Вторник, 26 Ноември 2013 10:30

Комфорт с голяма буква

В последните години много американски стопанства инвестират в строителството на нови ферми. Кои фактори оказват влияние на строителството, мениджмънта и отглеждането на животните от професионалните животновъди от щатите Уисконсин и Ню Йорк разказват пред списание „top agrar“

Много млекопроизводители в САЩ се възползват от високите цени на млякото през последните две години и усилено влагат средства в нови животновъдни ферми и внедряването на съвременни технологии. Всички те обаче са категорични: По отношение на комфорта на кравите и организацията на труда компромиси са недопустими!
amer2ТУНЕЛНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯ ТЕМПОТО
Големите стопанства обикновено се спират на стандартни краварници: открити, позволяващи да бъдат разширявани, със стабилни площадки за разходка на животните, два реда боксове и проход между тях за механизирано или ръчно подаване на храната. В боксовете за отелване има гумени покрития на пода. Много популярни са напоследък и системите за разпръскване на вода, които се разполагат в зоните за изчакване или над боксовете, където кравите лежат. Наред с вентилаторите за големи помещения все по-голяма популярност придобива тунелната вентилация със система за разпръскване на водата във вид на мъгла. В този случай въздухът преминава през помещението благодарение на вентилаторите, монтирани на предната стена. По този начин намаляват и мухите в краварника. Някои ферми работят на принципа „усилена вентилация“. При тях вентилационните канали допълнително се комбинират с открити странични стени.
ОБОРСКИ ТОР В РОЛЯТА НА ПОСТИЛКА
Пясъкът е най-широко използваната постилка в боксовете за лежане при млечните крави. Някои ферми използват едрозърнест пясък, тъй като той по-лесно се утаява и може да бъде отделен от течния оборски тор, за да бъде използван повторно.
Някои стопанства в качество на постилка за родилните отделения използват накъсана хартия с цел да се повиши комфорта при лежане. Хартията бързо адсорбира течностите и осигурява висока хигиеничност на местата за лежане.
Отделни ферми се опитват да използват сух субстрат на оборския тор в качеството на постилка. За целта течната субстанция се извлича, а сухото вещество се подлага на топлинна обработка в продължение на 24 часа с цел да се унищожат бактериите. Сухото вещество е около 43 на сто. Фермерите се надяват по този начин да подобрят комфорта на животните. Опитите с новите технологии обаче все още не са дали убедителни резултати. Въпреки че по този начин се намаляват разходите на стопанството за постеля, то при новата технология се наблюдава ръст на соматичните клетки.“През първата година след началото на използването на сухата оборска тор като настилка соматичните клетки в млякото нараснаха от 200 000 до над 300 000. При това даже загубихме субсидията за качество на млякото“ - твърди Скиф Харди, който има ферма с 860 крави в Лазинг (Ню Йорк).
По думите на стопаните друг недостатък при използването на настилка от оборски тор е фактът, че при овлажняване торят става на бучи и трудно може да бъде почистен.
Размерът на инвестициите за подобряването на комфорта е внушителен. Стопанството е вложило 380 000 долара за система за сепариране и сушене на течния оборски тор.
ОТКАЗ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕТАТА
В САЩ практически няма ферми, където телетата се отглеждат в самостоятелни къщички, ако не става дума за много ценни племенни животни. Причината е в прекалено високите разходи на труд. Като алтернатива телетата се отглеждат в помещения, като са разделени едно от друго с помощта на телена мрежа. В даденият случай земята е покрита с полиестер (полар), а отгоре се настила слама. Телетата се хранят с пастьоризирано мляко от „млечно такси“. Използването на пастьоризирано мляко е съобразено със Закона за борба с паратуберкулозата.
ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ХРАНЕНЕ
Колкото по-голямо е стопанството, толкова по-лесно се регулира процесът на хранене. Много от големите ферми осигуряват на всичките си животни пълноценни хранителни смески, без да отчитат разликата в тяхната производителност. Най-разпространените компоненти във фуражите са царевичен силаж, люцерна, сено, соеви култури и семена от памук. Някои фермери смятат, че някои сортове царевица се усвояват по-добре заради по-ниското съдържание на лигнин.
Енергийната стойност на тези сортове е с 3-4 MJ на кг. сухо вещество по-висока отколкото обикновените сортове.
Практиците отбелязват и положителния ефект на тези храни върху физическото състояние и репродуктивните способности на животните. Проблемът е, че устойчивостта на тези сортове царевица не отговаря напълно на изискванията. Люцерната е придобила широко разпространение като структурирана храна за кравите.
ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ КАЧЕСТВА СА СТАНДАРТ
amer3Най-разпространената причина за възникване на проблеми при възпроизводството са недостатъците в системата за разпознаване на половата охота. Ето защо нито една голяма ферма не може да мине без да използва една или няколко програми за регулиране на срока за осеменяване. Най-често използваната програма е Ov-Synch, която се комбинира с така наречените Pre-Synch-, CIDR-Synch- или Re-synch-програмите.
- При системата  Pre-Synch 14 дни преди инжектирането на животните с гонадотропин-рилизинг хормон на тях им се дава простагландин (два пъти през 14 дни). Целта е да се повиши процентът на успешно оплождане при първото осеменяване.
- При CIDR-Synch става дума за даването на прогестерон (вагинално) между първата инжекция от гонадотропин-рилизинг хормона и простагландина по програмата Ov-Sync. Тази стратегия се прилага при тези крави, при които след приключването на сухостойния период не се наблюдават признаци на полова охота.
- Във връзка с това, че при 60 на сто от кравите след първото осеменяване бременност не настъпва, нарасва значението на програмата Re-synch. Тук 22 дни след първото осеменяване на животните се дава  гонадотропин-рилизинг хормон, след 9 дни – простагландин и след още два дни повторно се инжектира с гонадотропин-рилизинг хормон. Едва след това се прави следващо осеменяване.
При повечето крави сухостойният период продължава между 50 и 55 дни. В много от стопанствата  Pre-Synch-програмата започва от 36-ия до 43 -ия ден след отелването.
Някои станции по осеменяване и доставчици на сперма предлагат услуги по пълния контрол на процесите по възпроизводство на стадото. Предложението е насочено към малките семейни ферми. В големите ферми контролът на разпознаването на разгонените животни и репродукцията влиза в задълженията на работниците в стопанството.
ВИСОКА ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА РУТИНАТА
В големите стопанства доенето на кравите става най-често по системата „рибена кост“ с паралелно разполагане на животните (side by side), автоматично сваляне на доилните апарати и система за бързо преминаване. Системата Карусел е по-скоро изключение от правилото. Независимо от това, че повечето системи отчитат пропускателната способност и максималната натовареност на доилната техника, задължително е дезинфекцирането на цицките преди и след доене, както и задояването на първите струи мляко.

Публикувана в Животновъдство

 

От 2010 г. е в сила Наредба за директни продажби от фермите, за прилагането на която обаче фермерите е необходимо да покрият множество изисквания. Контролът на наредбата е на БАБХ, а като краен резултат на потребителите е необходимо да се гарантират безопасни и висококачествени натурални фермерски продукти.
 
Освен общите изисквания по отношение на сградния фонд, разгледани в предишен брой на вестника, за осигуряване на безопасността за консуматорите на директно предлаганите продукти от фермата, е необходимо да се осигури спазването и на редица изисквания към здравословното състояние на животните.
 
Контрол на здравословното състояние
 
Животните във фермата следва да са гарантирано здрави, като е осигурено компетентно ветеринарномедицинско обслужване. В по-големите ферми би следвало всекидневно да се извършва групов и при необходимост индивидуален преглед на животните от ветеринарен лекар, а в по-малките е нужно да се осигури провеждането му при всички случаи на установени нарушения на общото състояние на животните.
 
При купуването на нови животни в стадото следва да се получат допълнителни гаранции от купувача относно здравословното състояние на животните. Животните се приемат във фермата след представяне на придружаващо ги свидетелство за здравословно състояние, издадено от ветеринарен лекар, в което следва да са посочени проведените противопаразитни третирания, ваксинации и диагностични изследвания (туберкулинизации, изследвания за бруцелоза и др.). В паспортите, съпровождащи едрите животни, следва да са отразени техните идентификационни данни, кокто и всички интервенции и диагностични третирания. Необходимо е фермите да разполагат с отделени от останалите сгради т.нар. карантинни помещения за настаняване на новопостъпилите животни.
 
В тях те е необходимо да престояват минимум 4 седмици, през което време са под постоянен контрол и при нужда им се извършват допълнителни ветеринарни прегледи и изследвания. След този период и при липса на заболявания животните могат да се събират с останалите животни от фермата.
 
Идентификацията на животните е задължителна - ушни марки, колани на врата или чрез специални чипове. Това позволява осъществяването на строг контрол, последван от документиране на проведените ветеринарномедицински дейности. Идентификацията на животните гарантира тяхното проследяване през целия им живот от раждането до смъртта (клане, продажба, изложби, екарисаж или загробване).
 
Изисквания към новородените
 
До 7-ия ден след раждането е необходимо новородените животни да се маркират. Важно е всички новородени животни да се поят минимум 5% от живата им маса с коластра при първо хранене, след раждането и това да стане до 30-ата минута след него. С коластра младите животни се хранят за период от 7 дни, след което постепенно преминават на мляко и млекозаместител. Първите три дни се препоръчва 4-кратно даване на коластра.
 
Във фермата е необходимо да се създаде регистър на намиращите се животни в който да се вписват данни в следните основни графи: номер на животното, дата на раждане, източник и дата на придобиване (при купуване), дата на напускане на стадото и причина за това (смърт, клане, продажба, изложба).
 
Важно е и да се създаде и организация за временно маркиране на животните в случаи на третиране с лекарствени средства при възпаления на млечната жлеза, гинекологични заболявания, след отелване и при пресушаване. При необходимост животните е добре да се преместват в група на болни животни, такава на заболели от възпаления на вимето и половите органи, група на пресушаващи се или в отделни помещения за скороотелени крави. Използват се и временни начини за маркиране на животните при нужда с платнени ленти или с боя на определени части на тялото.
 
Мляко се добива само от здрави животни
 
Забранено е доенето на болни от заболявания на вимето, половите и храносмилателните органи, както и на животни, болни от заразни заболявания. Във фермите се гарантира задължителният сухостоен период преди раждането от 2 месеца, през който животните не се доят, както и през първата седмица, след раждането, през която е добре коластрата да се предостави изцяло на новородените животни. Не се доят и следва да се бракуват кравите, даващи под 2 литра мляко на ден. Млякото на т.нар. стародойни крави (незаплодени и доени по-дълго време) е с променени качествени показатели и може да алергизира, особено малките деца при консумация, поради което следва да не се предоставя на потребителите.

 

Публикувана в Животновъдство

„Основна цел на Министерството на земеделието и храните в сектор животновъдство е да се увеличат животните в по-малките ферми, което ще доведе до засилване на пазарното им ориентиране.“ Това заяви зам.-министър Явор Гечев на международния животновъден салон в Клермон-Феран, Франция, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните.
Зам.-министър Гечев обсъди възможности за сътрудничество в животновъдството с Филип Аме – директор на отдел международни отношения на Националния институт по животновъдство на Франция. Явор Гечев сподели, че България има отлични възможности за развитие, тъй като в страната ни има много пасища, които не се използват пълноценно. Освен това разполагаме и със сериозни традиции в животновъдството.
„Основен проблем в развитието на сектора е намирането на финансиране и в това отношение сериозен партньор като Франция може само да ни помогне,“ сподели зам.-министърът. Филип Аме увери, че Националният институт по животновъдство на Франция е готов да съдейства на България със съвети и със сътрудничество по съвместни проекти. Доказателство за сериозното намерение на френската страна е плануваното официално посещение в България в началото на 2014 одина.
Зам.-министър Явор Гечев информира френските представители, че България има отлично развит и запазен генофонд, което се дължи на добрата научна работа в страна ни. Той сподели и един проблем в тази насока, а имено, че достиженията на научната дейност трудно достигат до фермерите. Това е още една насока, в която френският опит може да се окаже от полза за държавата ни.
Българката делегация предвождана от зам.-министър Явор Гечев беше поздравена лично от президента на френската република Франсоа Оланд.

Публикувана в Новини на часа
Общо 33 000 от всички 80 000 ферми в България не отговарят на изискванията на Европейския съюз. Ако в края на годината те не изпълнят нормите, ще бъдат затворени от 1 януари 2014 г. Млякото им ще може да се преработва само в България и да се продава в рамките на страната. Мандрите, които работят с такова мляко, ще могат да правят от него единствено сирена с дълъг срок на зреене, но не и да го продават като прясно или кисело мляко.
 
Изискванията към българските ферми са свързани със сградите, питейната вода, дезинфекция, огради, място за съхранение на трупове на умрели животни, родилни боксове, доилни съоръжения и др. В момента върви одит за актуалното състояние на фермите, а резултатите ще станат ясни до една седмица.
 
33 000 ферми може да бъдат затворени
 
След като се разбере какво се случва в млечния сектор, след като имаше няколко удължавания на преходния период, в който фермите трябваше да отговорят на изискванията, може да поискаме от Брюксел ново удължаване на срока, но то няма да реши проблемите, коментира аграрният министър Димитър Греков пред Дарик радио.
 
Министърът не смята, че поевтиняването на фуражната пшеница ще се отрази върху крайната цена на месото. Едва 20% от месото на пазара в България е произведено у нас, останало е внос, посочи Греков. Дори и да се направи малка промяна в цените, това не би се отразило на пазара, смята той. Проблемът, според него, не е в производителите, а в прекупвачите и големите търговски вериги. В чужбина изкупната цена на трупното месо е много по-висока, отколкото у нас. По този начин, формираните печалби отиват в чуждите, а не в нашите производители на месо.
Публикувана в Новини на часа

Вече идват нови технологии, които променят облика на земеделието.

Според най-авторитетни специалисти, бъдещето на фермите е:
АВТОМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЕВИТЕ
В малко стопанства земеделските земи имат формата на идеален правоъгълник. Поради неравните очертания на нивите, средностатистическата ферма губи не по-малко от 5 на сто от семената и скъпоструващите минерални торове. Отделни участъци на полето се налага да се „покриват” два пъти. Още днес в някои стопанства на Америка и Западна Европа активно се внедряват системите VRT, базирани на GPS- сигнал, които позволяват да се провеждат сеитбата и торенето изключително в онези участъци на полето, където още не са внасяни. С помощта на системата VTR фермерът може да управлява количеството на внасяните хербициди или торове, което  способства за увеличаване на добивите на конкретното поле.
ТРАКТОРИ НА АВТОПИЛОТ
Благодарение на факта, че тракторите, комбайните и машините за внасяне на торове и препарати все по-широко ще се оборудват с GPS навигатори, ще стане възможно максимално точното водене. Това се отнася не само до паралелните колеи, но и за участъците, където е необходимо движение по крива линия. Системата за автоматично управление при тази технология се интегрира със системата за управление на машината. Механизаторът на такава машина е освободен от необходимостта да контролира движението. Тази система позволява не само да се елиминират загубите поради припокриване, но и съществено намалява разходите за гориво.
НАПОЯВАНЕ ЧРЕЗ СМАРТФОН
Активно се внедряват мобилни системи за следене и управление на напояването на посевите. Вместо на фермера непрекъснато  да ходи на полето, той има възможност да следи нивото на напояването с помощта на телефон или компютър. Датчиците за влажност се поставят на различни участъци на полето, а те в реално време предават данни за състоянието на почвата на различна дълбочина. Тази информация позволява на фермера да контролира и управлява иригационната система.
Преимуществата са очевидни. Това е не само оптималното използване на ресурсите, но и управление на добивите, практически напълно изключвайки влиянието на климатичните условия и човешкия фактор.
ДАТЧИЦИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕКОЛТАТА
Датчиците за състоянието на реколтата ще позволят да се изведе процесът за производството на селскостопански култури на ново ниво. Вместо да се съставя на ръка карта за внасянето на торовете, самите растения с помощта на датчиците съобщават на техниката за внасянето на торовете, колко и какви вещества трябва да се внесат в реално време. Оптичните датчици са способни да определят нивото на необходимите торове, практически изключвайки вероятността за грешка.
Засега подобни системи са доста скъпи, и не са по джоба дори на големите фермери, но непрекъснато се работи по технология, която ще ги направи по-достъпни. Има вероятност още в обозримото бъдеще те да станат обичайно явление във всяка ферма.
КАРТИ НА ПОЛЕТО
Благодарение на възможността за въвеждане на информация в бордовия компютър на машината и предаването и в централната система на фермата, става автоматизирано събиране на данните за стопанската година, което позволява автоматично да се формира оптимален план за следващия сезон. Всъщност, тази система рисува цветна карта, където е представена цялата информация, необходима за вземането на решения – на кои участъци какви сортове семена да се използват, къде и колко торове да се внесат и т.н. Фактически всеки фермер получава инструмент за автоматично управление на реколтата. Освен това, по тази карта той може да определи доколко добре работи в неговото стопанство дренажната система, и ефективно ли се използват наличните ресурси.
УПРАВЛЕНИЕ НА СТАДАТА ПО ТЕЛЕФОНА
Днес вече активно се внедряват интелигентни нашийници за едрия рогат добитък. Те помагат не само за управлението на стадото. Датчиците, поставени в нашийника постоянно предават радиосигнали към телефона или компютъра на животновъда, позволявайки в реално време да се контролира състоянието на всяко животно (тегло, млеконадой, здраве, стрес и т.н.). Не е трудно да се досетим, че всеки зоотехник, разполагайки в реално време с информация за състоянието на всеки бик или крава на фермата бързо може да взима решения за приготвянето на оптимални фуражни смески или за изваждането на болните животни в карантина.
УЛТРАЗВУК
Ултарзвукът вече се използва не само за проверка на състоянието на плода в утробата на животните. Днес с помощта на ултразвук се определя качеството на месото още преди то да попадне в търговската мрежа. Освен това, широко приложение имат ДНК-тестовете на животните. Това позволява да се управлява производството на най-ценните породи и да се подобрява качеството на произвежданото месо.
АНАЛИЗАТОРИ НА ФУРАЖИТЕ
Не е тайна, че стойността на фуражите е около 70 на сто от себестойността при производството на мляко и месо. Именно поради това вече масово се използват анализатори на фуражите, които позволяват практически за няколко минути да се определи качеството на фуражните смески и да се пресметнат най-оптималните порциони. От анализатора на фуража по WiFi информацията се предава на товарачите, кофите на които са снабдени със специален уред. На операторът на товара остава само да натовари компанентите в смесителя-фуражораздавач в съответствие с получените онлайн данни. Тези технологии позволяват да се оптимизира хланителната база и намаляват с до 20 на сто разходите за производството ва месо и мляко.
Освен всичко изброено в селското стопанство се очакват трансформации в областта на получаването на алтернативни видове енергия. Това са и биогазови установки, и слънчеви панели, и вятърни електроцентрали.Разбира се, внедряването на всички тези технологии не става бързо. Все още в много стопанства има дефицит на трактори и комбайни, а какво остава за високите технологии. Но е факт, че тези фермери, които винаги са в крак с информацията, още в най-скоро време ще пренесат управлението на производството си на ново ниво, и ще получат много по-високи доходи, отколкото техните по-бавни колеги.

Публикувана в Агроновини

Автоматика, безжичен пренос на данни и нови мощностни системи преобразяват живота на съвременните фермери.

tex-2Компютрите, сателитите и електрониката променят драматично оборудването на съвременните ферми. От процеса на създаването през поточната линия до готовите за продажба машини, бързите промени и предимства на технологиите стават причина за най-драматичната еволюция на машините някога.
Дали някои си е представял преди 10 години, че тракторът може да управлява сам себе си, без никакъв оператор в кабината? Автоматичните системи за управление направиха скок от опитни образци на полето до фабрично инсталирани – днес вече много компании представиха трактори без трактористи.
Прецизното земеделие днес е цяла индустрия с най-разнообразни направления и системи. От опционални предложения до стандартно оборудване на машините, днес фермерите могат да използват един-единствен дисплей за сеитба, жътва и всичко между тях. След приемането от производителите на стандарта ISOBUS 11783, фермерите получиха още по-голям избор за управление на работите във фермата. Стандартът ISOBUS осигурява универсална комуникация, така че за дисплея няма значение типът и марката на машините, които контролира, или марката на трактора, където е инсталиран.
Без необходимост от оператор
Няколко компании за земеделска техника представиха проекти, които премахват нуждата от човек в операторската седалка. Автоматизирането на машините намалява нуждата от квалифицирана работна ръка.
Kinze представи проект съвместно с Jaybridge Robotics, като демонстрира трактор в комбинация с претоварващо ремарке, които нямат нужда от оператор. Проектът вече е на етап излизане на полето в реална работа. Компанията разработва и проект и за система за управление на трактор плюс сеялка.
„Целта на проекта е да автоматизира процесите на сеитбата, внасянето на препарати и жътвата”, - казва Браян МакКон, мениджър на проекта на Kinze. „Технологиите, които правят системата възможна са вече на мястото си – RTK GPS, автоматика на машините, като автоматично изключване на съединителя, сензорни технологии”.
В приложението за жътва системата на Kinze синхронизира трактора с претоварващото ремарке с комбайна. Посредством Kinze Integra monitor в комбайна, тракторът намира комбайна на полето, разчита настройките му за разтоварване, следва пътя му, докато ремаркето се напълни и след това се връща до предварително определена позиция на полето.
При сеитбата се използва GPS, за да се определят границите на полето за сеялката и трактора, след това системата изчислява сеитбена карта, която се следва. Системата може да се програмира с познатите препятсвия на полето, а оптични сензори идентифицират непредвидените препятствия.
При демонстрациите на системите за жътва и сеитба е използван трактор на John Deere 8430. Kinze планира да разшири съвместимостта на системата, за да включи и много други марки и модели трактори, пръскачки и друга техника.
Fendt представи неговата версия на автоматична система за трактори на Agritechnika 2011. GuideConnectпозволява един трактор да следва друг по пътя му през полето. С помощта на радио-връзка и GPS-сигнал, тракторите могат да синхронизират своите позиции в реално време. Операторът във водещия трактор контролира функциите на втората машина. Концепцията позволява две машини да работят в синхрон на полето и да заместят един по-голям трактор.
Машина към машина
tex-4Докато автоматичните системи все още не са достъпни за фермерите, то концепцията за свързване на машините вече е реалност.
Системата John Deere Machine Sinc автоматизира техниката по време на жътвата и осигурява информация за механиката, положението и вида на извършваната работа. С натискането на един бутон, позицията на трактора и претоварващото ремарке и скоростта им вече не са в контрола на оператора.
„В жътвата са въвлечени много хора, има много етапи и темпото непрекъснато се забързва,” – казва Марк Брокау, мениджър  в John Deere. „Ако се зададе отправна точка, машината ще се връща там всеки път. Операторите на ремаркетата могат да виждат всички в мрежата, и комбайнът и тракторът си разменят сигнали, когато дойде време за разтоварване”.
Системата включва Machine Communication Radio, GreenStar 3 Display 2630 и приемник StarFirе, които споделят логистична информация между до 10 машини в радиус от три мили.
В началото на 2011 г. на изложението AgConnect Expo Case IH представи своята система машина-към-машина (V2V). Използвайки сигурна радиовръзка, контролната система V2V позволява един оператор да синхронизира размяната на данни, скоростта и управлението на две машини. Например, по време на жътва операторът на комбайна може да контролира и трактора и претоварващото ремарке, за да се осигури непрекъснато разтоварване по време на движение.
Новият отдел на компанията за прецизно земеделие непрекъснато разширява бизнеса си и осигурява най-съвременни технологии, както и специализиран сервиз.
„Прецизното земеделие изисква от нас да бъдем непрекъснато на разположение на фермерите”, - казва Тревър Мехам, мениджър на Case IH Precision Farming.
Case IH и Trimble си партнират за пускането на телематични системи на пазара с две нива на ползване за фермерите. Системите могат да проследяват и управляват до три дузини спуцификации на машините – от местоположение до механично функциониране.
„С проследяването на машините посредством AGCommand (телематичната платформа на AGCO) осигурихме  значително подобряване на организацията на работните процеси и средната производителност посредством централизиране на района, където машината работи”, казва Марк Шаритц, маркетинг директор на AGCO Application Equipment. „Първите фермери, които приложиха технологията, вече разбраха ползите от притежаването на AgCommand на техните машини и продължават инсталирането на системата. Те, например, знаят, кога пръскачката ще трябва да се зареди и точното време, когато да започнат разбъркването на следващата работна смес, като по този начин се премахва изцяло времето за престой на машините за зареждане”.
tex-5CLAAS създаде програма, която позволява на потребителите не само да виждат своите машини по време на работа, но също и да следят други комбайни Lexion в страната. Онлайн платформа показва участващите комбайни по време на работа на полето с подробности като добив на декар, добив на час, общо количество добив, общо количество декари и консумирано гориво посредством интерактивни карти от Google Map. CLAAS Telematics проследява 35 параметра на машините и е опция при всички комбайни от серия 700.
Телематичната система може да се използва за оптимизирането на отношенията между фермерите и дилърите, посредством предоставянето на дистанционна диагностика и откриването на технически проблеми в реално време. Това включва абсолютно всички производители на земеделска техника.
„Технологията трансформира нашия бизнес и тя вече е интегрирана в машините”, - казва Джон Лагеман, вице президент маркетинг на John Deere.
John Deere FarmSight вече е на пазара и е програма, която изцяло промени отношенията между дилъра и фермера. JDLink е първият телематичен продукт на John Deere и е част от стратегията на FarmSight. Всички комбайни от серия S, трактори от 6R, 7R, 8R и 9R, както и пръскачките 4940, а и всички модели след тях, са фабрично подготвени за инсталирането на системата.
Обща картина
Машиностроителните компании в земеделието не са просто фокусирани върху индивидуални продукти, а върху цялостни технологични решения и концепции за ферми.
„Насърчаваме фермерите и дилърите да мислят за технологиите като цялостен интегриран план за управление на фермата, но само в смисъл, че машината държи права линия при управление”, - казва Тод Стюк, маркетинг директор за Северна Америка на AGCO.
Интегрирането на машините и технологиите променя самата структура на бизнеса на производителите на земеделска техника.
CLAAS събра цялото си електронно оборудване под името EASY (Efficient Agriculture Systems by CLAAS). Отделът EASY включва мултифункционален екип, както и сервизни специалисти, продуктови мениджъри, специалисти продажби и много специалисти по електроника в цялата компания.
„За нас EASY е не само игра на думи. (easy означава лесно на английски). Средният фермер е на 57 години и той иска технологията да подобри неговата работа, без да се налага той напълно да разбира самата същност на технологията. Ние трябва да сме при него, за да му помогнем да получи максималното от системите”, казва Лев Магнусон, президент на CLAAS Северна Америка.
Отвъд GPS-ите
Технологията, която се използва в съвременните земеделски машини означава много повече от GPS приложения и прецизни системи за управление. Нови инженерни и двигателни решения излизат на пазара с главната цел икономия на гориво.
След като AGCO представи на пазара безстепенната варитрансмисия CVT при тракторите Fendt през 1995 г., много производители създадоха свои безстепенни трансмисии с безкраен брой на предавките. Тези трансмисии предлагат значително подобрена икономия на гориво, като осигуряват работата на двигателя при най-оптимални обороти.
Всички двигатели на земеделските машини в скоро време трябва да отговарят на стриктните стандарти за вредните отработени газове Tier 4 Interim. Производителите се опитват да го постигнат посредством две системи – селективна каталитична редукция (SCR), която третира преработените газове с разтвор на урея AdBlue и с филтър за твърдите дизелни частици, които предвижда няколко рециркулационни цикъла на газовете. С тези нови двигатели и повишени разходи, производителите избраха да използват нови технологии, за да намалят загубите.
„Като производител ние знаем, че заедно с технологията, която трябва да отговори на новите стандарти за преработените газове, трябва да осигурим повече печалба от нашите машини, за да бъдат оправдани по-скъпите двигатени системи”, - обясняват от CLAAS.
Стандартът Tier 4 Final ще влезе напълно в сила през 2014 година, което означава, че всички производители скоростно разработват нови модели. Case IH, първият производител, които публично обяви своята стратегия за посрещане на стандарта Tier 4 Final, каза, че ще използва единствено технологията SCR за своите машини с мощност над 100 к.с.
tex-6Разводняване на дизела
Гледайки в бъдещето компаниите се опитват да намерят нов източник на енергия за земеделските машини и преосмислят мощностните системи.
През 2009 г. New Holland представи трактор с двигател, който работи с водород. Все още в процес на усъвършенстване NH2, еволюира от концептуален модел към машина с мощност от 100 к.с., нова CVT трансмисия, увеличен въртящ момент, амортесирано предно окачване и точка за прикачване на преден товарач. Използвайки за база модела Т 6.140, NH2 има два електрически мотора под капака, един за движение и един за работа на силоотводния вал. Машината може да работи до три часа в зависимост от натоварването. Тракторът вече премина тестове на полето във ферма в Италия – първата енергийно независима ферма на New Holland.
През 2008 години инеженерите на CLAAS започнаха да изучават задвижването на машините и системите за мощността, за да максимализират ефикасността. В резултат те създадоха машината, наречена ETRION с електрическо задвижване.  Днес отделът CLAAS Power Systems придвижва проекта на следващо ниво, за да увеличи мощността, скоростта, маневреността, ефективността и кабината за оператора. Проектът включва и установяването на предни и задни точки на навесване.
Идеята за електрическо задвижване е представена на Agritechnika през 2007 от John Deere, през 2009 г. от Беларус и през 2011 г. от швейцарският Rigitrac.
Ако си спомним, че преди 10 години автоматичните системи за управление едва навлизаха във фермите, то какво ли можем да очакваме да донесе следващото десетилетие?
Farm Journal

Публикувана в Агроновини

Урбанизацията, икономическият ръст и други фактори доведоха до промени в начина на живот и храненето в много райони по света. Отделните държави не обръщат нужното внимание на този проблем, подчерта наскоро генералният директор на ФАО към ООН Жозе Грациано да Силва пред преподавателите и студентите от Вагенингския университет и научно-изследователския център към него.

В хода на своята официална двудневна визита в Холандия генералният директор на ФАО говори за необходимостта да се осигури производство на безопасни храни и информация за потребителите: Нужни са ни интегрирани стратегии в областта на храненето, изработени с участието на частния сектор, потребителите и техни организации, лекарите и други...Докато 870 млн. души в света страдат от глад, половин милиард пък страдат от затлъстяване и свързаните с него неинфекциозни заболявания. Грациано да Силва подписа договор с Вагенингския университет за по-тясно сътрудничество в областта на научните изследвания и съвместните усилия за поддържане на образованието, изследванията и технологиите в развиващите се страни.

ТРАДИЦИОННИТЕ КУЛТУРИ СА ВАЖНИ

Грациано да Силва отбеляза, че обновяването на глобалната стратегия в областта та храненето може да включи и преразглеждане на ролята на /местните/ традиционните земеделски култури, които са загубили мястото си в съвременния начин на хранене.: Всеки регион притежава разнообразие от култури, които някога са се употребявали за храна. Една от тях е например киноата, под чиито знак минава 2013 година. Това е суперхрана /зърнена/ от Андите, която има висока хранителна стойност и е богата на протеини и микроелементи.

РОЛЯТА НА СЕМЕЙНИТЕ ФЕРМИ

Шефът на ФАО подчерта: Аз вярвам че днес в света ще се намери място за двата агромодела - и малките и големите стопанства са необходими.

Той отбеляза, че 2014 година ще бъде обявена за година на семейните фермерски стопанства. В повечето развиващи се страни на тях се крепи голяма част от производството и потреблението на агростоки. Освен това те осигуряват и работни места в селските региони.

Той отбеляза и проблема, че в последните десетилетия селското население е застаряло и преобладават жените. Поради това, според него на жените трябва да се осигурят права и необходимите инструменти и ресурси. Необходимо е да се предоставят и съответните икономически възможности, за да се задържат хора/особено млади/ в селските региони, добави той.

ТЕХНОЛОГИИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ АДАПТИРАТ КЪМ МЕСТНИТЕ УСЛОВИЯ

Независимо от това, че науката и технологиите трябва да стимулират ръст в производителността на земеделието, те не могат механично да бъдат пренасяни от една страна в друга.

Трябва да се адаптират към местните условия, с които е свързано земеделието - наличие на почвени и водни ресурси, климатичните условия и ред други фактори влияят на това как ще функционира една или друга технология:

"Трябва първо да попитаме фермерите какво им е необходимо, какво те искат, след това да преценим какви технологии биха им помогнали и как те да се адаптират към местните условия. Нужен е и контрол как те достигат до фермерите. "

РОЛЯТА НА ФАО

Грациано да Силва говори също и за фундаменталните промени във ФАО, доколкото организацията концентрира своите усилия за решаването на острите глобални проблеми, свързани с продоволствието, храненето и развитието на селските райони.

Мисията на ФАО за унищожаването на глада в света е толкова актуална сега, колкото е била и през 1945 година. Но стратегическите задачи пред организацията вече са други и са свързани с намаляване нивото на селската бедност, подобряване системите за производство и повишаване устойчивостта им към външните стресове.

Публикувана в Бизнес

Изменение на ЗВД предвижда сключване на договор за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните само с лица, които са ветеринарни лекари - магистри, упражняващи ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, вписани в регистъра на Областна дирекция по безопасност на храните и членуващи в Българския ветеринарен съюз (БВС). То е публикувано  в „Държавен вестник", брой 7 от януари 2013 г. В него е записано, че собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по чл. 137 от ЗВД, и собствениците на животни, отглеждани само за лични нужди, ежегодно в срок до 1 ноември трябва да сключват договори само с регистрирани ветеринарни лекари за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.
С изменението на Закона за ветеринарномедицинската дейност стойността на средствата за официална идентификация и разходите за идентифициране на животните е предвидено да се предоставят като държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие". Помощта ще покрива още разходите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, както и вземането и транспортирането на пробите, необходими за изследванията. До 2013 г. разходите за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните бяха за сметка на държавния бюджет.

Публикувана в Новини на часа

Скорошно проучване показа, че повечето производители на млечни продукти не успяват да задоволят нуждите на кравите си от тези вещества

Що се отнася до минералите, недостатъчното снабдяване с тях може да бъде от първостепенна важност, но прехранването може да бъде дори по-вредно – не само за здравето на кравата, но също и за вашия джоб.
Финансираното от ДейриКо проучване в 50 ферми установи, че на повечето животни е даван един минерал в излишък за сметка на останалите минерали, от които им било давано недостатъчно количество.
Медта била от основните минерали, които кравите получавали в излишък, като в 31 ферми количеството било над препоръчителния максимум от 20 мг/кг. Притеснително е, че четирима от фермерите давали на кравите си два пъти повече от нужното количество мед.
Като коментар на резултатите от тези проучвания професор Лиам Синкклар от Университета Харър Адамс, който е провел изследването, дава отговор на някои ключови въпроси за това как да снабдим животните си с оптималното количество минерали.
Какво количество минерали има във фуража ми?
Минералният анализ на фуража е сравнително евтин и може да предостави ценна информация за това какви добавки са нужни. Това може да се използва, за да дадем на животните си правилните количества минерали, може да покаже излишък от даден минерал като желязо или молибден, който би възпрепятствал абсорбацията на други минерали.
Кои са основните минерали, които трябва да даваме на кравите си?
Минералите са от изключителна значение за производителността, плодовитостта, здравето и общото благосъстояние на всички животни. Те са ключов компонент на всички диети. Проблеми настъпват както, когато приеманите минерали са недостатъчни, така и когато те са в излишък. Точно затова е важно да знаете каква е дневната доза от всички минерали, която се приема от животните, както и какви минерали съдържат отделните компоненти на храненето, включително фуража, концентратите, водата, а също така и допълнителните източници на свободнодостъпни минерали като булоси, блокчета за лизане и др.
Как се определя какъв е минералният статус на моите крави?
За отделните минерали това е различно. За някои кръвната проба може да бъде добър индикатор, но количеството на други в кръвта не се различава значително, освен ако храненето не е пренаситено от тези вещества или те не са прекалено малко. В случая на медта кръвната проба може да покаже дали животното изпитва недостиг от нея, но чернодробната биопсия или анализът на концентрацията на мед в черните дробове на бракуваните крави по-ясно показва дали животното е приемало мед в излишък. Анализът на фуража и на храненето също е добро и относително евтино начало.
Какви са страничните ефекти от недостига на минерали или от минералната токсичност?
Страничните ефекти също са различни за различните минерали и е трудно да се определят без вземането на кръвна или тъканна проба. Излишъкът от калций по време на сухостойния период може да доведе до по-голяма честота на родилната треска. Симптомите на недостиг на мед пък включват изсветляване на козината, особено около очите, загуба на тегло, общо неразположение, намаляване на количеството мляко и проблеми с плодовитостта. Намаляването на приема на храна и забавеният растеж са симптоми за недостиг на цинк. Ако смятате, че вашите животни изпитват недостиг от някои минерали, то тогава е добре да се консултирате с вашия ветеринарен лекар или диетолог, който може да ви посъветва как е най-добре да постъпите.
Когато избирате хранителна добавка, кои са основните върпроси, от които трябва да се интересувате?
Един от най-важните въпроси е този в какви дози трябва да се прима правилната добавка, тъй като сега има явни доказателства, че много захранвани през зимата животни са получавали прекалено много минерали, докато други животни остават недохранени.
Също така трябва да имаме предвид начина на прием. Например, свободнодостъпните минерали се консумират в различно количество от животните – някои от тях не приемат достатъчно, докато други прекаляват. За животни, които пасат, най-сигурните методи да се гарантира, че са добре снабдени с минерали, са болусът и инжекциите. При животните, които получават смесени дажби или концентрати, трябва да се уверите, че всяко животно получава правилното количество минерали в обора.
Поръсването на фуража с минерали може да бъде ефективно, но само ако всички животни се хранят едновременно. Също така има и доказателства,че някои биологично комплексирани (или хелатени) минерали могат да бъдат по- достъпни за животното от неорганичните източници, но това е различно при различните продукти и може да бъде определено срещу заплащане.
Aly Balsom

Публикувана в Животновъдство
Страница 3 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта