Понеделник, 05 Август 2019 11:42

Лятно-есенни грижи

Какви плодове ще берем следващата години зависи от работата с пчелите в края на лятото

Величко Величков
Всяка година в българското пчеларство се повтаря една и съща картина – масова зимно-пролетна смъртност, безкрайни грижи по възстановяване на семействата и слаби резултати в оползотворяване на пашите. Предлагаме една статия, публикувана преди повече от 35 години, която може би дава отговор на въпросите около загубите на пчели през зимата и пролетта. Бел. ред.
Грижите за пчелните семейства са целогодишни. През първата половина на сезона те са насочени към подготовката им за най-пълно използване на пашата, а през втората половина – за лятно-есенното развитие. Съчетано с правилното зазимяване, то гарантира успешно презимуване.
Подготовката на пчелните семейства за следващата година трябва да започне веднага след главната паша. В какво се състоят лятно-есенните грижи, ще опишем по-долу.

Още при центрофугирането на меда, независимо от системата на кошера, се оставят минимум 6-7 кг мед, с който да се гарантира храна на семейството до есенното подбудително подхранване. Обща грешка на пчеларите е, че не проверяват има ли мед в плодниците или няма, центрофугират всичкия мед от магазините (корпусите).
В нормални години през юли все още има поддържаща паша за пчелите, затова след като им се отнеме меда от магазините, семействата продължават да се развиват без намесата на пчеларя и се подготвят за зимуването. Но случват се и сушави години, каквито бяха например 1973, 1974 г. В някои райони не само че нямаше развитие на семействата през юли и август, но значителна част от семействата останаха с малко пчели и то физиологично остарели. През есента по необходимост на тези семейства трябваше да се дават големи количества захарен сироп за зимно запасяване, тъй като липсваше храна в кошера. Преработката на сиропа изтощи пчелите и през зимата и особено през пролетта загинаха голяма част от семействата.
Ето защо, ако в гнездото няма поне 6-7 кг мед, той трябва да се допълни с мед от магазните и тогава да се центрофужи останалия. За всяко семейство се запазват по 3 пити с мед за зазимяването.
Особено важно е да се осигурят условия на майката за активно снасяне на яйца през лятно-есенния период
В полските райони след прецъфтяването на слънчогледа, а в полупланинските след окосяването на ливадите, пашата почти прекъсва, а развитието на семействата започва да се ограничава. Календарно това настъпва по различно време, но най-често към средата на юли. Изключение правят само високопланинските райони, където косенето приключва по-късно и пчелите използват пашата и в първата половина на август. За да продължи активното развитие на семействата през този период, когато няма нектар, в кошера трябва да има млади, физиологично неизтощени и с добре развити яйчници майки. С много по-малко грижи от страна на пчеларя за семействата такива майки активно снасят яйца и през юли, август и септември и осигуряват голям брой пчели – гаранция за успешно зимуване.
Както през ранна пролет, така и в края на лятото и есента, майките избягват да снасят яйца в питите, в които не е люпено пило.. Това налага всички новоизградени пити, в които да средата на юли не е отглеждано пило, да се извадят от гнездото и да се изместят в двата края. В центъра се поставят светлокафяви пити с малко мед към горната летва. Това позволява на майката да снася яйца в горната половина на питите, където през храдните вече нощи по-добре се поддържа оптималната температура за развитието на пилото. Особено подходящи за това са, както вече споменахме, светлокафявите пити. На всяко семейство трябва да се осигурят от 3 до 5 такива пити, в зависимост от свободните площи по останалите пити в гнездото и от силата на семейството. Ако повече от 1/3 от площите на питите в центъра на гнездото е запълнена е целесъобразно да се подберат подходящи пити без пило, да се центрофугират и да се поставят в средата на семейството.
Голямо значение за активно снасяне на яйца има и наличието на източници на нектар и прашец. В години с по-чести валежи пчелите почти във всички райони от страна се осигуряват сами с храна и през юли и август семействата се развиват нормално. Поради засушавания се случва обратното – радстителността е почти прецъфтяла, пчелите събират по малко прашец, но нектар изцяло липсва.
Това налага да се извърши есенно подбудително подхранване
Трудно може да се определи момента на есенното подбудително подхранване, тъй като той зависи от валежите и температурите, но обикновено подхранването трябва да започне през третата десетдневка на юли или най-късно от началото на август. Колкото по-скоро слезд последната паша започне, толкова по-добър е ефектът от неговото прилагане. В първите 20 – 25 дни на семействата се дават през вечер по 0,5 – 0,6 л силно разреден сироп (2 части вода, 1 част мед). Ако хранителните запаси са недостатъчни и след този период (20-25 дни), концентрацията на сиропа се увеличава до 1:1, а към края на август, ако се налага, запасите се допълват с още по-гъст сироп.
Есенното подбудително подхранване е по-ефективно, когато в кошерите постъпва по-голямо количество прашец и майката не е намалила или прекъснала да снася. Именно това налага то да се извършва по-рано и по-продължително време.
През втората половина на сезона и особено след август, пчелите не бива да се принуждават да преработват големи количества захарен сироп, дори и за зимно запасяване. Особено вредно е това през годините, когато е имало лятно засушаване и пчелите почти не пренасят прашец през периода на усиленото хранене.
През последните години много обществени и любителски пчелини пострадаха в значителен размер от късното хранане и изтощаване на пчелите, затова крайнто време е да се преустанови тази погрешна практика.
Независимо от това какво количество захар се дава на пчелните семейства, тя трябва да се преработи до средата или края на август от пчелите, които се вече физиологично стари и няма да останат до зимата. Излюпените през втората половина на август и следващите месеци не бива да участват в преработката на захарен сироп.
Към края на лятото и през есента подхранването се съчетава и с профилактика срещу заболявания на пилото и на възрастните пчели. Важно е още през текущата година да създадем условия за силни и високопродуктивни пчелни семейства през следващата година.
Бел.ред.: В следващия брой продължаваме темата за подготовката на семействата.

Публикувана в Пчела и кошер

Европейската комисия одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. 50% от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 50% от националния бюджет. Всички мерки, прилагани до момента са включени в Програмата, и са предвидени и нови мерки за подпомагане.

За първи път ще се финансират разходи за подвижно пчеларство. Това ще гарантира разнообразна паша за пчелните семейства и ще повиши добива на пчелен мед и пчелни продукти. Освен това, ще се запази съществуващото биоразнообразие от растителни и дървесни видове у нас. Ще продължи и подпомагането за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи), прилагано и в предходната програма. Включени са и дейности за обучения на пчелари.

По Програмата ще се финансира и провеждането на базари, на които местни пчелари ще могат да предлагат продукцията си, с цел популяризиране и увеличаване на потреблението.

Отново ще се подпомага ефективната борба с икономически значимите заболявания по пчелите - вароатоза и нозематоза, като ще се финансират изследванията.

Проверките за остатъчни количества вещества от пестициди в хранителните запаси /мед, прашец/ и пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие също ще бъдат допустими.

По Националната програма ще се предоставят средства за инвентаризация на съществуващата у нас медоносна растителност, с цел по-равномерно разпределение на броя на пчелните семейства според вида паша.

Публикувана в Пчела и кошер

УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА утвърди финансов ресурс в размер на 600 000 лв. по схема de minimis на земеделските стопани в сектор „Пчеларство" за компенсиране на разходи, възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени растителнозащитни мероприятия.

    Целта на помощта е възстановяване на пчелните семейства, смекчаване на последствията от отравянията и стабилизирането на засегнатите стопанствата.

    Бюджетът ще бъде разпределен както следва:

    • при подмор на пчелното семейство между 61 - 100% - 118 лв. за пчелно семейство;

     • при подмор на пчелното семейство между 30 - 60% - 50 лв. за пчелно семейство.

    Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

Публикувана в Пчела и кошер

Това са трите най-важни характеристики на днешното организирано пчеларство в България

Независимо от все по-обогатяващата се пчеларска програма, независимо от добре финансираните линии за поддържане и развитие на биопчеларството и пчеларството въобще, напоследък в България някак си затихнаха пчеларските разговори и обсъждания. Прокрадва се тягостното чувство за:

О безсмислието на всичко, което се прави и обречеността на пчеларския сектор;

О пчеларите не само се отдръпнаха от пчеларските организации (не без помощта и активното безучастие на земеделската администрация), но и замлъкнаха в споделянето на проблемите си;

О по мероприятията, макар и оскъдни в ранна пролет, както и помежду си нашите пчелари тихо роптаят, съжалявайки се и с разбирането, че и самите те са виновни някак си за ситуацията. Печален тих ропот, който никога не може да има ефект, освен върху самата пчеларска психика;

О от ден на ден в семействата на пчеларите, бавничко но неотстъпно се търсят нови пътища за осигуряване на насъщния, нови варианти за работа на някой от членовете на пчеларската фамилия. Бизнесът с пчели от свръхперспективен преди няколко години, вече е в обратния край на махалото. Производителите се отчуждават от всичко – помежду си, от другите пчеларски организации, от пазара, който вече не ги влече за нови продукти, етикети, цени и реализация, от печатните издания в сектора. Даже в социалните мрежи настъпва тишина...

Ако тези отчетливи тенденции не се забелязват от администрацията, толкова по-зле!

Идва следващият програмен период и парите за агроземеделие и биопчеларство няма да са по-малко. Тогава кой ще ги УСВОЯВА? Кой ще измива лицето на родната администрация, както това правиха десетина години биопчеларите? Вече няма да е така лесно чрез скрити неработещи фирми да се разпределят огромните потоци финансови средства, напротив трябва да се активизират именно дребните производители, които да вдигнат производството и да го направят по-производително и по-печелившо. Как ли ще стане това, като вече десетина години не можем да отгледаме организация на производители с истински ефективна дейност.

Май е време в нашето министерство на земеделието, храните и горите сериозно да се замислят какво и колко е необходимо на истинските дребни производители. Да помислят и за възможностите на вече съществуващите служби за съвети в земеделието как да навлязат наистина в работата на фермерите. И това да стане само за няколко години, защото иначе всички вкупом ще станем излишни – производители, контрольори и инспектори и управленческа администрация! След украинския, на вратата „тропа“ турския мед и турската организация в производството и реализацията.

(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 18 Април 2019 13:38

Те избраха българското село

Поля и Венцислав Попови напускат Плевен и близо 15 години живеят в с. Дъбован

Репортаж на Калина Стефанова

Как изглежда една съвременна аграрна приказка? Може ли градският човек да се завърне към своите корени и смело да следва мечтите? Може. Такова е семейството на слънчевите Поля и Венцислав Попови от плевенското село Дъбован. Въпреки доходните си професии, те напуснали града и близо 15 години живеят на село.

57024100 382041549054442 5310367418122502144 n 1

Крехката наглед Поля се справя с повече от 200 кошера. Пчеларството си е висш пилотаж, няма какво да се лъжем. Дядото на Поля бил пчелар. „Крушата не пада по-далече“, смее се дребната, но неуморна жена. „Докато не хванеш в ръце рамката, докато не те ужили една пчела, занаят не се учи“, категорична е стопанката.  

Страстта на Венци е рибата. Първият развъдник направил в бащиния си двор, още като бил момче. Днес има собствен водоем, в който развъжда риба и има големи планове за красивото място, което е в края на селото – да построи малки вили, в които да отсядат туристи и да практикуват спортен риболов. Вече и изкупил няколко стари къщи в Дъбован, само здраве да е, тепърва ще ги стяга.

Поля и Венци имат двама сина - големият е Георги – работливо и скромно момче. След като завършил професионална гимназия в Плевен, Георги работил 1 година в Словакия, изкарвал добри пари, но нещо му стягало душата – оказало се, че се чувства най-щастлив у дома, със семейството. Масивните дървени маси, на които седим и разговаряме край водоема, са дело на неговите ръце. Може би трудолюбието се предава по наследство – от баща на син и така нататък.

Георги не просто помага на своите родители – на баща си в изграждането на водоема за спортен риболов, а на майка си – в пчелина. Младият мъж увлича и своите приятели в тези занимания. Те често се въртят край кошерите. Някои от тях вече са се захванали с пчеларство.

Напук на статистиката за умиращите български села

Дъбован просто не попада в тази категория. А семейство Попови са едно от доказателствата, че душата на българското село е жива.

Приказливата съпруга Поля Попова е професионален фермер, както се казва. Тя е с приключен проект по мярката „Млад фермер“ от предишната Програма за развитие на селските райони. И като човек, извървял трудната пътека на европейските проекти, има какво да разкаже на онези, които тепърва ще кандидатстват. Първата илюзия, с която трябва да се разделят, е свързана с времето за изпълнение на проекта. Изобщо не става дума за 4 или 5 години. „7 години ходене по мъките е – близо 10 месеца е предварителният период на подготовка и още 1 година след приключването на проекта бенефициентът е длъжен да покрива изискванията по него“, разказва Поля. „Втори път не бих се хванала", категорична е пчеларката.

57032114 377789269505419 3619272724481835008 n 1

Финансирането по „Млад фермер“ е 50 хил. лева

– сериозно подпомагане, биха казали мнозина. „Всичките пари до стотинка отидоха в пчелина. Как се поддържа непрекъснато бройка, за да се покрият изискванията в бизнес-плана“, риторично пита Поля. Седем години тя е треперила да не направи погрешна стъпка и да се наложи да връща пари по проекта. Както се случва с мнозина.

Венци не е обикновен мечтател. Венци наблюдава, анализира и планира. Това всъщност са белезите на предприемчивия българин. Погледнато отстрани – да му се чуди човек на акъла защо близо 15 години се бори да облагородява един водоем, за да го превърне в привлекателно място за туризъм? Венци обаче има своя отговор. „Защото

камъкът си тежи на мястото

Защото тук съм щастлив“, простичко отговаря той.

Научавам още, че в Дъбован има закупени къщи от англичани и украинци. И все повече вярвам, че дунавското село има бъдеще. Щом още се срещат хора като семейство Попови. Ще останат ли обаче децата при тях – големият син Георги и малкият Ангел, дете от компютърното поколение.

Всеки път се питам: каква е мотивацията на тези хора да се захванат със земеделие. Оцелялата и здрава връзка с корените, идеята за спокоен живот или мисълта за печалба? „Ако някой си мисли, че със земеделие лесно се забогатява, хич да не се захваща“, смее се Поля. Венци мълчаливо кима в знак на съгласие. И допълва: „Работа от сутрин до вечер, иначе резултати няма“.

Публикувана в Пчела и кошер

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов одобри петата Национална програма по пчеларство за периода /НПП/ 2020-2022 г., с бюджет в размер на 6 400 000 лв. за всяка от трите години на изпълнението й. Същата е разработена с участие на представители на браншовите организации в пчеларския сектор.

Новото в програмата са дейностите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, в които за първи път се финансират разходите за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на базари, на които ще се предлагат пчелни продукти от местни пчелари.

Специално внимание се отделя за две нови дейности по мярка Б „Борба срещу вароатозата”, свързани с проучване за наличие на резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти, както и за наличие на заболяването нозематоза и разпространението му на територията на страната.

По отношение на Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ нов момент е финансирането на разходи за придвижване на пчелните семейства по време на паша.

Нова дейност е включена и в мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност“. Чрез осигуряване на средства за изследване на хранителните запаси /мед, прашец/ на пчелните семейства за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми ще се установи качеството на хранителните запаси, като част от факторите за доброто презимуване на семействата.

Важно място заема и мярка Е, чрез която се финансират приложни изследователски програми в областта на пчеларството. Като част от тази мярка е мониторинга на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Той ще помогне при решаване на проблемите свързани с евентуално хронично отравяне на пчелните семейства, което е честа предпоставка за отслабване на имунитета им, с последващо влошаване на здравословното състояние.

По четири от новите дейности, както и темата свързана с мониторинг на остатъците от пестициди в пчели, допустими кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. По този начин ще се засили ролята на неправителствения сектор в практическото решаване на част от проблемите в сектора, като свързващо звено между пчеларите и държавните институции.

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов одобри петата Национална програма по пчеларство за периода /НПП/ 2020-2022 г., с бюджет в размер на 6 400 000 лв. за всяка от трите години на изпълнението й. Същата е разработена с участие на представители на браншовите организации в пчеларския сектор.


Новото в програмата са дейностите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, в които за първи път се финансират разходите за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на базари, на които  ще се предлагат пчелни продукти от местни пчелари.


Специално внимание се отделя за две нови дейности по мярка Б „Борба срещу вароатозата”, свързани с проучване за наличие на резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти, както и за наличие на заболяването нозематоза и разпространението му на територията на страната.
По отношение на Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ нов момент е финансирането на разходи за придвижване на пчелните семейства по време на паша.


Нова дейност е включена и в мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност“. Чрез осигуряване на средства за изследване на хранителните запаси /мед, прашец/ на пчелните семейства за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми ще се установи качеството на хранителните запаси, като част от факторите за доброто презимуване на семействата.


Важно място заема и мярка Е, чрез която се финансират приложни изследователски програми в областта на пчеларството. Като част от тази мярка е мониторинга на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Той ще помогне при решаване на проблемите свързани с евентуално хронично отравяне на пчелните семейства, което е честа предпоставка за отслабване на имунитета им, с последващо влошаване на здравословното състояние.


По четири от новите дейности, както и темата свързана с мониторинг на остатъците от пестициди в пчели, допустими кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. По този начин ще се засили ролята на неправителствения сектор в практическото решаване на част от проблемите в сектора, като свързващо звено между пчеларите и държавните институции.

Публикувана в Пчела и кошер

Иван Дудеков от с. Поибрене получи приза за производител на най-вкусния мед за 2018 година. Прецизната дегустация на 5 вида мед извърши петчленно квалитетно жури по време на традиционното честване, организирано от Общинско пчеларско сдружение „Акация” на 10-ти февруари, по случай Деня на Св. Харалампий. Разликата между класираните на първите три места беше минимална. На втора позиция бе класиран меда на Георги Лютаков, а на трета този на Стоимен Чуклев. „Трудният избор е поредното доказателство, че местните пчелари произвеждат вкусен и качествен мед”, категорични бяха членовете на журито. Вечерта беше изпълнена с добро настроение, танци, тематична викторина и томбола. Пожелание за пълни кошери с мед отправи председателят на сдружението Стоимен Чуклев. Той сподели със задоволство, че в организирания за поредна година конкурс съвместно с ЦЛРП - Панагюрище конкурс под надслов

„Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие”

Са се включили над 200 млади таланти. Присъстващите на празничната вечер имаха възможност да чуят три от наградените творби. Сутринта в неделя местните пчелари осветиха меда в църквата „Свето Въведение Богородично”, след което посетиха мястото в околностите на Панагюрище, където някога се е помещавал параклис, носещ името на св. Харалампий, който панагюрските пчелари са се заели да построят отново. Там беше извършен водосвет, като за първа година беше раздаден и курбан за берекет, здраве на пчеларите и пчелите. Хубавото време беше предпоставка над 200 човека да присъстват на събитието. Към момента в Общинско пчеларско сдружение „Акация“ членуват 72 човека, от които 33 са млади хора, посветили се на пчеларството.

Публикувана в Пчела и кошер
Сряда, 27 Февруари 2019 12:18

Пчеларството в Странджа

Основното при производството на „Странджански манов мед“ е гарантираното качество на продукта и за това отговаря притежателят на марката -НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ

Манол Тодоров, пчелар №1 на България

В последните години положихме много усилия да защитим произвежданият в Странджа манов мед като защитено наименование за произход (ЗНП). Същевременно този продукт непрекъснато повишава своята цена при реализация в страната и в Европейския съюз. Това предизвиква определен интерес в пчеларските среди и вече немалко наши колеги от други райони на България си правят сметката да разкрият пчелини или да практикуват подвижно пчеларство в района. Това по принцип е достойно начинание, но преди да започне, всеки мераклия трябва много добре да се запознае с изискванията, реда и дисциплината, която трябва да спазва в това производство. Ето защо ще си позволя по-долу да дам някои разяснения относно производството на „Странджански манов мед“ като ЗНП.

Характерно за „Странджански манов мед“ като ЗНП е, че е с много високи доказани качества и към това трябва да се придържат всички пчелари-производители от региона, които желаят да го произвеждат. За очертаните географски райони, в които се произвеждат пчелни продукти като ЗНП и ЗГУ, отстоянията при поставянето на пчелини не трябва да бъде по-малко от 1,5 км. Това е важно да се отбележи, тъй като в момента подготвяме документацията за кандидатстване пред ЕК с още един пчелен продукт, „Странджански цветен пчелен прашец“ като ЗНП. Предстои среща между пчеларите и всички заинтересувани държавни институции (областен управител, представители на ОДБХ, ОДЗ, кметове и кметски намесници, директори на ГС и др.). Ще разгледаме всички проблеми и ще излезем с конкретни предложения. Пчеларството в Странджа е малко по-различно и скоро ще се убедите в това.

Във връзка с готвените промени относно закона за пчеларство (ЗП) пчеларите от Странджа сме силно обезпокоени. Предложението за отстояние от 300м. пчелин от пчелин в Странджа е неприемливо и на практика няма как да се случи. Ограничението, предвидено за пчелини с до 50 пчелни семейства отпада, когато има райони с интензивна паша. По принцип, когато има обилна мана, пчелините в Странджа попадат в това изключение. Но, ... на практика нещата са по-други – пашата в Странджа е по-скоро оскъдна и през няколко години може да има силна реколта (макар и само за месец-месец и половина). Тогава гъсто разположените пчелни семейства по-скоро системно ще гладуват с всички последствия на кражби, нападения, унищожаване на пчели и кошери.

Друга особеност е тази, че в продуктовата спецификация, одобрена от ЕК има следния текст:

„От особено значение е, че пчелините са разположени в очертания географски район, през цялата година“, т.е. те са от стационарен тип. В Европейския съюз ЗНП е с най-висока степен за защита и контрол. Следят се и контролират много неща, За тези колеги, които тръгват към Странджа трябва да е ясно следното:

О Стационарни или подвижни ще са пчелините им;

О Продажбата на „Странджански манов мед“ в насипно състояние е забранена. Максималното тегло на опаковките не трябва да превишава 1500гр.;

О Задължително всички етапи на производство се извършват в очертания географски район;

О спазват се изискванията за качество на продукта - бистър, висококачествен „Странджански манов мед“ с висока електропроводимост и диастазна активност. Ниско ХМФ може да се получи от пити, в които не е отглеждано пило. По време на главната паша над плодниците се поставят магазини. Това гарантира високото качество на меда.

В заключение мога да кажа, че всички пчелари са добре дошли в Странджа, но трябва да е ясно, че ще се спазват всички правила.

Публикувана в Пчела и кошер

ДФЗ изплати държавна помощ de minimis в размер на 3 328 224 лв. в подкрепа на 4 088 пчелари. Помощта беше утвърдена в началото на декември с решение на УС на ДФЗ и бюджетът по нея е 3 500 000 лева.

    Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

     Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и се предоставя с цел компенсиране разходите за извършеното зазимяване, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

     Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016 г. – 2018 г.). Размерът на помощта на пчелно семейство e определен на база допустимите за подпомагане бенефициери и заявен брой пчелни семейства, в рамките на утвърдения бюджет по схемата за подпомагане.

    Останалите 218 пчелари, които са обект на извършване на административна проверка за допустимост, ще могат да получат средствата по държавната помощ de minimis в близките дни. Приемът на заявления беше отворен на 17 декември 2018 г. и приключи на 15 януари 2019 г.

Публикувана в Пчела и кошер
Страница 1 от 10

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта