До 20 август кандидатстващите по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. могат да дават предложения за промени в наредбата, регламентираща реда за предоставяне на финансова помощ. Сроковете за обсъждане са съкратени от един месец на 16 дни, за да могат близо 200-те потенциални получатели на помощите да бъдат улеснени при одобрението на проектите им. По този начин те ще могат да усвоят и предвидените близо 45 милиона лева, отпуснати от европейския фонд по лозаро-винарската програма, се посочва в мотивите за корекциите.

Според поправките в наредбата кандидатите по мярка „Популяризиране в трети държави“ могат да заявяват авансови, междинни и окончателни плащания за одобрените дейности по промоционалните проекти за реклама на родните вина в трети държави, дори ако субсидията достига 80 на сто от европейския фонд и националното съфинансиране.

Досега тези плащания бяха възможни само ако субсидиите са до 50 на сто от размера на проекта.

От фонд „Земеделие“ е предложено удължаване на сроковете за подаване на заявленията за авансови плащания по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ до 25 септември 2019 г.

Към момента в действащата нормативна уредба по силата на §16 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 5.07.2019 г.) е заложено заявления за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ да се подават до 10 септември, а по мярка „Инвестиции в предприятия“ съгласно Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) срокът за 2019 г. е 5 септември.

Сроковете се удължават, за да могат нови 200 проекта да получат финансиране, след като са се освободили средства след проведените приеми по двете мерки – съответно в периода 28 януари – 8 февруари 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и в периода 17 – 27 юни 2019 по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Именно това ще доведе до отваряне на допълнителен целеви приемпо мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за периода 19 - 20 август 2019 г. С удължаването на сроковете до 25 септември 2019 г. ще се осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, сключили договор за предоставяне на финансова помощ по мерките от НППЛВС 2019-2023 г. и преструктуриране на повече площи с винени сортове лозя, се посочва в мотивите за промени в наредбата.

Публикувана в Бизнес

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов одобри петата Национална програма по пчеларство за периода /НПП/ 2020-2022 г., с бюджет в размер на 6 400 000 лв. за всяка от трите години на изпълнението й. Същата е разработена с участие на представители на браншовите организации в пчеларския сектор.

Новото в програмата са дейностите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, в които за първи път се финансират разходите за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на базари, на които ще се предлагат пчелни продукти от местни пчелари.

Специално внимание се отделя за две нови дейности по мярка Б „Борба срещу вароатозата”, свързани с проучване за наличие на резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти, както и за наличие на заболяването нозематоза и разпространението му на територията на страната.

По отношение на Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ нов момент е финансирането на разходи за придвижване на пчелните семейства по време на паша.

Нова дейност е включена и в мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност“. Чрез осигуряване на средства за изследване на хранителните запаси /мед, прашец/ на пчелните семейства за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми ще се установи качеството на хранителните запаси, като част от факторите за доброто презимуване на семействата.

Важно място заема и мярка Е, чрез която се финансират приложни изследователски програми в областта на пчеларството. Като част от тази мярка е мониторинга на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Той ще помогне при решаване на проблемите свързани с евентуално хронично отравяне на пчелните семейства, което е честа предпоставка за отслабване на имунитета им, с последващо влошаване на здравословното състояние.

По четири от новите дейности, както и темата свързана с мониторинг на остатъците от пестициди в пчели, допустими кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. По този начин ще се засили ролята на неправителствения сектор в практическото решаване на част от проблемите в сектора, като свързващо звено между пчеларите и държавните институции.

Публикувана в Новини на часа

По инициатива на Управителния съвет свикваме редовно Общо отчетно събрание на Сдружението, което ще се проведе на 21.02.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в гр. Хисаря, Спа Хотел „Аугуста“ (адрес: Хисаря 4180, бул. „Генерал Гурко“ № 3), зала „Аугуста“,е съобщиха ог асоциацията на зърнопроизводителите. Събранието ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Председателя и Управителния съвет;

2. Отчет за дейността на Контролния съвет;

3. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове на Сдружението;

4. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението;

5. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението;

6. Приемане бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо отчетно събрание ще се проведе в същия ден, от 11.00 ч. на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили.

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Устава, във вр. с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването ѝ на интернет страницата на Сдружението (www.grain.bg) и с изпращането ѝ на посочените от членовете електронни пощи, най-малко един месец преди насроченото Общо събрание.

 

Публикувана в Бизнес

От днес, 7 януари 2019 г., започва приемът на заявления за участие по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП). Крайният срок за подаване на документи е 18 януари 2019 г. Документите ще се приемат в ОД на ДФЗ съобразно постоянния адрес на физическите лица и адресната регистрация на юридическите лица, съобщиха от фонд "Земеделие".

Финансиране за борба с вароатозата, извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки ще се осигурява по мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г.

Закупуването на дребен пчелен инвентар ще се извършва с финансиране по мярка А.С Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102 Европейската комисия е одобрила националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. Размерът на общия й бюджет е около  14,28 млн. лева. Половината от средствата, а именно 50 %, са осигурени от ЕС. Другата половина от тях е от националния бюджет. Предвидено е плащанията за 2019 г. да достигнат размер от 4 758 590 лева. Само през първия период на прием, провел се през месец ноември 2018 г., са подадени около 1 400 заявления. Финансовата подкрепа, която са поискали кандидатите с тях, превишава 3,9 млн. лв.

Кандидатите подаващи заявления за участие по мерките А, Б, В и Д ще могат да поискат и получат нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. Това ще се случва след одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП. Заявленията за кредит ще се приемат до 15 юли в ОД на ДФЗ. Тук отново приемът ще бъде съобразен с постоянния адрес или адресната регистрация на кандидатите.

Публикувана в Пчела и кошер

Който е бил на Беглика, я носи в очите и сърцето. "Беглика фест" в една дума е Магия – във всичко и най-вече в хората.

Първата стъпка беше през 2008 година, когато се роди "Беглика фест". В началото бяха седем организации и няколко ентусиасти. Наричаха се "Министерството на Свободата" :)

Всяка следваща стъпка беше учене в забавление – как да излъчваме, да попиваме, да свирим, да танцуваме, да осмисляме и да споделяме свободата и красотата.

Високи мощни ели, меки поляни за боси крака, хладни бляскави води и бреговете на Големия Беглик. Вечер – огньове и тъпани, голяма луна на черно одеяло, топли сладки приказки между непознати приятели, които се срещат веднъж годишно.

Денем музиката цял ден не те пуска от танците с развети коси. И току-виж си пропуснал дискусиите, семинарите, йогата, театъра на импровизацията, танца на силата, а тишинавтите отдавна са заминали на своя остров.

Но дори и да лежиш на поляната в плен на магията и да наблюдаваш човешкия мравуняк, си обзет от щастието да си част от едно невероятно цяло. Само за 1, 2, 3, 4, 5 дни през последните 10 години. Пазиш си ги в сърцето цялата година, за да дочакаш следващата.

Това не се описва. То се преживява. От 22 до 27 август 2018 година. Пак по пълнолуние. Пак на язовир Голям Беглик, призовават организаторите.

Публикувана в Новини на часа

На 24 и 25 април представители на 11 страни (България, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Италия, Полша, Франция, Финландия, Холандия, Швеция) се събират в София по проекта Teacheesy, за да разработят програма за обучение за малки занаятчийски производители на сирене и млечни продукти.

Проектът, чието име е игра на думите обучение – сирене - лесно, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма Еразъм на ЕС, а партньор от българска страна е Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА. Участват също организации, производители и експерти от FACE, Европейската асоциация на производителите на занаятчийско сирене.

Една от основните цели на двегодишния проект, който започна през септември 2017, е да изработи Европейска програма за обучение на малки занаятчийски производители на сирене и млечни продукти. Програмата ще се преведе на 24 езика и ще е достъпна за производители и обучаващи организации. Обучението ще помогне на малките производителите да спазват изискванията на „Ръководство за добри хигиенни практики за фермерски и занаятчийски сирена”, изработен на ниво Европейски съюз.

Ръководството бе подготвено от FACE, Европейската асоциация на производителите на занаятчийско сирене, в която членува и БИОСЕЛЕНА. През 2018 експерти от фондацията, които участваха в разработването му, помогнаха за издаването и разпространението му на български език.

Копие на Ръководството ще бъде връчено на 25 април на заместник-министъра на земеделието Цветан Димитров на срещата му с участниците в проекта. В периода 11,30 – 12,30 всички ще бъдат на Фермерския фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“, между който се организира всяка сряда пред Министерството на земеделието, храните и горите.

Публикувана в Бизнес
Петък, 30 Март 2018 08:27

Започва Седмица на гората

Започва Седмица на гората – 2018 г., която тази година ще се проведе под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“. Националното откриване е на 2 април от 11.00 ч. в зала „Възраждане“ в гр. Габрово. Домакин на мероприятието е Северноцентрално държавно предприятие. В събитието ще участват официални лица, лесовъди и служители от горската система на страната, гости и представители на ведомства и институции.

Традиционно ще бъдат връчени наградите „Лесовъд на годината“ и „Служител по контрола и опазването на горските територии“ за 2017 година. Със символично залесяване ще се постави началото на Седмица на гората, чествана за първи път през 1925 г. като празник на зелесяването. В чест на лесовъдския празник, в продължение на цялата седмица и на територията на цялата страна ще се извършат залесявания с участието на желаещи граждани. Мащабно залесяване е предвидено за 10.04.2018 г. на територията на Стара Кресна, къдетопрез лятото на миналата година, опустошителен пожар унищожи иглолистни и широколистни насаждения  на територия от хиляди декари по протежение на Кресненското дефиле.

Рекорден брой деца от цялата страна са заявили участие и тази година в националната инициатива „Лесовъд за един ден“. Игрите ще започнат на 30 март и ще продължат до 24 април.

Събитията по време на Седмицата на гората предшестват с няколко дни неформалната среща на генералните директори по горско стопанство на Европейския съюз, която ще се проведе на 11 и 12 април. В рамките на мероприятието ще бъде организирано залесяване с участниците в срещата под надслов „За зелена, обединена Европа“.

Публикувана в Новини на часа

В съпътстваща програма на международното изложение за храни, напитки, опаковки, машини и технологии - Интерфуд&Дринк, което ще се проведе от 8 до  11 ноември 2017 г.,  ще бъде организиран и биосеминар. Акцент в работата му е развитието на българското биоземеделие в контекста на предстоящото председателство на страната ни на Съвета на ЕС.

Форумът се организира на 9 ноември (четвъртък) от 10 ч в зала „Вихрен“ на конгресния център в Интер Експо Център и се организира от Българска асоциацияБиопродукти и  Сдружение Агролинк.

За участие в биосеминара са поканени експерти от министерството на земеделието, фонд „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Сред темите на предстоящия форум са и изискванията към сертифицираните биопродукти за разпространение в търговската мрежа. Ще се проведе и кръгла маса, организирана от Сдружение Агролинк, на тема: „По-справедлива и зелена търговия в големите супермаркети: Какво е възможното бъдеще?“.

В края на форума е предвидена обща дискусия, както и дегустация на биологични продукти, произведени от членове на Българска Асоциация Биопродукти.

За осма поредна година по време на Интерфуд&Дринк специално обособена Био зона ще събере на едно място експерти, производители и търговци на сертифицирани биопродукти. Така се дава възможност за представяне на нови продукти и производствени технологии, чрез които да се разшири пазарът на биоиндустрията в България, съобщават организаторите на семинара.

Публикувана в Новини на часа

Министър Порожанов, заедно с екипа си представи акцентите в управленската програма на третото правителство на ГЕРБ в отрасъл Земеделие. Според министъра сред приоритетите за сектор „Земеделие, храни, рибарство и гори“ са развитието на устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие, на хранителния сектор, както и многофункционално управление на горите. Важно за нас е и развитието на рибарството и аквакултурите, каза още той.

Министърът засегна обърна внимание на нерешените проблеми в земеделието от които борбата с градушките, Напоителни системи, структурите на Селскостопанска академия.

„По отношение на борбата с градушките се цели пълно покритие на земеделските земи и на населените места в обхвата на самолетния способ“, заяви министърът на земеделието. Важно е да се осигури държавно финансиране, но и да бъдат ангажирани застрахователните компании и общините.

Министър Порожанов обясни, че се работи за финансовата стабилност на „Напоителни системи“. Той допълни, че се провежда инвентаризация на активите на дружеството и се очаква финансовата 2017 г. да приключи на печалба. Ще има споразумение с всички кредитори, а основна цел е повишаване събираемостта на приходите. Предстои подготовка за кандидатстване по европейски програми.

„Структурите на Селскостопанската академия трябва да се обединяват за подпомагане и финансиране“, подчерта министърът. Предстои среща с всички директори на институти, с цел координация на работата.

По въпроса за белите петна министър Порожанов заяви, че няма регистрирани договори, за които не е доказана връзката със собственика. “Работим и вече сме готови със законодателни промени, така че да избегнем подобен проблем през следващата кампания и да защитим интересите на собствениците“, каза той.

Стартирани са законодателни промени и по отношение безопасността на храните, които са съобразени с изискванията на бранша и Европейската комисия. Приет е нов Закон за храните от Министерския съвет, а е съгласувн проектът на Закон за хранителната верига.

Само за първите 100 дни по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са изплатени близо 250 млн. лв. На земеделските стопани и са подписани над 710 договора на стойност около 160 млн. лв. Близо 630 млн. лв. са платени по директните плащания. По Програмата за морско дело и рибарство са сключени 40 договора на обща стойност 11,5 млн. лв. Инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили общо 4 555 проверки

Министър Порожанов посочи, че е създадена организация за осигуряване дървата за огрев на населението. За отчетния период са направени 60 000 проверки. Създадени са 55 временни и 5 постоянни горски контролни пунктове с цел контрол. Изпълнителната агенция по горите и Държавните горските предприятия предприеха мерки за борба с корояда. Сформиран е щаб от експерти.

Министерството на земеделието, храните и горите е едно от първите, които предприеха мерки за намаляване на административната тежест. Изменят се 11 закона за облекчаване на различни режими.

Петър Кръстев

Публикувана в Новини на часа
За втора поредна година, „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“ (АРМПГБ) ще събере на едно място представители на всички участници по веригата на производството и реализацията на качествено телешко и говеждо месо у нас. Вестник "Гласът на фермера" ще е медиен пратньор на събитието.
В дните 12 и 13  септември фермери и предприемачи от цялата страна ще имат възможност да се запознаят  с основните технологии на развъждане и отглеждане, с ветеринарно-медицинските дейности, качественото хранене и маркетинга на готовата продукция. 
Организаторите на СТЕКСПО не крият амбицията си събитието да стане традиция, която да покаже какво е бъдещето на месодайното говедовъдство, да насърчат българските фермери да се развиват, да бъдат запознати и отворени към съвременните иновативни решения, прилагани в световен мащаб от най-добрите в тази сфера.
И тази година домакин на събитието ще бъде земеделският производител Николай Димов, който развъжда над 1000 говеда-майки в стопанството си в с. Стефан Караджово, обл. Ямбол, оборудвано с всички необходими съоръжения за оптимално отглеждане на месодайни крави. 
 
Ще се представят общо над 120 животни от 25 ферми, 9 месодайни породи в 4 категории. За първи път на изложение ще бъдат представени италианските породи Кианина, Маркиджана, Пиемонтес както и немски pedigree Месодаен Симентал. Кианина е една от най-едрите породи в света.
На 12 септември е предвидена семинарна част, която ще се проведе в Сливен.  Там международни експерти от Германия, Ирландия и Румъния ще споделят своя опит и добри практики по въпроси свързани със селекцията и репродукцията, отглеждането и правилното хранене, силажирането на тревните видове и люцерна, подготовката на племени животни за изложба и др. 
 
Форумът е насочен към земеделски производители, отглеждащи породи за месо, нови инвеститори, фермери от млечния и зърнения сектор с интерес към диверсификация на производството на мляко и зърно с такова за месо, хотелиери, ресторантьори, любители на доброто говеждо. Особено предизвикателство е срещата на фермери-производители с притежатели на ресторанти и хотели, както и месопреработватели. СТЕКПО има за цел да се превърне в национално договаряне между фермери, преработватели, хотелиери и ресторантьори. 
 
Майстор транжор от Германия, както и шеф-готвачи, ще демонстрират на живо уменията си, приготвяйки пред гостите вкусни стекове и месни гозби.  
За специалното дегустационно меню на основа зряло говеждо, по време на официалната вечеря на СТЕКСПО 2017, ще се погрижат двойка млади шеф-готвачи, които ще демонстрират своите знания за храната, готварски умения и опит на световно ниво, гарантирайки на гостите неповторими вкусови изживявания. Менюто има за цел да представи не само готвенето на стекове, а и други по-евтини и масови меса. Melissa Manche от Перу е завършила „Кулинарни изкуства и мениджмънт в ресторантьорството“ в университет в Лима, работила е в едно и двузвездни Michelin ресторанти в САЩ и Испания, печелила е награди в кулинарни конкурси, участвала е в организацията и подготовката на гала вечери в посолствата на Франция и Испания. Тодор Танчев от България e с диплома от Кулинарна Академия HRC и има зад гърба си над 7 годишен опит в ХоРеКа сектора. Работил е в ресторанти Michelin в САЩ, както и в Spice Market  в Катар с три звезди Michelin.
СТЕКСПО 2017 и тази година обещава да бъде интересно, различно и най-вече полезно нза българските фермери, които ще имат възможността да обогатят знанията си и почерпят от опита на водещите експерти в тази сфера, за да превърнат страната ни в производител на качествено телешко месо, покриващо всички стандарти, както това на утвърдените в световен мащаб лидери.
 
За доброто настроение на гостите е предвидена забавна програма, включваща конкурс за млади разплодни бикове от породата Абърдийн Ангус, томбола с награда юница Абърдийн Ангус, участие на популярен изпълнител, много музика, бира и най-вече отлична храна, произведена във ферми на членове на АРМПГБ и приготвена в различни вариации, за да задоволи всеки един ценител на вкусното телешко.
Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта