчва засаждане на места с високо ниво на подпочвените води – над 1,5 м. Проявява несъвместимост със сортовете Трапезица, Жифардова масловка, Д-р Жюл Гюйо, Клапов любимец, Вилямова масловка, Боскова масловка и др.

ВА29 - в сравнение с МА има по-добра съвместимост с крушовите сортове, като им придава малко по силен растеж. Встъпва рано в плододаване и плододава редовно. По-сухоустойчива е и вирее на почви с относително по голям процент активен калций. Кореновата и система е с по-добро закрепване, но въпреки това е необходима подпорна конструкция.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Най-подходящи при отглеждането на ябълкови дървета при неполивни условия, в планински и полупланински райони са семеначетата на киселицата. Най-широко използвани от клоновите подложки за ябълковите сортове са ММ 106 и М9. Тези клонови подложки трябва да се предпочитат при дълбоки, богати на хранителни вещества, добре аерирани почви, при осигурено напояване.

ПОДЛОЖКА М9

Това е подложка със слаб растеж, подходяща за гъсто засаждане. Нейната употреба се препоръчва при сортове със силен растеж като Фуджи и Гала. Тя е много подходяща и за сорта Грени смит. Доказано е, че това е най-стабилната подложка по отношение на производителност и устойчивост към гъбни заболявания. Задължително е привързването и към подпорната конструкция. Това е най- разпространената подложка в целия свят.

ПОДЛОЖКА ММ106

Проявява се като среднорастяща до силнорастяща подложка. Притежава особена чувствителност към фитофторното гниене. Избягва се употребата и при гъсти насаждения с интензвен растеж и на места с високи подпочвени води. Има добре развита коренова система, поради което не е необходимо привързването и към подпорна конструкция.

ПОДЛОЖКА ММ111

Това е подложка със среден до силен растеж. Много добре се съчетава със сортовете Ред делишес. Най- важната особеност и преимущество на тази подложка в сравнение с ММ106 е нейната по- голяма устойчивост към фитофторното кореново гниене.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Важно условие за добро прихващане, добро развитие, високи и редовни добиви е изборът на подходяща почва за новата овощна градина, според свойствата на която да се избере и съответната подложка за овощните сортове.

В овощарската практика се използват два основни типа подложки – семенни и вегетативни (клонови):

  • Семенни подложки

Те индуцират по-силен растеж от клоновите, осигуряват по-дълъг живот на присадените сортове, освен това най-често са свободни от вирусни болести. Кореновата система на този тип подложки е дълбоко разположена в почвата и осигурява по-добро закрепване и по-добра приспособимост към почвените условия на дръвчетата.

  • Клоновите подложки

Те придават по-слаб растеж на присадниците, дърветата встъпват по-рано в плододаване, но са по-слабо приспособими към неблагоприятни почвено-климатични условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 20 Юли 2017 15:57

Подложки за череша и вишня

Черешата и вишната основно се присаждат върху семенни подложки на черешата и махалебката. За подложка понякога се използва и вишната, но по-рядко. Семената за черешови подложки се събират както от дивата череша, така и от някои културни сортове. Тази подложка е по-подходяща за почви с добър механичен състав, дълбоки и добре овлажнени. При тежки и силно овлажнени почви се получава задушаване на корените, растенията не се развиват добре и загиват преждевременно.
Махалебката също се използва много широко за размножаване на черешата и вишната, с които се сраства много добре и индуцира силен растеж. Особено подходяща е за по-сухи, каменисти и слабо варовити почви. Сортовете, присадени върху махалебка встъпват по-рано в плододаване и през първите години дават по-високи добиви.
Вишневата подложка има по-добра приспособимост към почвените и климатичните услоивя. Отличава се с висока студоустойчивост и сухоусточивост и по-добре понася по-тежките, преовлажнени и слабо засолени почви. Като недостатък на тази подложка е по-малкият процент на прихващане, образуването на много издънки в овощната градина и проявата на несъвместимост с някои черешови сортове.
Напоследък са получени и някои клонови подложки при черешата, които придават по-слаб растеж и по-ранно встъпване в плододаване. Те позволяват създаването на по-гъсти насаждения, с по-ниски корони, при които се улесняват производствените процеси и особено беритбата, която заема основен дял от трудовите разходи. Тези подложки, за съжаление, все още не са разпространени в нашата практика.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 20 Юли 2017 15:54

Подложки за кайсия и праскова

Кайсията основно се присажда върху кайсиеви семеначета, получени от семена на дребноплодната кайсия и от културни сортове. Кайсиевите подложки се отличават с по-голяма сухоустойчивост и студоустойчивост. Особено подходящи са за по-сухи и добре аерирани песъчливи почви. Понасят сравнително добре повишено съдържание на активни карбонати в почвата, каквито са варовитите почви. Неподходящи са за тежки и преовлажнени почви, в които корените се задушават и често растенията загиват. За такива почви трябва да се използва джанка. Кайсията може да се присажда и върху праскова, но това се практикува много рядко.
За размножаването на прасковата най-широко се използват семенни прасковени подложки. Тя може да се присажда и върху почти всички подложки, които се използват при сливата, а също така и върху кайсия и бадем. Последните две подложки са подходящи, когато прасковата ще се засажда на по-варовити почви. Прасковената подложка добре се сраства със сортовете на прасковата и им придава добър растеж и максимално дълголетие. Най-подходяща е за по-отцедливите, топли и влагоемки почви. Не понася варовитите почви, тъй като пряовява хлороза, а също и по-тежките и преовлажнени почви, където по-успешно се развива джанковата подложка.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 20 Юли 2017 15:48

Орехът се присажда на орех

Костилковите видове, орехът и бадемът основно се присаждат върху семенни подложки, получени от самия вид. Съществуват и други типове подложки за някои от тях, но в практиката у нас почти не се използват. Една от широко използваните подложки при някои от тези видове е джанката. Това е основната подложка, използвана при размножаването на сливата. Много често се използва и при кайсията и по-рядко при прасковата и бадема. Джанката има много добра приспособимост към различните типове почви, като успява и на по-тежки и глинести, стига те да имат добра пропускливост. Развива се и на по-леки и пропускливи почви и проявява задоволителна сухоусточивост и студоустойчивост. Семената на джанката се добиват ефтино и лесно и имат добър процент на поникване. Срокът, през който може да се изъврши присаждането е продъжителен и прихващането е много добро. За получаване на подложки се предпочитат семена от жълтоплодни и по-къснозреещи форми. Сливовите и кайсиевите сортове добре се срастват с джанката, проявяват силен растеж и плододават обилно. Това се дължи на мощната коренова система и добрата приспособимост на джанката към различни почвени условия. В някои страни присаждат сливата върху трънкослива, праскова, бадем и други джанкови и сливови форми, но у нас тази практика е почти непозната.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

През вегетацията на дръвчетата от различни техни части израстват допълнителни леторасти, които са на неподходящи места. Най-често тези леторасти излизат от подложките на облагородените дръвчета. Затова особено при млади фиданки, трябва редовно да се прави преглед и при необходимост да се намесваме.

ЛЕТОРАСАТИТЕ ПО СТЪБЛОТО СЕ ПРЕМАХВАТ

. Когато по стеблото покарат леторасти, трябва да ги премахваме още в началото, когато са зелени (невдървесинели). Тогава раните са най-малки, бързо зарастват и не се налага да се използват инструменти, защото лесно се отстраняват с ръка.

. От тях могат да се оставят само тези, които се намират под повредено място по стеблото. Те ще ви трябват по-късно за заздравяване на повреденото стебло чрез мостово присаждане.

ИЗДЪНКИТЕ ОТ ПОДЛОЖКАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕМАХВАТ

Тези леторасти, които са излезли от основата на стеблото от кореновата шийка на подложката, също се премахват.

. Първо разровете почвата около основата на стеблото и изрежете издънките от основата им, след което заровете отново. Ако остане чеп, от него отново ще покарат издънки и то много повече на брой.

. Ако ги премахвате повърхностно ще предизвикате обратен ефект. Отрязвайки с ножицата само стърчащата част от издънките над почвата, ще започне разклоняването им и още по-активен растеж на издънки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 16 Февруари 2017 13:59

Градина от малки дръвчета

Как да постигнем това на силен корен?

Слаборастящи ябълкови дръвчета могат да се получат по два основни начина - присаждане на слабо растяща подложка и прилагане на действия водещи към слаб растеж на семенна (силна) подложка.

Семенна подложка с междинник

Във втория случай в основата на семеначето първо се присажда 18-20 см слаборастящата подложка и след това се облагородява желания сорт. В този случай корените на семеначето проникват много по-дълбоко в почвата, отколкото при директно облагородяване на даден сорт върху слаборастяща подбложка.

В резултат, слаборастящите ябълки с допълнително поставяне на слаборастяща подложка не се нуждаят от опора - колове или конструкция за всяко дърво поотделно. В същото време се повишава студоустойчивостта на дръвчетата при неблагоприятни зими, когато температурите са много ниски.

Резултатите от такова облагородяване могат да бъдат полезни за много любители-овощари. Защото слабия растеж, с мощна коренова система дава много добри резултати - той способства за намален растеж от една страна, а от друга пък ускорява и повишава плододаването. Освен това, този начин позволява по-малки разстояния на засаждане -3,5-4/1,5 м и гаранция за оптимално плододаване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта