Създава се публичен национален електронен регистър на семената, третирани с продукти за растителна защита, които могат да бъдат търгувани и употребявани на територията на страната. Това гласят промени в Закона за защита на растенията, които бяха гласувани на първо четене в пленарната зала на българския парламент.

Със 101 гласа „За“, 0 „Против“ и 10 „Въздържал се“ депутатите гласуваха още от сегашния закон да отпадне регистърът на продуктите за растителна защита с издадено разрешение за пускане на пазара и за употреба под формата на готов разтвор.

Промените предвиждат още контролът по отношение на продукти за растителна защита, активни вещества, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати да продължи да се осъществява от инспекторите по растителна защита. По отношение на растенията, растителните продукти и други обекти, контролът ще бъде осъществяван от официални фитосанитарни инспектори.

Промените в Закона за защита на растенията са внесени от Министерския съвет и имат за цел да се осигури синхронизиране на националното законодателство с европейските изисквания.

Публикувана в Агроновини

Крайният срок за изпълнение на инвестиционни проекти по ПРСР ще бъде удължен до 31 декември 2023 г.

До 10 юни, тази година планирани промени в Наредба № 4 от 2018 г. са в режим на обществено обсъждане. Проектът е публикуван на интернет страницата на земеделското министерство.

Основната промяна в наредбата се отнася до крайния срок за изпълнение на инвестиционните проекти, одобрени за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Този срок да бъде удължен до 31 декември 2023 г., пише в проекта на наредбата.

Наредба № 4 от 2018 г. указва условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Удължаването на крайните срокове за изпълнение на проектите има за цел тяхното успешно финализиране. Промените са обосновани с изменения в прилагането на ПРСР, одобрени с решение на Европейската комисия от 27 април 2020 година.

Публикувана в Агроновини

Народното събрание прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои обнародването му в Държавен вестник. Той цели актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната. Промените касаят режима за регистрация на личните стопанства, който ще бъде облекчен и безплатен. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, което е основен приоритет на държавата. Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Законопроектът осигурява координиран подход от отделните институции при предприемане на необходимите мерки за контрол и ликвидиране на болестите по животните с цел гарантиране на националната сигурност.

Законодателните измененията са вследствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България. С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата. Фермерите ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Актуализирани са процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ВМП.

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на лични стопанства и за животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар. Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване. Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места. С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.  Минималният брой на посещенията в обектите ще бъдат регламентирани в договорите, сключени между директора на ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари.

Източник: МЗХГ

Публикувана в Агроновини

Със 108 гласа „За“, 2 – „Против“ и 32 „Въздържал се“, депутатите приеха на първо четене в пленарна зала промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Те бяха внесени от Министерския съвет и одобрени на заседание на парламентарната земеделска комисия.

Сложната епизоотична обстановка в страната, свързана с Африканската чума по свинете, наложи промените в законодателството. Санкциите за животновъди, които не спазват хигиенните изисквания, са завишени в пъти.

Личните стопанства вече трябва да се регистрират по указан от закона реда, разписани са завишени отговорности към кметовете, договорите с ветеринарен лекар са задължителни.

Личните стопанства се регистрират през кметовете – с подаване на заявление. Регистрацията е безплатна за стопаните. Кметовете от своя страна имат задължението да подават информацията в съответната Областна дирекция по безопасност на храните – в срок от 10 дни след като заявлението е входирано в кметството.

От 500 до 1000 лева е глобата за стопани, които не са изпълнили предписания на БАБХ след проверка във фермата. В стария текст на закона санкцията беше между 50 и 200 лева.

Ако бъдат установени нанесени икономически щети, следствие същото нарушение, глобата скача от 2 000 до 5 000 лева.

Ако нарушителят е едноличен търговец или юридическо лице, санкцията е от 20 000 до 30 000 лева, при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лева.

Санкции грозят и онези стопани, които надвишават допустимия от закона брой животни в личните си стопанства – при първо нарушение глобата е от 200 до 500 лева, при повторно - от 500 до 1000. За еднолични търговци и юридически лица санкциите са по-високи – от 500 до 3 000 лева, при повторно нарушение – от 3 000 до 6 000 лева.

В закона са разписани санкции и за регистрираните ветеринарни лекари. Те имат задължението да уведомят в срок от 3 дни официалния ветеринарен лекар за наличието на животни в епизоотичен риск. Ако не спазят указания в закона срок, ще бъдат глобявани от 400 до 2 000 лева, а при повторно нарушение – от 2 000 до 4 000 лева.

Публикувана в Агроновини

Законът за лова да създаде необходимата правна и нормативна рамка за реакция и при други епизоотии, искат ловците

Интервю на Анета Божидарова

Г-н Василев, на първо четене в парламентарната земеделска комисия беше гласувана промяна в Закона за лова и опазване на дивеча, която позволява в случаи на епизоотия земеделският министър да може да променя сроковете за ловуване на дива свиня – закъсняла ли е тази мярка?

Промяната в закона беше поискана от мен още преди повече от година, но за съжаление тогава ситуацията с африканската чума по свинете беше подценена. Промяната дава възможност на аграрния министър да реагира превантивно при наличие на риск от навлизане на епизоотични заболявания. Ако още преди година беше дадена такава правна възможност за реакция, може би картината днес с АЧС щеше да бъде по-различна. По тази причина и ловците не можахме да се справим с ограничаването на популацията на дивата свиня в заложените срокове по начин, по който отговорните институции очакваха.

Промяната в Закона за лова и опазване на дивеча ще реши ли този проблем?

По същество поправката в закона не се различава от тази, която ние сме внесли като предложение преди повече от година. Има обаче една съществена разлика – вносителите са се опитали да се фокусират върху частния случай – африканската чума. В тяхното предложение за промяна в закона става дума само и единствено за промяна на сроковете при лов на дива свиня. Според нас това е неправилно, защото законът трябва да създаде необходимата правна и нормативна рамка за реакция и при други епизоотии. Законът трябва да може да сработва при всякакви ситуации. Ако утре, например, бъдем изправени пред заплаха от навлизане на антракс, на шап или на някакво друго заболяване, което засяга и дивите животни, земеделският министър отново не би имал законов инструмент за действие, защото сегашният текст на закона го ограничава да действа единствено по отношение на регулация на популацията на дивата свиня, обвързано с кризата с АЧС. Изразихме нашето становище в рамките на заседанието на парламентарната земеделска комисия и смятам, че нашите аргументи бяха чути и приети от народните представители. Очаквам между първо и второ четене на промените в Закона за лова тази поправка да бъде направена.

Картината с африканската чума по свинете изглежда овладяна за момента, как виждате вие ситуацията?

Голяма част от стопаните, които отглеждат свине за лична консумация, заклаха своите животни и така единият от векторите за разпространение на заболяването почти е елиминиран. Голяма част от свинекомплексите вероятно са завишили нивото на биосигурност и е радостно, че от доста време нямаме засегната от АЧС индустриална свинеферма, защото това е най-тежкия удар за икономиката на страната. Всичко това внесе спокойствие в обществото. Но не така стоят нещата при популацията на дивите свине. В рамките на по-малко от месец, констатираните случаи на намерени или на отстреляни диви свине, носители на вируса на АЧС, са се увеличили повече от два пъти. Ако към началото на месец август бяха констатирани около 20 случая, към днешна дата те са над 50 и то на територията на близо 20 области в страната. Което на практика означава, че географски България почти изцяло е обхваната от разпространението на вируса. Това показва, че мерките, които се прилагат по отношение на популацията на дивата свиня не дават очакваните резултати.

Какъв е ефектът от въведените ограничения в инфектираните с АЧС зони и в горските територии?

Мярката, която касае забраната за придвижване, за човешко присъствие изобщо в горски територии, очевидно не може да бъде приложена навсякъде с цялата необходима строгост. Едва ли има институция, която да е в състояние да ограничи всеки един пастир, гъбар или турист от присъствие в ловните райони. Това съответно поражда напрежение. Най-лесно е да бъдат спрени ловците. Държавата събира разрешителните за ловуване и ние автоматично не можем да ловуваме. Но на много места дърводобивът продължава, продължава събирането на гъби и на билки, и това поражда напрежение в местните общности. Затова се чуват призиви за протести, хората реагират емоционално. При по-добър диалог и чуваемост, проблемите могат да бъдат решени адекватно. Сигнализирал съм ръководството на БАБХ, както и земеделският министър да бъдат преосмислени заложените мерки и да се осигури възможност на ловците да имат достъп дори до инфектираните с АЧС зони – да се даде възможност за ловуване в тях при спазване на всички мерки за биосигурност, за да може ефективно да се намалява популацията на дивата свиня на територията на цялата страна.

Статистиката отчита близо 100 хил. броя диви свине у нас, от които над 80 хиляди подлежат на отстрел – коректни ли са данните и по силите ли е тази задача за ловците?

На срещата, която инициира президентът Румен Радев по повод кризата с АЧС, беше изтъкнато, че към ловците трябва да се подхожда със стимулиращи, а не с административни мерки. В тази връзка все още има известно неразбиране и затруднена комуникация между нас и институциите. Още не е намерен балансът между възможностите на държавата и на ловните сдружения по места. От друга страна, всеки един ловец, когато излиза на лов, воден най-малкото от своята ловна страст, полага максимално усилие да отстреля повече животни, ако има такава възможност. Малцина са онези, които ако имат възможност да отстрелят две или три диви свине и свалят пушката, след като са отстреляли първото животно. Ние правим максимално възможното в рамките на разрешените за ловуване срокове, с разрешените методи и средства.

По отношение на популацията на дивите свине, нека да е ясно, че всички диви животни непрекъснато се придвижват и затова трудно могат да бъде преброени коректно. Няма как дивите свине да застанат в редица и да чакат някой да ги брои. Законът в момента казва, че установяването на популацията на дивата свиня става по време на пролетната таксация и на базата на целогодишните наблюдения върху дивеча. В този метод, обаче има определен процент грешка, който за съжаление не може да бъде точно определен. Защото дивата свиня е склонна към миграция – през лятото и есента едни и същи животни обитават територията на едни ловни дружини, през есента се преместват в други, през зимата – в трети. Тоест, възможно е тези животни да бъдат преброени три пъти и така значително се изкривява националната статистика. Но така или иначе, тя работи по тази методика повече от 50-60 години. Затова няма как, например, да отстреляме 50 животни, ако в гората реално е имало 20. В този смисъл, не е коректно да бъдем обвинявани, че не изпълняваме препоръките за намаляване на популацията на дивата свиня.

Проработи ли въведеният финансов стимул при индивидуален лов на дива свиня?

По традиция, повече от 100 години, в България дивата свиня се ловува групово. Индивидуалният отстрел, който се прилага в Германия и в други държави от Западна Европа, е слабо познат у нас. Българските ловци, които умеят да ловуват индивидуално, за съжаление са малцина. А и теренните условия в момента не позволяват такъв лов. Въпреки това, за да се съобразим с призивите на държавата, във всичките ловни дружини се извършва индивидуален отстрел и той е задоволителен, но не е ефективен. Ще дам пример: ловното сдружение в Троян успя за миналия месец да отстреля индивидуално около 30 животни. Но само за един уикенд при груповия лов се отстрелват между 100 и 200 диви свине. Разликата е очевидна. Има и друг момент: разрешителното за индивидуален лов е валидно само 7 дни и това ограничава ловеца във времето. Нашата вътрешна статистика показва, че на 10 издадени разрешителни за индивидуален лов на дива свиня се отстрелва средно по 1 животно. В този смисъл, груповият лов на дива свиня е безалтернативен.

Публикувана в Интервюта

Повечето министри на селското стопанство на страните от ЕС искат да направят промени в правната рамка за нови методи за размножаване, които няма да попаднат под строгия закон за генното инженерство. Това ще се реализира   от следващата комисия на ЕС, която ще заработи есента на 2019 г.
Преобладаващо мнозинство от европейските министри на селското стопанство подкрепят преразглеждането на европейската регулаторна рамка за генетично модифицираните организми (ГМО). Това беше отразено при обсъждането на становището на холандската страна относно настоящата директива за ГМО, която беше представена на Селскостопанския съвет преди няколко дни в Брюксел. Холандия, с подкрепата на Естония, желаят методи за размножаване, като CRISPR/Cas, да бъдат ясно отделени от трансгенните методи.
Европейската комисия трябва да представи ново законодателно предложение и да приложи „стандартна корекция“, според повечето министри на земеделието.
Комисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис , отговорен за проблема, и комисарят по земеделието Фил Хоган предполагат, че след европейските избори може да бъде представено ново предложение за генно инженерство.
Дания и Белгия се присъединяват към становището на Холандия. Представителите на Белгия подчертават, че настоящите правила на ЕС не отразяват сегашното състояние на технологиите и че те трябва спешно да бъдат преразгледани.
Полският министър на земеделието Ян Кшищоф Ардановски е против преразглеждането, като посочи, че волята на полския народ е срещу новото генно инженерство. Гражданите са доволни от съществуващите правила на генното инженерство, така че той, съответно, не вижда причина за тяхната промяна.
Причината за холандската инициатива за преразглеждане на законодателството е решението, взето миналата година от Европейския съд (ECJ), според което продукти на мутагенезата също трябва да се считат за ГМО. Научната общност и особено селекционерите, критикуват решението на Европейския съд, като посочват, че редактирането на гените по същество е неразличимо от естествените мутации.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Според ново проучване няма сортове картофи, които да са устойчиви на силните жеги по време на вегетационния период, и това може да бъде проблем при глобалното затопляне.
Ом Раджора, един от авторите на проучването, е тествал 55 различни сорта картофи, включително Бербанк - сорт "оцелял" на американския пазар и най-известния и популярен в САЩ.
Нито един от сортовете картофи не се е справил добре в условията на повишаване на температурите. Растенията са станали по-високи, но ключовият фактор за земеделските производители - производството на клубени, рязко паднал.
"Растенията като цяло са увеличили съдържанието на хлорофил, но добивът на картофи е паднал с 93%", казва Раджора, професор в Университета в Ню Брунсуик, Канада. 
Дори най-ефективните сортове показват 70% намаление на добива, а от сорта картофи Бербанк е получен само един клубен.
Изследователите са отглеждали половината от сортовете при дневни температури 35°С и нощни - 28°С. Контролната група е отглеждана при температури от 18°С до 22°С, по-близо до климата, в който се отглеждат картофите в Южна Америка и Андите. 
"Вече видяхме в действителност условията, които бяха създадени при лабораторния експеримент", казва Раджора. "Например, в Онтарио, при температури от 34-35°С по време на вегетацията, производството на картофи е намаляло значително". 
Раджора не вярва, че някой от изпитваните сортове би бил жизнеспособен за устойчиво производство на картофи при високи температури.
По този начин картофената индустрия е изправена пред потенциални проблеми, свързани с изменението на климата. Канадските учени призовават за разработването на нови сортове, които ще бъдат по-добре адаптирани към възможните температури при затопляне, по-продуктивни, с по- къс вегетационен период и устойчиви на температурен стрес

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Правителството одобри промени в Закона за животновъдството, които предвиждат промяна на вече одобрена развъдна програма и възможност за частично отнемане на разрешението за развъдна дейност.

Опитът през последните години наложи разписване на изискване за извършване на задължителна, предварителна проверка на място от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, след подаване на заявлението от развъдната организация и сформиране на комисията за неговото разглеждане. Тази промяна ще подобри контрола върху развъдната дейност и ще позволи преодоляване на съществуващи практики.

Премахнато е изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, което е прилагано към настоящия момент, като същите се проверяват по служебен път.

Промените са с цел синхронизиране с Европейското законодателство и по- конкретно с Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях (OB L, 171 от 29.06.2016 г.), който се прилага от 1 ноември 2018 г.

Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тях се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2016/801, която регламентира условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в България с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, ученически обмен или образователни проекти. Уреждат се и процедурите за случаите, когато сезонният работник продължава да работи при същия или друг работодател след изтичане на срока на регистрацията на краткосрочната му сезонна заетост.

С новите текстове се осъвременяват и уреждат процедурите за заетост на територията на България без разрешение за работа на научните работници и на стажантите от трети държави, както и на лицата от български произход. Включва се и процедура за достъп до българския пазар на труда за чужденци, жертви на трафик на хора. Допълнително се регламентира предвидената в закона ускорена процедура за предоставяне на решение за достъп до пазара на труда за сезонен работник-гражданин на трета държава, който поне веднъж е работил в България като такъв през последните 5 години. 

Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Измененията произтичат от възложения специализиран контрол по спазването на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и новите правомощия на институцията да подава искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на търговец, който е забавил с повече от два месеца заплатите на най-малко една трета от работниците си. Измененията не водят до промяна в щатната численост на ИА ГИТ.

Съгласно промените, на звената от специализираната администрация на институцията се възлага осъществяването на методическо ръководство и контрол по спазването на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ ще осъществява процесуално представителство в производствата по несъстоятелност на търговци. Създава се възможност всички териториални дирекции да осъществяват специализиран контрол по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта