Въпреки че преди няколко дни фонд Земеделие съобщи, че фермерите могат да получат удостоверения за очакваните субсидии, които да им послужат за кандидатстване за кредити пред банки, институцията не издава към момента такива, съобщиха земеделски производители. Причината за забавянето е във факта, че министерството на земеделието все още не е изпратило във фонда данни за прогнозните ставки на субсидиите, като не е ясно и кога ще се случи това. Така няма как да се попълни необходимата информация в удостоверенията на фермерите.

От няколко години в началото на лятото фонд Земеделие започва издаването на удостоверения на фермерите, в които се съдържа информация за декларираните за евросубсидии площи или брой животни, както и прогнозният размер на субсидията на декар или глава животно. Документът служи за кандидатстване пред банките за оборотни крудити срещу залог на субсидии.

Публикувана в Новини на часа
От днес, 5.07.2013 г., ДФ „Земеделие”, чрез своите областни дирекции започва да издава „Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми” за Кампания 2013, които могат да послужат на кандидатите за подпомагане по директни плащания пред търговските банки за отпускане на кредити.
    В удостоверението се съдържа информация за декларираните в общото заявление площи/животни и е включен прогнозен размер за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за подпомагане в животновъдството.
    Удостоверенията се издават от областните дирекции на фонд „Земеделие” – по място на подаване на заявленията за „Директни плащания”, при поискване от кандидатите за подпомагане.
 
Банките, подписали меморандум за сътрудничество с фонд „Земеделие”, са следните:
 
"Алианц Банк България"
 
„Алфа банка – Клон България”
 
"Банка ДСК" ЕАД
 
"Банка ПИРЕОС България" АД
 
"Българо-американска кредитна банка" АД
 
"Българска банка за развитие" АД
 
"ИНВЕСТБАНК" АД
 
"Интернешънъл Асет Банк" АД
 
"МКБ Юнионбанк" АД
 
"Обединена Българска Банка" АД
 
"Общинска банка" АД
 
"ПроKредит Банк (България)" АД
 
"Райфайзенбанк (България) ЕАД
 
"СИБАНК" АД
 
"Сосиете Женерал Експресбанк" АД
 
"Тексимбанк" АД
 
"Токуда Банк" АД
 
"Търговска Банка Д” АД
 
"УниКредит Булбанк" АД
 
"Централна кооперативна банка" АД
 
"Юробанк И Еф Джи България" АД
 
Първа инвестиционна банка
 
Корпоративна търговска банка
 
Емпорики банк.
 
„Ти би ай Банк” ЕАД
 
Сис Кредит
Публикувана в Новини на часа
Биопроизводителите могат да кандидатстват за модернизиране на стопанствата си от днес. До 12 юли областните дирекции на фонд „Земеделие" приемат заявления по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства". Отделеният бюджет е 2 200 000 евро. Биопроизводителите трябва да имат подадени заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания", подмярка „Биологично земеделие", а поетият от тях ангажимент не трябва да е прекратяван. Могат да кандидатстват и стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с изключение на производителите на зърненожитни. маслодайни и фуражни култури.
 
Фермерите не могат да кандидатстват едновременно по този прием и по вече обявения по мярка 121. който продължава от 24 юни до 5 юли.
 
Междувременно стана ясно и общо 19 проекта ще бъдат финансирани с 34.1 млн. лв. от бюджета на мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", а други пет ще получат 1.33 млн. лв. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони.
Публикувана в Новини на часа
Министерски съвет разгледа и одобри отчета за дейността за дейността на ДФ “Земеделие” за 2012 година. Ето и основните му моменти:
 
През кампания 2012 бяха приети над 125 000 заявления за директни плащания общо по всички схеми и мерки за директни плащания. По СЕПП бяха приети 84 078 заявления с декларирана площ над 3,6 млн. ха. Общо изплатените средства възлизат на 1 156 827 720,22 лв., от които 764 282 560,15 лв. са от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), 111 960 231,58 лв. – от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 24 772 057,49 лв. представляват съфинансиране от националния бюджет към ЕЗФРСР и 255 812 871 лв. са националните доплащания към директните плащания.
 
По Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР ) през 2012 г. са приети 8971 заявления за подпомагане. Размерът на заявените субсидии е 1 620 290 310,59 лв., а общо заявените разходи са 2 060 860 993,82 лв. През 2012 г. по ПРСР са подписани 6964 договора със стойност на субсидиите в размер на 1 112 661 306,85 лв. От стартиране на програмата до края на 2012 г. е договорен 74,66% от общия бюджет по ПРСР и 74,32% от средствата от ЕС, съответно в размер на 4 716 979 764,36 лв. и 3 784 013 940,14 лв. Оторизираните средства през 2011 г. и 2012 г. за всички мерки от ПРСР, вкл. прилаганите от дирекция „Директни плащания”, са 740 517 106,92 лв. или 44% за 2011 г. и 926 530 446,76 лв. или 56% за 2012 г.
 
Разплащанията са финансирани от Европейския съюз и такива, поети от националния бюджет. В европейското финансиране се включват разходи по Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство. В разходите, финансирани от националния бюджет, са включени националните доплащания към директните плащания, част от пазарните мерки, както и националното съфинансиране към ЕЗФРСР и ЕФР.
 
По 22 нефинансирани договора по САПАРД за одобрени и реализирани проекти, по които са изпълнени всички условия за допустимост на плащането, през 2012 г. са изплатени средства от бюджета на ДФЗ на стойност 11 524 122,76 лв. Във връзка с промените в ПМС №40/2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по програма САПАРД и за възстановяването им, ДФЗ изплати финансови средства за ДДС в размер на 1 545 571,01 лв., съответстващи на изчислената и изплатена след 31.12.2009 г. допустима финансова помощ по седем публични проекта, останали неразплатени до датата на приключване на програмата. Съгласно акредитираните процедури, дирекция САПАРД приема, обработва и изчислява допустимата финансова помощ по мярка 11 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда” за целия договориран период (до 2012 г.). Агроекологичните плащания са в размер на 1 061 998,85 лв., от които 868 967,86 лв. са средства от ЕЗФРСР и 193 030,99 лв. е национално съфинансиране към ЕЗФРСР. 
 
Оторизираните средства през периода 2007-2011 г. спрямо 2012 г. (всички мерки от ПРСР, вкл. прилаганите от дирекция „Директни плащания”) са 1 940 313 993,79 лв. или 68% за 2007-2011 г. при 926 530 446,76 лв. или 32% за 2012 г. Оторизираните средства по ПРСР, в т.ч. всички мерки, възлизат на 926 530 446,76 лв., като средствата от ЕЗФРСР са 745 451 457,07 лв., а съфинансирането от националния бюджет към ЕЗФРСР – 181 078 989,69 лв. 
 
Изплатените през 2012 г. суми по линия на селскостопанските пазарни механизми възлизат на 80 615 327,21 лв., от които 74 742 541,05 лв. са осигурени от ЕФГЗ, 4 851 188,30 лв. представляват национално съфинансиране, а плащанията за млечни квоти са в размер на 1 021 597,86 лв. 
 
Наредените плащания на субсидии за периода по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” са в размер на 30 617 395,66 лв. Наредените плащания на субсидии за периода от стартиране на програмата до 31.12.2012 г. са на стойност 55 416 223,40 лв. 
 
Кредитната схема на ДФЗ за инвестиции в селското стопанство е с три основни направления – „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Техническо обезпечаване”. За периода са одобрени седем проекта на стойност 3 086 940 лв., от тях финансирани, респективно рефинансирани, са шест. Предоставените кредитни средства са в размер на 347 890 лв., в т. ч. 22 450 лв. траншове по финансирани проекти от минали години. По одобрени проекти от минали години през 2012 г. са предоставени капиталови субсидии в размер на 4780 лв. и субсидии за покриване на разходи за лихви в размер на 1 394 744 лв. Към началото на годината в ДФЗ е администриран кредитен портфейл от 593 кредита с остатъчен дълг в размер на 112 908 184 лв. В разглеждания период са постъпили плащания в размер на 56 692 896 лв., в т. ч. по главница 54 344 876 лв. и лихвени плащания на стойност 2 348 020 лв. През отчетния период са погасени 302 кредита и са отпуснати 387 нови на стойност 55 977 746 лв. Към 31.12.2012 г. администрираният кредитен портфейл се състои от 678 кредита с остатъчен дълг в размер на 114 541 054 лв. 
 
По всички действащи 32 краткосрочни схеми за подпомагане са обработени 15 524 договора и анекса на земеделски производители. От тях 14 037 земеделски производители са финансирани, а 1487 са разсрочили кредити за закупуване на фураж и/или фуражни компоненти, получени през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Общо договореният и изплатен ресурс по мерките на краткосрочно кредитиране и субсидиране е 59 202 564 лв. Изплатените средства под формата на субсидии са 44 861 898 лв., което означава близо 60% ръст на усвоените субсидии спрямо предходната година. Изплатените средства под формата на кредити са 14 340 666 лв., което сочи ръст на усвоените кредити спрямо предходната година от 30%. Подпомагането на сектор „Животновъдство” възлиза на 36 079 783 лв., с ръст на подпомагане спрямо предходната година 52 на сто. Подпомагането на сектор „Растениевъдство” е на стойност 23 122 781 лв., с ръст на подпомагане спрямо предходната година 44 %.
Публикувана в Новини на часа

Допълнителните субсидии ще бъдат налични по банковите сметки на 78 177 земеделски стопани утре - 30.04.2013 г. Това плащане се извършва на база на актуализирания от МЗХ слой „Допустими за подпомагане площи“ в системата за идентификация на земеделските парцели. Отразени са подадените от кандидатите жалби през януари и февруари, както и предоставените документи за право на ползване на земеделските земи, в случай на установени застъпвания. Точният размер на финансовата помощ е 60 млн. 752 хил. лева.

Освен на стопаните със застъпвания и с промени в допустимите площи, ДФЗ изплаща допълнителни средства и на всички останали кандидати, получили субсидии по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през февруари поради преизчисления на ставката за подпомагане. Заради ръста в декларираните площи през 2012, предходната субсидия по СЕПП беше със ставка 25,63 лв. на декар. След окончателните изчисления, финалната ставка е 26,44 лв. на декар.

Така общо изплатените за 2012 средства по Схемата за единно плащане на площ възлизат на близо 904 млн. лева.

Всеки стопанин може да направи справка за получените субсидии на www.dfz.bg/Система за индивидуална справка по директни плащания.

Публикувана в Новини на часа
От 5 до 29 март 2013 г. областните дирекции на фонд „Земеделие” ще приемат документи за компенсация на земеделски производители, чиято реколта от зимна маслодайна рапица през 2012 г. беше 100% унищожена поради измръзване. Размерът на държавната помощ, като процент от действителните разходи за отглеждане на зимна маслодайна рапица, ще бъде определен след обобщаване на информацията от подадените заявления.
         Подпомогнати ще бъдат регистрираните земеделски производители, на които е издаден протокол от областните и общински служби „Земеделие” за 100% унищожен посев. Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ.
          На 7 март започва и прием за втори траншпо схемите за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ до 25 март 2013г. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е 26 април 2013 г. Първият транш по тези две схеми бе изплатен на животновъдите през декември 2012 г.
         Земеделските производители ще намерят информация за условията и изискванията за подпомагане по горепосочените схеми за държавна помощ в 28-те областни дирекции на ДФ „Земеделие” – по телефона или на място, както и на телефона на дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” в ДФЗ – 02/81 87 316.  
Публикувана в Новини на часа

Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/ проведе днес спешна среща с ръководството на ДФ „Земеделие”. Изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов гарантира, че фондът ще продължи работата си по текущите задачи, независимо от политическите промени, които се случват в страната.

По време на работната среща беше обсъден поетият ангажимент от страна на Румен Порожанов пред премиера Бойко Борисов по време на срещата в Министерски съвет от 15 февруари да бъдат разплатени средствата по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, поясни Цветан Цеков, зам.-председател на АЗПБ.

Той допълни, че Румен Порожанов е информирал представителите на АЗПБ, че на 11 март ще бъде подадена окончателната справка от страна на Българската агенция по безопасност на храните към ДФЗ и след това предстои изчисляване на дължимите суми и изплащането им към бенефициентите до края на месец.

По отношение на забавеното разглеждане на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР, приети през лятото на 2012 г. Румен Порожанов гарантира, че до края на месец март ще бъдат разгледани всички 702 проекта. Той потвърди, че към момента всяка седмица се провеждат експертни комисии, на всяка от които се разглеждат близо 100 проекта.

На срещата стана ясно още, че предвидените 90 млн. лева за държавни помощи, заложени в Бюджет 2013 все още не са разпределени. „В най-скоро време ще поискаме среща със зам.-министър Цветан Димитров, за да коментираме разпределението на тези средства”, каза Ивайло Тодоров, главен секретар на АЗПБ след срещата.

Иван Ангелов, представител на Браншовия съюз на производителите на яйца към АЗПБ постави въпроса за срока за прием на документи, в който птицевъдите могат да кандидатстват за втория транш по схемата за хуманно отношение към птиците. Румен Порожанов се ангажира, че след разпределението на средствата за държавна помощ по браншове, ще бъдат разплатени и средствата за птицевъдство и свиневъдство. По думите му това ще стане до края месец май.

"Във връзка с присъствието на земеделски производители на площад Народно събрание съобщаваме, че няма решение на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България за организирани действия със земеделска техника и членове на асоциацията. Всички индивидуални действия на земеделски производители са свързани с техни лични политически убеждения", заявиха от АЗПБ.

Публикувана в Новини на часа
Страница 4 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта