Държавен фонд „Земеделие“ информира, че на 26 юли 2016г. започнаха кръстосани проверки на подадените заявления за директни плащания в Кампания 2016.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления”.

Публикувана в Бизнес

Днес, 30 юни, Държавен фонд „Земеделие“ преведе 10,5 млн. лева на над 9 000 стопани по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), която се прилага за първи път от Кампания 2015.

   Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които през 2015 г. са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания. Кандидатите трябва да са заявили участие по схемата до 15 октомври 2015 г. съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания получават подпомагане. Стопаните трябва да поддържат през целия период на участието си в схемата най-малко допустимите площи, определена на база подаденото заявлението за 2015 г.

  Финансовото подпомагане по Схемата за дребни земеделски стопанизамества всички плащания по схемите за директни плащания. Размерът на годишното плащане за всеки земеделски стопанин е минимум 500 евро и максимум 1 250 евро, като субсидията се формира от отделните изчисления по всяка от заявените схеми по директни плащания за Кампания 2015.

Публикувана в Новини на часа

Днес, 13 юни, Държавен фонд „Земеделие“ извърши доплащане в размер на 55 750 000 лева на 51 745 земеделски стопани, кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Изчисленията са извършени на базата на разрешени застъпвания, актуализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ и по окончателна ставка в размер на 163,89 лв/ха, определена със Заповед № РД 09-341 от 03.06.2015 г.

За 213 земеделски стопани изчислената сума за оторизиране по схемата е над 150 000 евро. Съгласно чл. 11 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 и чл. 43а от Закона за подпомагане на земеделските производители за Кампания 2015 се налагат намаления на плащанията по СЕПП с 5% за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро. За суми над 300 000 евро не се извършват плащания по схемата. По нормативна база преди да се приложи съответното намаление на плащанията се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, включително данъци и вноски за социално осигуряване, които са декларирани и заплатени от земеделските стопанини.

Общият бюджет за подпомагане по схемата за 2015 година е в размер на 597 млн. лева. Заявената за подпомагане площ по СЕПП в Кампания 2015 е 3,69 млн. хектара.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ от днес започна изплащането на 218 млн. лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. До момента са изплатени средства на кандидатите със заявления за подпомагане по направленията: „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“; „Контрол на почвената ерозия“; „Биологично пчеларство“, „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“. Плащане ще получат и стопаните, направили комбинация от изброените направления.

Публикувана в Новини на часа

Средствата са изплатени на 12 кандидати, подали заявки за авансово плащане, след сключване на договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Това съобщава пресслужбата на ДФ "Земеделие".

Заявките за авансово плащане, придружени с банкови гаранции, се подаваха от 21 до 31 юли 2014 г. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена за инвестицията, в случай че реализацията на проекта е започнала.

Кандидатите, които не успяха да издадат банковите си гаранции в определение 10-дневен срок, могат да подадат заявленията за авансово плащане в периода от 16 октомври 2014 г. до 20 януари 2015 г.

По мярката са приети проекти на стойност 28 млн. лева за конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята.

Публикувана в Новини на часа

 

Помощта се отпуска на земеделски производители, поели 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици. Това реши Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие”. Бюджетът за втория транш по всяка от двете схеми е 2,5 млн. лева.

Документите за подпомагане ще се подават от 14 юли до 31 юли 2014 г. областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. В тях кандидатите трябва да декларират броя птици и свине, за които искат да получат финансова помощ. Важно е този брой да не надвишава декларираните животни, за които е получено подпомагане на първи транш.

Хуманното отношение към свинете включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина за 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Хуманното отношение към птиците включва осигуряване на питейна вода и богата на аминокиселини и растителни протеини храна. Кандидатите по двете схеми трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното. Всички тези допълнителни разходи, възникнали от изискванията за хуманно отношение, се компенсират от ДФ „Земеделие”.

 

Публикувана в Животновъдство

Има много оплаквания към Държавен фонд "Земеделие", казвам го ясно и категорично. Има и много оплаквания към ръководството на фонда. В крайна сметка ще поскам от тях тези оставки, ако са достойни хора, трябва да ги получа и да гласуваме тяхното отстраняване. Това каза пред журналисти Димитър Греков, министър на земеделието и храните.

Министър Димитър Греков обясни, че това може да се случи и в четвъртък, но за сега е по-важно да се решат другите проблеми.

„Оставките на един или друг човек не че не са важни, но в крайна сметка е важно да се свършим работата, която предстои и са важни нещата за земеделските производители”, допълни още министър Димитър Греков.

Относно ръководството на ДФЗ министър Димитър Греков обясни, че не е толкова важно ръководството на ДФЗ, а по-скоро е важно, че има проблеми, които управителният съвет трябва да вземе.

„В момента имаме за разпределение над 60 млн. лв., които трябва българските земеделски производители да ги получат. Днес, отново съм пуснал заповед за управителен съвет за четвъртък. Ако всички се явят и има кворум ще направим управителен съвет на Държавен фонд "Земеделие." На първо място имаме да компенсираме загубите от миналата година, има около 4 300 000 лв. – за пропадналите площи да бъдат получени от българските земеделски производители, както и за хуманно отношение на животните, за които трябва да се вземе решение също да бъдат раздадени на животновъдите и други неща, които са в рамките на 60 млн. Ако не се състои този управителен съвет това означава, че те няма да могат да си получат средствата”, допълни още Димитър Греков.

На въпрос дали има опасност да се изгуби 1 млн. лв. от ДФЗ и това дали министърът е получил писмо от ЕК, той заяви:

„Да, получил съм писмо преди около 20 дни в Министерството на земеделието от ДФЗ, също и сме получили и писмо от ЕК с разрешение с един месец, до 30 юли да представим отговорите на сертифициращият орган. Вчера заседавахме с политическия съвет, срещнахме със сертифициращата фирма. Днес имаме отново среща с ДФЗ, за да почнем работа по отстраняването на всички слабости. Фирмата, която до сега е извършвала сертификациите обясни, че е възможно всичко това да се случи в рамките на един месец”, каза още Греков.

Публикувана в Бизнес

Ако успеем да съберем Управителния съвет на ДФ“Земеделие“ в четвъртък, първата ни работа е да разпределим пари предназначени по плащания за пропаднали площи от миналата година и за хуманно отношение към животните. Това съобщи земеделския министър министър на импровизиран брифинг по време на откриване на празник от българошвейцарския проект „За Балкана и хората“ днес. Греков добави, че става дума за 60,3 млн. лв, които ако не бъдат разпределени сега, ще останат. Той обясни, че има вероятност управителния съвет на фонда да не успее да се събере, защото другите министерства не заявяват своите представители. На въпрос на медиите дали ще поиска оставка на ръководството на фонда, както бе се заканил преди седмица, той отговори положително. Да,   и това ще направя, но по- важно е да разпределим тези средства, добави той.

Публикувана в Новини на часа

Държавен фонд „Земеделие" ще разсрочи кредитите, отпуснати на картофопроизводители за 2011 г. за закупуване на семена, минерални торове и продукти за растителна защита, съобщиха от фонда. Срокът за погасяване е удължен до 25 ноември 2014 г. Определеният размер на лихвата по разсрочването е 4,5 %. Заявления ще се подават в областните дирекции на ДФЗ от 9 до 30 декември 2013 г. Фондът ще разсрочва кредитите на онези картофопроизводитли, които са възстановили дължимата лихва към 29 ноември 2013 г, преди да подадат заявления.

Публикувана в Новини на часа

Фонд „Земеделие“ може да плати на животновъдите ако служителите работят на три смени Държавен фонд „Земеделие“ може да изплати субсидиите на животновъдите през януари ако служителите работят на три смени. Това предложи председателят на Българска Асоциация Земеделие и Храни (БАЗХ) д-р Мирослав Найденов на кръгла маса „Българското земеделие в Европа на прага на новия програмен период на Общата селскостопанска политика 2014 – 2020 г.“. Заявленията на животновъдите могат да бъдат обработени за една седмица, така че те да могат да получат средствата в началото на следващата година, когато са им най-необходими. Това вече е правено по време, когато бях министър, каза Найденов.
 
Бойко Синапов, председател на Националната асоциация на животновъдите и Пенка Христова, председател на Съюза на животновъдите заявиха, че все още няма яснота относно разпределението и размера на националните доплащания, обвързани с производството, които животновъдите ще получат през следващия програмен период 2014-2020 г. Десислава Кърчанова, началник отдел „Директни плащания и пазарна подкрепа“ в Министерство на земеделието и храните посочи, че яснота как ще се разпределят средствата за пазарна подкрепа на чувствителните сектори ще има най-рано през юли-август 2014 г. Причината е, че първо трябва да получат одобрение регламентите по новата Обща селскостопанска политика.
 
Бойко Синапов постави също проблема, че хора без животни получават субсидии за пасища, а същевременно 30% от стопаните нямат земя. По този начин се ощетяват реално работещите в сектора. Общините трябва да спрат да отдават пасища на хора без животни, допълни той.
 
Зам.-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов постави проблема с бъдещите „зелени плащания“ през новия програмен период. По думите му, за да изпълнят изискванията на новата ОСП, зърнопроизводителите ще трябва да поставят голям процент от земята си под угар, с което ще намалее производството на зърнени култури. Например производството на пшеница от около 4 млн. тона годишно в България ще падне на около 2.8 млн. тона ако 30% от площите се заделят за угар. Кърчанова обясни, че зеленото задължение ще бъде 5% от площите, а 30% всъщност ще е добавката, която фермерите ще получават за екология от директните плащания. Д-р Найденов предложи страната ни да поиска ЕК да изпрати експерти, които да разяснят на стопаните механизма, по който ще стават зелените плащания.
 
Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите каза, че техния бранш е най-ощететен от новата ОСП, тъй като са изключени от подпомагане. Той съобщи, че се очаква колегите им от Италия и от други южноевропейски страни да повдигнат отново въпроса за субсидирането на тютюна през следващия програмен период и настоя МЗХ да подкрепи отрасъла, който в България дава препитание на 200 000 души. 
 
По повод частното финансиране на сектор Земеделие, д-р Найденов посочи, че може да се направи схема за държавни гаранции за банковото кредитиране на земеделските производители. По този начин ще може банките да са по-сигурни при финансирането на фермерите.
 
Представителите на сектора отново настояха за Закон за браншовите организации. Д-р Найденов посочи, че всички страни в ЕС имат свои браншови представители в Брюксел, с изключение на България. Според него е крайно време организациите у нас да се обединят и да излъчат свой представител, който да им отстоява интересите пред европейските институции

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта