От днес стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици, подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биосигурността.

По този начин ще се предостави възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на над 11,7 млн. лв. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 хил. евро. Помощта се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към проектното предложение бизнес план е изпълнен коректно.

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да се възползват от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която ще им окаже безвъзмездна подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в подмярката.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е на 15.05.2020 г.

Публикувана в Бизнес

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007.

    След приключване на приема в „ИСУН 2020“, проектите по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. бяха оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

    Всеки кандидат по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. При извършване на предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

   Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящите списъци.

    Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 през ИСУН е 22 000 000,00 евро.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 30 Септември 2019 20:13

Огромен брой кандидатствали по подмярка 6.3

2653 са подадените проекти в ИСУН по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства.

Огромен интерес се отчита при подадените проекти по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2653 са подадените проекти на стойност 76 203 401.64.

Проектните предложения се подаваха по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) днес до 17:30 часа. Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години. Подадените проекти са почти двойно спрямо предвиденият бюджет по подмярка 6.3.

Публикувана в Новини на часа

От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.

Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от Управляващия орган на ПРСР. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпроси ще се приемат на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Бенефициерите могат да се възползват безвъзмездно от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която ще им окаже подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Публикувана в Новини на часа

Другата седмица ще стартира приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.  Това съобщи по време на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) зам.-министър Лозана Василева. Предвижда се срокът за кандидатстване да бъде 90 дни.

По подмярката допустими за кандидатстване са физически лица навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Общият размер на публичните средства, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения е 43 027 600,00 лв. (22 млн. евро).

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ се извършва на два етапа:

 • 1- во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 • 2- ро плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на БП и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

 Критерии за подбор на проекти

Критериите за подбор и методиката за оценка на проектните предложения бяха определени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. на четвърто редовно заседание проведено на 11.03.2016 г. Приоритет ще бъде предоставян на:

 • проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“- максимален бр. точки 28 ;
 • кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни- максимален бр. точки 8;
 • проекти на земеделски стопанства в планински райони-максимален бр. точки 10.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки.

Кандидатстване: проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Публикувана в Новини на часа

„Фокусът на Програма за развитие на селските райони през 2019 г. e подпомагането на малките земеделски стопанства. Именно за това за втори път отваряме  подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, чийто общ размер на финансовото подпомагане се равнява на 22 млн. евро“. Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите  Лозана Василева на среща със земеделски стопани в Пазарджик.


По думите на д-р Василева в първият прием по подмярката  са подпомогнати  79 малки земеделски стопани от областта.
„Предвидено е обявяването на процедурата да бъде през май 2019 г., така че очакваме активност от Ваша страна и през предстоящия прием“, призова Василева, като напомни, че стопаните могат да се обръщат за помощ и към Национална служба съвети в земеделието. Експертите към службата могат напълно безплатно да изготвят бизнес план, заявление за подпомагане, както и да окажат помощ при електронното кандидатстване на всяко проектно предложение.


Зам.-министър Василева напомни, че на територията на Пазарджик действат три  Местни инициативни групи (МИГ), които отварят приеми със своите бюджети. Това са МИГ Панагюрище – Стрелча – Лисичово, МИГ Белово – Септември – Велинград и МИГ Борино – Доспат – Сърница, където  земеделските стопани от тези територии могат да кандидатстват за едни от най-атрактивните мерки по ПРСР.


На срещата присъстваха още областният управител на Пазарджик Стефан Мирев и директорът на областна дирекция „Земеделие“ Стоян Траянов.

Публикувана в Бизнес

През 2019 г. предстои да бъде отворена подмярка Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ със субсидия 30 000 лв.

Мярката е подходяща за регистрирани земеделски производители, започнали си да се занимават със селскостопанска дейност преди 31.12.2018 и разполагащи с около 10-15 дка зеленчук на открито, или 10-15 дка овошки, или 1-1,5 дка оранжерии, или до 120 кошера или до 100 овце или 70-80 кози или 7-8 крави... или комбинация, значи можете да кандидатствате по програмата. Приемът предстои през пролетта на 2019 г., следващ прием може да има някъде през 2022-2023 г. 
Приоритет вземат стопанствата с плодни овошки и ягодоплодни, зеленчукопроизводители, оранжерийни производители,производители от сектор и „Етерично – маслени култури“, животновъди с овце, кози, говеда, свине, някои видове птици, пчелни кошери. Приоритет взимат и стопанства, намиращи се на територията на планински райони, както и производители с интереси към биологичното производство
Първото плащане, в размер на 10 000 €, е при одобрение, а вторите 5000 €- след третата година при правилно изпълнение на целите, заложени в бизнес плана.

Публикувана в Бизнес

Бих искала да кандидатствам по подмярка 6.1“Стартова помощ за млади земеделски производители“ и бих искала да разбера кои са приоритетните култури по мярката?

Въпроса задава Янка Пеева от г. Тетевен

В процеса на оценка на проектите по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски производители“ е необходимо да съберете най-малко 10 точки, за да сте допустим кандидат за подпомагане. Критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.

На този етап приоритетни култури, за които бихте могла да получите точки по приоритет по подмярка 6.1, са следните:

Сектор „Плодове и зеленчуци“

Зеленчукови култури

 1. Картофи, батати - Клубенови зеленчукови култури

 2. Домати - Плодови зеленчукови култури
  3. Пипер - Плодови зеленчукови култури
  4. Сладък пипер - Плодови зеленчукови култури
  5. Лют пипер - Плодови зеленчукови култури
  6. Патладжан - Плодови зеленчукови култури
  7. Краставици - Плодови зеленчукови култури
  8. Корнишони - Плодови зеленчукови култури
  9. Тиквички - Плодови зеленчукови култури
  10. Дини - Плодови зеленчукови култури
  11. Пъпеши - Плодови зеленчукови култури
  12. Бамя - Плодови зеленчукови култури
  13. Градински фасул (зелен и зърно) - Бобови зеленчукови култури
  14. Градинска бакла (зелена и зърно) - Бобови зеленчукови култури

15. Главесто зеле - Листностъблени зеленчукови култури
16. Карфиол - Листностъблени зеленчукови култури
17. Салата - Листностъблени зеленчукови култури
18. Марули - Листностъблени зеленчукови култури
19. Спанак - Листностъблени зеленчукови култури
20. Магданоз - Листностъблени зеленчукови култури
21. Копър - Листностъблени зеленчукови култури
22. Листно цвекло - Листностъблени зеленчукови култури
23. Киселец - Листностъблени зеленчукови култури
24. Лапад - Листностъблени зеленчукови култури
25. Алабаш - Листностъблени зеленчукови култури

26. Моркови - Кореноплодни зеленчукови култури
27. Магданоз – коренов - Кореноплодни зеленчукови култури
28. Целина - Кореноплодни зеленчукови култури
29. Салатно цвекло - Кореноплодни зеленчукови култури
30. Репички - Кореноплодни зеленчукови култури
31. Ряпа - Кореноплодни зеленчукови култури
32. Пащърнак - Кореноплодни зеленчукови култури

33. Лук (зрял и зелен) - Лукови зеленчукови култури
34. Чесън (зрял и зелен) - Лукови зеленчукови култури
35. Праз - Лукови зеленчукови култури
36. Арпаджик - Лукови зеленчукови култури

37. Хрян - Многогодишни зеленчукови култури
38. Десертни лозя -Трайни насаждения

Овощни култури

39. Ябълки - Семкови овощни видове
40. Круши - Семкови овощни видове
41. Дюли - Семкови овощни видове
42. Мушмули - Семкови овощни видове

43. Сливи/джанки - Костилкови овощни видове
44. Праскови/нектарини - Костилкови овощни видове
45. Кайсии/зарзали - Костилкови овощни видове
46. Череши - Костилкови овощни видове
47. Вишни -Костилкови овощни видове
48. Едроплоден дрян - Костилкови овощни видове

Ядкови (черупкови) видове

49. Бадеми - Ядкови (черупкови) видове
50. Лешници - Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове

 1. Ягоди - Ягодоплодни видове
  52. Малини - Ягодоплодни видове
  53. Къпини - Ягодоплодни видове
  54. Френско грозде (бели и червени) - Ягодоплодни видове
  55. Арония - Ягодоплодни видове
  56. Касис - Ягодоплодни видове
  57. Бодливо грозде - Ягодоплодни видове
  58. Боровинки - Ягодоплодни видове
  59. Смокини - Ягодоплодни видове

Тъй, като не сте дали по-конкретна информация за размерите на вашето стопанството и видовете култури в него, не можем да Ви дадем конкретен отговор за необходимите площи за достигане на минималният Стандартен производствен обем от 8000 евро.

Ако искате да засадите трайни насаждения има допълнителни ограничения, тъй като периодът за създаването им е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Трябва да знаете още, че до публикуване на промените в наредбата в Държавен вестник, могат да отпаднат или да бъдат включени други култури.

Публикувана в Бизнес

Има ли възрастова граница за кандидата за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“? Може ли да е по-възрастен от 60 години?

Въпроса задава Цветомир Пенков от Бяла Слатина, област Враца

По подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г. няма конкретно условие за пределна възрастта на кандидата. Поставена е само долна граница на възрастта, т.е. да има навършени 18 години. Най-общо изискванията към кандидатите са следните:
• да са физически лица, навършили 18 години, без да има ограничение на горната граница. В отговор на вашия въпрос може да се каже определено, че кандидатът може да е по-възрастен от 60 години. Кандидатът може да е едноличен търговец (ЕТ). По мярката може да кандидатства и еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), както и дружество с ограничена отговорност (ООД), регистрирано по Търговския закон.
За подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ може да се кандидатира и кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите.

Трябва да имате предвид, че едно от важните условя по мярката, е да сте получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите приходи/доходи за предходната календарна година.

Обръщаме Ви внимание, че в "Общият приход/доход за преходната календарна година" е:
- за физическо лице и едноличен търговец - всеки придобит през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и доходи, получени от задължително осигуряване и пенсиите от допълнително доброволно осигуряване през предходната календарна година;
- за юридическо лице - общ приход са всички парични постъпления, получени от стопанския субект от редовни или случайни, постоянни или временни източници през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване).

Например ако за 2016 г. доходите Ви от земеделска дейност (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1 500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8 000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то тогава няма да сте допустим, защото доходът ви от земеделие ще е 28%, обясняват експертите от Националната служба за съвети в земеделието“. За да бъдете допустим Вие трябва да имате правно основание върху цялата налична в земеделското стопанство земя (собствена и/или под наем).

Не е планирано през 2017 г. да се приемат заявления за кандидатстване по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", уточняват още от НССЗ.

Публикувана в Бизнес

ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г. В областните дирекции на Фонда се изготвят и подписват договори с кандидати, чиито инвестиции са получили подкрепа. Субсидията по проектите възлиза общо на близо 27 млн. лева.

   До края на седмицата ще бъдат одобрени още 404 проекта по мярка 6.3, след което ще бъдат подадени към областните дирекции за договаряне.

  Припомняме, че заявената субсидия на проектите, кандидатствали по първия прием на подмярката, надвишаваше значително предвидения бюджет от 58 674 000 лева. Това наложи преминаване към процедура по ограничен бюджет и ранкинг на проектите.

  Чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките стопанства. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели технологичното им обновление, опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Всеки одобрен кандидат получава финансова подкрепа в размер на 29 337 лева. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години и се превежда на два транша. Първият, в размер на 19 558 лева, се отпуска след одобряване на заявлението за подпомагане. Второто плащане e от 9 779 лева и стига до стопаните след проверка за коректно изпълнение на проекта.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта