Националната асоциация на зърнопроизводителите ще бъде домакин на Петата среща на земеделските камари от Регион „Три морета“, която ще се състои на 11-12 март 2019 г. в хотел „Метрополитън“, гр. София.

По време на Форума всяка организация щe представи своята позиция за бъдещето на Общата селскостопанска политика в навечерието на изборите за Европейски парламент. Ще бъдат обсъдени перспективите за гласуване на рамката на ОСП след 2020 година от този или от следващия състав на Европарламента.

Поканени във Форума са представители на Европейската комисия и Европейския парламент, както и земеделските камари на Франция и Германия. Участие ще вземат и представители на земеделските камари и организации от Литва, Полша, Румъния, Словакия, Чехия, Хърватия и Унгария.

Гости в първия ден на форума ще бъдат министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и председателят на Комисията по земеделие в Народното събрание – Десислава Танева. 

Колеги, заповядайте на откриването на форума на 11 март, от 14:30 часа в хотел „Метрополитън“, гр. София.

На 12 март, от 13:00 часа участниците от всички земеделски камари ще дадат пресконференция за постигнатите резултати от срещата.

Публикувана в Новини на часа

На 1 март (петък) 2019 г., от 14:00 в зала „Европа“в Областна администрация Добрич, екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе информационно събитие, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич. Поканени са представители на бизнеса, работодатели, обучаващи организации, собственици на съществуващи предприятия, граждани и медии и други.

По време на събитието ще бъдат представени отворените процедури BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и BG05M9OP001-1.057 „Умения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

В събитието специално участие ще вземе Владимир Бобев, началник Регионален сектор “Варна“, към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Татяна Гичева – Ръководител на Enterprise Europe Network – Добрич, ще презентира услугите извършвани от Европейската мрежа и действащите проекти в подкрепа на бизнеса.

Участието в събитието е безплатно.

Публикувана в Новини на часа

От името на 28 браншови организации БСК настоява за спешна среща с Министър-председателя във връзка с промените в Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти. От работодателската организация изпратиха писмо, в което се казва:

Обръщаме се към Вас във връзка с обнародваните в края на м. септември 2018 г. промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Държим да подчертаем, че подкрепяме усилията на Правителството за повишаване на фискалната дисциплина, ограничаване на нелоялните търговски практики и намаляване дела на „сивата“ икономика. В този смисъл, считаме осъвременяването на текстовете в Наредбата за закономерни и необходими.

Заедно с това, не крием сериозните си притеснения относно изключително кратките срокове, в които работещият на светло бизнес трябва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата, както и непрецизно формулираните текстове, които създават неяснота, правна несигурност и икономическа непредвидимост.

Имаме основателни причини да смятаме, че процесът по доставка, закупуване, сертифициране, инсталиране и пускане в експлоатация (вкл. обучение на персонала) на новите фискални устройства ще отнеме не по-малко от 18 месеца, а съгласно Наредба Н-18 това трябва да стане до м. март 2019 г., т.е. за по-малко от половин година.

В допълнение към това, част от разпоредбите в Наредба Н-18:

  • Са дискриминационни и противоречащи на правото на Европейския съюз;
  • Противоречат на конституционните принципи и гаранции за еднакви правни условия за стопанска дейност и предотвратяване на злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция, както и за законова закрила на потребителите и на инвестиционната и стопанската дейност;
  • Противоречат на законодателството в областта на закрилата на интелектуалната собственост и защитата на личните данни;
  • Създават нова административна и финансова тежест върху светлия бизнес, докато сивата икономика ще продължи да работи по същия начин, по който е работила и досега. В този смисъл, не постигат целите за ограничаване на сивия сектор, а напротив – засилват неравнопоставеността между „белия“ и „сивия“ бизнес.

Част от подписалите настоящото писмо организации участваха с експертиза в процеса на подготовка на промените в Наредба Н-18 и не малко от препоръките им бяха отразени, но много от спорните текстове останаха във финалната редакция на документа. За съжаление, настоятелните ни опити за продължаване на диалога останаха неуважени.

Именно това е причината да насочим Вашето внимание към проблема, още повече, че промените в Наредба Н-18 засягат практически всички стопански субекти, от всички сектори на икономиката. Това означава, че сме изправени пред потенциална опасност в началото на следващата година да се стигне до сериозно социално напрежение, което бихме искали да предотвратим.

Във връзка с горното, се обръщаме с молба да приемете представителна контактна група на подписалите настоящото писмо организации, която да Ви запознае с проблема и да Ви предложи ефективни мерки за неговото преодоляване.

Публикувана в Бизнес

Първа информационна среща по Проект „Бизнес пре-акселератор на Североизтока”  ще се проведе в град Добрич. Събитието е безплатно и ще се състои на 6 ноември , от 11:30 часа в Бизнес залата на 1 етаж в Община град Добрич, ул. България 12. Желаещите да стартират бизнес ще се запознаят с  възможностите за включване в проекта от експертите на Бизнес пре-акселератор на Североизтока.

Общата цел на проекта е насърчаване на предприемачеството и създаване на предприятия, включително иновативни и свързани с дигитализацията, "интернет на нещата", "индустрия 4.0", както и "зелени" бизнеси и свързани с мерки за развитие в областта на политиката по околна среда, политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност и предизвикателствата на смарт-градовете като устойчива възможност за професионално развитие на безработни, неактивни и наети лица, в т.ч. и на младежите от територията на Североизточен район. Ще се осигурят нови перспективи за професионалното им развитие и ще се увеличи броят на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица, като проектът ще гарантира осигуряването на 60 участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията.

Проект „Бизнес пре-акселератор на Североизтока” с бенефициент Сдружение Бизнес агенция на стойност 356 725.60 лева, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, период на изпълнение - 18.06.2018 - 17.08.2019 г. Проектът се изпълнява в партньорство с Община Варна, ЦПО "Екселиа", Сдружение "Български Бизнес Форуми", Сдружение "Споделено Работно място-Варна" и Сдружение "Варна -Европейска Младежка Столица".

Публикувана в Новини на часа

За седма поредна година АЗПБ организира аграрен форум у нас. Форумът отново ще се проведе в хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци в два конферентни дни - 6 и 7 февруари 2019 г. Събитието ще бъде открито от министър Румен Порожанов и неговия екип, съобщават организаторите.

Водени от мотото „Националните приоритети в земеделието“, организаторите на Седмата Национална среща ще подложат на дискусия най-належащите въпроси, свързани с кадрите в земеделието, стратегията за напояването, новият Закон за поземлените отношения и новостите в секторната нормативна уредба.

Други основни акценти в програмата ще бъдат бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г., текущо състояние на мерките по ПРСР 2014-2020, опазването на реколтата и управление на риска, актуална информация за директни плащания и Кампания 2019 г.

Официални участници в двудневния форум ще бъдат високопоставени гости от Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП), ръководители и експерти в Министерство на земеделието, храните и горите, парламентарната Комисия по земеделие и храни, Държавен фонд „Земеделие“, неправителствения сектор и народни представители.

Публикувана в Новини на часа

Инж. Григор Гогов се срещна с представители на природозащитни неправителствени организации във връзка с изготвения от тях Анализ на незаконния добив на дървесина в България

На среща в Изпълнителна агенция по горите с представители на WWF България, Българско дружество за защита на птиците и Асоциация на парковете в България участниците се споразумяха за обединяване на усилията за подобряване на ефективността на действията и мерките за противодействие на незаконният дърводобив в горите.

Инициираната от ръководството на ИАГ среща бе във връзка с представения Анализ на незаконния добив на дървесина, изготвен от WWF – България. Обсъдени бяха предложените в него организационни мерки, които са приоритет в дейността на Агенцията. Представителите на неправителствените организации изразиха готовността си да подкрепят ИАГ и с градивно сътрудничество да се постигнат общите цели.

Участниците се споразумяха ИАГ съвместно с всички заинтересовани страни да продължи работния процес за определяне на ключови показатели и източниците на данни за тях. Тези показатели ще отразяват всички екологични, икономически и социални фактори, оказващи влияние върху ефективността на контролната дейност в горските територии. Те ще се следят ежегодно и публикуват в самостоятелен национален доклад. Всяка година ще се изготвя и публикува баланс на облата дървесина в България с източниците на информация. Двете страни се договориха също, техни експерти да обсъдят в работен порядък и представят на ръководството на ИАГ доклад с общи предложения за мерки и политики за ограничаване на незаконният дърводобив в горите.

Публикувана в Новини на часа

Работна среща по проблемите на хранително-вкусовата и питейна индустрия (ХВПИ) беше проведена на 17 април 2018 г. в БСК. В срещата участваха ръководители на браншовите организации на производителите на безалкохолни напитки, бира, растителни масла, захар, кафе, мляко и млечни продукти, птицепроизводители и преработватели на плодове и зеленчуци.

Повод за срещата бяха предстоящите промени в Закона за храните, но в хода на разговора бяха поставени на дискусия и други актуални проблеми в сферата на ХВПИ.

Участниците в разговора изразиха подкрепа относно запазването на изискванията по отношение на етикетирането на продуктите, като подчертаха, че и действащият Закон за храните, и проектът за промени в закона са изработени с активното участие на заинтересованите браншови организации.

Представителите на бизнеса с обединиха около необходимостта от предприемане на мерки (и законодателни, и организационни) срещу некоректните производствени и търговски практики, както и срещу ширещата се сива икономика в сферата на ХВПИ. Беше подчертано, че е необходимо засилване на капацитета на контролните органи (по-конкретно – на Българската агенция по безопасност на храните и на Агенция „Митници“), вкл. по отношение на техническото оборудване и човешките ресурси. В тази връзка, предстои организиране на срещи с ръководствата на отговорните институции, на които да бъдат предложени и обсъдени конкретни мерки и стъпки за преодоляване на съществуващите проблеми.

Сред дискутираните въпроси бе прилагането на т.нар. обратно начисляване на ДДС, което предстои да отпадне след 2018 г. във връзка с влизането в сила на новото европейско данъчно законодателство. Представителите на браншовите организации очакват във възможно най-кратък срок да получат от държавните институции информация за това каква е българската позиция по отношение на новото данъчно еврозаконодателство, предвижда ли се да бъде поискана процедура по дерогация, така че режимът на обратно начисляване на ДДС за част от икономическите сектори да бъде запазен, какви промени в българското данъчно законодателство ще настъпят след 2018 г. по отношение на данъчното облагане и т.н. За компаниите е важно да разполагат своевременно с тази информация, за да могат да реорганизират счетоводните си системи и цялостната си организация по данъчна отчетност.

С особена острота беше поставен въпросът относно сключването на международни търговски споразумения без предварително съгласуване на представителите на бизнеса и без оценка на въздействието. Като пример бяха посочени споразумението на ЕС с Украйна, което поставя в неравностойна позиция европейските и украинските производители, което позволява дъмпинг на украински стоки на европейския пазар, както и споразумението между България и Тайланд, с което страната ни освобождава от мита за 10-годишен период вноса на тайландски ориз, а това също има дъмпингов ефект върху българските оризопроизводители. Участниците в разговора бяха категорични, че подобни политически решения задължително трябва да бъдат взимани след внимателен икономически анализ и консултиране с потенциалните засегнати страни.

Не на последно място, обект на дискусия бяха проблемите, свързани с недостига на работна ръка, вкл. за сезонна заетост, и необходимостта от активизиране на връзките между бизнеса и системата за професионално образование и обучение.

Публикувана в Новини на часа

Шестото издание на „Националната среща на земеделските производители“ тази година ще е с още по-богата програма. За пръв път земеделско събитие в България ще събере на едно място толкова много високопоставени гости от Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП), ръководители и експерти в държавната администрация, както и и представители на бизнеса.

Форумът, който се организира от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) през тази година се провежда под мотото „Обединени за нашето бъдеще“ и ще се състои в периода 14-16 февруари 2018 г. в хотел Адмирал, кк. Златни пясъци. 

Министър Порожанов ще представи приоритетите на МЗХГ за европредседателството. Авторитетни гости от ЕП и ЕК ще се включат в дебатите за ОСП

Шестата Национална среща на земеделските производители в България ще постави на дебат важни теми както за ЕС, така и за националната политика.
Официалното начало на събитието ще бъде дадено от министър Румен Порожанов, който ще представи приоритетите на своето ведомство за българското председателство на ЕС. В тази връзка се очаква дискусия по отношение на таваните на плащане, изравняването на субсидиите между стари и нови страни членки на ЕС, разширяване обхвата на обвързаната подкрепа и промяна в определението за активен фермер.

По покана на председателя на АЗПБ Венцислав Върбанов официални гости на Националната среща ще бъдат Чеслав Адам Шекерски - председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП, който ще се включи в дебата за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020. Сред официалните гости на конференцията ще бъдат Владимир Уручев, евродепутат и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП и Франц Фишлер – бивш еврокомисар на земеделието и аграрното развитие в периода 1995-2004. Генерална дирекция АГРИ към ЕК ще бъде представена от нейния заместник-директор – Михаил Думитру.В престижния агрофорум ще вземат участие още Десислава Танева, председател на парламентарната комисия по земеделие и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков.


Венцислав Върбанов: Дебатът за ОСП след 2020 г продължава

„Основен акцент в програмата на конференцията ще бъде дебатът за бъдещето на ОСП на ЕС след 2020 г. и Модернизацията на текущата ОСП (2014-2020).

Не трябва да забравяме, че българската дискусия за ОСП след 2020 г се зароди именно по време на Петата Национална среща през 2017 г. Впоследствие браншовите организации сформираха „Национален земеделски форум“, за да излъчат обединената националната позиция, която бе приета по-късно от министър Порожанов и премиера Бойко Борисов“, заяви Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ и добави, че е отправил покана до основните браншовите организации да се включат в активно в дискусиите на агроконференцията. „Искам да изразя благодарност и към основния спонсор на събитието и наш дългогодишен партньор – „Агрополихим“, както и към нашите традиционни партньори, които ни подкрепиха и тази година - банки, застрахователи, фирми-доставчици на консумативи за селскостопанския бизнес и компании за растителна защита“, каза още Върбанов.

Динамична програма с много лектори очаква посетителите

По време на агрофорума експерти от МЗХГ ще представят новата стратегия за поземлените отношения и ще обсъдят новостите в Закона за подпомагане на земеделските производители. Ресорните заместник-министри ще представят новите наредби за изкуствено създадените условия, новата Наредба за изплащане на субсидиите и санкциите и новата система за кандидатстване ИСУН. Също така ще бъдат дискутирани ставките за някои от Схемите за плащане на площ (СЕПП)

Сред актуалните теми във втория ден на Шестата национална среща на земеделските производители ще бъдат Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Директните плащания, Кампания 2018 и държавните помощи за земеделския сектор. Очаква се изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков да представи актуалното състояние, оценяване и договориране на предстоящите приеми по схемите и мерките на ПРСР (2014-2020). В панела, посветен на ПРСР експерти от МЗХГ и ДФЗ ще коментират инвестициите в неземеделски дейности, както и Индикативния график за 2018 г.

Вторият ден на конференцията ще завърши с лекция по актуални за зърнените пазари теми и кръгла маса „Месодайното животновъдство в България“, организирана съвместно от АРМПГБ и АЗПБ. 

Публикувана в Бизнес

На 30 ноември и 1 декември в Пловдив ще се проведе традионната ежегодна сереща на зърнопроизводителите у нас. Това е седмата конференция на браншовата организиция и тя ще премине под надслов „Хоризонти пред българското зърнопроизводство“. Интересът към това събитие е изключително голям, тъй като форумът привлича експерти от министерството на земеделието, представители на фирмите за услуги в земеделието и банкери, които информират бизнеса за актуални събития в агросектора.

Националният агросеминар се утвърди като водещо престижно събитие в календара на земеделските производители, предоставящо възможности за срещи и дискусии по най-иновативните и оптимални решения в областта на растениевъдството и по-конкретно в зърнопроизводството. 

Публикувана в Бизнес

Катар има нуждата от българския опит в животновъдството и земеделието, заяви посланик Рашид бин Али Хасан Ал-Хатер на с среща с министъра на земеделието храните и горите Румен Порожанов.  Посланикът разказа, че най-качественото и скъпо месо в Катар е българското. 

Има интерес и към експорта на мляко и млечни продукти, както и яйца. Една от мерките за засилване на износа  е създаването на смесена комисия и подписването на двустранно споразумение.. Двамата обсъдиха възможностите за инвестиции и двустранно сътрудничество в областта на земеделието и по-специално в животновъдството.
Приветствам да се създаде работеща смесена комисия и този път нещата  реално да се случат, заяви министър Порожанов.  Той покани катарския министър на общините и околната среда да посети България.
Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта