През месец февруари в пчелина собственичката констатира изключително висока зимна смъртност и има съмнения за наличието на американски гнилец. Няколко дни по-късно тя уведомява лекуващия ветеринарен лекар. Заедно с него вземат проби от живи и умрели семейства, след което се извършва изследване за американски гнилец.

Всички проби са положителни – т.е. налице е заразяване с американски гнилец. В резултат от посочените констатации, на пчеларката са направени предписания за затваряне на кошерите (живи и умрели), забранява и се да изнася от пчелина кошери, инвентар, пчели, майки, пчелни продукти.

Всичко това е правилно и законосъобразно. Пчелинът с регистрирани 160 пчелни семейства е обявен за животновъден обект под карантина именно заради наличието на американски гнилец. Със заповед е назначена 5 членна комисия, която има за предмет на дейност:

  1. По хуманен начин да унищожи заразените от американски гнилец живи и мъртви семейства;
  2. Да изготви досие за обезщетение на собственика съгласно разпоредбите на чл. 141-148 от ЗВМД.

Следва дълго очакване от страна на собственика на пчелина, докато не се появява в началото на април комисия в състав от няколко ветеринарни специалисти от ОАБХ Пловдив, частнопрактикуващият лекар и пчелар. Последният всъщност отваря кошерите за преглед, така са прегледани около 15 кошера с умрели семейства. Констатацията на пчеларя се приема от официалната комисия, а именно:

Причината за загиналите семейства в пчелина са дефектни майки, недохранване, слаби семейства с малко пчели. Без да се вземат проби за изследване на над 140 семейства се приема това заключение за меродавно. За обезщетение при това положение ще се зачетат само семействата с констатиран гнилец, а не огромният брой останали загинали пчелни семейства.

Питаме се:

. Дали умишлено не се вземат проби от останалите кошери, с цел да се намали размера на обзщетението?

. Това рутинна практика на специалистите от БАБХ ли е или прецедент?

(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер

Министерството на земеделието и храните, чрез отдел “Агростатистика” към Главна дирекция “Земеделие и регионална политика”, проведе годишно статистическо изследване на пчеларството в България през 2016 година. Резултатите показват нарастване на броя на пчелните семейства с около 1% и към 1-ви октомври 2016 г. те са малко над 754 хил. броя. Стопанствата с пчелни семейства са 15.3 хил. броя. В резултат на неблагоприятните климатични условия през пролетта и началото на лятото на 2016 година произведеният пчелен мед намалява с 10.3% спрямо 2015 година и достига 10.2 хил. тона. По различни причини през 2016 година са загинали 37.6 хил. пчелни семейства, което е с 16% по-малко от предходната година. Най-много са загиналите пчелни семейства от отравяния – почти 17 хил. броя.

Около 34% от пчелните семейства се отглеждат в 1 080 професионални стопанства със 150 и повече кошери. Средно по 236.5 броя пчелни семейства са отглеждани в тези стопанства.

Продажните цени на пчелния мед през 2016 г. са по-ниски спрямо 2015 г. Средната цена на меда при директните продажби на краен потребител е 6.76 лв./кг (-1%), докато средната цена за преработвателните предприятия е 4.62 лв./кг или с 14% по-ниска спрямо 2015 г.

Публикувана в Пчела и кошер
Обнародвана е Наредба № 13 от 26 август 2016 г., с която се уреждат мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и стават ясни начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
 
От Наредбата става ясно, че е разрешено третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция с наземна техника (от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден) и с авиационна техника (от изгрев слънце до 10.00 часа), като ограниченията не се прилагат в случаите, когато в радиус до 3 км по въздух от границите на земеделските и горските култури и други площи, върху които ще се прилагат продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция, няма регистрирани пчелини и площи с обществен достъп. Също така не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на продуктите за растителна защита.
 
Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси цъфтящата растителност в междуредията в трайните насаждения преди извършване на съответния вид третиране при спазване на изискванията от Закона за пчеларството. Възложителят е длъжен още да осигури съхранение на празните опаковки от употребените продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция в специално обособени и обезопасени за целта места, както и управлението и третирането им, съгласно указанията, посочени върху етикета на продуктите за растителна защита и по реда на Закона за управление на отпадъците.
 
В Наредбата е записано още: При извънредни ситуации - каламитет или епифитотия от икономически важни вредители, обявени със заповед на министъра на земеделието и храните, по време на цъфтеж на земеделските култури, БАБХ препоръчва за употреба продукти за растителна защита, щадящи (по-слабо токсични) по отношение на пчелите.
 
Уредени са и начините за информация на населението при извършване/възлагане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, като лицето, което ще ги извършва, е длъжно в срок до 3 дни преди датата на третирането да:
 
1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;
2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение № 1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.
(2) Кметовете по ал. 1, т. 2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.
(3) За целите на уведомяването по ал. 1, т. 1 Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) предоставя на възложителя данни за връзка със собствениците на пчелини.
(4) Данните по ал. 3 съдържат настоящ адрес, мобилен телефон и/или електронна поща и се съобщават в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при регистрацията на животновъдния обект.
(5) Лицата, които извършват дейности по чл. 1, могат да ползват информация от регистъра на пчелините в Република България, поддържан от БАБХ, както и от регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството.
 
След уведомяването на собствениците на пчелини, те са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.
 
Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни - чрез въздушно пръскане.
 
При масов подмор на пчели собственикът на пчелина:
1. уведомява незабавно ветеринарния лекар, обслужващ пчелина, и кмета на населеното място на основание чл. 132, ал. 1, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. подава жалба до директора на Областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) с копие до кмета на населеното място не по-късно от първия работен ден след констатираната смъртност на пчели.
(2) Директорът на ОДЗ незабавно уведомява ОДБХ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата в работни дни или в първия работен ден след получаване на жалбата, ако същата е получена в ден, предхождащ предпразнични и празнични дни. Комисията уведомява лицето по чл. 8, ал. 1 или негов представител за предстоящата проверка.
(3) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на пчелните семейства за масов подмор в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелното семейство и взема проби от пчели, които се изпращат за анализ в акредитирана лаборатория с придружително писмо по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
(4) Пробата по ал. 3 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане, и да е запечатана и етикетирана.
(5) Информацията върху етикета съдържа най-малко следните данни:
1. наименование и количество на пробата;
2. дата, час и място на вземане на пробата;
3. име и подпис на заинтересованото лице или неговия представител, присъствал при вземането на пробата;
4. име, подпис и щемпел на лицето, взело пробата.
(6) Пробата се транспортира незабавно за изследване в хладилна чанта със съответните охладители. При невъзможност за незабавно изследване на пробите се вземат мерки за недопускане на настъпване на промени в тях и се замразяват при -18 °С за не повече от един месец до извършването на анализа.
(7) В случаите, в които няма информация за използвания продукт за растителна защита, препарат за дезинфекция и/или дезинсекция, пробите от пчели се изпращат за анализ след получаване на резултата от изследваната проба от растения и растителни продукти, но не по-късно от срока по ал. 6.
 
В срок до един месец от влизане в сила на Наредбата (до 9 октомври 2016 г.) собствениците на пчелини с регистрирани животновъдни обекти трябва да подадат допълни данни за връзка, като настоящ адрес, мобилен телефон и/или електронна поща на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 05 Май 2015 14:15

Пчеларска ферма “Боержил“

Продавам пчелни семейства – рутови на 5 пити пило, пълни с пчели, готови за медов корпус с наши суперпородисти майки. Гарантираме: от акация 25 кг мед, от липа – 25 кг мед, от слънчоглед – 25 кг, от магарешки бодил – 25 кг мед = 100 кг мед от пчелно семейство. Цена на кошерите: до 10 кошера – 250 лв., над 10 кошера – 200 лв.
Приятно пчеларстване ви пожелава фирма „Боержил“, тел. 0877 15 84 15; 0895 74 42 78; 0889 59 79 21
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Публикувана в Пчела и кошер

Производството на пчелни майки, отводки и пакети пчели е под заплаха

Преди около 15 години една малка книжка с автор Жил Фер, французин, пчелар – специалист, майкопроизводител се появи и у нас под заглавие „Производство на пчелни майки, отводки и пакети пчели”. Похвално е да се разпространява добрият опит, но големият въпрос е дали в книжката всичко е добро?
В България тази книжка масово се разпространи, беше създадена Национална развъдна асоциация по пчеларство и постепенно се започна създаването на специализирани майкопроизводни пчелини. Както се казва нещата тръгнаха в добра посока.
Полезна ли беше тази книжка?
В общи линии да. Описан беше добрият опит на автора и тя стана като настолна книга на пчеларите, посветили се на тази дейност. Производството на пчелни майки растеше всяка година, потребителите на майки ги закупуваха, но когато дойде времето да се оцени как работят купените майки, се започна със съмнения и недомлъвки. Наблюдавайки тези процеси председателят на асоциацията доц. Пламен Петров след време (едва 2007 г) излезе с голяма статия във в. „Пчела и кошер” под заглавие „Качеството на нашите майки не е по-лошо от тия в другите страни”. Това беше една тъжна изповед. Защото какво значи нашите майки да не са по-лоши.Има ли количествена и качествена мярка за лошо и по-лошо и колко са по-лоши в другите страни?. Това беше през 2007 г. Вече близо 8 години не се прави нищо за подобряване на качеството.
Това безспорно е беда
Пчелините под контрол на асоциацията станаха 30, после 50 и повече. Държавната помощ се даваше всяка година. По отчет за 2013 г са произведени 65 000 майки, а за настоящата 2014 г може ще надминат 100 000 бр. и пак при същото качество. Повтарям пак и пак – това е беда!
Без съмнение това означава, че бедата броди и в другите страни. Защо не може да се преодолее това състояние на безизходица?
Моят пчеларски опит е 63 години, а с производство на майки се занимавам от 52 години.Имам самочувствие, че добре съм разгадал пчелите, но след тази емблематична статия на доц. Петров от 2007 г, увиснах в безтегловност – значи лошото качество е еднакво съпоставимо и няма изход.
Майките, които аз произвеждах бяха много добри, направо отлични, но аз не използвах никакви клетки – просто пренасях за 5 минути маточниците на 14 ден в подготвени семейства – не се прекъсваше контакта с пчелите, т.е. правех това, което е същностно – да са винаги в пчелното семейство.
За да се убедя, че изолацията на маточниците е грешна, реших да си направя такива клетки по препоръката от книгата. Направих си инкубатор и... при мен се получиха същите неудачи – майките се оказаха със слаба яйценосна дейност.
Значи изолацията е вредна!
Още същото лято реших да направя втори експеримент с т.н. „комбинирана клетка” с възможност за влизане на 8-10 пчели и обгрижване на маточника. Заложих и произведох 15 отлични маточник, които разпределих на 3 групи по 5 маточника. Първата петица изолирах в инкубатора, втората в единични клетки поставих в осиротеяло семейство, третата в комбинирани клетки в отглеждача. Това направих за всички маточници 4 дни преди излюпването. Всички бяха при добри условия. Най-късно се излюпиха в инкубатора – с разлика от 6 часа. Придадох майките на 15 еднакво силни осиротени семейства.
Какво се получи през първата година?
Най-добре се развиха кошерите от групата на комбинираните клетки. С две подменени от групата на единичните клетки. От първата петорка в инкубатора до есента останаха 2 майки.
Резултатът от втората година?
Майките от комбинираните клетки работиха добре през годината, във втората група останаха две майки, но със слаба продуктивност. В третата група всички майки бяха подменени, а семействата останаха слаби.
Това са фактите от експеримента, а когато фактите говорят и боговете мълчат.
А загубите за пчеларите кой ще компенсира? В този случай не може да не се търси отговорност. А можеше да се спестят загубите от последните три години, защото снимката на комбинираната клетка беше поместена в книгата, която издадохме с проф. Ненчев. С това се целеше да се създаде организация за преминаване към новата технология.
Бедата трябваше да отстъпи, но не се получи!
Уважаеми производители на пчелни майки. Пчелите работят безупречно, когато ние не се отнасяме небрежно и безотговорно. Време е да не довеждаме майките в стрес, особено през последните три дни на какавидния период.. Тогава се извършват много бързи и много значими метаморфозни преобразувания и от това зависи майките да работят дори три и повече години при добри резултати, а това означава безпогрешно да се внедряват комбинираните клетки.
Тогава бедата ще отстъпи пред производството на пчелни майки.
Още нещо – когато много години се произвеждат увредени майки под стрес по време на формирането на вътрешните органи е възможно да ни връхлети и друга беда – намаляване на силния размножителен инстинкт на майката и дори да се отиде към неговото изчезване.
Това че е така в Европа, нека не ни успокоява!

Михаил Патерков, пчеларско сдружение „Закрила”, гр. Мъглиж

Публикувана в Пчела и кошер

Европа страда от дефицит на пчели, предупреждават британски учени от Университета в Рединг, цитирани от Франс прес. Според експертите на Европа не ѝ достигат 13,4 млн. пчелни колонии, тоест 7 млрд. пчели, които да опрашват културите. Причината за дефицита е бързото развитие в сектора на маслодайните култури в периода 2005 г. - 2010 г., пише БТА.

Днес Европа разполага само с 2/3 от пчелните колонии, от които се нуждае и в половината от проучваните 41 европейски стани няма достатъчно пчели за опрашването на културите, особено Франция, Германия, Великобритания и Италия. Експертите призовават за спешни действия за запълване на дефицита.

Публикувана в По света

 

Животът на пчелното семейство през годината зависи в голяма степен и от качеството на питите. Пчеларят винаги трябва да помни, че навременната подмяна на старите пити е основата за отглеждането на здрави и силни пчелни семейства. Това позволява да се подобри нивото на храненето на личинките, при което се развиват по-едри и жизнеспособни пчели; да се намалят разходите на енергия за създаването на благоприятни условия за по-интензивно залагане на яйца от майката, подготовка за складиране на нектара; да се намали поразяването на пилото от гнилцови заболявания, аскосфероза и вароатоза, да се намалят заболяванията от нозематоза. При интензивно обновяване на разплодната част от гнездото рязко нараства ефектът от медикаментозното лечение на гнилцовите заболявания и аскосферозата, повишава се качеството на восъка. Светлите пити се дезинфекцират добре с по-малко средства и труд, намалява поразяването им от восъчен молец при съхранение. Медът в тях вкисва по-бавно и кристализира по време на презимуването, вследствие на което намалява диарията при пчелите, отслабването и загиването на пчелните семейства. Намалява наличието на токсини и радиоактивно замърсяване в меда.

Използването на качествени пити през цялата година позволява да се увеличи продуктивността на пчелите с 40-47 на сто и значително да се повиши икономическата ефективност на пчелина.

Способността на пчелите да отделят восък и да строят пити се проявява само в семейството като цялостна взаймосвързана биологична система. Преди всичко е важно да се знае кои фактори влияят върху отделянето на восъка и строителството на питите от пчелите, за да могат да се използват като способи за повишаването на производството на пчелна продукция.

Най-интензивно восък отделят пчелите през втората декада от живота си (от 12-тия до 18-тия ден). Така количеството на восъка, отделен за едно и също време е пропорционално на броя на младите пчели в семейството. След преминаването на пчелите към работа извън кошера, клетките на восъкоотделящите жлези деградират. Способността да отделят восък при пчелите от различните породи е различна. Най-развити са восъкоотделящите жлези при пчелите от италианската порода.

Степентта на развитие на восъкоотделящите жлези зависи не само от състоянието на семейството и породата, възрастта и храненето на пчелите, но и от сезонните условия – през есента дори при младите индивиди те не достигат такова развитие, каквото се наблюдава през пролетта и лятото. Но при пчелите от есенното поколение восъкоотделителните жлези значително по-дълго запазват своята активност. По време на зимуването жлезите се намират в състояние на покой и не отделят восък. Под влиянието на началото на пашата те са способни отново да възобновят восъкоотделянето.

Строителството на нови пити и отделянето на восък са тясно свързани с наличието в природата на пресен прашец и нектар и нивото на донасянето им в кошера. В периоди на пълна липса на паша пчелите не отделят восък и не строят пити. Ноличието в гнездото на голямо количество запечатан мед в питите не оказва влияние върху количеството на восъкоотделянето. Пчелите обилно отделят восък и строят пити само когато в кошера постъпват пресни нектар и прашец. С приключването на медосбора строителните работи в гнездото се прекратяват до пролетта на следващата година.

При поддържаща паша (до 1 кг на ден) отделянето на голямо количество восък отвлича част от пчелите от събирането и преработването на нектара. През това време те не трябва да се товарят с работа по строителството на голям брой пити. За разполагането на внасяния нектар и неговото преработване, семейството трябва да разполага с достатъчно количество готови пити.

Огромна роля за засилената секреция на восък има запасеността на семейство с белтъчна храна – прашец или перга, тъй като восъкоотделянето на пчелите е свързано със значителни разходи на белтъчини. Установено е, че при восъкоотделянето и строителството на пити, пчелите изразходват 4,3 пъти повече белтъчна храна, отколкото при отглеждане на пило за същото време. При засилено отделяне на восък и строителство на пити пчелите увеличават употребата на прашец.

Най-интензивна е секрецията на восък в силните семейства, които се състоят от естествено поличили се пчели от различни възрасти. Отделянето на восък се увеличава пропорционално на силата на семейството само до 2 кг. При по-нататъшно нарастване на семейството (до 5 кг) то се повишава, но бавно. С увеличаване на силата на семейството над 5 кг нарастването на восъкоотделянето спира.

Периодът, прек който пчелите отделят основното количество восък, съвпада с времето на отглеждането на основното количество пило. При едновременно хранене на личинките и строителство на пити тези две функции се проявяват най-пълноценно. Колкото повече пчелите хранят личинките и по-обилно се хранят поради това, толкова повече отделят восък. Спирането на храненето на личинките предизвиква спиране на восъкоотделянето.

(Следва) 

 

Публикувана в Знания и технологии

Изменения, касаещи Мярка Б - Борба
срещу вароатозата
- Отпада дейност 1 на мярка В – Пчелари проверители;
- Различно активно вещество на препаратите за пролетно и есенно третиране;
- За всяко от третиранията- пролетно и есенно е използван само един вид препарат ;
- Намалява се процентът на финансовата помощ:
- 70%- до 100 семейства, включително;
- 50% - над 100 семейства.
Изменения, касаещи Мярка В Мерки за подкрепа на извършването на ФХА на пчелния мед
- Кандидатът трябва да направи анализ минимум на следните показатели за всяка от изследваните проби пчелен мед:
- Хидроксиметилфурфурол /ХМФ/;
- Диастазна активност /количествено/;
- Редуциращи захари и захароза;
- Полен;
- Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените разходи.
Изменения, касаещи Мярка Г Мерки за
подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в Общността
- Кандидатите могат да закупуват кошери и отводки и/или голи роеве до броя на наличните пчелни семейства към момента на кандидатстването, но не-повече от 50 бр.;
- Въвежда се минимален брой пчелни семейства към датата на кандидатстване по мярка Г, дейност 1 и 2 – 20 броя;
- Кандидат по Мярка Г, дейност 1 – Закупуване на пчелни кошери, може да бъде подпомаган при условие, че притежава не повече от 150 броя пчелни семейства включително, към момента на кандидатстване;
- Кандидати, получили финансова помощ по НПП за закупуване на 150 и повече отводки/кошери са недопустими за подпомагане по съответния дейност;
Изменения, касаещи Мярка Г Мерки за
подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в Общността
• Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените кошери трябва да са заселени с пчелни семейства;
• Кандидати, произвеждащи кошери са недопустими за подпомагане по дейност 1 на мярка Г;
• Въвеждат се изисквания за новозакупените кошери – материал, размери;
• Въвеждат се ограничения в броя на заявените пчелни майки за закупуване:
• до 50 бр. пчелни семейства – 1,5 пъти броя;
• от 51 до 100 – до размера на съществуващите;
• над 150 – не повече от ½ от съществуващите.
Размери на финансовата помощ по
дейностите на мярка Г
- Финансовата помощ по дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина”, е в размер на 60% от одобрените разходи;
- Финансовата помощ по дейност 2 „Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства”, е в размер на 70% от одобрените разходи;
- Финансовата помощ по дейност 3 „Разходи за покупка на пчелни майки”, е в размер на 70% от одобрените разходи.

Публикувана в Апибизнес
Четвъртък, 28 Ноември 2013 15:13

Естествена смърт на пчелите

В природата всяко живо същество се ражда, расте, размножава се, бори се за съществуване и умира. Причината за естествената смърт на всички животни, най-често е старост. Някаква средна и пределна възраст на живот. При пчелите факторът старост не е основен. В хода на милионите години на еволюция пчелите са придобили инстинкти, независимо от възрастта бързо да се превключват от една работа на друга, при внезапно изменение на условията на външната среда.
В публичното пространство витае мнението за износване и смърт от много работа
По този повод още преди 60 години Маурицио и учени от руската пчеларска школа доказват, че понятието „смърт от много работа” трябва да бъде преосмислена. Смята се, че най-изтощителната работа в пчелното семейство е кърменето. И тук Маурицио прави опит с пчелно семейство и млади белязани пчели, като непрекъснато отнема запечатаното пило и белязаните пчели са били принудени да изхранват пилото дълго време без попълнения от млади пчели. Опитът е завършен след 70 дни, като белязаните пчели са били в добро физиологично състояние. С тези доказателства отпадат факторите за смърт от работа и кърмене. Остава въпроса с храната и храненето. Храната на пчелите съдържа същите съставни части, които са необходими и на другите животински организми – въглехидрати, белтъчини, мазнини, минерални вещества, вода, витамини и други. Въглехидратите и мазнините са главни енергетични източници, от които се получава мускулна сила и топлина. Белтъчините, минералните вещества, водата, витамините и други, служат за изграждане на тялото на пчелата, за замяна на изхабените клетки и тъкани, за подържане на секретите на жизненоважните за организма жлези, восък, ферменти, яйца и други. За разлика от растителноядните животински организми хранещи се със смесена храна от горепосочените съставни части, пчелите много старателно преработват, съхраняват и изразходват храната разделно от мед и прашец (въглехидратна и белтъчна). Разделното събиране и използване на храната от пчелите е знак, върху който трябва сериозно да помислим и изучим. Смята се, че в далечното минало пчелите са водили самостоятелен живот. Хранели се със смесена храна от нектар и прашец. В последствие в процеса на еволюцията и продължителното историческо изменение на живата природа, пчелите загубват способността да живеят поединично. При изменените природно-климатични условия, те са можели да съществуват само на групи, и впоследствие на семейства. В този процес на еволюция значително се изменя морфологията на пчелата – придобива кошничка за събиране на цветен прашец, хоботчето се удължава, образува се медова гушка с клапа, восъчни и хранителни жлези и други. Всички тези морфологични и функционални изменения са до голяма степен целесобразни, и свидетелстват за биологичния прогрес, довел до процъфтяване на вида. В нормално семейство пчели кърмачки хранещи се с мед и прашец имат излишъци от белтъчини (мляко неоползотворено, се натрупва в тялото на пчелата във вид на телесни белтъци), което е предпоставка за по-дълъг живот. Маурицио казва „Храненето с прашец влияе на продължителноста на живота на пчелите и е тясно свъзано със степента на развитие на хранителните жлези и мастното тяло”. Ярък пример са пчелите в зачатъците на обществения начин на живот, събрани на групи във вид на семейство те са снасяли яйца, хранели са пило, донасяли нектар и прашец. Голяма е вероятността да са живяли по-дълго и умирали от старост. Остава открит въпросът: Защо тези морфологични изменения (придобиване на кошничка за събиране на цветен прашец, образуване на медова гушка с клапа, восъчни и хранителни жлези) са довели до благополучие и процъфтяване на вида. Храненето е в основата на съществуване на целия растителен и животински свят. Всяка пчела се ражда слаба, неукрепнала, с добре развити глътъчна жлеза и мастно тяло. За 3 дни тя укрепва и започва хранене на по-възрастните личинки с кашичка от мед и прашец. Тук изниква въпроса: Къде и как се приготвя тази кашичка – място, площадка и технология. В литературата само Любен Радоев казва: „Кашица от мед и цветен прашец, който пчелите смесват в медовата гушка”. Тук няма отговор, как прашецът ще стигне до медовата гушка. Според мен кашичката се приготвя в килийка с прашец или перга, като пчелата излива нектара или разредения мед в килийката и с лъжичката на хоботчето, покрито с власинки го разбърква, след което пълни медовата гушка и храни личинките и себе си. Сравнимо с художника, който потапя четката във вода, разбърква с боя и получената смес нанася на рисунката.
Храненето с прашец възбужда хранителните жлези и те започват да функционират
Човек е създал фуражи за домашните животни и в зависимост от съставките и съотношението помежду им, получава определени продукти – мляко, месо, яйца и други. Пчелите имат естествен фуражен продукт – прашец. С него хранят по-възрастните личинки и себе си и секретират мляко.То се секретира от глътъчната жлеза и някои компоненти от горно-челюстната жлеза. Качеството на пчелното мляко е в зависимост от качеството на прашеца. Спирането на хранене с прашец, спира секрецията на горно-челюстната жлеза. Глътъчната жлеза започва да отделя секрет с малко по-друг състав от млякото - ензими. Те са секрет с чисто белтъчен състав. Секретират се от глътъчната жлеза за сметка на телесните запасни вещества в тази жлеза и мастното тяло. Животът на пчелата остава в пряка зависимост от запасите на тези хранителни вещества. При събиране и преработка на нектар, няма попълнения от телесни белтъчни хранителни вещества, а наличните постепенно се изчерпват във вид на ензими за разграждане на сложните захари в нектара. Проф. Лазаров пише: „Когато белтъчините са в недостиг (в храната на пчелата липсват прашец и телесни белтъчни запаси), настъпва белтъчен глад, който води до преждевременна смърт на пчелата. Всяка пчела излиза от вътрешно гнездовата работа с някакви потенциални телесни запаси от белтъчини. Изчерпването им води до естествена смърт независимо от възрастта. Пчелите притежават безпогрешни инстинкти. Условия, потребност и хранене са в основата на жизнената дейност на пчелата и семейството като цяло. През активния сезон в гнездото има изобилие от храна - мед и прашец. Въпреки това, често се натъкваме на явлението -
пчела натоварена с прашец, пада пред
кошера и умира от
белтъчен глад
Биологичният закон да запази себе си чрез потомството, е в основата на милионите години на еволюция. Всекидневно да се раждат и умират хиляди без значение от възраст за подържане на жизненост и работоспособност, а естествената смърт да настъпва след изчерпване на телесните белтъци. Излиза, че всяка родена пчела е обречена на гладна смърт. Каква ирония на съдбата - най работливото живо същество на планетата, което събира, натрупва и съхранява излишъци от хранителни запаси, да умре от глад. Милионите години на съществуване на пчелите е доказателство, че това е единствения правилен път на еволюция довел до биологичен прогрес и процъфтяване на вида.

Горан Миленков

Публикувана в Знания и технологии
Понеделник, 14 Октомври 2013 13:14

ЕС финансира пчеларството

Европейската Комисия взе решение за ежегодно подпомагане с 33,1 млн. евро от евробюджета за финансиране на програми за развитие на пчеларството в страните членки за периода 2014-2016 г. Сумата е по-голяма, отколкото в предходните три години.

Като цяло за пчеларските програми ще бъдат изразходвани 292 млн. евро, кяато 2/3 от тази сума ще дойде от бюджетите на страните членки на ЕС. Сумата, предоставяна на отделните страни членки от бюджета на ЕС зависи от броя на пчелните семейства в страната. Така, Испания ще получи 5,3 млн. евро, Франция- 3,5 млн. евро, а Румъния - 3,3 млн. евро на година.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта