Срок: 01.07 - 26.07.2013 г.

 

Цели на мярката:

 

Подобряване на цялостната дейност и икономическата ефективност на преприятията в хранително-

 

преработвателната и горската промишленост чрез:

 

- по-добро използване на факторите за производство;

 

- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;

 

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

 

Допустими кандидати:

 

 

 

- Физически или юридически лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия;

 

-          Предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по- малък от 200 млн. евро.

 

Допустими сектори и обхват на дейностите:

 

 

 

• мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или

 

• маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

 

• месо и месни продукти;

 

• плодове и зеленчуци, включително гъби;

 

• пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти,

 

наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

 

• зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или

 

маркетинг на хляб и тестени изделия;

 

• растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг

 

на маслиново масло;

 

• технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на

 

производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

 

• готови храни за селскостопански животни (фуражи);

 

• гроздова мъст, вино и оцет;

 

• производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински

 

продукти.

 

Допустими разходи:

 

 

 

- Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи за производство и

 

маркетинг;

 

- Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на

 

производствения процес и маркетинга;

 

- Закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни, за превоз на суровините

 

или готовата продукция;

 

-          Изграждане и модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

 

- Закупуване на земя за производствена дейност;

 

- Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като: Системи за управление в

 

предприятията: ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 22000:2005; ISO/TR 10013:2001; ISO

 

19011:2002; 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;

 

- Подготовка за сертификация по НАССР86 (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

 

- Въвеждане на добри производствени практики в земеделските стопанства;

 

- Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

 

- Закупуване на софтуер;

 

- Разходи, свързани с инвестициите по проекта, в т.ч. предпроектни проучвания, такси, хонорари за

 

архитекти, инженери и консултанти, придобиване на патентни права и лицензии, извършени както в

 

процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление, така и по време на неговото изпълнение.

 

Допустимите дейности, за които може да се кандидатства по тази мярка са:

 

- Внедряване на нови и/или модернизиране на налични мощности и одобряване на използването им;

 

- Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

 

- Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

 

- Постигане на съответствие със стандартите на Общността;

 

- Опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци);

 

- Увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници;

 

- Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;

 

- Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

 

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 11 Април 2013 18:54

Питате ни за мярка 121

Васил Василев от Вакарел ни пита може ли да кандидатства по мярка 121 с повече от един проект.

Отговаряме

Всеки ползвател може да кандидатства за помощ по нов проект след окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект във всеки един от следните случаи:

- предишният проект е одобрен за финансиране по мярка 121;
- предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 14 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 50 от 2001 г.) (Наредба № 14 от 2001 г.) и той е за същия тип инвестиции, изцяло или частично, като проекта, за който се кандидатства. За инвестиция от същия тип се счита изграждането, реконструкцията или придобиването на дълготраен актив, който е идентичен на този, за чието подпомагане се кандидатства по реда на тази наредба, в т.ч. по вид, марка и модел. В случай, че идентичността не може да бъде определена еднозначно, Разплащателната агенция (РА) преценява кои характеристики на актива да вземе предвид с оглед избягване на двойно финансиране по реда на мярка 121 и Наредба № 14 от 2001 г.

Ползвателят може да кандидатства с нов проект за инвестиции по Европейски план за икономическо възстановяване или гарантиран бюджет по мярка 121 преди окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект.

Публикувана в Коментари
"Транснационална мрежа за подпомагане на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и градинарство – АГРОСТАРТ" е проект, който стартира с участието на организации от седем държави. Целта му е да се намерят механизмите за промоция и улесняване на иновативното предприемачество в тези икономически сектори, съобщиха от Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, който е партньор по проекта. Румъния, България, Гърция, Италия, Словения, Република Македония и Албания участват в него.
По време на изпълнение на проекта ще бъде разработен протокол за услуги за Югоизточна Европа, предназначен за бизнес подпомагащи организации с цел подобряване предоставянето на помощ за малки и средни предприятия, иновационни услуги и асистиране на такъв тип компании, за да могат по-добре да използват възможностите на икономическата зона в региона. Протоколът ще дава също насоки за това как най-добре да се улесни и промотира иновативната предприемаческа среда в секторите животновъдство и градинарство. В рамките на проекта ще бъде създадена база данни на организациите, предоставящи услуги, ще бъде изготвено и проведено електронно обучение и ще се проведе виртуален панаир.
Проектът изхожда от ситуацията, че икономическата зона на Югоизточна Европа е базирана на малки и средни предприятия, в която секторите животновъдство и градинарство играят жизненоважна роля и имат едни и същи проблеми и предизвикателства. Сред тях са слабо използване на иновации, технологии, механизация, нисък образователен ценз, слабо включване на младите хора в селското стопанство, директно влияние на икономическата криза, проблеми при създаването на конкурентни продукти за националните, регионални и европейски пазари.
Публикувана в Новини на часа
Страница 4 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта